Bà Elizabeth Webster, Giám đốc nhân sự cấp cao của công ty tuy" />

Bà Elizabeth Webster, Giám đốc nhân sự cấp cao của công ty tuy" />

Bà Elizabeth Webster, Giám đốc nhân sự cấp cao của công ty tuy" />

Trang:

5 điều ứng viên không nên nói dối khi đi phỏng vấn xin việc

Thứ ba, 25/02/2020 | 07:04
Thứ ba, 20/07/2018 | 12:41

5 điều ứng viên không nên nói dối khi đi phỏng vấn xin việc

<p><img alt="noi doi" src="/Content/editorimages/images/noi-doi.jpg" /></p> <p>B&agrave; Elizabeth Webster, Gi&aacute;m đốc nh&acirc;n sự cấp cao của c&ocirc;ng ty tuyển dụng WinterWyman tiết lộ 5 lời n&oacute;i dối của ứng vi&ecirc;n m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng vẫn nghe hằng ng&agrave;y.<strong>&nbsp;</strong>N&ecirc;n đừng bao giờ&nbsp;nghĩ rằng m&igrave;nh c&oacute; thể n&oacute;i qu&aacute; một ch&uacute;t về khả năng v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n của bạn với nh&agrave; tuyển dụng? H&atilde;y cẩn thận. Thực tế, với kinh nghiệm phỏng vấn h&agrave;ng trăm ứng vi&ecirc;n, kh&ocirc;ng kh&oacute; để nh&agrave; tuyển dụng bắt b&agrave;i những lời n&oacute;i dối của ứng vi&ecirc;n.</p> <p><strong>1. Mức độ quan t&acirc;m của bạn với vị tr&iacute; nh&agrave; tuyển dụng đề xuất</strong></p> <p>Dựa tr&ecirc;n CV, với tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kinh nghiệm v&agrave; kỹ năng l&agrave;m việc trước đ&oacute; của bạn, nh&agrave; tuyển dụng phần n&agrave;o c&oacute; thể đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ quan t&acirc;m v&agrave; hứng th&uacute; của bạn với c&ocirc;ng việc n&agrave;y. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; một trong những khả năng đặc biệt của nh&agrave; tuyển dụng l&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ ph&ugrave; hợp của ứng vi&ecirc;n so với vị tr&iacute;.</p> <p>Mục ti&ecirc;u của tuyển dụng l&agrave; &ldquo;right match&rdquo; n&ecirc;n chỉ mất thời gian cho cả hai b&ecirc;n để sắp xếp phỏng vấn nếu bạn thừa biết rằng m&igrave;nh sẽ kh&ocirc;ng nhận c&ocirc;ng việc n&agrave;y v&igrave; qu&aacute; xa, lương thấp hay bất kỳ l&yacute; do n&agrave;o. V&igrave; vậy, nếu bạn thực sự kh&ocirc;ng hứng th&uacute; với vị tr&iacute; đề xuất, h&atilde;y thẳng thắn từ chối với l&yacute; do thật. Đừng nghĩ rằng nh&agrave; tuyển dụng sẽ nổi giận v&agrave; từ chối giới thiệu việc l&agrave;m mới nếu bạn &ldquo;say no&rdquo; với họ.</p> <p><strong>2. L&yacute; do bạn rời khỏi c&ocirc;ng ty cũ</strong></p> <p>Những người th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất cũng c&oacute; những giai đoạn sự nghiệp kh&ocirc;ng như mong muốn v&agrave; rời khỏi c&ocirc;ng ty đ&ocirc;i khi l&agrave; điều n&ecirc;n l&agrave;m. Đức t&iacute;nh th&agrave;nh thật lu&ocirc;n được đ&aacute;nh gi&aacute; cao đối với bất kỳ vị tr&iacute; n&agrave;o. Bạn kh&ocirc;ng cần phải che dấu nếu sự thật nếu bạn bị sa thải ở c&ocirc;ng ty cũ. Thực tế ngay cả Steve Job cũng bị ch&iacute;nh hội đồng quản trị của Apple y&ecirc;u cầu từ chức.</p> <p>Với nhiều kinh nghiệm v&agrave; kỹ thuật phỏng vấn, nh&agrave; tuyển dụng dễ d&agrave;ng điều khiển cuộc tr&ograve; chuyện để bạn tiết lộ c&acirc;u chuyện đằng sau đ&oacute;. Hơn nữa, cố bẻ cong hay lấp liếm sự thật sẽ khiến bạn giảm bớt phong độ trong phỏng vấn v&igrave; lo lắng bị ph&aacute;t hiện.</p> <p><strong>3. Trạng th&aacute;i t&igrave;m việc của bạn</strong></p> <p>Để tuyển được đ&uacute;ng người, đ&ocirc;i l&uacute;c nh&agrave; tuyển dụng cũng phải đa dạng nhiều nguồn ứng vi&ecirc;n. Nếu bạn đang tất bật với những buổi phỏng vấn cho những vị tr&iacute; kh&aacute;c, đừng ngại che dấu điều n&agrave;y. Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; sai khi bạn sử dụng nhiều nguồn kh&aacute;c nhau để tăng cơ hội t&igrave;m việc.</p> <p>H&atilde;y th&agrave;nh thật v&agrave; mạnh dạn chia sẻ với nh&agrave; tuyển dụng nếu bạn đang thực sự c&acirc;n nhắc cơ hội việc l&agrave;m từ c&ocirc;ng ty kh&aacute;c. Nh&agrave; tuyển dụng sẽ đẩy nhanh kh&acirc;u đ&agrave;m ph&aacute;n v&agrave; phỏng vấn nếu bạn thực sự ph&ugrave; hợp với vị tr&iacute;.</p> <p><strong>4. Mức lương cũ của bạn</strong></p> <p>Thực tế, nh&agrave; tuyển dụng đều nắm thang lương trong thị trường d&agrave;nh cho mỗi vị tr&iacute;, mỗi ng&agrave;nh nghề tương ứng với số năm kinh nghiệm, tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n. Nhiều ứng vi&ecirc;n cho rằng nh&agrave; tuyển dụng sẽ đề nghị mức lương dựa tr&ecirc;n mức lương cũ. V&igrave; vậy họ c&oacute; xu hướng &ldquo;n&oacute;i qu&aacute;&rdquo; con số n&agrave;y l&ecirc;n như một kỹ thuật trong đ&agrave;m ph&aacute;n.</p> <p>Trong trường hợp bạn đang được trả lương thấp hơn so với thị trường ở c&ocirc;ng ty cũ, h&atilde;y thẳng thắn chia sẻ thay v&igrave; tự n&acirc;ng con số đ&oacute; l&ecirc;n. Nếu ứng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng với mức lương, chắc chắn họ sẽ kh&ocirc;ng ở lại l&acirc;u v&igrave; vậy nh&agrave; tuyển dụng lu&ocirc;n cố gắng đề nghị mức lương tốt nhất họ c&oacute; thể đưa ra cho bạn.</p> <p><strong>5. Kỹ năng v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n của bạn</strong></p> <p>H&atilde;y th&agrave;nh thật với bản th&acirc;n v&agrave; với nh&agrave; tuyển dụng những g&igrave; bạn biết v&agrave; kh&ocirc;ng biết, những g&igrave; bạn đ&atilde; thực hiện v&agrave; những kiến thức chưa từng nghe qua. Thực tế chẳng c&oacute; ai đ&atilde; từng sử dụng tất cả c&aacute;c chương tr&igrave;nh phần mềm. Bạn l&agrave;m trong ng&agrave;nh digital marketing, kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa bạn c&oacute; kinh nghiệm ở tất cả c&aacute;c mảng li&ecirc;n quan.</p> <p>Nếu muốn t&igrave;m kiếm c&ocirc;ng việc tương xứng với năng lực của m&igrave;nh, đừng l&yacute; tưởng h&oacute;a bản th&acirc;n để l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng nh&agrave; tuyển dụng. Nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể y&ecirc;u cầu bạn thể hiện kỹ năng ngay trong phỏng vấn hoặc đặt những c&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan để chứng minh.</p> <p><strong>Lời kết:</strong></p> <p>Mặc d&ugrave; những lời n&oacute;i dối tr&ecirc;n đ&acirc;y chẳng g&acirc;y tổn hại cho ai nhưng kh&ocirc;ng nh&agrave; tuyển dụng hay c&ocirc;ng ty n&agrave;o muốn l&agrave;m việc với một người thiếu trung thực. Sự tin tưởng v&agrave; cảm t&igrave;nh của nh&agrave; tuyển dụng lu&ocirc;n xuất ph&aacute;t từ những ứng vi&ecirc;n thể hiện đức t&iacute;nh th&agrave;nh thật trong phỏng vấn. &nbsp;</p>

- Loại bỏ những điều này ra khỏi hồ sơ xin việc ngay lập tức / Những điều nên cân nhắc khi đưa vào hồ sơ xin việc của bạn

noi doi

Bà Elizabeth Webster, Giám đốc nhân sự cấp cao của công ty tuyển dụng WinterWyman tiết lộ 5 lời nói dối của ứng viên mà các nhà tuyển dụng vẫn nghe hằng ngày. Nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói quá một chút về khả năng và chuyên môn của bạn với nhà tuyển dụng? Hãy cẩn thận. Thực tế, với kinh nghiệm phỏng vấn hàng trăm ứng viên, không khó để nhà tuyển dụng bắt bài những lời nói dối của ứng viên.

1. Mức độ quan tâm của bạn với vị trí nhà tuyển dụng đề xuất

Dựa trên CV, với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng làm việc trước đó của bạn, nhà tuyển dụng phần nào có thể đánh giá mức độ quan tâm và hứng thú của bạn với công việc này. Đó chính là một trong những khả năng đặc biệt của nhà tuyển dụng là đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên so với vị trí.

Mục tiêu của tuyển dụng là “right match” nên chỉ mất thời gian cho cả hai bên để sắp xếp phỏng vấn nếu bạn thừa biết rằng mình sẽ không nhận công việc này vì quá xa, lương thấp hay bất kỳ lý do nào. Vì vậy, nếu bạn thực sự không hứng thú với vị trí đề xuất, hãy thẳng thắn từ chối với lý do thật. Đừng nghĩ rằng nhà tuyển dụng sẽ nổi giận và từ chối giới thiệu việc làm mới nếu bạn “say no” với họ.

2. Lý do bạn rời khỏi công ty cũ

Những người thành công nhất cũng có những giai đoạn sự nghiệp không như mong muốn và rời khỏi công ty đôi khi là điều nên làm. Đức tính thành thật luôn được đánh giá cao đối với bất kỳ vị trí nào. Bạn không cần phải che dấu nếu sự thật nếu bạn bị sa thải ở công ty cũ. Thực tế ngay cả Steve Job cũng bị chính hội đồng quản trị của Apple yêu cầu từ chức.

Với nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật phỏng vấn, nhà tuyển dụng dễ dàng điều khiển cuộc trò chuyện để bạn tiết lộ câu chuyện đằng sau đó. Hơn nữa, cố bẻ cong hay lấp liếm sự thật sẽ khiến bạn giảm bớt phong độ trong phỏng vấn vì lo lắng bị phát hiện.

3. Trạng thái tìm việc của bạn

Để tuyển được đúng người, đôi lúc nhà tuyển dụng cũng phải đa dạng nhiều nguồn ứng viên. Nếu bạn đang tất bật với những buổi phỏng vấn cho những vị trí khác, đừng ngại che dấu điều này. Không có gì sai khi bạn sử dụng nhiều nguồn khác nhau để tăng cơ hội tìm việc.

Hãy thành thật và mạnh dạn chia sẻ với nhà tuyển dụng nếu bạn đang thực sự cân nhắc cơ hội việc làm từ công ty khác. Nhà tuyển dụng sẽ đẩy nhanh khâu đàm phán và phỏng vấn nếu bạn thực sự phù hợp với vị trí.

4. Mức lương cũ của bạn

Thực tế, nhà tuyển dụng đều nắm thang lương trong thị trường dành cho mỗi vị trí, mỗi ngành nghề tương ứng với số năm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn. Nhiều ứng viên cho rằng nhà tuyển dụng sẽ đề nghị mức lương dựa trên mức lương cũ. Vì vậy họ có xu hướng “nói quá” con số này lên như một kỹ thuật trong đàm phán.

Trong trường hợp bạn đang được trả lương thấp hơn so với thị trường ở công ty cũ, hãy thẳng thắn chia sẻ thay vì tự nâng con số đó lên. Nếu ứng viên không hài lòng với mức lương, chắc chắn họ sẽ không ở lại lâu vì vậy nhà tuyển dụng luôn cố gắng đề nghị mức lương tốt nhất họ có thể đưa ra cho bạn.

5. Kỹ năng và chuyên môn của bạn

Hãy thành thật với bản thân và với nhà tuyển dụng những gì bạn biết và không biết, những gì bạn đã thực hiện và những kiến thức chưa từng nghe qua. Thực tế chẳng có ai đã từng sử dụng tất cả các chương trình phần mềm. Bạn làm trong ngành digital marketing, không có nghĩa bạn có kinh nghiệm ở tất cả các mảng liên quan.

Nếu muốn tìm kiếm công việc tương xứng với năng lực của mình, đừng lý tưởng hóa bản thân để làm hài lòng nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng có thể yêu cầu bạn thể hiện kỹ năng ngay trong phỏng vấn hoặc đặt những câu hỏi liên quan để chứng minh.

Lời kết:

Mặc dù những lời nói dối trên đây chẳng gây tổn hại cho ai nhưng không nhà tuyển dụng hay công ty nào muốn làm việc với một người thiếu trung thực. Sự tin tưởng và cảm tình của nhà tuyển dụng luôn xuất phát từ những ứng viên thể hiện đức tính thành thật trong phỏng vấn.  


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)