Trong giai đoạn 2014 – 2017, Công ty TNHH Khảo sát địa vật l&yacut" /> Trong giai đoạn 2014 – 2017, Công ty TNHH Khảo sát địa vật l&yacut" /> Trong giai đoạn 2014 – 2017, Công ty TNHH Khảo sát địa vật l&yacut" />
Trang:

Bộ Công Thương xin Thủ tướng ‘khai tử’ liên doanh của PVS

Thứ năm, 27/02/2020 | 20:16
Thứ năm, 24/07/2018 | 20:21

Bộ Công Thương xin Thủ tướng ‘khai tử’ liên doanh của PVS

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong giai đoạn 2014 &ndash; 2017, C&ocirc;ng ty TNHH Khảo s&aacute;t địa vật l&yacute; PTSC CGGV (li&ecirc;n doanh giữa Tổng c&ocirc;ng ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thật Dầu kh&iacute; Việt Nam v&agrave; C&ocirc;ng ty CGGVeritas Service Holding BV.) đ&atilde; lỗ lũy kế 786,5 tỷ đồng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Năm 2011, Tổng c&ocirc;ng ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu kh&iacute; Việt Nam (HNX: PVS) đ&atilde; bắt tay với C&ocirc;ng ty CGGVeritas Service Holding BV. để th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty TNHH Khảo s&aacute;t địa vật l&yacute; PTSC CGGV (gọi tắt l&agrave; C&ocirc;ng ty) với tỷ lệ g&oacute;p vốn lần lượt l&agrave; 51% v&agrave; 49%. C&ocirc;ng ty c&oacute; thời gian hoạt động 20 năm (Giấy chứng nhận đầu tư số 49102000358 do Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u cấp ng&agrave;y 9/11/2011).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Từ khi th&agrave;nh lập, với 2 t&agrave;u B&igrave;nh Minh 02 v&agrave; Amadeus, C&ocirc;ng ty đ&atilde; thực hiện nhiều dự &aacute;n khảo s&aacute;t địa chấn 2D v&agrave; 3D ở trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, bao gồm cả v&ugrave;ng biển nước s&acirc;u xa bờ, nhạy cảm, g&oacute;p phần quan trọng v&agrave; việc th&uacute;c đẩy c&ocirc;ng t&aacute;c thăm d&ograve; dầu kh&iacute; cũng như thu h&uacute;t đầu tư nước ngo&agrave;i v&agrave;o lĩnh vực thăm d&ograve; khai th&aacute;c dầu kh&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Khai tử kiên doanh của PVS" src="/Content/editorimages/images/pvs.gif" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong năm 2012 v&agrave; 2013, hoạt động của C&ocirc;ng ty đ&atilde; đem về lợi nhuận khoảng 376 tỷ đồng.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, từ cuối năm 2014 đến nay, do gi&aacute; dầu th&ocirc; suy giảm v&agrave; duy tr&igrave; ở mức thấp k&eacute;o d&agrave;i, khối lượng khảo s&aacute;t địa chấn trong v&agrave; ngo&agrave;i nước giảm mạnh, đơn gi&aacute; dịch vụ khảo s&aacute;t đ&atilde; bị giảm s&uacute;t so với thời điểm C&ocirc;ng ty th&agrave;nh lập. Do đ&oacute;, hoạt động kinh doanh của C&ocirc;ng ty bị ảnh hưởng nặng nề. Từ năm 2014 đến 2017, C&ocirc;ng ty lỗ lũy kế tổng cộng 786,5 tỷ đồng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đứng trước nguy cơ c&oacute; thể thua lỗ th&ecirc;m, th&aacute;ng 1/2018, Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty đ&atilde; thống nhất giải thể C&ocirc;ng ty. Ph&iacute;a PVS đ&atilde; đề nghị Tập đo&agrave;n Dầu kh&iacute; Việt Nam (PVN) cho tho&aacute;i to&agrave;n bộ phần g&oacute;p vốn của PVS tại C&ocirc;ng ty th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức chấm dứt hợp đồng li&ecirc;n doanh trước thời hạn v&agrave; giải thể C&ocirc;ng ty theo đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Bộ C&ocirc;ng Thương, đề xuất giải thể C&ocirc;ng ty của PVS l&agrave; c&oacute; căn cứ bởi theo dự b&aacute;o, nhu cầu khảo s&aacute;t địa chấn trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i trong thời gian tới chưa c&oacute; khả năng phục hồi. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hoạt động khảo s&aacute;t địa chấn tại c&aacute;c khu vực nước s&acirc;u, xa bờ v&agrave; nhạy cảm tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng đang gặp kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bộ C&ocirc;ng Thương cho rằng việc chấm dứt hợp đồng li&ecirc;n doanh v&agrave; giải thể C&ocirc;ng ty thuộc thẩm quyền của PVN. Tuy nhi&ecirc;n do trước đ&acirc;y chủ trương th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đồng &yacute; về nguy&ecirc;n tắc n&ecirc;n Bộ C&ocirc;ng Thương kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương chấm dứt hợp đồng li&ecirc;n doanh v&agrave; giải thể C&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bộ cũng kiến nghị Thủ tướng giao PVN chỉ đạo ho&agrave;n thiện thủ tục chấm dứt hợp đồng li&ecirc;n doanh v&agrave; giải thể C&ocirc;ng ty theo đ&uacute;ng quy định của hợp đồng, Luật Doanh nghiệp v&agrave; ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan,&nbsp;đồng thời r&agrave; so&aacute;t, xử l&yacute; tr&aacute;ch nhiệm, hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng li&ecirc;n doanh trước thời hạn v&agrave; giải thể C&ocirc;ng ty theo đ&uacute;ng quy định.</span></span></strong></p>

- Bảo hiểm PVI đạt doanh thu hơn 4.300 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm / VPBank lên tiếng về việc nội dung email giả danh ngân hàng

Trong giai đoạn 2014 – 2017, Công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC CGGV (liên doanh giữa Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thật Dầu khí Việt Nam và Công ty CGGVeritas Service Holding BV.) đã lỗ lũy kế 786,5 tỷ đồng.

Năm 2011, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) đã bắt tay với Công ty CGGVeritas Service Holding BV. để thành lập Công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC CGGV (gọi tắt là Công ty) với tỷ lệ góp vốn lần lượt là 51% và 49%. Công ty có thời gian hoạt động 20 năm (Giấy chứng nhận đầu tư số 49102000358 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 9/11/2011).

Từ khi thành lập, với 2 tàu Bình Minh 02 và Amadeus, Công ty đã thực hiện nhiều dự án khảo sát địa chấn 2D và 3D ở trong và ngoài nước, bao gồm cả vùng biển nước sâu xa bờ, nhạy cảm, góp phần quan trọng và việc thúc đẩy công tác thăm dò dầu khí cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí.

Khai tử kiên doanh của PVS

Trong năm 2012 và 2013, hoạt động của Công ty đã đem về lợi nhuận khoảng 376 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2014 đến nay, do giá dầu thô suy giảm và duy trì ở mức thấp kéo dài, khối lượng khảo sát địa chấn trong và ngoài nước giảm mạnh, đơn giá dịch vụ khảo sát đã bị giảm sút so với thời điểm Công ty thành lập. Do đó, hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Từ năm 2014 đến 2017, Công ty lỗ lũy kế tổng cộng 786,5 tỷ đồng.

Đứng trước nguy cơ có thể thua lỗ thêm, tháng 1/2018, Hội đồng thành viên Công ty đã thống nhất giải thể Công ty. Phía PVS đã đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho thoái toàn bộ phần góp vốn của PVS tại Công ty thông qua hình thức chấm dứt hợp đồng liên doanh trước thời hạn và giải thể Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, đề xuất giải thể Công ty của PVS là có căn cứ bởi theo dự báo, nhu cầu khảo sát địa chấn trong nước và nước ngoài trong thời gian tới chưa có khả năng phục hồi. Bên cạnh đó, hoạt động khảo sát địa chấn tại các khu vực nước sâu, xa bờ và nhạy cảm trên Biển Đông đang gặp khó khăn.

Bộ Công Thương cho rằng việc chấm dứt hợp đồng liên doanh và giải thể Công ty thuộc thẩm quyền của PVN. Tuy nhiên do trước đây chủ trương thành lập Công ty được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc nên Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương chấm dứt hợp đồng liên doanh và giải thể Công ty.

Bộ cũng kiến nghị Thủ tướng giao PVN chỉ đạo hoàn thiện thủ tục chấm dứt hợp đồng liên doanh và giải thể Công ty theo đúng quy định của hợp đồng, Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan, đồng thời rà soát, xử lý trách nhiệm, hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng liên doanh trước thời hạn và giải thể Công ty theo đúng quy định.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin