6. “Thánh” đổ lỗi 6. “Thánh” đổ lỗi 6. “Thánh” đổ lỗi
Trang:

Bí kíp đặt câu hỏi phù hợp cho 9 kiểu ứng viên phỏng vấn (P.2)

Thứ sáu, 10/04/2020 | 06:48
Thứ sáu, 05/08/2018 | 22:11

Bí kíp đặt câu hỏi phù hợp cho 9 kiểu ứng viên phỏng vấn (P.2)

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>6. &ldquo;Th&aacute;nh&rdquo; đổ lỗi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; tuyển dụng rất dễ d&agrave;ng để ph&aacute;t hiện ra kiểu ứng vi&ecirc;n n&agrave;y ngay lập tức. Đ&acirc;y l&agrave; kiểu người thường xuy&ecirc;n đổ lỗi về những thất bại của họ trong qu&aacute; khứ. Họ c&oacute; một nh&oacute;m l&agrave;m việc qu&aacute; tệ, họ l&agrave; người duy nhất c&oacute; khả năng cạnh tranh c&ocirc;ng việc. &Iacute;t nhất, trong quan điểm của kiểu ứng vi&ecirc;n n&agrave;y, họ lu&ocirc;n l&agrave; người &ldquo;g&aacute;nh team&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L&agrave; nh&agrave; tuyển dụng bạn phải thật kh&ocirc;n kh&eacute;o trong việc đặt c&acirc;u hỏi cho những kiểu ứng như thế n&agrave;y. Chẳng hạn như:&nbsp;&ldquo;Bạn đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng của người gi&aacute;m s&aacute;t bạn ở c&ocirc;ng ty cũ như thế n&agrave;o?&rdquo; hoặc &ldquo;B&agrave;i học qu&yacute; gi&aacute; nhất bạn học được từ c&aacute;c đồng nghiệp trước đ&acirc;y l&agrave; g&igrave;?&rdquo;. Nếu sau c&ugrave;ng, họ vẫn tiếp tục chơi tr&ograve; &ldquo;lỗi tại ai?&rdquo; th&igrave; c&oacute; lẽ bạn n&ecirc;n c&acirc;n nhắc về việc tuyển chọn ứng vi&ecirc;n n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bí kíp đặt câu hỏi cho 9 kiểu ứng viên phỏng vấn" src="/Content/editorimages/images/9-kieu-ung-vien-phong-van.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Nhiều kiểu ứng vi&ecirc;n th&iacute;ch đổ lỗi thất bại v&agrave; kh&ocirc;ng hề nhận thức được bản&nbsp;th&acirc;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>7. Người th&iacute;ch tranh c&ocirc;ng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những ứng vi&ecirc;n kiểu n&agrave;y rất phổ biến, họ thường ngộ nhận th&agrave;nh c&ocirc;ng của họ trước đ&acirc;y.&nbsp;Họ bỏ qua mọi sự may mắn, c&ocirc;ng sức, nỗ lực v&agrave; th&agrave;nh quả đ&oacute;ng g&oacute;p của cả nh&oacute;m. Họ nghĩ rằng họ l&agrave; nh&acirc;n tố quan trọng nhất từ trước đến nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những ứng vi&ecirc;n như thế n&agrave;y c&oacute; thể chỉ muốn g&acirc;y ấn tượng mạnh với nh&agrave; tuyển dụng&nbsp;về những th&agrave;nh c&ocirc;ng m&agrave; họ l&agrave;m được trong qu&aacute; khứ. H&atilde;y đặt c&acirc;u hỏi rằng: &ldquo;Th&aacute;ch thức bạn cần phải vượt qua trong qu&aacute; khứ l&agrave; g&igrave;?&rdquo; hoặc &ldquo;Cho t&ocirc;i biết c&aacute;ch bạn xử l&iacute; thất bại ở nơi l&agrave;m việc&rdquo; hay &ldquo;B&agrave;i học bạn r&uacute;t ra được từ một dự &aacute;n diễn ra kh&ocirc;ng su&ocirc;n sẻ như bạn mong muốn l&agrave; g&igrave;?&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>8. Ứng vi&ecirc;n &ldquo;cũng được&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; tuyển dụng thường gặp rất nhiều kiểu ứng vi&ecirc;n như thế n&agrave;y.&nbsp;Họ kh&ocirc;ng l&agrave;m bạn qu&aacute; ấn tượng&nbsp;v&igrave; t&agrave;i năng của m&igrave;nh, nhưng họ cũng kh&ocirc;ng&nbsp;đến nỗi qu&aacute; tệ để đ&aacute;nh rớt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y t&igrave;m hiểu xem bạn thật sự muốn khai th&aacute;c điểm g&igrave; ở ứng vi&ecirc;n. C&aacute;c cuộc phỏng vấn kh&ocirc;ng phải l&agrave; tất cả, h&atilde;y c&acirc;n nhắc th&ecirc;m c&aacute;c yếu tố kh&aacute;c. Đừng để một cuộc phỏng vấn th&ocirc;ng thường l&agrave;m lu mờ đi kĩ năng thực tế của họ, kinh nghiệm v&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch của họ về sự th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bí kíp đặt câu hỏi cho 9 kiểu ứng viên phỏng vấn" src="/Content/editorimages/images/dat-cau-hoi-cho-9-kieu-ung-vien.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc đặt những c&acirc;u hỏi ph&ugrave; hợp cho mỗi kiểu ứng vi&ecirc;n l&agrave; điều kh&ocirc;ng phải dễ d&agrave;ng</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>9. Ứng vi&ecirc;n ho&agrave;n hảo</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; kiểu ứng vi&ecirc;n c&oacute; thể đ&aacute;p ứng được mọi c&acirc;u hỏi m&agrave; nh&agrave; tuyển dụng đưa ra, khả năng ứng xử, đối ph&oacute; t&igrave;nh huống cũng rất tốt.&nbsp;Nếu lỡ c&oacute; một lỗ hổng n&agrave;o đ&oacute; tr&ecirc;n sơ yếu l&yacute; lịch? Họ c&oacute; l&iacute; do ho&agrave;n hảo để giải th&iacute;ch tại sao. Bị sa thải khỏi hai c&ocirc;ng việc gần nhất? Ứng vi&ecirc;n ho&agrave;n hảo vẫn c&oacute; một c&acirc;u chuyện hợp l&iacute; để tr&igrave;nh b&agrave;y nguy&ecirc;n cớ. Tất cả đều rất chỉnh chu v&agrave; mượt m&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ứng vi&ecirc;n như thế l&agrave; một người chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước hay đ&atilde; c&oacute; nhiều kinh nghiệm trong phỏng vấn. C&ocirc;ng việc của bạn l&agrave; h&atilde;y&nbsp;cố gắng t&igrave;m hiểu xem liệu c&oacute; phải họ c&oacute; l&agrave;m thật sự kh&ocirc;ng hay chỉ l&agrave; lời n&oacute;i su&ocirc;n. Nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể đưa ra một b&agrave;i kiểm tra nho nhỏ để đ&aacute;nh gi&aacute; kĩ năng của họ. Tất cả sẽ khiến ứng vi&ecirc;n phải bước ra khỏi v&ugrave;ng an to&agrave;n của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tr&ecirc;n l&agrave; b&iacute; k&iacute;p đặt c&acirc;u hỏi ph&ugrave; hợp cho 9 kiểu ứng vi&ecirc;n phỏng vấn. Hy vọng nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể chọn lọc v&agrave; chấm được ứng vi&ecirc;n ph&ugrave; hợp cho c&ocirc;ng ty của m&igrave;nh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Bí kíp đặt câu hỏi phù hợp cho 9 kiểu ứng viên phỏng vấn (P.1) / Những dấu hiệu cho thấy bạn có một buổi phỏng vấn thất bại

6. “Thánh” đổ lỗi

Nhà tuyển dụng rất dễ dàng để phát hiện ra kiểu ứng viên này ngay lập tức. Đây là kiểu người thường xuyên đổ lỗi về những thất bại của họ trong quá khứ. Họ có một nhóm làm việc quá tệ, họ là người duy nhất có khả năng cạnh tranh công việc. Ít nhất, trong quan điểm của kiểu ứng viên này, họ luôn là người “gánh team”.

Là nhà tuyển dụng bạn phải thật khôn khéo trong việc đặt câu hỏi cho những kiểu ứng như thế này. Chẳng hạn như: “Bạn đánh giá chất lượng của người giám sát bạn ở công ty cũ như thế nào?” hoặc “Bài học quý giá nhất bạn học được từ các đồng nghiệp trước đây là gì?”. Nếu sau cùng, họ vẫn tiếp tục chơi trò “lỗi tại ai?” thì có lẽ bạn nên cân nhắc về việc tuyển chọn ứng viên này.

Bí kíp đặt câu hỏi cho 9 kiểu ứng viên phỏng vấn

Nhiều kiểu ứng viên thích đổ lỗi thất bại và không hề nhận thức được bản thân

7. Người thích tranh công

Những ứng viên kiểu này rất phổ biến, họ thường ngộ nhận thành công của họ trước đây. Họ bỏ qua mọi sự may mắn, công sức, nỗ lực và thành quả đóng góp của cả nhóm. Họ nghĩ rằng họ là nhân tố quan trọng nhất từ trước đến nay.

Những ứng viên như thế này có thể chỉ muốn gây ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng về những thành công mà họ làm được trong quá khứ. Hãy đặt câu hỏi rằng: “Thách thức bạn cần phải vượt qua trong quá khứ là gì?” hoặc “Cho tôi biết cách bạn xử lí thất bại ở nơi làm việc” hay “Bài học bạn rút ra được từ một dự án diễn ra không suôn sẻ như bạn mong muốn là gì?”

8. Ứng viên “cũng được"

Nhà tuyển dụng thường gặp rất nhiều kiểu ứng viên như thế này. Họ không làm bạn quá ấn tượng vì tài năng của mình, nhưng họ cũng không đến nỗi quá tệ để đánh rớt.

Hãy tìm hiểu xem bạn thật sự muốn khai thác điểm gì ở ứng viên. Các cuộc phỏng vấn không phải là tất cả, hãy cân nhắc thêm các yếu tố khác. Đừng để một cuộc phỏng vấn thông thường làm lu mờ đi kĩ năng thực tế của họ, kinh nghiệm và thành tích của họ về sự thành công.

Bí kíp đặt câu hỏi cho 9 kiểu ứng viên phỏng vấn

Việc đặt những câu hỏi phù hợp cho mỗi kiểu ứng viên là điều không phải dễ dàng

9. Ứng viên hoàn hảo

Đây là kiểu ứng viên có thể đáp ứng được mọi câu hỏi mà nhà tuyển dụng đưa ra, khả năng ứng xử, đối phó tình huống cũng rất tốt. Nếu lỡ có một lỗ hổng nào đó trên sơ yếu lý lịch? Họ có lí do hoàn hảo để giải thích tại sao. Bị sa thải khỏi hai công việc gần nhất? Ứng viên hoàn hảo vẫn có một câu chuyện hợp lí để trình bày nguyên cớ. Tất cả đều rất chỉnh chu và mượt mà.

Ứng viên như thế là một người chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước hay đã có nhiều kinh nghiệm trong phỏng vấn. Công việc của bạn là hãy cố gắng tìm hiểu xem liệu có phải họ có làm thật sự không hay chỉ là lời nói suôn. Nhà tuyển dụng có thể đưa ra một bài kiểm tra nho nhỏ để đánh giá kĩ năng của họ. Tất cả sẽ khiến ứng viên phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Trên là bí kíp đặt câu hỏi phù hợp cho 9 kiểu ứng viên phỏng vấn. Hy vọng nhà tuyển dụng có thể chọn lọc và chấm được ứng viên phù hợp cho công ty của mình.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin