Nghị định 72/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngà" /> Nghị định 72/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngà" /> Nghị định 72/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngà" />
Trang:

Bắt đầu từ 1/7/2018 sẽ tăng lương cho cán bộ, công chức

Thứ ba, 25/02/2020 | 05:51
Thứ ba, 11/06/2018 | 07:05

Bắt đầu từ 1/7/2018 sẽ tăng lương cho cán bộ, công chức

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nghị định&nbsp;72/2018/NĐ-CP&nbsp;c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh kể từ ng&agrave;y 01/7/2018 v&agrave; thay thế Nghị định&nbsp;47/2017/NĐ-CP&nbsp;ng&agrave;y 24/4/2017.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Căn cứ v&agrave;o hệ số lương v&agrave; phụ cấp hiện hưởng quy định tại c&aacute;c văn bản của cơ quan c&oacute; thẩm quyền của Đảng, Nh&agrave; nước về chế độ tiền lương đối với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; lực lượng vũ trang, mức&nbsp;lương cơ sở&nbsp;quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP (c&oacute; hiệu lực từ ng&agrave;y 1/7/2018) để t&iacute;nh mức lương, mức phụ cấp v&agrave; mức tiền của hệ số ch&ecirc;nh lệch bảo lưu (nếu c&oacute;) như sau:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tiền lương</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mức lương thực hiện từ ng&agrave;y 1/7/2018 = 1.390.000 đồng/th&aacute;ng X Hệ số lương hiện hưởng</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Phụ cấp</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với c&aacute;c khoản phụ cấp t&iacute;nh theo mức lương cơ sở</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mức phụ cấp thực hiện từ ng&agrave;y 1/7/2018 = 1.390.000 đồng/th&aacute;ng X Hệ số phụ cấp hiện hưởng</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với c&aacute;c khoản phụ cấp t&iacute;nh theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ l&atilde;nh đạo v&agrave; phụ cấp th&acirc;m ni&ecirc;n vượt khung (nếu c&oacute;).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mức phụ cấp thực hiện từ ng&agrave;y 1/7/2018 = [Mức lương thực hiện từ ng&agrave;y 1/7/2018 + Mức phụ cấp chức vụ l&atilde;nh đạo thực hiện từ ng&agrave;y 1/7/2018 (nếu c&oacute;) + Mức phụ cấp th&acirc;m ni&ecirc;n vượt khung thực hiện từ ng&agrave;y 1/7/2018 (nếu c&oacute;)] X Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với c&aacute;c khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể th&igrave; giữ nguy&ecirc;n theo quy định hiện h&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Tăng lương cho cán bộ công chức" src="/Content/editorimages/images/can-bo.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nghị định&nbsp;72/2018/NĐ-CP&nbsp;c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh kể từ ng&agrave;y 01/7/2018.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Mức tiền của hệ số ch&ecirc;nh lệch bảo lưu</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mức tiền của hệ số ch&ecirc;nh lệch bảo lưu thực hiện từ ng&agrave;y 1/7/2018 = 1.390.000 đồng/th&aacute;ng X Hệ số ch&ecirc;nh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu c&oacute;)</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lưu &yacute;: Đối tượng &aacute;p dụng mức lương v&agrave; phụ cấp n&ecirc;u tr&ecirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; người lao động sau đ&acirc;y:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức hưởng lương từ ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước l&agrave;m việc trong c&aacute;c cơ quan Đảng, Nh&agrave; nước, tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội ở Trung ương; ở cấp tỉnh; ở cấp huyện; ở đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh - kinh tế đặc biệt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng chức trong bộ m&aacute;y l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; v&agrave; vi&ecirc;n chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập theo quy định của ph&aacute;p luật.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức được điều động, biệt ph&aacute;i đến l&agrave;m việc tại c&aacute;c hội, tổ chức phi Ch&iacute;nh phủ, dự &aacute;n v&agrave; cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam theo quyết định của cấp c&oacute; thẩm quyền.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức ở cấp x&atilde; v&agrave; những người hoạt động kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch ở cấp x&atilde;, ở th&ocirc;n, tổ d&acirc;n phố quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP (đ&atilde; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 29/2013/NĐ-CP).</span></span></p>

- Xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam còn nhiều khó khăn / Chuẩn nước thải chăn nuôi ở mức người cũng có thể tắm được!

Nghị định 72/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017.

Căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7/2018) để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau:

Tiền lương

Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2018 = 1.390.000 đồng/tháng X Hệ số lương hiện hưởng

Phụ cấp

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2018 = 1.390.000 đồng/tháng X Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2018 = [Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2018 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 1/7/2018 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1/7/2018 (nếu có)] X Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Tăng lương cho cán bộ công chức

Nghị định 72/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 1/7/2018 = 1.390.000 đồng/tháng X Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

Lưu ý: Đối tượng áp dụng mức lương và phụ cấp nêu trên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau đây:

Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở cấp tỉnh; ở cấp huyện; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cán bộ, công chức ở cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 29/2013/NĐ-CP).


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)