Trả lời báo chí trong cuộc họp báo mùa hè thường n" /> Trả lời báo chí trong cuộc họp báo mùa hè thường n" /> Trả lời báo chí trong cuộc họp báo mùa hè thường n" />
Trang:

Bà Merkel nói "Tôi đã đúng khi nói không thể trông chờ vào Mỹ"

Thứ sáu, 28/02/2020 | 21:46
Thứ sáu, 22/07/2018 | 00:13

Bà Merkel nói "Tôi đã đúng khi nói không thể trông chờ vào Mỹ"

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trả lời b&aacute;o ch&iacute; trong cuộc họp b&aacute;o m&ugrave;a h&egrave; thường ni&ecirc;n ng&agrave;y 20-7, Thủ tướng Đức Angela&nbsp;Merkel&nbsp;n&oacute;i b&agrave; đ&atilde; đ&uacute;ng khi n&oacute;i ch&acirc;u &Acirc;u kh&ocirc;ng thể tr&ocirc;ng chờ v&agrave;o Mỹ , rằng Mỹ trong tương lai kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; sức mạnh quyết định trật tự thế giới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Để duy tr&igrave; được quan hệ đối t&aacute;c với Mỹ, ch&uacute;ng ta phải điều chỉnh lại n&oacute;. Ch&uacute;ng ta cần hợp t&aacute;c chặt hơn&rdquo; &ndash; b&agrave; Merkel n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&acirc;u n&agrave;y b&agrave; Merkel n&oacute;i hơn một năm trước, cụ thể l&agrave; th&aacute;ng 5-2017, sau khi tham dự thượng đỉnh lần thứ 43 của G7 tại Taormina, v&ugrave;ng Sicily (&Yacute;), v&agrave; sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ tr&iacute;ch ch&acirc;u &Acirc;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Thời gian ch&uacute;ng ta phụ thuộc ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave;o nước kh&aacute;c đ&atilde; hết rồi. T&ocirc;i vừa nhận ra điều n&agrave;y v&agrave;i ng&agrave;y trước. Ch&acirc;u &Acirc;u ch&uacute;ng ta phải nắm vận mệnh m&igrave;nh trong b&agrave;n tay, dĩ nhi&ecirc;n vẫn hữu nghị với Mỹ, vẫn hữu nghị với Anh, hữu nghị với c&aacute;c l&aacute;ng giếng nếu c&oacute; thể, cả với Nga v&agrave; c&aacute;c nước kh&aacute;c &ndash; nhưng phải biết ch&uacute;ng ta cần chiến đấu v&igrave; tương lai v&agrave; vận mệnh của ch&acirc;u &Acirc;u ch&uacute;ng ta&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuần trước, &ocirc;ng Trump n&oacute;i Đức l&agrave; t&ugrave; nh&acirc;n của Nga, chỉ tr&iacute;ch Đức nặng nề v&igrave; mua kh&iacute; đốt của Nga, l&agrave;m gi&agrave;u cho Nga trong khi tr&ocirc;ng chờ v&agrave;o sự bảo vệ an ninh của Mỹ. Tại cuộc họp b&aacute;o, khi được hỏi tại sao &ocirc;ng Trump tăng &aacute;p lực l&ecirc;n Đức, b&agrave; Merkel cho rằng khoản thặng dư thương mại giữa Đức với Mỹ c&oacute; thể l&agrave; l&yacute; do.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Thủ tướng Đức đã đúng khi nói không thể trông chờ vào Mỹ" src="/Content/editorimages/images/Trump(1).gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tại thượng đỉnh NATO diễn ra chỉ trước thượng đỉnh Mỹ-Nga v&agrave;i ng&agrave;y, &ocirc;ng Trump tiếp tục y&ecirc;u cầu c&aacute;c nước th&agrave;nh vi&ecirc;n tăng chi quốc ph&ograve;ng, kh&ocirc;ng chỉ 2% GDP/năm như lời &ocirc;ng n&oacute;i năm ngo&aacute;i m&agrave; l&agrave; 4% GDP năm.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đầu tuần n&agrave;y &ocirc;ng Trump c&ograve;n nặng lời Li&ecirc;n minh ch&acirc;u &Acirc;u (EU) l&agrave; &ldquo;kẻ th&ugrave;&rdquo; của Mỹ với &ldquo;những g&igrave; họ đ&atilde; l&agrave;m với ch&uacute;ng t&ocirc;i về thương mại&rdquo;. C&aacute;ch đ&acirc;y hai ng&agrave;y Mỹ kiện EU l&ecirc;n WTO v&igrave; đ&aacute;nh thuế nhập khẩu h&agrave;ng Mỹ, d&ugrave; đ&acirc;y chỉ l&agrave; h&agrave;nh động trả đũa của EU với việc Mỹ đ&aacute;nh thuế l&ecirc;n h&agrave;ng EU trước đ&oacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Về thượng đỉnh giữa &ocirc;ng Trump v&agrave; Tổng thống Nga Vladimir Putin, b&agrave; Merkel cho biết &ldquo;vui mừng với mọi cuộc gặp&rdquo;, rằng chuyện &ocirc;ng Trump v&agrave; &ocirc;ng Putin định gặp tiếp v&agrave;o m&ugrave;a thu n&agrave;y l&agrave; &ldquo;tốt cho tất cả&rdquo;, tin tưởng hai l&atilde;nh đạo Mỹ-Nga sẽ tiếp x&uacute;c thường xuy&ecirc;n hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Thực tế kh&ocirc;ng tổng thống Nga n&agrave;o thăm Mỹ kể từ năm 2005 phải được xem l&agrave; bất thường&hellip;Chuyện c&aacute;c tổng thống Nga v&agrave; Mỹ gặp nhau n&ecirc;n được coi l&agrave; b&igrave;nh thường&rdquo; &ndash; b&agrave; Merkel n&oacute;i tại cuộc họp b&aacute;o.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 19-7, người ph&aacute;t ng&ocirc;n Nh&agrave; Trắng Sarah Sanders cho biết &ocirc;ng Trump đ&atilde; chỉ đạo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton mời &ocirc;ng Putin sang thăm Mỹ v&agrave;o m&ugrave;a thu n&agrave;y, rằng qu&aacute; tr&igrave;nh tham vấn hai b&ecirc;n về chuyến thăm đ&atilde; bắt đầu.</span></span></p>

- Nhiều tỉnh đối mặt với lũ lụt lịch sử, đã có tới 10 người chết / Hệ thống siêu thị Con Cưng cắt nhãn cũ thay tem made in ThaiLan

Trả lời báo chí trong cuộc họp báo mùa hè thường niên ngày 20-7, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói bà đã đúng khi nói châu Âu không thể trông chờ vào Mỹ , rằng Mỹ trong tương lai không còn là sức mạnh quyết định trật tự thế giới.

“Để duy trì được quan hệ đối tác với Mỹ, chúng ta phải điều chỉnh lại nó. Chúng ta cần hợp tác chặt hơn” – bà Merkel nói.

Câu này bà Merkel nói hơn một năm trước, cụ thể là tháng 5-2017, sau khi tham dự thượng đỉnh lần thứ 43 của G7 tại Taormina, vùng Sicily (Ý), và sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích châu Âu.

“Thời gian chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào nước khác đã hết rồi. Tôi vừa nhận ra điều này vài ngày trước. Châu Âu chúng ta phải nắm vận mệnh mình trong bàn tay, dĩ nhiên vẫn hữu nghị với Mỹ, vẫn hữu nghị với Anh, hữu nghị với các láng giếng nếu có thể, cả với Nga và các nước khác – nhưng phải biết chúng ta cần chiến đấu vì tương lai và vận mệnh của châu Âu chúng ta”.

Tuần trước, ông Trump nói Đức là tù nhân của Nga, chỉ trích Đức nặng nề vì mua khí đốt của Nga, làm giàu cho Nga trong khi trông chờ vào sự bảo vệ an ninh của Mỹ. Tại cuộc họp báo, khi được hỏi tại sao ông Trump tăng áp lực lên Đức, bà Merkel cho rằng khoản thặng dư thương mại giữa Đức với Mỹ có thể là lý do.

Thủ tướng Đức đã đúng khi nói không thể trông chờ vào Mỹ

Tại thượng đỉnh NATO diễn ra chỉ trước thượng đỉnh Mỹ-Nga vài ngày, ông Trump tiếp tục yêu cầu các nước thành viên tăng chi quốc phòng, không chỉ 2% GDP/năm như lời ông nói năm ngoái mà là 4% GDP năm.

Đầu tuần này ông Trump còn nặng lời Liên minh châu Âu (EU) là “kẻ thù” của Mỹ với “những gì họ đã làm với chúng tôi về thương mại”. Cách đây hai ngày Mỹ kiện EU lên WTO vì đánh thuế nhập khẩu hàng Mỹ, dù đây chỉ là hành động trả đũa của EU với việc Mỹ đánh thuế lên hàng EU trước đó.

Về thượng đỉnh giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, bà Merkel cho biết “vui mừng với mọi cuộc gặp”, rằng chuyện ông Trump và ông Putin định gặp tiếp vào mùa thu này là “tốt cho tất cả”, tin tưởng hai lãnh đạo Mỹ-Nga sẽ tiếp xúc thường xuyên hơn.

“Thực tế không tổng thống Nga nào thăm Mỹ kể từ năm 2005 phải được xem là bất thường…Chuyện các tổng thống Nga và Mỹ gặp nhau nên được coi là bình thường” – bà Merkel nói tại cuộc họp báo.

Ngày 19-7, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết ông Trump đã chỉ đạo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton mời ông Putin sang thăm Mỹ vào mùa thu này, rằng quá trình tham vấn hai bên về chuyến thăm đã bắt đầu.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin