Trang:

35 Câu Hỏi Phỏng Vấn Xin Việc Hay Gặp và Mẹo Trả Lời. P3

Thứ sáu, 03/04/2020 | 09:11
Thứ sáu, 07/05/2018 | 18:09

35 Câu Hỏi Phỏng Vấn Xin Việc Hay Gặp và Mẹo Trả Lời. P3

<p><strong>C&acirc;u hỏi 25: Bạn sẵn s&agrave;ng đặt quyền lợi c&ocirc;ng ty l&ecirc;n tr&ecirc;n lợi &iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n kh&ocirc;ng?</strong></p> <p><u>Mẹo xử l&yacute;:</u>&nbsp;C&acirc;u trả lời l&agrave;&nbsp;C&Oacute;. Đ&acirc;y l&agrave; một c&acirc;u m&agrave; nh&agrave; tuyển dụng d&ugrave;ng để thử xem bạn c&oacute;&nbsp;sẵn s&agrave;ng cố gắng hết sức v&igrave; c&ocirc;ng ty hay kh&ocirc;ng. Bạn n&ecirc;n giải th&iacute;ch v&igrave; sao quyền lợi c&ocirc;ng ty lại quan trọng..</p> <p><strong>C&acirc;u hỏi 26: Bạn mong muốn g&igrave;&nbsp;ở Sếp&nbsp;của bạn?</strong></p> <p><u>Mẹo xử l&yacute;:</u>&nbsp; N&ecirc;n trả lời ngắn gọn thay v&igrave; trả lời chi tiết v&igrave; biết đ&acirc;u ch&iacute;nh người phỏng vấn lại l&agrave; sếp sau n&agrave;y của bạn. H&atilde;y đưa ra những c&acirc;u trả lời chung chung m&agrave; sếp thường hay c&oacute;.</p> <p>VD: t&ocirc;i mong muốn người sếp của m&igrave;nh&nbsp;giỏi giang, tế nhị, c&ocirc;ng bằng v&agrave; biết khuyến kh&iacute;ch nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc&hellip;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/tin-tuc-7-5-2.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p><strong>C&acirc;u hỏi 27: Bạn thấy rằng trong những năm qua bạn c&oacute; thay đổi g&igrave; kh&ocirc;ng?</strong></p> <p><u>Mẹo xử l&yacute;:</u>&nbsp; H&atilde;y gắn c&acirc;u trả lời ph&ugrave; hợp với Hồ sơ xin việc của bạn v&agrave; cho thấy bạn c&oacute; những tiến bộ thế n&agrave;o. Đừng qu&ecirc;n cho họ thấy bạn l&agrave; người biết vươn l&ecirc;n v&agrave; c&oacute; động lực tốt.</p> <p><strong>C&acirc;u hỏi 28: Bạn đ&atilde; c&oacute;&nbsp;những sai lầm trong c&ocirc;ng việc? Bạn r&uacute;t ra được điều g&igrave;?</strong></p> <p><u>Mẹo xử l&yacute;:</u>&nbsp; Kh&ocirc;ng n&ecirc;n giấu giếm sai l&agrave;m, nhưng cũng đừng n&ecirc;n liệt k&ecirc;&nbsp;qu&aacute; nhiều sai lầm của bản th&acirc;n. C&acirc;u trả lời tốt nhất l&agrave;&nbsp;bạn h&atilde;y n&ecirc;u một v&agrave;i sai lầm m&agrave; đa số những người mới hay mắc phải. VD như do thiếu kinh nghiệm n&ecirc;n xảy ra sự cố v&agrave; những b&agrave;i học cũng như c&aacute;ch bạn khắc phục hiệu quả sau những sai lầm đ&oacute;.</p> <p><strong>C&acirc;u hỏi 29: Giả sử bạn l&agrave; nh&agrave; tuyển dụng th&igrave; bạn sẽ chọn người như thế n&agrave;o v&agrave;o vị trị c&ocirc;ng việc&nbsp;n&agrave;y?</strong></p> <p><u>Mẹo xử l&yacute;:</u>&nbsp;Rất kh&oacute; để bạn c&oacute; thể đo&aacute;n được &yacute; định của nh&agrave; tuyển dụng bởi bạn kh&ocirc;ng phải l&agrave; họ, hơn nữa đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng việc bạn đang nộp đơn v&agrave; mục ti&ecirc;u bạn cần l&agrave;m l&agrave; cho họ thấy &ldquo;Bạn l&agrave; người ph&ugrave; hợp&rdquo;. Vậy h&atilde;y nhớ kỹ những y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng việc m&agrave; nh&agrave; tuyển dụng đ&atilde; đặt ra, kết hợp với c&aacute;c điểm mạnh hoặc kỹ năng ph&ugrave; hợp của bạn, qua đ&oacute; đưa ra những c&acirc;u trả lời c&oacute; t&iacute;nh gợi &yacute; cho ch&iacute;nh họ.</p> <p><strong>C&acirc;u hỏi 30: Kỳ vọng của bạn đối với c&ocirc;ng ty/c&ocirc;ng việc l&agrave; g&igrave;?</strong></p> <p><u>Mẹo xử l&yacute;:</u>&nbsp;H&atilde;y cho họ biết rằng bạn đang bước đầu l&agrave;m quen với c&ocirc;ng việc, do vậy những kỳ vọng l&agrave; những điều kiện l&agrave;m việc tốt đẹp v&agrave; khuyến kh&iacute;ch sự ph&aacute;t triển đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng ty. Bạn cũng c&oacute; thể kỳ vọng v&agrave;o những c&ocirc;ng việc khiến bạn phấn kh&iacute;ch để thuyết phục nh&agrave; tuyển dụng.</p> <p><strong>C&acirc;u hỏi 31: Bạn c&oacute; cần hỏi th&ecirc;m&nbsp;t&ocirc;i điều g&igrave; kh&ocirc;ng?</strong></p> <p><u>Mẹo xử l&yacute;:</u>&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; c&acirc;u hỏi m&agrave; hầu hết nh&agrave; tuyển dụng sẽ hỏi bạn. Chuẩn bị sẵn c&aacute;c c&acirc;u hỏi&nbsp;về c&aacute;c vấn đề xung quanh c&ocirc;ng việc bạn đang ứng tuyển. Tỏ ra lắng nghe một ch&uacute;t khi nh&agrave; tuyển dụng giải th&iacute;ch v&agrave; hiểu r&otilde; r&agrave;ng c&acirc;u trả lời, phản ứng hấp tấp vội v&agrave;ng l&agrave; điều kh&ocirc;ng n&ecirc;n.</p> <p><strong>C&acirc;u hỏi 32: Tại sao bạn&nbsp;nghĩ l&agrave; bạn sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng với c&ocirc;ng việc n&agrave;y?</strong></p> <p><u>Mẹo xử l&yacute;:</u>&nbsp;Nh&agrave; tuyển dụng đang kiểm tra lập trường của bạn, Giải th&iacute;ch với họ&nbsp;l&agrave; bạn&nbsp;sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng dựa v&agrave;o những yếu tố ph&ugrave; hợp giữa kỹ năng của bạn v&agrave; y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng việc của C&ocirc;ng Ty.</p> <p>VD: t&ocirc;i ph&ugrave; hợp với vị tr&iacute; kế to&aacute;n trưởng v&igrave; t&ocirc;i l&agrave; người tỉ&nbsp;mỉ trong từng chi tiết, v&agrave; t&ocirc;i t&iacute;nh to&aacute;n rất nhanh, t&ocirc;i thường kh&ocirc;ng mắc sai lầm trong c&ocirc;ng việc n&agrave;y.</p> <p><strong>C&acirc;u hỏi 33: Bạn nghĩ thế n&agrave;o về c&ocirc;ng ty cũ m&agrave;&nbsp;bạn mới&nbsp;nghỉ việc gần đ&acirc;y?</strong></p> <p><u>Mẹo xử l&yacute;:</u>&nbsp;Kh&ocirc;ng n&ecirc;n&nbsp;nhận x&eacute;t ti&ecirc;u cực về c&ocirc;ng ty cũ, h&atilde;y n&oacute;i về những điều bạn đ&atilde; học hỏi được từ c&ocirc;ng việc trước đ&oacute;. Cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n đi s&acirc;u qu&aacute; v&agrave;o những b&iacute; mật kinh doanh của c&ocirc;ng ty cũ của bạn.</p> <p><strong>C&acirc;u hỏi 34: Bạn giải quyết những rắc rối trong c&ocirc;ng việc như thế n&agrave;o?</strong></p> <p><u>Mẹo xử l&yacute;:</u>&nbsp;H&atilde;y tự tin trả lời rằng những rắc rối trong c&ocirc;ng việc ch&iacute;nh l&agrave; cơ sở để con người tiến bộ bởi giải quyết th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ trở th&agrave;nh b&agrave;i học kinh nghiệm tốt. Bạn cũng cho nh&agrave; tuyển dụng thấy rằng bạn kh&ocirc;ng xử l&yacute; rắc rối theo c&aacute;ch c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; hiểu rằng c&aacute;c xử l&yacute; qu&aacute; cứng nhắc c&oacute; thể kh&ocirc;ng tốt. Bạn h&atilde;y cho họ biết bạn đ&atilde; từng giải quyết rắc rối thế n&agrave;o v&agrave; r&uacute;t ra b&agrave;i học kinh nghiệm g&igrave;, đ&oacute; l&agrave; c&aacute;ch thuyết phục tốt nhất.</p> <p><strong>C&acirc;u hỏi 35: Bạn th&iacute;ch l&agrave;m g&igrave; với thời gian ngo&agrave;i c&ocirc;ng việc?</strong></p> <p><u>Mẹo xử l&yacute;:</u>&nbsp;Bạn c&oacute; thể trả lời một c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n về những l&uacute;c ngo&agrave;i c&ocirc;ng việc, sẽ l&agrave; tuyệt hơn nếu đ&oacute; l&agrave; những c&ocirc;ng việc x&atilde; hội gi&uacute;p bạn gắn kết mọi người.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:right">Danhbavieclam.vn</p> <p>Xem th&ecirc;m:&nbsp;</p> <p><span style="font-size:12px">&nbsp; &nbsp; -&nbsp;<strong><a href="https://danhbavieclam.vn/tin-tuc/35-cau-hoi-phong-van-xin-viec-hay-gap-va-meo-tra-loi-p1-11"><span style="color:#2980b9">35 C&acirc;u Hỏi Phỏng Vấn Xin Việc Hay Gặp v&agrave; Mẹo Trả Lời Phần 1</span></a></strong></span></p> <p><span style="font-size:12px">&nbsp; &nbsp; -&nbsp;<strong><a href="https://danhbavieclam.vn/tin-tuc/35-cau-hoi-phong-van-xin-viec-hay-gap-va-meo-tra-loi-p2-12"><span style="color:#2980b9">35 C&acirc;u Hỏi Phỏng Vấn Xin Việc Hay Gặp v&agrave; Mẹo Trả Lời Phần 2</span></a></strong></span></p>

- 35 Câu Hỏi Phỏng Vấn Xin Việc Hay Gặp và Mẹo Trả Lời. P2 / 35 Câu Hỏi Phỏng Vấn Xin Việc Hay Gặp và Mẹo Trả Lời. P1

Câu hỏi 25: Bạn sẵn sàng đặt quyền lợi công ty lên trên lợi ích cá nhân không?

Mẹo xử lý: Câu trả lời là CÓ. Đây là một câu mà nhà tuyển dụng dùng để thử xem bạn có sẵn sàng cố gắng hết sức vì công ty hay không. Bạn nên giải thích vì sao quyền lợi công ty lại quan trọng..

Câu hỏi 26: Bạn mong muốn gì ở Sếp của bạn?

Mẹo xử lý:  Nên trả lời ngắn gọn thay vì trả lời chi tiết vì biết đâu chính người phỏng vấn lại là sếp sau này của bạn. Hãy đưa ra những câu trả lời chung chung mà sếp thường hay có.

VD: tôi mong muốn người sếp của mình giỏi giang, tế nhị, công bằng và biết khuyến khích nhân viên làm việc…

Câu hỏi 27: Bạn thấy rằng trong những năm qua bạn có thay đổi gì không?

Mẹo xử lý:  Hãy gắn câu trả lời phù hợp với Hồ sơ xin việc của bạn và cho thấy bạn có những tiến bộ thế nào. Đừng quên cho họ thấy bạn là người biết vươn lên và có động lực tốt.

Câu hỏi 28: Bạn đã có những sai lầm trong công việc? Bạn rút ra được điều gì?

Mẹo xử lý:  Không nên giấu giếm sai làm, nhưng cũng đừng nên liệt kê quá nhiều sai lầm của bản thân. Câu trả lời tốt nhất là bạn hãy nêu một vài sai lầm mà đa số những người mới hay mắc phải. VD như do thiếu kinh nghiệm nên xảy ra sự cố và những bài học cũng như cách bạn khắc phục hiệu quả sau những sai lầm đó.

Câu hỏi 29: Giả sử bạn là nhà tuyển dụng thì bạn sẽ chọn người như thế nào vào vị trị công việc này?

Mẹo xử lý: Rất khó để bạn có thể đoán được ý định của nhà tuyển dụng bởi bạn không phải là họ, hơn nữa đây là công việc bạn đang nộp đơn và mục tiêu bạn cần làm là cho họ thấy “Bạn là người phù hợp”. Vậy hãy nhớ kỹ những yêu cầu công việc mà nhà tuyển dụng đã đặt ra, kết hợp với các điểm mạnh hoặc kỹ năng phù hợp của bạn, qua đó đưa ra những câu trả lời có tính gợi ý cho chính họ.

Câu hỏi 30: Kỳ vọng của bạn đối với công ty/công việc là gì?

Mẹo xử lý: Hãy cho họ biết rằng bạn đang bước đầu làm quen với công việc, do vậy những kỳ vọng là những điều kiện làm việc tốt đẹp và khuyến khích sự phát triển đóng góp cho công ty. Bạn cũng có thể kỳ vọng vào những công việc khiến bạn phấn khích để thuyết phục nhà tuyển dụng.

Câu hỏi 31: Bạn có cần hỏi thêm tôi điều gì không?

Mẹo xử lý: Đây là câu hỏi mà hầu hết nhà tuyển dụng sẽ hỏi bạn. Chuẩn bị sẵn các câu hỏi về các vấn đề xung quanh công việc bạn đang ứng tuyển. Tỏ ra lắng nghe một chút khi nhà tuyển dụng giải thích và hiểu rõ ràng câu trả lời, phản ứng hấp tấp vội vàng là điều không nên.

Câu hỏi 32: Tại sao bạn nghĩ là bạn sẽ thành công với công việc này?

Mẹo xử lý: Nhà tuyển dụng đang kiểm tra lập trường của bạn, Giải thích với họ là bạn sẽ thành công dựa vào những yếu tố phù hợp giữa kỹ năng của bạn và yêu cầu công việc của Công Ty.

VD: tôi phù hợp với vị trí kế toán trưởng vì tôi là người tỉ mỉ trong từng chi tiết, và tôi tính toán rất nhanh, tôi thường không mắc sai lầm trong công việc này.

Câu hỏi 33: Bạn nghĩ thế nào về công ty cũ mà bạn mới nghỉ việc gần đây?

Mẹo xử lý: Không nên nhận xét tiêu cực về công ty cũ, hãy nói về những điều bạn đã học hỏi được từ công việc trước đó. Cũng không nên đi sâu quá vào những bí mật kinh doanh của công ty cũ của bạn.

Câu hỏi 34: Bạn giải quyết những rắc rối trong công việc như thế nào?

Mẹo xử lý: Hãy tự tin trả lời rằng những rắc rối trong công việc chính là cơ sở để con người tiến bộ bởi giải quyết thành công sẽ trở thành bài học kinh nghiệm tốt. Bạn cũng cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn không xử lý rắc rối theo cách cá nhân và hiểu rằng các xử lý quá cứng nhắc có thể không tốt. Bạn hãy cho họ biết bạn đã từng giải quyết rắc rối thế nào và rút ra bài học kinh nghiệm gì, đó là cách thuyết phục tốt nhất.

Câu hỏi 35: Bạn thích làm gì với thời gian ngoài công việc?

Mẹo xử lý: Bạn có thể trả lời một cách tự nhiên về những lúc ngoài công việc, sẽ là tuyệt hơn nếu đó là những công việc xã hội giúp bạn gắn kết mọi người.

 

Danhbavieclam.vn

Xem thêm: 

    - 35 Câu Hỏi Phỏng Vấn Xin Việc Hay Gặp và Mẹo Trả Lời Phần 1

    - 35 Câu Hỏi Phỏng Vấn Xin Việc Hay Gặp và Mẹo Trả Lời Phần 2

Xem thêm

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)