Trang:

Ngày đăng: 17/11/2019 | 07:00 MS:TTV010507

TUYỂN DỤNG - GIÁO VIÊN MẦM NON/ KINDERGARTEN TEACHER

Mô tả công việc
I. Vị trí tuyển dụng: GIÁO VIÊN MẦM NON/ Kindergarten Teacher
* Thuộc: Trường Mầm non Canada Maple Bear VCN
MapleBear VCN Canadian Kindergarten
* Số lượng: 25 người, trong đó:
- Vị trí 1: Giáo viên Tiếng Anh/ English Teacher: 04 người
- Vị trí 2: Giáo viên Mầm non (biết Tiếng Anh)
Kindergarten Teacher (can communicate in English): 10 người
- Vị trí 3: Giáo viên Mầm non/ Kindergarten Teacher: 11 người

II. Job Description/ Mô tả công việc
- To teach with a high quality of professionalism and execute effective lessons according to Maple Bear curriculum to reach learning outcomes for kindergarten students.
Thực hiện công tác giảng dạy với tác phong chuyên nghiệp và tổ chức các bài giảng một cách hiệu quả dựa theo khung chương trình Maple Bear nhằm đạt được kết quả học tập tốt nhất cho học sinh mầm non.
- Follow and uphold school standards, policies, and expectations to maintain a high quality professional image for the school.
Thực thi và duy trì các tiêu chuẩn, chính sách và kỳ vọng của trường nhằm duy trì hình ảnh chuyên nghiệp chất lượng cao cho trường.
1. Academic Tasks/ Nhiệm vụ đào tạo
- Lesson planning: research, plan, and prepare quality lesson activities in line with MB curriculum to meet learning objectives and outcomes.
Lên kế hoạch giảng dạy: nghiên cứu, lập kế hoạch, và chuẩn bị các hoạt động dạy học có chất lượng phù hợp với chương trình MB để đáp ứng các mục tiêu và kết quả học tập.
- Create and execute appropriate grade-level: free exploration stations, learning centers, arts & crafts, song & dance, indoor play, and outing activities.
Sáng tạo và thực hiện giảng dạy cấp lớp thích hợp: các góc học tập để học sinh tự do khám phá, trung tâm học tập, nghệ thuật và thủ công, bài hát và khiêu vũ, chơi trong nhà và các hoạt động ngoại khóa.
- Parent newsletter: weekly completion with updated information; upload student pictures per unit onto server folder.
Thư hàng tuần cho phụ huynh: hoàn thành hàng tuần với thông tin cập nhật; tải lên hệ thống của trường những hình ảnh học sinh theo mỗi chủ đề môn học.
- Student portfolios: gather and file student work, update weekly (minimum 2-3 projects per Unit) in preparation of parent conferences (include photo CD, BMI report).
Hồ sơ của học sinh: thu thập và lưu trữ các sản phẩm của học sinh, cập nhật hàng tuần (tối thiểu 2-3 sản phẩm cho mỗi chủ đề) để chuẩn bị các buổi họp phụ huynh (bao gồm CD ảnh, báo cáo BMI).
- Daily report book: completion of daily messages to parents regarding student care.
Sổ ghi chú hàng ngày: hoàn thành mỗi ngày về thông tin cần trao đổi với phụ huynh.
- Follow daily/weekly/monthly academic schedule for outings, lesson activities, etc.
Thực hiện theo các thời khóa biểu (hoạt động ngoài trời - trong lớp) của chương trình học hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
- Academic report cards (every 3 months): complete quality assessments with professionalism language, grammar, content, & correct format.
Báo cáo học tập (mỗi 3 tháng): Hoàn thành việc đánh giá chất lượng với ngôn ngữ chuyên nghiệp, ngữ pháp đúng, nội dung và định dạng chính xác.
- Parent conferences (every 6 months): conduct 20-minute parent conferences in professional manner appearance, language, mannerism.
Các cuộc họp phụ huynh (mỗi 6 tháng): tổ chức các buổi họp với từng phụ huynh mỗi 20 phút với tác phong chuyên nghiệp, ngôn ngữ, cách diễn đạt phù hợp.
- Chaperone and lead activities during outings, field trips and school events.
Đồng hành và tổ chức các hoạt động cho học sinh trong các chuyến dã ngoại, cắm trại và các sự kiện của trường.
- Follow policy and expectations for teaching methodologies.
Tuân thủ chính sách và mong đợi về các phương pháp giảng dạy.
- Supervise and support tutoring in classroom to ensure safety and discipline for students during class time.
Giám sát và trợ giảng trong lớp để đảm bảo kỷ luật và sự an toàn của học sinh trong giờ học.
- Support English language for Kindergarten teacher.
Bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên mầm non.
2. Student Care Tasks/ Nhiệm vụ chăm sóc học sinh
- Responsible for taking care of students: meal times, restroom breaks, nap time prep., and special care needs: medicine, illnesses, etc.
Chịu trách nhiệm chăm sóc học sinh: thời gian ăn, nghỉ ngơi, chuẩn bị ngủ trưa và các nhu cầu chăm sóc đặc biệt: uống thuốc, bệnh tật, vv.
- Lead and collaborate with foreign teacher regarding: classroom setup, student management routines.
Chịu trách nhiệm và hợp tác với giáo viên người nước ngoài về việc: chuẩn bị lớp học và quản lý thói quen hằng ngày của trẻ.
- Lead and collaborate with Homeroom teacher regarding: classroom setup, student management routines.
Chủ trì và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong việc: chuẩn bị cho lớp học, quy trình quản lý học sinh.
- Support in school events, outings, celebrations and help in special circumstances: performances, graduations, campus checks.
Hỗ trợ các sự kiện của trường, dã ngoại, các ngày lễ và giúp đỡ trong các trường hợp đặc biệt: biểu diễn văn nghệ, lễ tốt nghiệp, các đoàn kiểm tra trường.
- Accompany students during school activities from when picking up students in the morning until drop them off to their parents.
Đồng hành cùng trẻ trong suốt thời gian hoạt động tại Trường, từ lúc nhận trẻ buổi sáng đến lúc trả trẻ tận tay bố mẹ buổi chiều mỗi ngày.
- Utilize effective classroom management strategies appropriate for student age level, paralleling with school’s education philosophy.
Sử dụng các chiến lược quản lý lớp học hiệu quả phù hợp với trình độ của học sinh, song song với triết lý giáo dục của trường.
- Follow School’s policy and discipline procedure
Tuân thủ các chính sách của toàn trường và quy trình kỷ luật.
3. Admin Tasks/ Nhiệm vụ hành chính
- Actively participate weekly Teacher’s Meetings.
Tích cực tham gia các cuộc họp của giáo viên hàng tuần.
- Prepare and execute plans for campus student field trips and events.
Chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch cho các chuyến dã ngoại của trường và các sự kiện.
- Support in new student parent orientation and meetings, classroom preparations.
Hỗ trợ định hướng cho phụ huynh của học sinh mới, tham gia các buổi họp và chuẩn bị lớp học.
- Request needed materials by following policy.
Yêu cầu vật liệu giảng dạy cần thiết theo quy định.
- Arrange and organize classroom environment.
Sắp xếp và tổ chức lớp học.
- Inventory check and update of materials in classroom.
Kiểm tra và cập nhật những vật liệu còn trong lớp học.
- Complete any additional admin tasks assigned by direct supervisors.
Hoàn thành các công tác hành chính được chỉ định bởi giám sát trực tiếp.
- Complete incident report and follow procedure in notifying parents.
Hoàn thành báo cáo tai nạn và tuân thủ quy trình trong việc thông báo cho phụ huynh.
- Follow procedures for leave requests.
Tuân thủ quy trình xin nghỉ phép.
- To fulfill any and all additional tasks assign by line managers.
Thực hiện tất cả các nhiệm vụ được phân công bởi quản lý trực tiếp
Yêu cầu công việc
1. Qualification& Certificate/ Trình độ
* Vị trí 1: English Teacher/ Giáo viên Tiếng Anh
- Bachelors of Arts Degree or higher in English, preferably graduated in Pedagogical University.
Bằng Cử nhân hoặc cao hơn chuyên ngành Tiếng Anh, ưu tiên tốt nghiệp Đại học Sư phạm.
- TOEIC Certificate from650 is required or other degree with equivalent level.
Chứng chỉ TOEIC ≥650 hoặc các bằng cấp tương đương khác.
- Having IELTS certification from 5.5 is a priority.
Ưu tiên IELTS từ 5.5 trở lên
* Vị trí 2: Kindergarten Teacher (can communicate in English)/ Giáo viên Mầm non (biết Tiếng Anh)
- Bachelors of Education Degree or higher, preferably in Early Childhood Education.
Bằng Cử nhân trong ngành giáo dục hoặc cao hơn, ưu tiên chuyên ngành Mầm non.
- Having TOEIC certification from 450 is a priority.
Chứng chỉ TOEIC từ 450 trở lên là một lợi thế.
* Vị trí 3: Kindergarten Teacher/ Giáo viên Mầm non
Bachelors of Education Degree or higher, preferably in Early Childhood Education.
Bằng Cử nhân trong ngành giáo dục hoặc cao hơn, ưu tiên chuyên ngành Mầm non.
2. Experience/ Kinh nghiệm
At least 1 or more years working as a classroom teacher at a kindergarten school or early childhood education center.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại một trường mầm non hoặc trung tâm giáo dục mầm non.
3. Professional skills/ Kỹ năng
- Good in 4 skills English: listening, speaking & writing.
Kỹ năng tiếng Anh nghe, nói và viết tốt.
- Good organization skills, with ability to prioritize important tasks.
Có kỹ năng tổ chức tốt, có sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.
- Capability in basic office software (PowerPoint, Microsoft, Excel, etc.).
Khả năng vi tính văn phòng cơ bản (PowerPoint, Microsoft, Excel ...).
- Strong classroom management skills.
Kỹ năng quản lý lớp học.
- Great teamwork skills.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Familiar with current educational methodologies and ability to plan.
Hiểu được các phương pháp giáo dục hiện tại và khả năng lập kế hoạch.
- Prepare, and execute effective learning activities and lessons.
Chuẩn bị, và thực hiện các hoạt động học tập và các bài học hiệu quả.
- Professionalism in communication, appearance, and demeanor.
Tác phong giao tiếp, ngoại hình và thái độ chuyên nghiệp.
- Love the job and love children, good communication and persuasive skills.
Yêu nghề và yêu trẻ, kĩ năng giao tiếp và truyền đạt thuyết phục tốt.
Quyền lợi
1. Salary/ Mức lương
* Vị trí 1: English Teacher/ Giáo viên Tiếng Anh
Salary: from 10.000.000VND, depend on ability and experience
Mức lương: từ 10.000.000 VND, tùy vào năng lực và kinh nghiệm
* Vị trí 2: Kindergarten Teacher (can communicate in English)/ Giáo viên Mầm non (biết Tiếng Anh)
Salary: from 8.000.000VND, depend on ability and experience
Mức lương: từ 8.000.000 VND, tùy vào năng lực và kinh nghiệm.
* Vị trí 3: Kindergarten Teacher/ Giáo viên Mầm non
Salary: from 6.000.000VND, depend on ability and experience.
Mức lương: từ 6.000.000 VND, tùy vào năng lực và kinh nghiệm
2. Other Benefits/ Chế độ phúc lợi khác
- Bonus salary on 13rd, 14th month.
Lương thưởng tháng 13+14.
- Social insurance & health insurance following the labor law of insurance in Vietnam.
Được hưởng đầy đủ BHXH & BHYT theo quy định luật lao động về bảo hiểm tại VN.
- Join team - building activities, annual leave, Physical examination.
Tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, nghỉ phép, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Have chance to join training course to upgrade qualification every year.
Tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn hàng năm.
- Opportunity to work in professional, active and creative working environment.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
- Incentive program when having children study at Maple Bear VCN.
Chính sách đãi ngộ khi có con theo học tại trường.
- Other benefits & allowances following company policies.
Các quyền lợi và trợ cấp khác theo chính sách của công ty.

V. Documents required/ Yêu cầu hồ sơ
- Application form (Hand write).
Đơn xin việc (Viết tay).
- Curriculum Vitae describe detail of working experience.
CV mô tả kinh nghiệm làm việc.
- Copy of household registration book and Identity card.
Bản sao hộ khẩu, CMND.
- University degree, Transcript (required) and relevant certificates (if any).
Bằng đại học, bảng điểm (bắt buộc) và các chứng chỉ có liên quan (nếu có).
- Personal information certified by the local (not exceeding 6 months).
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (không quá 6 tháng).
- Health certificate certified by health facility (not exceeding 6 months)
Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế (không quá 6 tháng).
- Job application included in Application form (Hand-write) and Curriculum Vitae in both English and Vietnamese
Hồ sơ xin việc bằng tiếng Việt và tiếng Anh (đối với vị trí 1 và 2)

* Contact/ Liên hệ:
- Sent to: HR Department - VCN Investment JSC
BAN NHÂN LỰC - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VCN
- Address: VCN Building - A1 Street, Vinh Diem Trung Urban Area, Nha Trang City
Tòa nhà VCN - đường A1, KĐT Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang.
- Tel: (0258) 6254 125 - 0968 180 650 (Ms.Tú)
- Email: tuyendung@vcn.vn
Hình ảnh công ty

Việc làm cùng công ty

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

KHU VỰC

LƯƠNG

Ngày đăng

Lưu

PHÓ GIÁM ĐỐC - Phụ trách thi công lắp dựng tấm tường AcotecCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCNKhánh Hoà15 - 20 Triệu 17/11/2019 Lưu
Công Ty CP VCN tuyển trợ lý tổng giám đốc (35 triệu/th)CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCNKhánh Hoà30 -50 Triệu 17/11/2019 Lưu
Tầm nhìn
Khát vọng trở thành thương hiệu mạnh, phát triển bền vững trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản tại Việt Nam và khu vực.

Sứ mệnh
VCN thông qua việc đầu tư xây dựng những Khu đô thị mới văn minh, hiện đại; những công trình kiến trúc hoành tráng, tiện nghi và các giá trị gia tăng khác để phát triển, khẳng định vị thế của mình; đồng thời nỗ lực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh.
Thương hiệu VCN được xây dựng và phát triển dựa vào 5 yếu tố cốt lõi, cái mà chúng tôi gọi là trụ cột để phát triển, đó là:
1. Sản phẩm chất lượng cao với dịch vụ hoàn hảo luôn là tiêu chí hàng đầu;
2. Con người là tài sản lớn nhất, là nhân tố chủ đạo cho sức mạnh VCN;
3. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, thân thiện và gắn kết;
4. Là đối tác tin cậy;
5. Đề cao giá trị xã hội và tính bền vững trong quá trình xây dựng, phát triển
- Luôn đổi mới, sáng tạo và lấy "chữ tín" làm phương châm để phát triển.
- Nỗ lực mang lại lợi ích cho khách hàng và sự phồn vinh cho đất nước.
- Chân thành trong quan hệ đồng nghiệp, hướng tới sự phát triển toàn diện cho mọi thành viên, cùng chung sức xây dựng ngôi nhà chung VCN.

Thông tin liên hệ

Ban nhân lực
tuyendung@vcn.vn
02586254125
Tòa nhà VCN - đường A1, KĐT Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang
Mọi hình thức
15/12/2019

Nhấn nút nộp CV để gửi CV xin việc cho nhà tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

- Số lượng cần tuyển: 25
- Trình độ yêu cầu: Cao đẳng
- Mức lương: 7- 10 Triệu
- Thời gian thử việc: 1 tháng
- Ngành nghề: Giáo Viên, Bảo Mẫu Mầm Non; Giáo Viên Tiểu Học Cấp 1
- Giới tính: Nam / Nữ
- Kinh nghiệm làm việc: 1 Năm
- hình thức làm việc làm việc: Toàn thời gian
- Hạn nộp CV: 15/12/2019
- Nơi làm việc: Khánh Hoà

Video giới thiệu

Thông tin doanh nghiệp

Tòa nhà VCN - Đường A1 Khu Đô thị Vĩnh Điềm Trung TP Nha Trang.


Xây dựng, Bất động sản, Phát triển đô thị
Thông tin trang tuyển dụng Công Ty cổ phần Đầu Tư VCN, kinh doanh đầu tư thị trường bất động sản, Phát triển đô thị, xây dựng, cơ hội nghề nghiệp ổn định thu nhập cao từ VCN

Chi nhánh

Trụ sở : VCN

Tòa nhà VCN - Đường A1 Khu Đô thị Vĩnh Điềm Trung TP Nha Trang.


Lịch sử hình thành

05/05/2006: Năm thành lập
Thành lập công ty CP VCN với khát vọng trở thành thương hiệu mạnh, phát triển bền vững trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản


Nhà tài trợ