Trước đó ngày 10/5, một clip được phá" /> Trước đó ngày 10/5, một clip được phá" /> Trước đó ngày 10/5, một clip được phá" />
Trang:

Bé gái 13 tuổi bị chính quyền còng tay khống chế

Thứ tư, 26/02/2020 | 13:22
Thứ tư, 12/05/2018 | 18:49

Bé gái 13 tuổi bị chính quyền còng tay khống chế

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute; ng&agrave;y 10/5, một clip được ph&aacute;t t&aacute;n lan truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội c&oacute; ghi lại&nbsp;h&igrave;nh ảnh một b&eacute; g&aacute;i 13 tuổi bị c&ograve;ng tay v&agrave;o băng ghế ở&nbsp;tại trụ sở UBND phường Phước Nguy&ecirc;n, TP B&agrave; Rịa, tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/be-gai-13-tuoi-bi-cong-tay-1.jpg" style="height:260px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>B&eacute; g&aacute;i 13 tuổi bị c&ograve;ng tay ở trụ sở ch&iacute;nh quyền</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trưa c&ugrave;ng&nbsp;trả lờ ng&agrave;y&nbsp;&ocirc;ng Nguyễn Văn Đằng (60 tuổi) bố ruột&nbsp; của b&eacute; H (người bị bắt c&ograve;ng tay trong clip được lan truyền) x&aacute;c nhận th&ocirc;ng tin với b&aacute;o ch&iacute; th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n l&agrave; c&oacute; thực. Sự việc xảy ra v&agrave;o ng&agrave;y 9/5, khi đo&agrave;n cưỡng chế của UBND TP B&agrave; Rịa đến cưỡng chế căn nh&agrave; của gia đ&igrave;nh &ocirc;ng đang ở. V&agrave; xảy ra x&ocirc; x&aacute;t do gia đ&igrave;nh &ocirc;ng kh&ocirc;ng đồng &yacute; di dời nguy&ecirc;n nh&acirc;n &ocirc;ng đưa ra l&agrave; bởi chưa thỏa đ&aacute;ng về vấn đề đền b&ugrave; khi thu hồi đất của gia đ&igrave;nh để l&agrave;m dự &aacute;n c&ocirc;ng vi&ecirc;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi nghe đại diện UBND TP B&agrave; Rịa đọc quyết định cưỡng chế, gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Đằng đ&atilde; chống đối lại. Sự việc l&ecirc;n đến đỉnh điểm khi ch&aacute;u Q.H (13 tuổi, con g&aacute;i &ocirc;ng Đằng) đ&atilde; bị cơ quan chức năng khống chế, c&ograve;ng tay đưa về trụ sở UBND phường Phước Nguy&ecirc;n l&agrave;m việc. Đoạn clip n&agrave;y đ&atilde; được ghi lại v&agrave; ph&aacute;t t&aacute;n l&ecirc;n mạng x&atilde; hội được nhiều dư luận quan t&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 10/5, UBND TP B&agrave; Rịa đ&atilde; c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o gửi UBND tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u giải th&iacute;ch về vụ việc tr&ecirc;n. Trong b&aacute;o c&aacute;o c&oacute; n&ecirc;u r&otilde; v&agrave;o khoảng 8h ng&agrave;y 9/5, đo&agrave;n cưỡng chế của TP B&agrave; Rịa đ&atilde; đến nh&agrave; &ocirc;ng Đằng để tiến h&agrave;nh cưỡng chế. Tại đ&acirc;y, &ocirc;ng Đằng đ&atilde; đ&oacute;ng cửa cố thủ trong nh&agrave; v&agrave; chuẩn bị c&aacute;c c&ocirc;ng cụ nguy hiểm như b&igrave;nh xăng, b&igrave;nh ga, gạch đ&aacute;, dao rựa&hellip; để chống đối.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/be-gai-13-tuoi-bi-cong-tay-2.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Ng&ocirc;i nh&agrave; bị cưỡng chế nơi xảy ra sự việc</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;&nbsp;Ban gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng an tỉnh cử 20 cảnh s&aacute;t cơ động c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ chuy&ecirc;n d&ugrave;ng đến đảm bảo an ninh trật tự cho đo&agrave;n cưỡng chế l&agrave;m việc.&nbsp;Đến 9h30, đo&agrave;n cưỡng chế tiến h&agrave;nh cưỡng chế thu hồi đất. Gia đ&igrave;nh của &ocirc;ng Đằng đ&atilde; d&ugrave;ng gạch đ&aacute; n&eacute;m Chủ tịch UBND phường Phước Nguy&ecirc;n v&agrave;&nbsp;đổ xăng ra ch&acirc;m lửa đốt nhưng đ&atilde; bị ngăn chặn kịp thời. Sau đ&oacute; lực lượng cảnh s&aacute;t cơ động đ&atilde; khống chế &ocirc;ng Đằng c&ugrave;ng 2 người con c&ograve;n b&agrave; vợ chạy v&agrave;o trong nh&agrave; kh&oacute;a cửa v&agrave; cố thủ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong to&agrave;n bộ nội dung của bản b&aacute;o c&aacute;o kh&ocirc;ng c&oacute; d&ograve;ng n&agrave;o nhắc đến việc c&ograve;ng tay ch&aacute;u H. V&agrave; chỉ c&oacute; một đoạn ngắn c&oacute; li&ecirc;n quan như sau: &ldquo;Qua nắm t&igrave;nh h&igrave;nh th&igrave; con g&aacute;i &ocirc;ng Đằng &ndash; b&agrave; Loan đang học lớp 8, chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y c&oacute; buổi thi học kỳ. Để tr&aacute;nh sự việc diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến t&iacute;nh mạng của b&agrave; Loan cũng như tinh thần học tập, thi cử của ch&aacute;u n&ecirc;n Đo&agrave;n cưỡng chế tạm thời ngưng kh&ocirc;ng tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất dự &aacute;n c&ocirc;ng vi&ecirc;n (giai đoạn 1) v&agrave; giải quyết cho con g&aacute;i &ocirc;ng Đằng &ndash; b&agrave; Loan về đi học&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến nay UBND&nbsp;tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u cũng chưa đưa ra th&ocirc;ng tin g&igrave; về sự việc n&agrave;y. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp tục th&ocirc;ng tin.</span></span></p>

- “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” hoạt động lén lút ở Huế / Đến Nhà Của Con Gái Tướng Công An Tại Hà Tĩnh Để Cướp

Trước đó ngày 10/5, một clip được phát tán lan truyền trên mạng xã hội có ghi lại hình ảnh một bé gái 13 tuổi bị còng tay vào băng ghế ở tại trụ sở UBND phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Bé gái 13 tuổi bị còng tay ở trụ sở chính quyền

Trưa cùng trả lờ ngày ông Nguyễn Văn Đằng (60 tuổi) bố ruột  của bé H (người bị bắt còng tay trong clip được lan truyền) xác nhận thông tin với báo chí thông tin trên là có thực. Sự việc xảy ra vào ngày 9/5, khi đoàn cưỡng chế của UBND TP Bà Rịa đến cưỡng chế căn nhà của gia đình ông đang ở. Và xảy ra xô xát do gia đình ông không đồng ý di dời nguyên nhân ông đưa ra là bởi chưa thỏa đáng về vấn đề đền bù khi thu hồi đất của gia đình để làm dự án công viên thành phố.

Sau khi nghe đại diện UBND TP Bà Rịa đọc quyết định cưỡng chế, gia đình ông Đằng đã chống đối lại. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi cháu Q.H (13 tuổi, con gái ông Đằng) đã bị cơ quan chức năng khống chế, còng tay đưa về trụ sở UBND phường Phước Nguyên làm việc. Đoạn clip này đã được ghi lại và phát tán lên mạng xã hội được nhiều dư luận quan tâm.

Ngày 10/5, UBND TP Bà Rịa đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giải thích về vụ việc trên. Trong báo cáo có nêu rõ vào khoảng 8h ngày 9/5, đoàn cưỡng chế của TP Bà Rịa đã đến nhà ông Đằng để tiến hành cưỡng chế. Tại đây, ông Đằng đã đóng cửa cố thủ trong nhà và chuẩn bị các công cụ nguy hiểm như bình xăng, bình ga, gạch đá, dao rựa… để chống đối.

Ngôi nhà bị cưỡng chế nơi xảy ra sự việc

Trước tình hình đó Ban giám đốc công an tỉnh cử 20 cảnh sát cơ động cùng các công cụ chuyên dùng đến đảm bảo an ninh trật tự cho đoàn cưỡng chế làm việc. Đến 9h30, đoàn cưỡng chế tiến hành cưỡng chế thu hồi đất. Gia đình của ông Đằng đã dùng gạch đá ném Chủ tịch UBND phường Phước Nguyên và đổ xăng ra châm lửa đốt nhưng đã bị ngăn chặn kịp thời. Sau đó lực lượng cảnh sát cơ động đã khống chế ông Đằng cùng 2 người con còn bà vợ chạy vào trong nhà khóa cửa và cố thủ.

Trong toàn bộ nội dung của bản báo cáo không có dòng nào nhắc đến việc còng tay cháu H. Và chỉ có một đoạn ngắn có liên quan như sau: “Qua nắm tình hình thì con gái ông Đằng – bà Loan đang học lớp 8, chiều cùng ngày có buổi thi học kỳ. Để tránh sự việc diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tính mạng của bà Loan cũng như tinh thần học tập, thi cử của cháu nên Đoàn cưỡng chế tạm thời ngưng không tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất dự án công viên (giai đoạn 1) và giải quyết cho con gái ông Đằng – bà Loan về đi học”.

Đến nay UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng chưa đưa ra thông tin gì về sự việc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin