1. Nghề quản trị kinh doanh là gì? 1. Nghề quản trị kinh doanh là gì? 1. Nghề quản trị kinh doanh là gì?
Trang:

Bách Khoa Toàn Thư Về Công Việc. Kỳ 2: Nghề Quản Trị Kinh Doanh

Thứ năm, 02/04/2020 | 03:50
Thứ năm, 06/07/2018 | 16:34

Bách Khoa Toàn Thư Về Công Việc. Kỳ 2: Nghề Quản Trị Kinh Doanh

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Nghề quản trị kinh doanh l&agrave; g&igrave;?</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">V&iacute; dụ: kinh doanh giống như đ&aacute; b&oacute;ng. Đương nhi&ecirc;n một đội b&oacute;ng&nbsp;n&agrave;o cũng muốn ghi b&agrave;n v&agrave;o lưới đối phương. V&igrave; vậy muốn đạt thứ hạng cao trong m&ugrave;a giải, đội b&oacute;ng đ&oacute; phải c&oacute; chiến lược, chiến thuật.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nghề quản trị kinh doanh cũng như vậy, kinh doanh ai cũng muốn c&oacute; lợi nhuận.&nbsp;Quản Trị Kinh Doanh&nbsp;l&agrave; tổng hợp của c&aacute;c qu&aacute; tr&igrave;nh: x&aacute;c định mục ti&ecirc;u kinh doanh, tổ chức điều h&agrave;nh hoạt động thực hiện mục ti&ecirc;u đ&oacute;, kiểm tra v&agrave; quản l&yacute; tổ chức kinh doanh của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nghề Quản Trị Kinh Doanh" src="/Content/editorimages/images/nganh-quan-tri-kinh-daonh.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Quản Trị Kinh Doanh l&agrave; một ng&agrave;nh rộng lớn, bao tr&ugrave;m nhiều lĩnh vực</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một số lĩnh vực chủ yếu của ng&agrave;nh quản trị kinh doanh:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><em>-&nbsp;Quản trị kinh doanh chung:</em>&nbsp;</strong>Quản trị chiến lược, quản trị sản xuất, quản trị hậu cần&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><strong>- Quản trị kinh doanh theo ng&agrave;nh:</strong></em>&nbsp;Quản trị c&ocirc;ng nghệ v&agrave; x&acirc;y dựng, quản trị kinh doanh thương mại, quản trị kinh doanh bất động sản&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><strong>- Quản trị kinh doanh theo chức năng:</strong></em>&nbsp;Quản trị t&agrave;i ch&iacute;nh, quản trị nh&acirc;n lực, quản trị marketing&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Để trở th&agrave;nh quản trị vi&ecirc;n, bạn cần g&igrave;?</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Y&ecirc;u cầu ti&ecirc;n quyết của nghề n&agrave;y l&agrave; phải c&oacute;:&nbsp;Khối lượng kiến thức chung, kiến thức chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, kiến thức c&ocirc;ng cụ v&agrave; pahir c&oacute; tư duy kinh doanh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra,&nbsp;một nh&agrave; quản trị c&oacute; thể tiến xa l&agrave; một người c&oacute; đạo đức kinh doanh, c&oacute; tầm nh&igrave;n xa tr&ocirc;ng rộng, s&aacute;ng tạo, tự tin v&agrave; d&aacute;m chấp nhận rủi ro.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. C&ocirc;ng việc&nbsp;của một quản trị vi&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><strong>- Tổ chức quản trị kinh doanh:</strong></em>&nbsp;X&acirc;y dựng mới hoặc kiện to&agrave;n cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><em>- Hoạch định kinh doanh:</em></strong>&nbsp;Định hướng cho việc ph&aacute;t triển kinh doanh của doanh nghiệp trong một giai đoạn cụ thể.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><strong>- Tổ chức kinh doanh:</strong></em>&nbsp;Thiết kế mới hoặc ho&agrave;n thiện hệ thống kinh doanh đ&atilde; c&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><strong>- L&atilde;nh đạo, điều h&agrave;nh kinh doanh:</strong></em>&nbsp;Theo d&otilde;i v&agrave; điều hướng sự vận động kinh doanh v&agrave; hệ thống tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nghề Quản Trị Kinh Doanh" src="/Content/editorimages/images/quan-tri-kinh-doanh.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Quản trị kinh doanh c&oacute; khả năng thăng tiến v&agrave; thu nhập c&aacute; nh&acirc;n cao</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4. V&igrave; sao n&ecirc;n chọn nghề quản trị kinh doanh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><strong>Cơ hội việc l&agrave;m rộng lớn, li&ecirc;n th&ocirc;ng v&agrave; hội nhập quốc tế</strong></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc kinh doanh hiện nay đang thật sự ph&aacute;t triển tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c ng&agrave;nh nghề trong mọi lĩnh vực th&igrave; quản trị vi&ecirc;n, nhất l&agrave; quản trị vi&ecirc;n cấp cao (Tổng Gi&aacute;m Đốc, Gi&aacute;m Đốc&hellip;) đ&atilde; trở th&agrave;nh nghề phổ biến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><strong>Khả năng thăng tiến, thu nhập c&aacute; nh&acirc;n cao</strong></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với nghề quản trị kinh doanh, nếu bạn l&agrave; một người trẻ năng động, linh hoạt, c&oacute; khả năng tiếp thu nhanh, kh&ocirc;ng ngại chấp nhận thử th&aacute;ch, bạn sẽ rất dễ được c&aacute;c &ldquo;sếp&rdquo; ch&uacute; &yacute; v&agrave; đề bạt v&agrave;o những cương vị mới. Theo đ&oacute;, bạn cũng nhanh ch&oacute;ng được đề bạt, tăng lương v&agrave; c&aacute;c khoản thưởng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Với những th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n, bạn c&oacute; cảm thấy Quản Trị Kinh Doanh ch&iacute;nh l&agrave; c&ocirc;ng việc th&iacute;ch hợp với m&igrave;nh? Nếu vẫn c&ograve;n&nbsp;mơ hồ với lựa chọn nghề nghiệp tương lai, <em>DanhBaViecLam.vn</em>&nbsp;mời bạn tham khảo th&ecirc;m nhiều c&ocirc;ng việc hấp dẫn kh&aacute;c trong chuy&ecirc;n mục B&aacute;ch Khoa To&agrave;n Thư Về C&ocirc;ng Việc ở kỳ tiếp theo nh&eacute;!</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>(Đ&oacute;n xem: B&aacute;ch Khoa To&agrave;n Thư Về C&ocirc;ng Việc. Kỳ 3: Nghề Marketing)</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Bách Khoa Toàn Thư Về Công Việc. Kỳ 1: Nghề Kế Toán / Kiếm bộn tiền trong ngày nắng nóng bằng những nghề sau

1. Nghề quản trị kinh doanh là gì?

Ví dụ: kinh doanh giống như đá bóng. Đương nhiên một đội bóng nào cũng muốn ghi bàn vào lưới đối phương. Vì vậy muốn đạt thứ hạng cao trong mùa giải, đội bóng đó phải có chiến lược, chiến thuật.

Nghề quản trị kinh doanh cũng như vậy, kinh doanh ai cũng muốn có lợi nhuận. Quản Trị Kinh Doanh là tổng hợp của các quá trình: xác định mục tiêu kinh doanh, tổ chức điều hành hoạt động thực hiện mục tiêu đó, kiểm tra và quản lý tổ chức kinh doanh của mình.

Nghề Quản Trị Kinh Doanh

Quản Trị Kinh Doanh là một ngành rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực

Một số lĩnh vực chủ yếu của ngành quản trị kinh doanh:

- Quản trị kinh doanh chung: Quản trị chiến lược, quản trị sản xuất, quản trị hậu cần…

- Quản trị kinh doanh theo ngành: Quản trị công nghệ và xây dựng, quản trị kinh doanh thương mại, quản trị kinh doanh bất động sản…

- Quản trị kinh doanh theo chức năng: Quản trị tài chính, quản trị nhân lực, quản trị marketing…

2. Để trở thành quản trị viên, bạn cần gì?

Yêu cầu tiên quyết của nghề này là phải có: Khối lượng kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, kiến thức công cụ và pahir có tư duy kinh doanh.

Ngoài ra, một nhà quản trị có thể tiến xa là một người có đạo đức kinh doanh, có tầm nhìn xa trông rộng, sáng tạo, tự tin và dám chấp nhận rủi ro.

3. Công việc của một quản trị viên

- Tổ chức quản trị kinh doanh: Xây dựng mới hoặc kiện toàn cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp.

- Hoạch định kinh doanh: Định hướng cho việc phát triển kinh doanh của doanh nghiệp trong một giai đoạn cụ thể.

- Tổ chức kinh doanh: Thiết kế mới hoặc hoàn thiện hệ thống kinh doanh đã có.

- Lãnh đạo, điều hành kinh doanh: Theo dõi và điều hướng sự vận động kinh doanh và hệ thống tổ chức.

Nghề Quản Trị Kinh Doanh

Quản trị kinh doanh có khả năng thăng tiến và thu nhập cá nhân cao

4. Vì sao nên chọn nghề quản trị kinh doanh

Cơ hội việc làm rộng lớn, liên thông và hội nhập quốc tế

Việc kinh doanh hiện nay đang thật sự phát triển trên tất cả các ngành nghề trong mọi lĩnh vực thì quản trị viên, nhất là quản trị viên cấp cao (Tổng Giám Đốc, Giám Đốc…) đã trở thành nghề phổ biến.

Khả năng thăng tiến, thu nhập cá nhân cao

Đối với nghề quản trị kinh doanh, nếu bạn là một người trẻ năng động, linh hoạt, có khả năng tiếp thu nhanh, không ngại chấp nhận thử thách, bạn sẽ rất dễ được các “sếp” chú ý và đề bạt vào những cương vị mới. Theo đó, bạn cũng nhanh chóng được đề bạt, tăng lương và các khoản thưởng.

Với những thông tin trên, bạn có cảm thấy Quản Trị Kinh Doanh chính là công việc thích hợp với mình? Nếu vẫn còn mơ hồ với lựa chọn nghề nghiệp tương lai, DanhBaViecLam.vn mời bạn tham khảo thêm nhiều công việc hấp dẫn khác trong chuyên mục Bách Khoa Toàn Thư Về Công Việc ở kỳ tiếp theo nhé!

(Đón xem: Bách Khoa Toàn Thư Về Công Việc. Kỳ 3: Nghề Marketing)

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin