Theo khảo sát mới đây của LinkedIn, trong danh sách 7 doanh " /> Theo khảo sát mới đây của LinkedIn, trong danh sách 7 doanh " /> Theo khảo sát mới đây của LinkedIn, trong danh sách 7 doanh " />
Trang:

Bài học từ doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới

Thứ năm, 09/04/2020 | 02:26
Thứ năm, 19/07/2018 | 17:21

Bài học từ doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo khảo s&aacute;t mới đ&acirc;y của&nbsp;LinkedIn, trong danh s&aacute;ch 7 doanh nh&acirc;n c&oacute; tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2014 c&oacute; Tony Robbins. &Ocirc;ng l&agrave; t&aacute;c giả s&aacute;ch, diễn giả v&agrave; nh&agrave; huấn luyện về ph&aacute;t triển năng lực c&aacute; nh&acirc;n nổi tiếng ở Mỹ với nhiều tựa s&aacute;ch b&aacute;n chạy tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong một cuộc phỏng vấn về cuốn s&aacute;ch mới xuất bản c&oacute; tựa đề Money: Master the game, dưới đ&acirc;y l&agrave; những&nbsp;điều bạn c&oacute; thể học từ Tony Robbins:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đừng đặt những c&acirc;u hỏi m&agrave; ch&uacute;ng kh&ocirc;ng giải quyết được vấn đề</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi rơi v&agrave;o t&igrave;nh huống kh&oacute; khăn, những c&acirc;u hỏi tr&aacute;ch m&oacute;c, đổ-tại-số-phận như&nbsp; &ldquo;V&igrave; sao việc n&agrave;y lại xảy đến với t&ocirc;i?&rdquo; hay &ldquo;Tại sao t&ocirc;i kh&ocirc;ng t&igrave;m được việc l&agrave;m?&rdquo; sẽ ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng gi&uacute;p bạn giải quyết vấn đề. Thay v&agrave;o đ&oacute;, giải ph&aacute;p nằm ở c&acirc;u trả lời cho &ldquo;t&ocirc;i c&oacute; thể l&agrave;m g&igrave; để cải thiện t&igrave;nh trạng n&agrave;y?&rdquo;, &ldquo;T&ocirc;i n&ecirc;n l&agrave;m g&igrave; để c&oacute; được c&ocirc;ng việc n&agrave;y?&rdquo;. Th&aacute;i độ t&iacute;ch cực khi đối diện với kh&oacute; khăn l&agrave; bước đầu ti&ecirc;n gi&uacute;p bạn b&igrave;nh tĩnh v&agrave; th&ocirc;ng minh giải quyết vấn đề.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Để th&agrave;nh thạo một kỹ năng n&agrave;o đ&oacute;, h&atilde;y học từ những chuy&ecirc;n gia</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tony Robbins kể c&acirc;u chuyện c&oacute; thật khi &ocirc;ng r&egrave;n luyện kỹ năng bắn s&uacute;ng cho c&aacute;c học vi&ecirc;n qu&acirc;n đội (mặc d&ugrave; trước đ&oacute; &ocirc;ng chưa từng học bắn s&uacute;ng). &Ocirc;ng đ&atilde; t&igrave;m gặp v&agrave; tr&ograve; chuyện với 5 người được mệnh danh l&agrave; thiện xạ. Sau đ&oacute; &ocirc;ng t&igrave;m ra những điểm chung của 5 người n&agrave;y v&agrave; giảng dạy lại cho c&aacute;c học vi&ecirc;n. Sau đ&oacute; kỹ năng bắn s&uacute;ng của họ tăng l&ecirc;n 50%.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tập trung v&agrave;o những mục ti&ecirc;u gần nhất</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một trong những nguy&ecirc;n tắc đầu ti&ecirc;n khi tập bắn s&uacute;ng l&agrave; nhắm v&agrave;o những mục ti&ecirc;u gần trước, sau đ&oacute; tăng dần cự ly. Trong cuộc sống v&agrave; c&ocirc;ng việc cũng tương tự, bạn kh&ocirc;ng thể nhắm v&agrave;o mục ti&ecirc;u m&agrave; bạn kh&ocirc;ng nh&igrave;n thấy hoặc qu&aacute; xa khả năng. H&atilde;y bắt đầu từ những kế hoạch ngắn hạn trước khi c&oacute; đủ khả năng để ph&oacute;ng tầm nh&igrave;n xa hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nh&igrave;n mục ti&ecirc;u từ nhiều hướng kh&aacute;c nhau</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể đặt ra những mục ti&ecirc;u thật vĩ đại, nhưng quan trọng hơn phải hiểu v&igrave; sao m&igrave;nh đưa ra mục ti&ecirc;u n&agrave;y. H&atilde;y nh&igrave;n ch&uacute;ng từ nhiều hướng kh&aacute;c nhau để t&igrave;m ra được đ&acirc;u mới l&agrave; cốt l&otilde;i m&igrave;nh hướng đến. C&oacute; như vậy, mục ti&ecirc;u mới thực tế v&agrave; dễ d&agrave;ng đạt được.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tony kể một c&acirc;u chuyện về một anh ch&agrave;ng đặt ra mục ti&ecirc;u sở hữu 1 tỷ $. Khi hỏi v&igrave; sao đặt ra mục ti&ecirc;u n&agrave;y, anh ấy n&oacute;i muốn sở hữu một chiếc m&aacute;y bay. Tony l&agrave;m một b&agrave;i t&iacute;nh đơn giản rằng chiếc m&aacute;y bay trị gi&aacute; 100 triệu $ v&agrave; trung b&igrave;nh mỗi năm một người chỉ sử dụng 12 lần. Nếu như thay v&agrave;o đ&oacute;, anh ấy bỏ tiền thu&ecirc; một chiếc chuy&ecirc;n cơ ri&ecirc;ng c&oacute; gi&aacute; trung b&igrave;nh l&agrave; khoảng 30,000$/giờ, tức l&agrave; anh ấy sẽ kh&ocirc;ng bao giờ x&agrave;i hết số tiền 100 triệu $.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bài học từ doanh nhân có ảnh hường nhất thế giới" src="/Content/editorimages/images/Tony-Robbins.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể đặt ra những mục ti&ecirc;u thật vĩ đại, nhưng quan trọng hơn phải hiểu v&igrave; sao m&igrave;nh đưa ra mục ti&ecirc;u n&agrave;y. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Năng lượng/th&aacute;i độ t&iacute;ch cực c&oacute; khả năng l&acirc;y lan</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&aacute;i độ t&iacute;ch cực l&agrave; yếu tố đầu ti&ecirc;n k&iacute;ch th&iacute;ch sự hứng th&uacute; v&agrave; tăng khả năng th&agrave;nh c&ocirc;ng. Đồng thời trong t&acirc;m l&yacute; học, n&oacute; c&oacute; khả năng l&acirc;y lan cho mọi người xung quanh. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, văn h&oacute;a của nhiều c&ocirc;ng ty đề cao vai tr&ograve; của sếp/cấp tr&ecirc;n l&agrave; người truyền lửa nhiệt huyết trong c&ocirc;ng việc. Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; yếu tố quan trọng trong nghệ thuật l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Lu&ocirc;n c&oacute; th&aacute;i độ biết ơn mọi người</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Rất nhiều người thấy kh&oacute; khăn khi mở rộng v&agrave; x&acirc;y dựng những mối quan hệ của m&igrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n, theo Tony Robbins, kh&oacute; khăn hơn l&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o để duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t triển ch&uacute;ng trở th&agrave;nh những mối quan hệ c&oacute; gi&aacute; trị. &Ocirc;ng chia sẻ b&iacute; quyết của m&igrave;nh l&agrave; h&atilde;y lu&ocirc;n ch&acirc;n th&agrave;nh, t&ocirc;n trọng v&agrave; đặc biệt lu&ocirc;n thể hiện th&aacute;i độ biết ơn mọi người.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những phương ph&aacute;p l&agrave;m n&ecirc;n&nbsp;th&agrave;nh c&ocirc;ng của Tony</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">James Altucher đ&uacute;c kết phương ph&aacute;p th&agrave;nh c&ocirc;ng của Tony sau cuộc phỏng vấn như sau:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Kiến thức l&agrave; v&ocirc; hạn. H&atilde;y lu&ocirc;n duy tr&igrave; th&aacute;i độ học hỏi những điều mới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- T&igrave;m kiếm c&aacute;c chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng đầu ở lĩnh vực bạn muốn học hỏi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Bằng c&aacute;ch n&agrave;o đ&oacute;, tiếp cận họ (c&oacute; thể đọc từ những cuốn s&aacute;ch, b&agrave;i b&aacute;o chia sẻ nếu kh&ocirc;ng c&oacute; cơ hội gặp gỡ trực tiếp).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- T&igrave;m ra những điểm chung cơ bản nhất của họ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Thực hiện những điểm chung đ&oacute; lặp đi lặp lại cho đến khi trở th&agrave;nh th&oacute;i quen.</span></span></p>

- Ngành Công nghệ thông tin có những điều gì cần phải quan tâm / Cách khởi nghiệp ít rủi ro nhất cho những người đầu tiên

Theo khảo sát mới đây của LinkedIn, trong danh sách 7 doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2014 có Tony Robbins. Ông là tác giả sách, diễn giả và nhà huấn luyện về phát triển năng lực cá nhân nổi tiếng ở Mỹ với nhiều tựa sách bán chạy trên toàn thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn về cuốn sách mới xuất bản có tựa đề Money: Master the game, dưới đây là những điều bạn có thể học từ Tony Robbins:

Đừng đặt những câu hỏi mà chúng không giải quyết được vấn đề

Khi rơi vào tình huống khó khăn, những câu hỏi trách móc, đổ-tại-số-phận như  “Vì sao việc này lại xảy đến với tôi?” hay “Tại sao tôi không tìm được việc làm?” sẽ hoàn toàn không giúp bạn giải quyết vấn đề. Thay vào đó, giải pháp nằm ở câu trả lời cho “tôi có thể làm gì để cải thiện tình trạng này?”, “Tôi nên làm gì để có được công việc này?”. Thái độ tích cực khi đối diện với khó khăn là bước đầu tiên giúp bạn bình tĩnh và thông minh giải quyết vấn đề.

Để thành thạo một kỹ năng nào đó, hãy học từ những chuyên gia

Tony Robbins kể câu chuyện có thật khi ông rèn luyện kỹ năng bắn súng cho các học viên quân đội (mặc dù trước đó ông chưa từng học bắn súng). Ông đã tìm gặp và trò chuyện với 5 người được mệnh danh là thiện xạ. Sau đó ông tìm ra những điểm chung của 5 người này và giảng dạy lại cho các học viên. Sau đó kỹ năng bắn súng của họ tăng lên 50%.

Tập trung vào những mục tiêu gần nhất

Một trong những nguyên tắc đầu tiên khi tập bắn súng là nhắm vào những mục tiêu gần trước, sau đó tăng dần cự ly. Trong cuộc sống và công việc cũng tương tự, bạn không thể nhắm vào mục tiêu mà bạn không nhìn thấy hoặc quá xa khả năng. Hãy bắt đầu từ những kế hoạch ngắn hạn trước khi có đủ khả năng để phóng tầm nhìn xa hơn.

Nhìn mục tiêu từ nhiều hướng khác nhau

Bạn hoàn toàn có thể đặt ra những mục tiêu thật vĩ đại, nhưng quan trọng hơn phải hiểu vì sao mình đưa ra mục tiêu này. Hãy nhìn chúng từ nhiều hướng khác nhau để tìm ra được đâu mới là cốt lõi mình hướng đến. Có như vậy, mục tiêu mới thực tế và dễ dàng đạt được.

Tony kể một câu chuyện về một anh chàng đặt ra mục tiêu sở hữu 1 tỷ $. Khi hỏi vì sao đặt ra mục tiêu này, anh ấy nói muốn sở hữu một chiếc máy bay. Tony làm một bài tính đơn giản rằng chiếc máy bay trị giá 100 triệu $ và trung bình mỗi năm một người chỉ sử dụng 12 lần. Nếu như thay vào đó, anh ấy bỏ tiền thuê một chiếc chuyên cơ riêng có giá trung bình là khoảng 30,000$/giờ, tức là anh ấy sẽ không bao giờ xài hết số tiền 100 triệu $.

Bài học từ doanh nhân có ảnh hường nhất thế giới

Bạn hoàn toàn có thể đặt ra những mục tiêu thật vĩ đại, nhưng quan trọng hơn phải hiểu vì sao mình đưa ra mục tiêu này.

Năng lượng/thái độ tích cực có khả năng lây lan

Thái độ tích cực là yếu tố đầu tiên kích thích sự hứng thú và tăng khả năng thành công. Đồng thời trong tâm lý học, nó có khả năng lây lan cho mọi người xung quanh. Chính vì vậy, văn hóa của nhiều công ty đề cao vai trò của sếp/cấp trên là người truyền lửa nhiệt huyết trong công việc. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng trong nghệ thuật lãnh đạo, quản lý nhân viên.

Luôn có thái độ biết ơn mọi người

Rất nhiều người thấy khó khăn khi mở rộng và xây dựng những mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, theo Tony Robbins, khó khăn hơn là làm thế nào để duy trì và phát triển chúng trở thành những mối quan hệ có giá trị. Ông chia sẻ bí quyết của mình là hãy luôn chân thành, tôn trọng và đặc biệt luôn thể hiện thái độ biết ơn mọi người.

Những phương pháp làm nên thành công của Tony

James Altucher đúc kết phương pháp thành công của Tony sau cuộc phỏng vấn như sau:

- Kiến thức là vô hạn. Hãy luôn duy trì thái độ học hỏi những điều mới.

- Tìm kiếm các chuyên gia hàng đầu ở lĩnh vực bạn muốn học hỏi.

- Bằng cách nào đó, tiếp cận họ (có thể đọc từ những cuốn sách, bài báo chia sẻ nếu không có cơ hội gặp gỡ trực tiếp).

- Tìm ra những điểm chung cơ bản nhất của họ.

- Thực hiện những điểm chung đó lặp đi lặp lại cho đến khi trở thành thói quen.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin