Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Mẫu thông báo về việc chi trả tiền bồi thường mẫu 19/BTNN được ban hành theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP thường dùng trong công tác bồi thường nhà nước

- Mẫu thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự. / Mẫu báo cáo xác minh thiệt hại

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản


Ngày 17/5/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTP về biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.

thong bao ve viec chi tra tien boi thuong

Mẫu 19/BTNN thông báo về việc chi trả tiền bồi thường do nhà nước quy định

Theo đó, ban hành 21 biểu mẫu dùng trong công tác bồi thường nhà nước, được chia thành 4 nhóm sau:
- Giải quyết yêu cầu bồi thường (bao gồm: Văn bản yêu cầu bồi thường; Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường; Thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường;…)
- Phục hồi danh dự (bao gồm: Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự; Biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự)
- Chi trả tiền bồi thường (bao gồm: Thông báo về việc chi trả tiền bồi thường)
- Hoàn trả (bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả; Quyết định hoàn trả).


Xem chi tiết các biểu mẫu tại Thông tư 04/2018/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu 19/BTNN:

(1) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan giải quyết bồi thường.

(2) Ghi tên địa phương nơi có trụ sở cơ quan giải quyết bồi thường theo cấp hành chính tương ứng.

(3) (4) Ghi thông tin của người yêu cầu bồi thường theo văn bản yêu cầu bồi thường.

(5) Ghi quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ hoặc bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về giải quyết yêu cầu bồi thường (tên, số hiệu, ngày ban hành, cơ quan ban hành).

(6) Ghi tên cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

(7) Ghi tên cơ quan tài chính có thẩm quyền.

(8) Ghi một trong hai trường hợp chi trả tiền bồi thường:

-  Trường hợp chi trả tiền bồi thường trực tiếp thì ghi:

“….(ghi tên cơ quan chi trả tiền bồi thường)…. mời Ông/Bà đến nhận tiền bồi thường:

- Thời gian:……………………………………………………………………..

- Địa điểm:…………………………………………………………………….”

- Trường hợp chi trả tiền bồi thường qua chuyển khoản thì ghi:

“ …..(Ghi tên cơ quan chi trả tiền bồi thường)…. sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường cho Ông/Bà bằng phương thức chuyển khoản theo thông tin ghi trong Quyết định giải quyết bồi thường số……”.

(9) Ghi tên cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.