Liên quan đến sự việc trao nhầm con tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba V&" /> Liên quan đến sự việc trao nhầm con tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba V&" /> Liên quan đến sự việc trao nhầm con tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba V&" />
Trang:

Bệnh viện sẽ đền bù bao nhiêu vụ trao nhầm con ở Ba Vì?

Thứ ba, 25/02/2020 | 21:21
Thứ ba, 16/07/2018 | 18:09

Bệnh viện sẽ đền bù bao nhiêu vụ trao nhầm con ở Ba Vì?

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n quan đến sự việc&nbsp;trao nhầm con&nbsp;tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba V&igrave; (H&agrave; Nội) 6 năm trước giữa gia đ&igrave;nh anh Ph&ugrave;ng Giang Sơn v&agrave; chị Vũ Thị Hương, đại diện BVĐK huyện Ba V&igrave; đ&atilde; cho biết về số tiền bệnh viện c&oacute; khả năng đền b&ugrave; cho gia đ&igrave;nh 2 ch&aacute;u. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo &ocirc;ng Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng Ph&ograve;ng Kế hoạch Tổng hợp của BV, trong tuần n&agrave;y, sẽ c&oacute; cuộc gặp 3 b&ecirc;n để thống nhất chi ph&iacute; đền b&ugrave;, hỗ trợ. Hai&nbsp;gia đ&igrave;nh đ&atilde; l&ecirc;n kế hoạch trong tuần n&agrave;y nhưng lịch ng&agrave;y cụ thể th&igrave; chưa thống nhất do gia đ&igrave;nh cần bố tr&iacute; th&agrave;nh phần tham gia.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Vinh cho biết, trong qu&aacute; tr&igrave;nh ho&agrave; giải trước đ&oacute;, 2 b&ecirc;n gia đ&igrave;nh c&oacute; đề nghị BV hỗ trợ một khoản chi ph&iacute; do tổn thất từ sự cố&nbsp;trao nhầm con, trong đ&oacute; một gia đ&igrave;nh đề nghị hỗ trợ 300 triệu đồng song quỹ đền b&ugrave; rủi ro của BV kh&ocirc;ng đủ chi trả n&ecirc;n 2 b&ecirc;n chưa đi đến thống nhất.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Trao nhầm con ở Ba Vì" src="/Content/editorimages/images/trao-nham-con.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ph&iacute;a người th&acirc;n b&ecirc;n gia đ&igrave;nh c&oacute; n&oacute;i với BV rằng, nếu BV đồng &yacute; trả cho mỗi gia đ&igrave;nh số tiền khoảng 150 triệu, sẽ đồng &yacute; thoả thuận.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Với đề xuất n&agrave;y, d&ugrave; BV kh&oacute; khăn nhưng c&oacute; thể thu xếp được. Tinh thần chung l&agrave; để c&aacute;c ch&aacute;u đo&agrave;n tụ n&ecirc;n BV sẽ cố gắng hết sức, về cơ bản đ&aacute;p ứng được những y&ecirc;u cầu của gia đ&igrave;nh. Trước mắt BV với tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh sẽ đứng ra thương thảo v&agrave; bồi thường trước cho gia đ&igrave;nh, c&ograve;n chuyện 2 nữ hộ sinh đền b&ugrave; được bao nhi&ecirc;u, BV sẽ c&oacute; buổi l&agrave;m việc sau&rdquo;, &ocirc;ng Vinh n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng &eacute;p 2 nữ hộ sinh phải đ&oacute;ng g&oacute;p bao nhi&ecirc;u m&agrave; sẽ tr&ecirc;n cơ sở thoả thuận với nhau&rdquo;, &ocirc;ng Vinh cho biết th&ecirc;m.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Do gia đ&igrave;nh anh Sơn đ&atilde; gửi đơn kiện đến TAND huyện Ba V&igrave; nhưng t&ograve;a chưa thụ l&yacute; vụ &aacute;n v&igrave; c&ograve;n một số vấn đề ph&aacute;p l&yacute; vướng mắc, v&igrave; vậy ph&iacute;a BV mong muốn nếu thoả thuận được đền b&ugrave;, gia đ&igrave;nh anh Sơn sẽ r&uacute;t đơn kiện để c&oacute; thể giải quyết nhanh vụ việc, tr&aacute;nh ảnh hưởng đến t&acirc;m l&yacute; c&aacute;c ch&aacute;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo thoả thuận của 2 gia đ&igrave;nh, từ 20.7 tới, 2 b&eacute; Đo&agrave;n Nhật M. v&agrave; Ph&ugrave;ng Thanh H. sẽ c&ugrave;ng ở nh&agrave; anh Sơn để đi học lớp 1. Hai&nbsp;gia đ&igrave;nh cũng t&iacute;nh đến phương &aacute;n để mỗi b&eacute; ngủ lại 1 gia đ&igrave;nh 1 tuần để l&agrave;m quen. Thời gian đầu chưa quen, vợ anh Sơn sẽ c&ugrave;ng ch&aacute;u H. l&ecirc;n nh&agrave; chị Hương ngủ lại, với mong muốn l&agrave;m sao tốt nhất cho cả 2 ch&aacute;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gia đ&igrave;nh anh Sơn chủ trương sẽ nu&ocirc;i 2 b&eacute;. Việc n&agrave;y đ&atilde; nhận được sự đồng thuận của gia đ&igrave;nh chị Hương. &quot;&Ocirc;ng Phượng, bố Sơn n&oacute;i sẽ nhận nu&ocirc;i 2 b&eacute;, sống c&ugrave;ng một nh&agrave;, để 2 b&eacute; gần gũi với nhau&quot;, b&agrave; Vũ Thị Trọng, 75 tuổi, mẹ chị Hương cho biết.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hai&nbsp; gia đ&igrave;nh dự định, cuối tuần n&agrave;y chị Hương sẽ mang b&eacute; Minh về dự đ&aacute;m giỗ b&ecirc;n nh&agrave; bố mẹ đẻ. Sau đ&oacute; Minh&nbsp;sẽ sống c&ugrave;ng Hải, bố Sơn, mẹ Hiền c&ugrave;ng em trai 3 tuổi. &quot;Mong trong hai th&aacute;ng Minh l&agrave;m quen được nếp sống mới, gần gũi với gia đ&igrave;nh để bước v&agrave;o năm học mới tốt nhất&quot;, anh Sơn đặt hi vọng.</span></span></p>

- Hãy đọc qua 5 lý do khiến bạn mắc cạn trên con đượng sự nghiệp / Mua sắm trực tuyến đang là hình thức được đa số người Việt lựa chọn

Liên quan đến sự việc trao nhầm con tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội) 6 năm trước giữa gia đình anh Phùng Giang Sơn và chị Vũ Thị Hương, đại diện BVĐK huyện Ba Vì đã cho biết về số tiền bệnh viện có khả năng đền bù cho gia đình 2 cháu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp của BV, trong tuần này, sẽ có cuộc gặp 3 bên để thống nhất chi phí đền bù, hỗ trợ. Hai gia đình đã lên kế hoạch trong tuần này nhưng lịch ngày cụ thể thì chưa thống nhất do gia đình cần bố trí thành phần tham gia.

Ông Vinh cho biết, trong quá trình hoà giải trước đó, 2 bên gia đình có đề nghị BV hỗ trợ một khoản chi phí do tổn thất từ sự cố trao nhầm con, trong đó một gia đình đề nghị hỗ trợ 300 triệu đồng song quỹ đền bù rủi ro của BV không đủ chi trả nên 2 bên chưa đi đến thống nhất.

Trao nhầm con ở Ba Vì

Phía người thân bên gia đình có nói với BV rằng, nếu BV đồng ý trả cho mỗi gia đình số tiền khoảng 150 triệu, sẽ đồng ý thoả thuận.

“Với đề xuất này, dù BV khó khăn nhưng có thể thu xếp được. Tinh thần chung là để các cháu đoàn tụ nên BV sẽ cố gắng hết sức, về cơ bản đáp ứng được những yêu cầu của gia đình. Trước mắt BV với trách nhiệm của mình sẽ đứng ra thương thảo và bồi thường trước cho gia đình, còn chuyện 2 nữ hộ sinh đền bù được bao nhiêu, BV sẽ có buổi làm việc sau”, ông Vinh nói.

“Chúng tôi không ép 2 nữ hộ sinh phải đóng góp bao nhiêu mà sẽ trên cơ sở thoả thuận với nhau”, ông Vinh cho biết thêm.

Do gia đình anh Sơn đã gửi đơn kiện đến TAND huyện Ba Vì nhưng tòa chưa thụ lý vụ án vì còn một số vấn đề pháp lý vướng mắc, vì vậy phía BV mong muốn nếu thoả thuận được đền bù, gia đình anh Sơn sẽ rút đơn kiện để có thể giải quyết nhanh vụ việc, tránh ảnh hưởng đến tâm lý các cháu.

Theo thoả thuận của 2 gia đình, từ 20.7 tới, 2 bé Đoàn Nhật M. và Phùng Thanh H. sẽ cùng ở nhà anh Sơn để đi học lớp 1. Hai gia đình cũng tính đến phương án để mỗi bé ngủ lại 1 gia đình 1 tuần để làm quen. Thời gian đầu chưa quen, vợ anh Sơn sẽ cùng cháu H. lên nhà chị Hương ngủ lại, với mong muốn làm sao tốt nhất cho cả 2 cháu.

Gia đình anh Sơn chủ trương sẽ nuôi 2 bé. Việc này đã nhận được sự đồng thuận của gia đình chị Hương. "Ông Phượng, bố Sơn nói sẽ nhận nuôi 2 bé, sống cùng một nhà, để 2 bé gần gũi với nhau", bà Vũ Thị Trọng, 75 tuổi, mẹ chị Hương cho biết.

Hai  gia đình dự định, cuối tuần này chị Hương sẽ mang bé Minh về dự đám giỗ bên nhà bố mẹ đẻ. Sau đó Minh sẽ sống cùng Hải, bố Sơn, mẹ Hiền cùng em trai 3 tuổi. "Mong trong hai tháng Minh làm quen được nếp sống mới, gần gũi với gia đình để bước vào năm học mới tốt nhất", anh Sơn đặt hi vọng.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin