Để có thể định hướng nghề nghiệp phù hợp cho mình bạn nên nắ" /> Để có thể định hướng nghề nghiệp phù hợp cho mình bạn nên nắ" /> Để có thể định hướng nghề nghiệp phù hợp cho mình bạn nên nắ" />
Trang:

Bí quyết định hướng đúng nghề nghiệp của bạn

Thứ sáu, 28/02/2020 | 05:35
Thứ sáu, 16/05/2018 | 21:47

Bí quyết định hướng đúng nghề nghiệp của bạn

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để c&oacute; thể định hướng nghề nghiệp ph&ugrave; hợp cho m&igrave;nh bạn n&ecirc;n nắm r&otilde; một số b&iacute; quyết sau.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tr&aacute;nh những t&aacute;c động kh&ocirc;ng cần thiết khi chọn nghề</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="/Content/editorimages/images/dinh-huong-nghe-nghiep-1(1).jpg" style="height:375px; width:500px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi bạn chọn nghề sẽ c&oacute; nhiều yếu tố t&aacute;c động</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Chọn nghề theo sự mong muốn, &aacute;p đặt của bố, mẹ v&agrave; người th&acirc;n. Do gia đ&igrave;nh c&oacute; nghề nghiệp truyền thống hoặc c&oacute; mối quan hệ sẵn c&oacute; n&ecirc;n thường &aacute;p đặt con c&aacute;i theo &yacute; muốn của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Chọn nghề theo sự rủ r&ecirc; của nh&oacute;m, của bạn b&egrave; v&agrave; của người y&ecirc;u.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Chọn nghề kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với năng lực, t&iacute;nh c&aacute;ch, sở th&iacute;ch của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Chọn nghề may rủi theo kiểu chọn đại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Chọn nghề chỉ ở bậc đại học.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Chọn nghề theo &ldquo;m&aacute;c&rdquo;, theo &ldquo;nh&atilde;n&rdquo;, theo phong tr&agrave;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Chọn nghề nổi tiếng, dễ kiếm tiền m&agrave; kh&ocirc;ng biết nghề đ&oacute; c&oacute; ph&ugrave; hợp với m&igrave;nh kh&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Chọn nghề kh&ocirc;ng nghĩ đến những điều kiện c&oacute; li&ecirc;n quan như: điều kiện kinh tế, c&aacute; nh&acirc;n hoặc gia đ&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Chọn nghề kh&ocirc;ng gắn với nhu cầu x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Nhờ những người d&ugrave;ng phương ph&aacute;p thần b&iacute; lựa nghề gi&uacute;p bạn như c&aacute;c nh&agrave; chi&ecirc;m tinh, thầy b&oacute;i (xem chỉ tay, chữ viết, coi tướng&hellip;).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>X&aacute;c định nghề ph&ugrave; hợp với bản th&acirc;n</strong>&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/dinh-huong-nghe-nghiep-2(1).png" style="height:285px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để x&aacute;c định bản th&acirc;n m&igrave;nh ph&ugrave; hợp với ng&agrave;nh nghề n&agrave;o, bạn h&atilde;y bắt đầu từ sở th&iacute;ch, t&iacute;nh c&aacute;ch v&agrave; điều kiện của m&igrave;nh. Chọn ra những nghề n&agrave;o th&iacute;ch hợp nhất để nghi&ecirc;n cứu v&agrave; loại bỏ dần. Bạn c&oacute; thể thực hiện những b&agrave;i trắc nghiệm về nghề nghiệp. Dựa tr&ecirc;n cơ sở năng lực, sở th&iacute;ch, quan điểm, nguy&ecirc;n tắc sống của bạn&hellip;, c&aacute;c trắc nghiệm sẽ đưa ra những tư vấn v&agrave; dự đo&aacute;n về nghề nghiệp hoặc nh&oacute;m ng&agrave;nh nghề ph&ugrave; hợp với bạn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện nay, kh&ocirc;ng &iacute;t người chọn việc kh&ocirc;ng dựa tr&ecirc;n sở th&iacute;ch, điểm mạnh của m&igrave;nh v&agrave; điều đ&oacute; g&acirc;y ra nhiều hệ lụy&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng n&ecirc;n tuyệt đối h&oacute;a việc chọn nghề qua việc l&agrave;m b&agrave;i trắc nghiệm. Việc chọn nghề c&ograve;n phải x&eacute;t đủ những điều kiện vật chất, x&atilde; hội, kinh tế&hellip; ở xung quanh ta, v&agrave; phối hợp với nhiều phương ph&aacute;p kh&aacute;c để đạt được hiệu quả cao nhất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn h&atilde;y tận dụng c&aacute;c cơ hội để l&agrave;m một số c&ocirc;ng việc li&ecirc;n quan tới nghề m&igrave;nh lựa chọn để kh&aacute;m ph&aacute; năng lực, sở th&iacute;ch, t&iacute;nh c&aacute;ch bản th&acirc;n m&igrave;nh c&oacute; ph&ugrave; hợp với nghề đ&oacute; hay kh&ocirc;ng.V&iacute; dụ: l&agrave;m b&aacute;o tường, viết b&agrave;i gửi cho c&aacute;c b&aacute;o,&hellip; để xem m&igrave;nh c&oacute; ph&ugrave; hợp với nghề b&aacute;o kh&ocirc;ng; l&agrave;m thủ quĩ cho lớp để xem m&igrave;nh c&oacute; ph&ugrave; hợp nghề kế to&aacute;n kh&ocirc;ng&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn c&oacute; thể tới c&aacute;c c&ocirc;ng ty, trung t&acirc;m tư vấn về t&acirc;m l&yacute;, gi&aacute;o dục, nơi đ&oacute; họ c&oacute; đủ s&aacute;ch, t&agrave;i liệu, kiến thức về c&aacute;c nghề nghiệp để tư vấn cho bạn. Tham khảo &yacute; kiến của thầy c&ocirc;, người nh&agrave;, bạn b&egrave;&hellip; để đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c sở th&iacute;ch v&agrave; khả năng của m&igrave;nh ph&ugrave; hợp với ng&agrave;nh nghề n&agrave;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y tham dự c&aacute;c buổi thuyết tr&igrave;nh của c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n thuộc nhiều ng&agrave;nh nghề kh&aacute;c nhau. H&atilde;y đến thư viện, l&ecirc;n Internet để t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về c&aacute;c lĩnh vực m&agrave; m&igrave;nh quan t&acirc;m. Tranh thủ nhiều nhất những điều kiện đang c&oacute; để tham quan thực tế nghề nghiệp, t&igrave;m hiểu th&ecirc;m thực tế nghề nghiệp qua một số c&aacute; nh&acirc;n đang l&agrave;m nghề.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trao đổi với những ai đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong lĩnh vực bạn sắp chọn. Hỏi về c&aacute;ch sống, c&aacute;ch l&agrave;m việc, t&igrave;m hiểu cả m&ocirc;i trường l&agrave;m việc, những th&aacute;ch thức nghề nghiệp, những kh&oacute; khăn v&agrave; thuận lợi trong nghề nghiệp, điều kiện ph&aacute;t triển&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&aacute;m ph&aacute; xem c&ocirc;ng việc n&agrave;y ph&ugrave; hợp với những t&iacute;nh c&aacute;ch n&agrave;o. Bạn đ&atilde; c&oacute; g&igrave; v&agrave; cần phải trang bị th&ecirc;m những g&igrave;, để từ đ&oacute; c&oacute; những định hướng hợp l&yacute; nhất v&agrave; c&oacute; thể điều chỉnh khi ph&ugrave; hợp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y để sự lựa chọn của m&igrave;nh mở ra với nhiều nghề nghiệp kh&aacute;c nhau.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>T&igrave;m hiểu kỹ những ng&agrave;nh nghề m&agrave; bạn định chọn</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="/Content/editorimages/images/dinh-huong-nghe-nghiep-3.jpg" style="height:422px; width:500px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong mỗi ng&agrave;nh nghề, &iacute;t nhất l&agrave; phải biết c&aacute;c y&ecirc;u cầu sau về nghề:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; T&ecirc;n nghề v&agrave; những nghề nghiệp chuy&ecirc;n m&ocirc;n thường gặp trong nghề.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Mục ti&ecirc;u đ&agrave;o tạo v&agrave; nội dung đ&agrave;o tạo của ng&agrave;nh nghề.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Nhu cầu thị trường lao động đối với ng&agrave;nh nghề đ&oacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Những phẩm chất v&agrave; kỹ năng cần thiết để tham gia lao động trong nghề.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Những nơi đ&agrave;o tạo ng&agrave;nh nghề từ hệ c&ocirc;ng nh&acirc;n kỹ thuật cho đến bậc đại học.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Học ph&iacute;, học bổng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Bằng cấp v&agrave; cơ hội học l&ecirc;n cao .</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Thời gian đ&agrave;o tạo v&agrave; phương thức đ&agrave;o tạo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; T&igrave;m hiểu khối thi tuyển sinh đầu v&agrave;o, điểm tr&uacute;ng tuyển của ng&agrave;nh nghề đ&oacute; trong ba năm li&ecirc;n tiếp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Những nơi c&oacute; thể l&agrave;m việc sau khi học ng&agrave;nh nghề.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Những chống chỉ định y học.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Cơ sở vật chất, đội ngũ giảng vi&ecirc;n của nh&agrave; trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">-X&aacute;c định năng lực học tập của bạn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Kết hợp c&aacute;c yếu tố để chọn nghề</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Căn cứ v&agrave;o điểm học tập, nhất l&agrave; c&aacute;c m&ocirc;n thi tuyển sinh đầu v&agrave;o của ng&agrave;nh bạn định theo học. T&igrave;m hiểu điểm tr&uacute;ng tuyển của ng&agrave;nh nghề đ&oacute; ở trường bạn muốn thi v&agrave;o trong ba năm li&ecirc;n tiếp, từ đ&oacute; so s&aacute;nh với sức học của m&igrave;nh cho ph&eacute;p bạn x&aacute;c định khả năng tr&uacute;ng tuyển của m&igrave;nh v&agrave;o trường đ&oacute; như thế n&agrave;o. Lưu &yacute; bạn rằng c&ugrave;ng một ng&agrave;nh học nhưng c&oacute; thể thi đầu v&agrave;o bằng nhiều khối kh&aacute;c nhau. H&atilde;y chọn thi khối n&agrave;o l&agrave; sở trường của bạn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Giải thử đề thi đại học ba năm gần đ&acirc;y v&agrave; so s&aacute;nh điểm chuẩn với ng&agrave;nh học ở trường m&agrave; m&igrave;nh định thi v&agrave;o để ước lượng năng lực, khả năng tr&uacute;ng tuyển của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Nhờ thầy/c&ocirc;, người th&acirc;n, bạn b&egrave; đ&aacute;nh gi&aacute;, nhận x&eacute;t.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute; bạn tự ước lượng v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực bản th&acirc;n, từ đ&oacute; chọn ng&agrave;nh học, trường thi cho ph&ugrave; hợp với năng lực của m&igrave;nh.</span></p>

- Thái Độ Nghề Nghiệp - Yếu Tố Tiên Quyết Để Bạn Có Thể Thành Công / Bạn Cho Rằng Mình Sẽ Phù Hợp Với Nghề Nào Trong Tương Lai?

Để có thể định hướng nghề nghiệp phù hợp cho mình bạn nên nắm rõ một số bí quyết sau. 

Tránh những tác động không cần thiết khi chọn nghề

Khi bạn chọn nghề sẽ có nhiều yếu tố tác động

– Chọn nghề theo sự mong muốn, áp đặt của bố, mẹ và người thân. Do gia đình có nghề nghiệp truyền thống hoặc có mối quan hệ sẵn có nên thường áp đặt con cái theo ý muốn của mình.

– Chọn nghề theo sự rủ rê của nhóm, của bạn bè và của người yêu.

– Chọn nghề không phù hợp với năng lực, tính cách, sở thích của mình.

– Chọn nghề may rủi theo kiểu chọn đại.

– Chọn nghề chỉ ở bậc đại học.

– Chọn nghề theo “mác”, theo “nhãn”, theo phong trào.

– Chọn nghề nổi tiếng, dễ kiếm tiền mà không biết nghề đó có phù hợp với mình không.

– Chọn nghề không nghĩ đến những điều kiện có liên quan như: điều kiện kinh tế, cá nhân hoặc gia đình.

– Chọn nghề không gắn với nhu cầu xã hội.

– Nhờ những người dùng phương pháp thần bí lựa nghề giúp bạn như các nhà chiêm tinh, thầy bói (xem chỉ tay, chữ viết, coi tướng…).

Xác định nghề phù hợp với bản thân 

Để xác định bản thân mình phù hợp với ngành nghề nào, bạn hãy bắt đầu từ sở thích, tính cách và điều kiện của mình. Chọn ra những nghề nào thích hợp nhất để nghiên cứu và loại bỏ dần. Bạn có thể thực hiện những bài trắc nghiệm về nghề nghiệp. Dựa trên cơ sở năng lực, sở thích, quan điểm, nguyên tắc sống của bạn…, các trắc nghiệm sẽ đưa ra những tư vấn và dự đoán về nghề nghiệp hoặc nhóm ngành nghề phù hợp với bạn.

Hiện nay, không ít người chọn việc không dựa trên sở thích, điểm mạnh của mình và điều đó gây ra nhiều hệ lụy…

Tuy nhiên, không nên tuyệt đối hóa việc chọn nghề qua việc làm bài trắc nghiệm. Việc chọn nghề còn phải xét đủ những điều kiện vật chất, xã hội, kinh tế… ở xung quanh ta, và phối hợp với nhiều phương pháp khác để đạt được hiệu quả cao nhất.

Bạn hãy tận dụng các cơ hội để làm một số công việc liên quan tới nghề mình lựa chọn để khám phá năng lực, sở thích, tính cách bản thân mình có phù hợp với nghề đó hay không.Ví dụ: làm báo tường, viết bài gửi cho các báo,… để xem mình có phù hợp với nghề báo không; làm thủ quĩ cho lớp để xem mình có phù hợp nghề kế toán không…

Bạn có thể tới các công ty, trung tâm tư vấn về tâm lý, giáo dục, nơi đó họ có đủ sách, tài liệu, kiến thức về các nghề nghiệp để tư vấn cho bạn. Tham khảo ý kiến của thầy cô, người nhà, bạn bè… để đánh giá các sở thích và khả năng của mình phù hợp với ngành nghề nào.

Hãy tham dự các buổi thuyết trình của các báo cáo viên thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Hãy đến thư viện, lên Internet để tìm hiểu thêm về các lĩnh vực mà mình quan tâm. Tranh thủ nhiều nhất những điều kiện đang có để tham quan thực tế nghề nghiệp, tìm hiểu thêm thực tế nghề nghiệp qua một số cá nhân đang làm nghề.

Trao đổi với những ai đã thành công trong lĩnh vực bạn sắp chọn. Hỏi về cách sống, cách làm việc, tìm hiểu cả môi trường làm việc, những thách thức nghề nghiệp, những khó khăn và thuận lợi trong nghề nghiệp, điều kiện phát triển…

Khám phá xem công việc này phù hợp với những tính cách nào. Bạn đã có gì và cần phải trang bị thêm những gì, để từ đó có những định hướng hợp lý nhất và có thể điều chỉnh khi phù hợp.

Hãy để sự lựa chọn của mình mở ra với nhiều nghề nghiệp khác nhau.

Tìm hiểu kỹ những ngành nghề mà bạn định chọn

Trong mỗi ngành nghề, ít nhất là phải biết các yêu cầu sau về nghề:

– Tên nghề và những nghề nghiệp chuyên môn thường gặp trong nghề.

– Mục tiêu đào tạo và nội dung đào tạo của ngành nghề.

– Nhu cầu thị trường lao động đối với ngành nghề đó.

– Những phẩm chất và kỹ năng cần thiết để tham gia lao động trong nghề.

– Những nơi đào tạo ngành nghề từ hệ công nhân kỹ thuật cho đến bậc đại học.

– Học phí, học bổng.

– Bằng cấp và cơ hội học lên cao .

– Thời gian đào tạo và phương thức đào tạo.

– Tìm hiểu khối thi tuyển sinh đầu vào, điểm trúng tuyển của ngành nghề đó trong ba năm liên tiếp.

– Những nơi có thể làm việc sau khi học ngành nghề.

– Những chống chỉ định y học.

– Cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên của nhà trường.

-Xác định năng lực học tập của bạn.

Kết hợp các yếu tố để chọn nghề

– Căn cứ vào điểm học tập, nhất là các môn thi tuyển sinh đầu vào của ngành bạn định theo học. Tìm hiểu điểm trúng tuyển của ngành nghề đó ở trường bạn muốn thi vào trong ba năm liên tiếp, từ đó so sánh với sức học của mình cho phép bạn xác định khả năng trúng tuyển của mình vào trường đó như thế nào. Lưu ý bạn rằng cùng một ngành học nhưng có thể thi đầu vào bằng nhiều khối khác nhau. Hãy chọn thi khối nào là sở trường của bạn.

– Giải thử đề thi đại học ba năm gần đây và so sánh điểm chuẩn với ngành học ở trường mà mình định thi vào để ước lượng năng lực, khả năng trúng tuyển của mình.

– Nhờ thầy/cô, người thân, bạn bè đánh giá, nhận xét.

Trên cơ sở đó bạn tự ước lượng và đánh giá năng lực bản thân, từ đó chọn ngành học, trường thi cho phù hợp với năng lực của mình.

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin