Nhìn vào trào lưu buôn bá" /> Nhìn vào trào lưu buôn bá" /> Nhìn vào trào lưu buôn bá" />
Trang:

Bán hàng online trên Facebook như ở Việt Nam sắp hết thời

Thứ sáu, 10/04/2020 | 00:30
Thứ sáu, 18/06/2018 | 19:02

Bán hàng online trên Facebook như ở Việt Nam sắp hết thời

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&igrave;n v&agrave;o tr&agrave;o lưu bu&ocirc;n b&aacute;n tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội ở Việt Nam, &ocirc;ng Shohei Fujita, Gi&aacute;m đốc kinh doanh to&agrave;n cầu của Interspace cho rằng: &quot;Ở Việt Nam, x&eacute;t về m&ocirc; h&igrave;nh thương mại điện tử B2C, c&oacute; thể n&oacute;i số 1 l&agrave; Lazada th&igrave; số 2 l&agrave; Facebook.&quot;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bán hàng online trên Facebook" src="/Content/editorimages/images/ban-hang-online-tren-facebook.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hoạt động kinh doanh b&aacute;n h&agrave;ng tr&ecirc;n Facebook ở Việt Nam rất phổ biến</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cũng theo vị&nbsp;gi&aacute;m đốc Nhật Bản n&agrave;y cho biết, trước đ&acirc;y&nbsp;Facebook&nbsp;kh&ocirc;ng phổ biến với người b&aacute;n h&agrave;ng online tại Nhật, c&aacute;c doanh nghiệp thường ch&agrave;o b&aacute;n c&aacute;c sản phẩm của họ bằng việc tạo t&agrave;i khoản b&aacute;n online&nbsp;tr&ecirc;n Rakuten hay Amazon. Tuy nhi&ecirc;n, sau khoảng thời gian 2 - 3 năm b&aacute;n h&agrave;ng tr&ecirc;n nền tảng Rakuten hay Amazon, c&aacute;c doanh nghiệp Nhật đều mở Website ri&ecirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&acirc;u hỏi được đặt ra l&agrave; &quot;Tại sao họ lại tự x&acirc;y dựng website của m&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng tiếp tục b&aacute;n h&agrave;ng tr&ecirc;n Rakuten hay Amazon?&quot;. Theo như trả lời của &ocirc;ng&nbsp;&nbsp;Shohei Fujita: &quot;Chỉ với website của m&igrave;nh, họ mới c&oacute; data thực sự của kh&aacute;ch h&agrave;ng, v&agrave; data n&agrave;y chỉ m&igrave;nh họ c&oacute; chứ người kh&aacute;c kh&ocirc;ng c&oacute; được. Đối với việc kinh doanh online, data kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh l&agrave; t&agrave;i sản của doanh nghiệp&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bán hàng online trên Facebook" src="/Content/editorimages/images/ban-hang-online.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi ph&aacute;t triển kinh doanh&nbsp;c&aacute;c doanh nghiệp sẽ tự mở website ri&ecirc;ng</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&igrave;n v&agrave;o thị trường Việt Nam, &ocirc;ng Shohei Fujita cho rằng,&nbsp;việc rất nhiều người, nhiều doanh nghiệp nhỏ b&aacute;n h&agrave;ng tr&ecirc;n Facebook&nbsp;hiện giờ chỉ ở giai đoạn 1. Khi c&aacute;c shop c&ograve;n nhỏ, chưa c&oacute; năng lực về c&ocirc;ng nghệ, họ phải d&ugrave;ng những nền tảng dễ tiếp cận, kh&ocirc;ng mất ph&iacute; để c&oacute; thể b&aacute;n h&agrave;ng v&agrave; Facebook l&agrave; nền tảng l&yacute; tưởng để kinh doanh. Facebook kh&ocirc;ng chỉ kết nối c&ocirc;ng khai mọi người với nhau&nbsp;m&agrave; lượng truy nhập cũng rất lớn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhưng theo&nbsp;&ocirc;ng Shohei Fujita, thị trường b&aacute;n h&agrave;ng online tr&ecirc;n Facebook sẽ tiến tới gian đoạn hết thời khi c&aacute;c doanh nghiệp tiến sang&nbsp;bước thứ&nbsp;2, đ&oacute; l&agrave; khi doanh nghiệp ph&aacute;t triển, họ sẽ tự tạo website, thậm ch&iacute; tạo nhiều website để lấy data kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; b&aacute;n trực tiếp. Việc x&acirc;y dựng website b&aacute;n h&agrave;ng ri&ecirc;ng gi&uacute;p họ c&oacute; thể quản l&yacute; data, h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave; b&aacute;n rộng khắp hơn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Chính phủ Nhật Bản tăng số lao động nước ngoài tới làm việc / Ông chủ 7 hệ thống Thế Giới Di Động đã từng đi bán hàng rong

Nhìn vào trào lưu buôn bán trên mạng xã hội ở Việt Nam, ông Shohei Fujita, Giám đốc kinh doanh toàn cầu của Interspace cho rằng: "Ở Việt Nam, xét về mô hình thương mại điện tử B2C, có thể nói số 1 là Lazada thì số 2 là Facebook."

Bán hàng online trên Facebook

Hoạt động kinh doanh bán hàng trên Facebook ở Việt Nam rất phổ biến

Cũng theo vị giám đốc Nhật Bản này cho biết, trước đây Facebook không phổ biến với người bán hàng online tại Nhật, các doanh nghiệp thường chào bán các sản phẩm của họ bằng việc tạo tài khoản bán online trên Rakuten hay Amazon. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian 2 - 3 năm bán hàng trên nền tảng Rakuten hay Amazon, các doanh nghiệp Nhật đều mở Website riêng.

Câu hỏi được đặt ra là "Tại sao họ lại tự xây dựng website của mình mà không tiếp tục bán hàng trên Rakuten hay Amazon?". Theo như trả lời của ông  Shohei Fujita: "Chỉ với website của mình, họ mới có data thực sự của khách hàng, và data này chỉ mình họ có chứ người khác không có được. Đối với việc kinh doanh online, data khách hàng chính là tài sản của doanh nghiệp".

Bán hàng online trên Facebook

Khi phát triển kinh doanh các doanh nghiệp sẽ tự mở website riêng

Nhìn vào thị trường Việt Nam, ông Shohei Fujita cho rằng, việc rất nhiều người, nhiều doanh nghiệp nhỏ bán hàng trên Facebook hiện giờ chỉ ở giai đoạn 1. Khi các shop còn nhỏ, chưa có năng lực về công nghệ, họ phải dùng những nền tảng dễ tiếp cận, không mất phí để có thể bán hàng và Facebook là nền tảng lý tưởng để kinh doanh. Facebook không chỉ kết nối công khai mọi người với nhau mà lượng truy nhập cũng rất lớn.

Nhưng theo ông Shohei Fujita, thị trường bán hàng online trên Facebook sẽ tiến tới gian đoạn hết thời khi các doanh nghiệp tiến sang bước thứ 2, đó là khi doanh nghiệp phát triển, họ sẽ tự tạo website, thậm chí tạo nhiều website để lấy data khách hàng và bán trực tiếp. Việc xây dựng website bán hàng riêng giúp họ có thể quản lý data, hàng hóa và bán rộng khắp hơn.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin