Để khắc phục những nhược điểm ấy, Danh bạ việc làm " /> Để khắc phục những nhược điểm ấy, Danh bạ việc làm " /> Để khắc phục những nhược điểm ấy, Danh bạ việc làm " />
Trang:

Bí quyết giúp những người ít nói tự tin giao tiếp nơi công sở

Thứ tư, 27/05/2020 | 14:47
Thứ tư, 11/06/2018 | 05:45

Bí quyết giúp những người ít nói tự tin giao tiếp nơi công sở

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để khắc phục những nhược điểm ấy, Danh bạ việc l&agrave;m xin chia sẻ một số b&iacute; quyết gi&uacute;p bạn tự tin hơn trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bí quyết giúp người ít nói tự tin giao tiếp" src="/Content/editorimages/images/tu-tin-giao-tiep.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Bạn c&oacute; thể chọn những chủ đề thường ng&agrave;y để n&oacute;i chuyện với đồng nghiệp</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. N&oacute;i chuyện b&ecirc;n lề c&ocirc;ng việc</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn kh&ocirc;ng nhất thiết quan trọng h&oacute;a về vấn đề từ ngữ cũng như l&agrave; mục đ&iacute;ch m&igrave;nh sẽ n&oacute;i g&igrave;. Bạn h&atilde;y cố gắng t&igrave;m kiếm những c&acirc;u chuyện ngo&agrave;i c&ocirc;ng việc, những chuyện phiếm để c&oacute; thể giao tiếp với đồng nghiệp nơi c&ocirc;ng sở.&nbsp;Bắt đầu bằng những c&acirc;u chuyện nhỏ về thế giới xung quanh bạn, hay những vấn đề đang n&oacute;ng tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; th&aacute;i độ của bạn với ph&iacute;a đối diện để thu h&uacute;t người kh&aacute;c lắng nghe những điều bạn n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Biểu hiện th&aacute;i độ v&agrave; từ ngữ giao tiếp</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ch&acirc;n th&agrave;nh trong lời n&oacute;i l&agrave; c&aacute;ch gi&uacute;p bạn b&ugrave; đắp lại t&iacute;nh &iacute;t n&oacute;i. Th&agrave;nh thực trong lời n&oacute;i,&nbsp;d&ugrave; kh&ocirc;ng n&oacute;i nhiều nhưng hễ n&oacute;i l&agrave; n&oacute;i đến nơi; ng&ocirc;n ngữ đơn giản, mộc mạc nhưng đủ &yacute;, lời n&oacute;i rất ch&acirc;n thực, giản dị, thẳng thắn v&agrave; nhất l&agrave; thật sự &ldquo; ki&ecirc;n nhẫn lắng nghe&rdquo;. Những điều n&agrave;y gi&uacute;p bạn dần dần cải thiện được t&iacute;nh nh&uacute;t nh&aacute;t trước nhiều người.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bí quyết giúp người ít nói tự tin giao tiếp" src="/Content/editorimages/images/bi-quyet-giup-tu-tin-giao-tiep.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Đừng tự t&aacute;ch m&igrave;nh ra khỏi đ&aacute;m đ&ocirc;ng xung quanh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. Đừng e ngại sự gi&uacute;p đỡ của người kh&aacute;c</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo nhiều nguồn nghi&ecirc;n cứu, những người &iacute;t n&oacute;i, &iacute;t giao tiếp với đ&aacute;m đ&ocirc;ng cũng sẽ &iacute;t cần đến sự gi&uacute;p đỡ của người kh&aacute;c hoặc nếu c&oacute; sự gi&uacute;p đỡ&nbsp;th&igrave; họ cũng rất e ngại. Điều n&agrave;y&nbsp;ch&iacute;nh l&agrave; sự thất bại trong giao tiếp, l&yacute; do tại sao? Bởi ch&uacute;ng ta đang sống trong một x&atilde; hội mang đầy t&iacute;nh cạnh tranh, nếu bạn kh&ocirc;ng cởi mở, kh&ocirc;ng nhờ vả người kh&aacute;c những l&uacute;c kh&oacute; khăn, bạn sẽ kh&oacute; l&ograve;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng việc cũng như trong cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4. Tiếp nhận lời khen của đồng nghiệp một c&aacute;ch kh&ocirc;n kh&eacute;o</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đa phận những người &iacute;t n&oacute;i sẽ kh&ocirc;ng biết c&aacute;ch tiếp nhận lời khen từ người kh&aacute;c. Điều n&agrave;y tuy nhỏ nhặt nhưng hết sức quan trọng trong kỹ năng giao tiếp.&nbsp;Th&iacute;ch được người kh&aacute;c khen nhưng lại &ldquo;phụ&rdquo; sự thiện ch&iacute; của người khen với những từ ngữ khi&ecirc;m tốn như: &ldquo;C&oacute; g&igrave; đ&acirc;u&rdquo;, &ldquo;Kh&ocirc;ng phải vậy&rdquo;, &ldquo;Chỉ l&agrave; may mắn th&ocirc;i&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để c&oacute; được sự tự tin&nbsp;giao tiếp nơi c&ocirc;ng sở,&nbsp;bạn phải thay đổi th&aacute;i độ tiếp nhận lời khen ngay lập tức. Tuy nhi&ecirc;n cũng phải ph&acirc;n biệt được&nbsp;đ&acirc;u l&agrave; lời khen thật sự, đ&acirc;u l&agrave; lời nịnh nọt dối tr&aacute; hoặc mang h&agrave;m &yacute; mỉa mai. Nếu&nbsp;người khen m&igrave;nh ch&acirc;n th&agrave;nh, th&igrave;&nbsp;bạn h&atilde;y đối xử lại ch&acirc;n th&agrave;nh như thế, h&atilde;y để niềm vui đ&oacute; quay trở lại với họ. H&atilde;y để cho họ thấy được sự cảm k&iacute;ch của bạn, h&atilde;y t&igrave;m c&aacute;ch khen lại họ v&igrave; đ&atilde; d&agrave;nh lời khen cho bạn v&agrave; họ sẽ tiếp tục d&agrave;nh cho bạn t&igrave;nh cảm tốt đẹp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>N&oacute;i chung, hai trong những năng lực cần nhất để th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; khả năng&nbsp;s&aacute;ng tạo v&agrave; kỹ năng&nbsp;giao tiếp.&nbsp;Thực h&agrave;nh theo những c&aacute;ch thức&nbsp;tr&ecirc;n một phần n&agrave;o đ&oacute; sẽ gi&uacute;p bạn ươm mầm v&agrave; ph&aacute;t triển kỹ năng giao tiếp. Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;ch thức tuyệt vời để bạn&nbsp;lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng tự tin&nbsp;giao tiếp với mọi người nơi c&ocirc;ng sở. Ch&uacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng!</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Cùng nghe những lời khuyên và cách đầu tư từ Shark Nguyễn Ngọc Thủy / Đàm phán tăng lương với sếp dù bạn không phải nhân viên xuất sắc

Để khắc phục những nhược điểm ấy, Danh bạ việc làm xin chia sẻ một số bí quyết giúp bạn tự tin hơn trước đám đông.

Bí quyết giúp người ít nói tự tin giao tiếp

Bạn có thể chọn những chủ đề thường ngày để nói chuyện với đồng nghiệp

1. Nói chuyện bên lề công việc

Bạn không nhất thiết quan trọng hóa về vấn đề từ ngữ cũng như là mục đích mình sẽ nói gì. Bạn hãy cố gắng tìm kiếm những câu chuyện ngoài công việc, những chuyện phiếm để có thể giao tiếp với đồng nghiệp nơi công sở. Bắt đầu bằng những câu chuyện nhỏ về thế giới xung quanh bạn, hay những vấn đề đang nóng trên mạng xã hội, thêm vào đó là thái độ của bạn với phía đối diện để thu hút người khác lắng nghe những điều bạn nói.

2. Biểu hiện thái độ và từ ngữ giao tiếp

Chân thành trong lời nói là cách giúp bạn bù đắp lại tính ít nói. Thành thực trong lời nói, dù không nói nhiều nhưng hễ nói là nói đến nơi; ngôn ngữ đơn giản, mộc mạc nhưng đủ ý, lời nói rất chân thực, giản dị, thẳng thắn và nhất là thật sự “ kiên nhẫn lắng nghe”. Những điều này giúp bạn dần dần cải thiện được tính nhút nhát trước nhiều người.

Bí quyết giúp người ít nói tự tin giao tiếp

Đừng tự tách mình ra khỏi đám đông xung quanh

3. Đừng e ngại sự giúp đỡ của người khác

Theo nhiều nguồn nghiên cứu, những người ít nói, ít giao tiếp với đám đông cũng sẽ ít cần đến sự giúp đỡ của người khác hoặc nếu có sự giúp đỡ thì họ cũng rất e ngại. Điều này chính là sự thất bại trong giao tiếp, lý do tại sao? Bởi chúng ta đang sống trong một xã hội mang đầy tính cạnh tranh, nếu bạn không cởi mở, không nhờ vả người khác những lúc khó khăn, bạn sẽ khó lòng thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống.

4. Tiếp nhận lời khen của đồng nghiệp một cách khôn khéo

Đa phận những người ít nói sẽ không biết cách tiếp nhận lời khen từ người khác. Điều này tuy nhỏ nhặt nhưng hết sức quan trọng trong kỹ năng giao tiếp. Thích được người khác khen nhưng lại “phụ” sự thiện chí của người khen với những từ ngữ khiêm tốn như: “Có gì đâu”, “Không phải vậy”, “Chỉ là may mắn thôi”…

Để có được sự tự tin giao tiếp nơi công sở, bạn phải thay đổi thái độ tiếp nhận lời khen ngay lập tức. Tuy nhiên cũng phải phân biệt được đâu là lời khen thật sự, đâu là lời nịnh nọt dối trá hoặc mang hàm ý mỉa mai. Nếu người khen mình chân thành, thì bạn hãy đối xử lại chân thành như thế, hãy để niềm vui đó quay trở lại với họ. Hãy để cho họ thấy được sự cảm kích của bạn, hãy tìm cách khen lại họ vì đã dành lời khen cho bạn và họ sẽ tiếp tục dành cho bạn tình cảm tốt đẹp.

Nói chung, hai trong những năng lực cần nhất để thành công là khả năng sáng tạo và kỹ năng giao tiếp. Thực hành theo những cách thức trên một phần nào đó sẽ giúp bạn ươm mầm và phát triển kỹ năng giao tiếp. Đó là cách thức tuyệt vời để bạn luôn sẵn sàng tự tin giao tiếp với mọi người nơi công sở. Chúc bạn thành công!

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin