Trong 5 – 10 năm tới, những ngành sau đây sẽ giúp người lao" /> Trong 5 – 10 năm tới, những ngành sau đây sẽ giúp người lao" /> Trong 5 – 10 năm tới, những ngành sau đây sẽ giúp người lao" />
Trang:

4 nghề " Hot " nhất 2018 theo xu hướng cách mạng công nghệ 4.0

Thứ sáu, 10/04/2020 | 08:53
Thứ sáu, 06/06/2018 | 22:46

4 nghề " Hot " nhất 2018 theo xu hướng cách mạng công nghệ 4.0

<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong 5 &ndash; 10 năm tới, những ng&agrave;nh sau đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p người lao động kiếm được thu nhập h&agrave;ng chục triệu một th&aacute;ng.</span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch cho du kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể dễ d&agrave;ng nhận ra ng&agrave;nh du lịch trong những năm gần đ&acirc;y ph&aacute;t triển rất mạnh. V&agrave; kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng nhắc tới việc hướng dẫn du lịch cho du kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i. Th&ocirc;ng thường, một hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch chuy&ecirc;n nghiệp c&oacute; thể kiếm được 3 &ndash; 5 triệu đồng mỗi ng&agrave;y. C&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute; khăn nhưng đ&ograve;i hỏi ở họ nhiều kỹ năng: giao tiếp, ngoại ngữ, kiến thức,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Hướng dẫn viên du lịch nước ngoài" src="/Content/editorimages/images/du-lich22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch nước ngo&agrave;i</em></span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Xuất khẩu lao động</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; con đường kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ g&igrave; hiện nay. Tuy kh&ocirc;ng phải l&agrave; nghề ch&iacute;nh thức nhưng n&oacute; tạo ra h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n c&ocirc;ng việc cho lao động Việt Nam. Những lao động phổ th&ocirc;ng, lao động kh&ocirc;ng c&oacute; tr&igrave;nh độ hay chuy&ecirc;n m&ocirc;n kỹ thuật cao thường chọn con đường n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để c&oacute; cơ hội l&agrave;m việc tại nước ngo&agrave;i, người lao động c&oacute; thể li&ecirc;n hệ c&aacute;c c&ocirc;ng ty được Bộ LĐ &ndash; TB &ndash; XH cấp ph&eacute;p đưa người lao động đi xuất khẩu. Hoặc li&ecirc;n hệ với Cục Quản l&yacute; lao động ngo&agrave;i nước để được hướng dẫn.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Kỹ sư an ninh mạng</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thời đại c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin ph&aacute;t triển mạnh mẽ đồng nghĩa với c&aacute;c cuộc tấn c&ocirc;ng mạng c&oacute; thể tạo ra c&aacute;c t&aacute;c động rất lớn tr&ecirc;n quy m&ocirc; to&agrave;n cầu. Nhằm đảm bảo an to&agrave;n hoạt động, c&aacute;c doanh nghiệp ch&uacute; trọng v&agrave;o việc bảo vệ th&ocirc;ng tin.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Kỹ sư an ninh mạng" src="/Content/editorimages/images/aninh22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Kỹ sư an ninh mạng</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute; phải đầu tư trang thiết bị, tuyển dụng đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c kỹ sư an ninh mạng giỏi về c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; quản l&yacute; mạng. Họ c&oacute; thu nhập kh&ocirc;ng dưới 2.000USD/th&aacute;ng c&ugrave;ng với nhiều chế độ ph&uacute;c lợi hấp dẫn.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chạy xe c&ocirc;ng nghệ</strong></span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Năm 2017 l&agrave; năm b&ugrave;ng nổ nghề l&aacute;i xe c&ocirc;ng nghệ. Tận dụng cuộc c&aacute;ch mạng 4.0, nhiều h&atilde;ng xe taxi, Uber hay Grab đ&atilde; mở rộng hệ thống kinh doanh v&agrave; mang lại nhiều cơ hội việc l&agrave;m cho người lao động. Chỉ cần một phương tiện di chuyển như xe m&aacute;y, &ocirc; t&ocirc; v&agrave; một chiếc điện thoại th&ocirc;ng minh c&oacute; kết nối Internet l&agrave; bạn đ&atilde; c&oacute; ngay một c&ocirc;ng việc mang lại thu nhập cao. Một t&agrave;i xế xe m&aacute;y c&oacute; thu nhập từ 8-10 triệu/ th&aacute;ng nếu l&agrave;m to&agrave;n thời gian. V&agrave; c&ocirc;ng việc n&agrave;y kh&aacute; thoải m&aacute;i về giờ giấc n&ecirc;n ph&ugrave; hợp với nhiều đối tượng lao động kh&aacute;c nhau.</span></span></h4> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cơ hội nghề nghiệp lu&ocirc;n d&agrave;nh cho những ai biết nắm bắt cơ hội. Những ng&agrave;nh nghề hot nhất năm 2018 tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; những gợi &yacute; gi&uacute;p bạn t&igrave;m kiếm một c&ocirc;ng việc mang lại thu nhập cao cho m&igrave;nh.</span></span></h4>

- Làm môi giới bất động sản đừng bao giờ quên những điều này ! / Yếu tố quan trọng cần nắm khi quyết định khởi nghiệp

Trong 5 – 10 năm tới, những ngành sau đây sẽ giúp người lao động kiếm được thu nhập hàng chục triệu một tháng.

Hướng dẫn viên du lịch cho du khách nước ngoài

Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra ngành du lịch trong những năm gần đây phát triển rất mạnh. Và không thể không nhắc tới việc hướng dẫn du lịch cho du khách nước ngoài. Thông thường, một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp có thể kiếm được 3 – 5 triệu đồng mỗi ngày. Công việc không quá khó khăn nhưng đòi hỏi ở họ nhiều kỹ năng: giao tiếp, ngoại ngữ, kiến thức,…

Hướng dẫn viên du lịch nước ngoài

Hướng dẫn viên du lịch nước ngoài

Xuất khẩu lao động

Đây là con đường không còn xa lạ gì hiện nay. Tuy không phải là nghề chính thức nhưng nó tạo ra hàng trăm nghìn công việc cho lao động Việt Nam. Những lao động phổ thông, lao động không có trình độ hay chuyên môn kỹ thuật cao thường chọn con đường này.

Để có cơ hội làm việc tại nước ngoài, người lao động có thể liên hệ các công ty được Bộ LĐ – TB – XH cấp phép đưa người lao động đi xuất khẩu. Hoặc liên hệ với Cục Quản lý lao động ngoài nước để được hướng dẫn.

Kỹ sư an ninh mạng

Thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ đồng nghĩa với các cuộc tấn công mạng có thể tạo ra các tác động rất lớn trên quy mô toàn cầu. Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, các doanh nghiệp chú trọng vào việc bảo vệ thông tin.

Kỹ sư an ninh mạng

Kỹ sư an ninh mạng

Các nhà quản lý phải đầu tư trang thiết bị, tuyển dụng đội ngũ nhân viên là các kỹ sư an ninh mạng giỏi về công nghệ thông tin và quản lý mạng. Họ có thu nhập không dưới 2.000USD/tháng cùng với nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Chạy xe công nghệ

Năm 2017 là năm bùng nổ nghề lái xe công nghệ. Tận dụng cuộc cách mạng 4.0, nhiều hãng xe taxi, Uber hay Grab đã mở rộng hệ thống kinh doanh và mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Chỉ cần một phương tiện di chuyển như xe máy, ô tô và một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet là bạn đã có ngay một công việc mang lại thu nhập cao. Một tài xế xe máy có thu nhập từ 8-10 triệu/ tháng nếu làm toàn thời gian. Và công việc này khá thoải mái về giờ giấc nên phù hợp với nhiều đối tượng lao động khác nhau.

Cơ hội nghề nghiệp luôn dành cho những ai biết nắm bắt cơ hội. Những ngành nghề hot nhất năm 2018 trên đây là những gợi ý giúp bạn tìm kiếm một công việc mang lại thu nhập cao cho mình.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin