Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng bãi bỏ chính sách" /> Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng bãi bỏ chính sách" /> Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng bãi bỏ chính sách" />
Trang:

Bộ Tài chính đề nghị bỏ chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

Thứ ba, 25/02/2020 | 15:42
Thứ ba, 24/07/2018 | 21:37

Bộ Tài chính đề nghị bỏ chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh kiến nghị Thủ tướng b&atilde;i bỏ ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ tiền điện cho hộ ngh&egrave;o, hộ ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội do đ&acirc;y l&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch cho kh&ocirc;ng, mức hỗ trợ thấp, kh&ocirc;ng gắn với điều kiện để khuyến kh&iacute;ch sự t&iacute;ch cực chủ động tham gia sản xuất, tăng thu nhập của người ngh&egrave;o v&agrave; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với định hướng giảm ngh&egrave;o giai đoạn 2016 &ndash; 2020 của Ch&iacute;nh phủ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ tiền điện cho hộ ngh&egrave;o được Bộ C&ocirc;ng Thương chủ tr&igrave;, tr&igrave;nh Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh từ th&aacute;ng 2/2011. Theo đ&oacute;, từ 1/3/2011 đến ng&agrave;y 31/5/2014, c&aacute;c hộ ngh&egrave;o được hỗ trợ gi&aacute; điện 50kWh/th&aacute;ng; mức hỗ trợ tương ứng với 30.000 đồng một hộ mỗi th&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Ngừng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo" src="/Content/editorimages/images/dien-dien.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Từ 1/12/2017 đến nay, mức hỗ trợ được n&acirc;ng l&ecirc;n th&agrave;nh 51.000 đồng/hộ/th&aacute;ng.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau 5 năm thực hiện (từ năm 2011 đến năm 2017), nh&agrave; nước đ&atilde; hỗ trợ điện cho khoảng 2.342 ngh&igrave;n hộ ngh&egrave;o, hộ ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội &nbsp;hộ ngh&egrave;o chiếm khoảng 87%) với kinh ph&iacute; từ ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước khoảng 8.083 tỷ đồng. Năm 2018, ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước dự t&iacute;nh bố tr&iacute; khoảng 1.081 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho khoảng 1.807 ngh&igrave;n hộ ngh&egrave;o, ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, thời gian qua, ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ tiền điện cho người ngh&egrave;o, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội đ&atilde; bộc lộ một số nhược điểm, kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cụ thể, phạm vi đối tượng hỗ trợ rộng, thay đổi thường xuy&ecirc;n do quy định hộ ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội phải c&oacute; lượng điện sử dụng dưới 50kWh/th&aacute;ng v&agrave; hộ ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội, hộ đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số ở v&ugrave;ng chưa c&oacute; điện lưới (kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt gi&agrave;u ngh&egrave;o).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc hỗ trợ đối tượng thụ hưởng bằng tiền mặt n&ecirc;n về mặt l&acirc;u d&agrave;i bền vững đ&atilde; kh&ocirc;ng mang lại hiệu quả. Định mức hỗ trợ của ch&iacute;nh s&aacute;ch cũng kh&ocirc;ng lớn (51.000 đồng/hộ/th&aacute;ng) v&agrave; việc chi trả tiền mặt đến hộ gia đ&igrave;nh ở v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa nhiều l&uacute;c c&ograve;n kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Điều kiện được hỗ trợ ch&iacute;nh s&aacute;ch đối với đối tượng hộ ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội kh&ocirc;ng thuộc hộ ngh&egrave;o sử dụng dưới 50kWh/th&aacute;ng đến nay kh&ocirc;ng c&ograve;n ph&ugrave; hợp, thiếu t&iacute;nh khả thi do nhu cầu sử dụng điện tối thiểu phần lớn đ&atilde; vượt định mức tr&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Nhiều hộ ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội thanh to&aacute;n tiền điện theo th&ocirc;ng b&aacute;o của cơ quan điện lực qua điện thoại, tin nhắn n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; h&oacute;a đơn; muốn lấy h&oacute;a đơn phải đến cơ quan điện lực y&ecirc;u cầu. Nhiều hộ d&ugrave;ng chung một đồng hồ đo đếm điện n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở x&aacute;c định được mức sử dụng điện để hỗ trợ&quot;, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh nhận định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Từ những bất cập n&ecirc;u tr&ecirc;n, trong giai đoạn tiếp theo 2019-2020, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đề xuất 2 phương &aacute;n. Phương &aacute;n thứ nhất l&agrave; b&atilde;i bỏ ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ điện cho kh&ocirc;ng hiện nay. L&yacute; do l&agrave; mức hỗ trợ thấp 51.000 đồng/th&aacute;ng kh&ocirc;ng gắn với điều kiện để khuyến kh&iacute;ch sự chủ động tham gia sản xuất, tăng thu nhập của người ngh&egrave;o cũng như kh&ocirc;ng c&ograve;n ph&ugrave; hợp với định hướng giảm ngh&egrave;o giai đoạn đến năm 2020.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, phương &aacute;n n&agrave;y sẽ đảm bảo được nguy&ecirc;n tắc hạn chế c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ cho kh&ocirc;ng, tăng ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ c&oacute; điều kiện. Qua đ&oacute;, người ngh&egrave;o sẽ chủ động t&iacute;ch cực tự tho&aacute;t ngh&egrave;o, hạn chế sự ỷ lại, tr&ocirc;ng chờ v&agrave;o tiền hỗ trợ của nh&agrave; nước&hellip; dần tiến tới mục ti&ecirc;u giảm ngh&egrave;o bền vững.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, việc b&atilde;i bỏ ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ cho kh&ocirc;ng kể tr&ecirc;n c&ograve;n gi&uacute;p nh&agrave; nước tiết kiệm được nguồn kinh ph&iacute; sự nghiệp hằng năm. Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute; ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước c&oacute; th&ecirc;m nguồn lực để bố tr&iacute; vốn, kinh ph&iacute; thực hiện c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch giảm ngh&egrave;o v&agrave; an sinh x&atilde; hội kh&aacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhược điểm của phương &aacute;n n&agrave;y l&agrave; sẽ g&acirc;y t&aacute;c động &iacute;t nhiều đến đời sống của một bộ phận hộ ngh&egrave;o. &ldquo;Do đ&oacute; nh&agrave; nước cần đồng thời thực hiện tốt, c&oacute; hiệu quả c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch an sinh, x&atilde; hội, giảm ngh&egrave;o kh&aacute;c để gi&uacute;p người d&acirc;n ổn định cuộc sống, vươn l&ecirc;n tho&aacute;t ngh&egrave;o&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Phương &aacute;n 2 được Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đưa ra l&agrave; t&iacute;ch hợp ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ tiền điện hiện h&agrave;nh v&agrave;o Chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u quốc gia Giảm ngh&egrave;o bền vững giai đoạn 2016 &ndash; 2020. Đồng thời, tr&igrave;nh Thủ tướng cho ph&eacute;p bổ sung nguồn lực năm 2019 &ndash; 2020 để thực hiện Chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u quốc gia Giảm ngh&egrave;o bền vững từ nguồn kinh ph&iacute; thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ tiền điện.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Việc t&iacute;ch hợp n&agrave;y sẽ tập trung được đầu mối quản l&yacute; nh&agrave; nước về c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch giảm ngh&egrave;o đồng thời c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch an sinh x&atilde; hội được lồng gh&eacute;p sẽ g&oacute;p phần đẩy nhanh mục ti&ecirc;u giảm ngh&egrave;o&rdquo;, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh nh&igrave;n nhận.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, qua lấy &yacute; kiến, đa số c&aacute;c Bộ v&agrave; &nbsp;địa phương đồng t&igrave;nh với phương &aacute;n 1. Do đ&oacute;, cơ quan n&agrave;y đề xuất Ch&iacute;nh phủ th&ocirc;ng qua phương &aacute;n 1 &ndash; b&atilde;i bỏ ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ cho kh&ocirc;ng tiền điện đối với c&aacute;c hộ ngh&egrave;o với thời điểm thi h&agrave;nh dự kiến ngay từ 1/1/2019.</span></span></strong></p>

- Phát hiện nhiều vi phạm khi kiểm tra 70 cửa hàng Con Cưng / Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 bị Bộ Tài Nguyên và Môi trường kiểm tra

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng bãi bỏ chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội do đây là chính sách cho không, mức hỗ trợ thấp, không gắn với điều kiện để khuyến khích sự tích cực chủ động tham gia sản xuất, tăng thu nhập của người nghèo và không phù hợp với định hướng giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 của Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo được Bộ Công Thương chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành từ tháng 2/2011. Theo đó, từ 1/3/2011 đến ngày 31/5/2014, các hộ nghèo được hỗ trợ giá điện 50kWh/tháng; mức hỗ trợ tương ứng với 30.000 đồng một hộ mỗi tháng.

Ngừng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

Từ 1/12/2017 đến nay, mức hỗ trợ được nâng lên thành 51.000 đồng/hộ/tháng.

Sau 5 năm thực hiện (từ năm 2011 đến năm 2017), nhà nước đã hỗ trợ điện cho khoảng 2.342 nghìn hộ nghèo, hộ chính sách xã hội  hộ nghèo chiếm khoảng 87%) với kinh phí từ ngân sách nhà nước khoảng 8.083 tỷ đồng. Năm 2018, ngân sách nhà nước dự tính bố trí khoảng 1.081 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho khoảng 1.807 nghìn hộ nghèo, chính sách xã hội.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, thời gian qua, chính sách hỗ trợ tiền điện cho người nghèo, gia đình chính sách xã hội đã bộc lộ một số nhược điểm, khó khăn.

Cụ thể, phạm vi đối tượng hỗ trợ rộng, thay đổi thường xuyên do quy định hộ chính sách xã hội phải có lượng điện sử dụng dưới 50kWh/tháng và hộ chính sách xã hội, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng chưa có điện lưới (không phân biệt giàu nghèo).

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ đối tượng thụ hưởng bằng tiền mặt nên về mặt lâu dài bền vững đã không mang lại hiệu quả. Định mức hỗ trợ của chính sách cũng không lớn (51.000 đồng/hộ/tháng) và việc chi trả tiền mặt đến hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa nhiều lúc còn khó khăn.

“Điều kiện được hỗ trợ chính sách đối với đối tượng hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo sử dụng dưới 50kWh/tháng đến nay không còn phù hợp, thiếu tính khả thi do nhu cầu sử dụng điện tối thiểu phần lớn đã vượt định mức trên.

“Nhiều hộ chính sách xã hội thanh toán tiền điện theo thông báo của cơ quan điện lực qua điện thoại, tin nhắn nên không có hóa đơn; muốn lấy hóa đơn phải đến cơ quan điện lực yêu cầu. Nhiều hộ dùng chung một đồng hồ đo đếm điện nên không có cơ sở xác định được mức sử dụng điện để hỗ trợ", Bộ Tài chính nhận định.

Từ những bất cập nêu trên, trong giai đoạn tiếp theo 2019-2020, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án. Phương án thứ nhất là bãi bỏ chính sách hỗ trợ điện cho không hiện nay. Lý do là mức hỗ trợ thấp 51.000 đồng/tháng không gắn với điều kiện để khuyến khích sự chủ động tham gia sản xuất, tăng thu nhập của người nghèo cũng như không còn phù hợp với định hướng giảm nghèo giai đoạn đến năm 2020.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, phương án này sẽ đảm bảo được nguyên tắc hạn chế các chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện. Qua đó, người nghèo sẽ chủ động tích cực tự thoát nghèo, hạn chế sự ỷ lại, trông chờ vào tiền hỗ trợ của nhà nước… dần tiến tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ cho không kể trên còn giúp nhà nước tiết kiệm được nguồn kinh phí sự nghiệp hằng năm. Trên cơ sở đó ngân sách nhà nước có thêm nguồn lực để bố trí vốn, kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội khác.

Nhược điểm của phương án này là sẽ gây tác động ít nhiều đến đời sống của một bộ phận hộ nghèo. “Do đó nhà nước cần đồng thời thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách an sinh, xã hội, giảm nghèo khác để giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.

Phương án 2 được Bộ Tài chính đưa ra là tích hợp chính sách hỗ trợ tiền điện hiện hành vào Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, trình Thủ tướng cho phép bổ sung nguồn lực năm 2019 – 2020 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện.

“Việc tích hợp này sẽ tập trung được đầu mối quản lý nhà nước về các chính sách giảm nghèo đồng thời các chính sách an sinh xã hội được lồng ghép sẽ góp phần đẩy nhanh mục tiêu giảm nghèo”, Bộ Tài chính nhìn nhận.

Theo Bộ Tài chính, qua lấy ý kiến, đa số các Bộ và  địa phương đồng tình với phương án 1. Do đó, cơ quan này đề xuất Chính phủ thông qua phương án 1 – bãi bỏ chính sách hỗ trợ cho không tiền điện đối với các hộ nghèo với thời điểm thi hành dự kiến ngay từ 1/1/2019.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin