Sự phát triển của nền kinh tế đã đẩy gi&aacu" /> Sự phát triển của nền kinh tế đã đẩy gi&aacu" /> Sự phát triển của nền kinh tế đã đẩy gi&aacu" />
Trang:

Bùng nổ cửa hàng không nhân viên, kinh doanh bằng mã QR ở Trung Quốc

Thứ sáu, 28/02/2020 | 16:13
Thứ sáu, 08/06/2018 | 18:07

Bùng nổ cửa hàng không nhân viên, kinh doanh bằng mã QR ở Trung Quốc

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sự ph&aacute;t triển của nền kinh tế đ&atilde; đẩy gi&aacute; thu&ecirc; v&agrave; chi ph&iacute; lao động tăng cao, khiến c&aacute;c chủ cửa h&agrave;ng phải chuyển chi ph&iacute; đ&oacute; một phần sang người ti&ecirc;u d&ugrave;ng th&ocirc;ng qua mức gi&aacute; b&aacute;n cao hơn. Tuy nghi&ecirc;n hiện nay với việc c&aacute;c cửa h&agrave;ng đ&atilde;&nbsp;&aacute;p dụng h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n qua điện thoại sẽ gi&aacute;n tiếp đẩy những thượng đế tới mua h&agrave;ng trực tuyến khi mức gi&aacute; rẻ hơn tương đối.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Cửa hàng không nhân viên" src="/Content/editorimages/images/cua-hang-khong-nhan-vien-bung-no.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Chuỗi cửa h&agrave;ng&nbsp;Wufangzhai&nbsp;&aacute;p dụng&nbsp;kinh doanh trực tuyến th&ocirc;ng qua việc đọc m&atilde; QR</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chuỗi cửa h&agrave;ng&nbsp;Wufangzhai&nbsp;c&oacute; tuổi đời gần 100 năm v&agrave; l&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n quen thuộc được lựa chọn cho giờ ăn trưa. Hiện cửa h&agrave;ng n&agrave;y đang &aacute;p dụng h&igrave;nh thức kinh doanh tiến bộ hơn,&nbsp;kh&ocirc;ng c&ograve;n&nbsp;bất kỳ nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;o ch&agrave;o đ&oacute;n kh&aacute;ch h&agrave;ng như trước nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Wufangzhai đ&atilde; &aacute;p dụng hệ thống đặt h&agrave;ng tự động được hỗ trợ từ Koubei - c&ocirc;ng ty con của Alibaba - chuy&ecirc;n cung cấp dịch vụ phụ trợ cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng. Kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ đặt v&agrave; thanh to&aacute;n trực tuyến th&ocirc;ng qua việc đọc m&atilde; QR bằng ứng dụng Alipay tr&ecirc;n smartphone.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tiếp theo,&nbsp;c&aacute;c thực kh&aacute;ch đơn giản nh&igrave;n v&agrave;o chiếc điện thoại th&ocirc;ng minh v&agrave; đứng trước khoảng 40 tủ kh&oacute;a.&nbsp;Khi họ chạm v&agrave;o điện thoại với m&atilde; QR tương th&iacute;ch, c&aacute;c tủ đồ mở ra với những bữa ăn đ&atilde; sẵn s&agrave;ng b&ecirc;n trong.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một cửa h&agrave;ng cửa chuỗi&nbsp;Wufangzhai ban đầu c&oacute; 13 nh&acirc;n vi&ecirc;n nay&nbsp;chỉ c&ograve;n 6,&nbsp;chi ph&iacute; lao động h&agrave;ng năm&nbsp;của nh&agrave; h&agrave;ng l&agrave; 95.000 USD cũng đ&atilde; giảm đi một nữa. Gi&uacute;p cửa h&agrave;ng tăng trưởng doanh thu tới 40%.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Cửa hàng không nhân viên" src="/Content/editorimages/images/cua-hang-tai-trung-quoc.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cuộc đua cửa h&agrave;ng kh&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n&nbsp;ở&nbsp;Trung Quốc đang b&ugrave;ng nổ</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cuộc đua cửa h&agrave;ng kh&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n&nbsp;ở&nbsp;Trung Quốc bắt đầu n&oacute;ng l&ecirc;n v&agrave;o năm 2017 với những người chơi ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty khởi nghiệp. Tuy nhi&ecirc;n, hiện nay c&aacute;c c&ocirc;ng ty lớn như JD.com hay Suning cũng đ&atilde; bắt đầu bước v&agrave;o lĩnh vực n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cửa h&agrave;ng kh&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một trong những bước ph&aacute;t triển mới gi&uacute;p&nbsp;tiết kiệm chi ph&iacute; v&agrave;&nbsp;đang thật sự b&ugrave;ng nổ tại thị trường Trung Quốc. Thị trường n&agrave;y được dự b&aacute;o sẽ đạt khoảng 147 tỷ USD chỉ trong lĩnh vực b&aacute;n lẻ, gấp 30 lần so với mức ước t&iacute;nh cho năm nay.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Thị trường hàng không Việt Nam sẽ tăng trưởng ngoạn mục trong năm 2018 / Ngân hàng bỏ qua quy trình đếm tiền khi trả tiền cho khách

Sự phát triển của nền kinh tế đã đẩy giá thuê và chi phí lao động tăng cao, khiến các chủ cửa hàng phải chuyển chi phí đó một phần sang người tiêu dùng thông qua mức giá bán cao hơn. Tuy nghiên hiện nay với việc các cửa hàng đã áp dụng hình thức thanh toán qua điện thoại sẽ gián tiếp đẩy những thượng đế tới mua hàng trực tuyến khi mức giá rẻ hơn tương đối.

Cửa hàng không nhân viên

Chuỗi cửa hàng Wufangzhai áp dụng kinh doanh trực tuyến thông qua việc đọc mã QR

Chuỗi cửa hàng Wufangzhai có tuổi đời gần 100 năm và là cái tên quen thuộc được lựa chọn cho giờ ăn trưa. Hiện cửa hàng này đang áp dụng hình thức kinh doanh tiến bộ hơn, không còn bất kỳ nhân viên nào chào đón khách hàng như trước nữa.

Wufangzhai đã áp dụng hệ thống đặt hàng tự động được hỗ trợ từ Koubei - công ty con của Alibaba - chuyên cung cấp dịch vụ phụ trợ cho các nhà hàng. Khách hàng sẽ đặt và thanh toán trực tuyến thông qua việc đọc mã QR bằng ứng dụng Alipay trên smartphone.

Tiếp theo, các thực khách đơn giản nhìn vào chiếc điện thoại thông minh và đứng trước khoảng 40 tủ khóa. Khi họ chạm vào điện thoại với mã QR tương thích, các tủ đồ mở ra với những bữa ăn đã sẵn sàng bên trong.

Một cửa hàng cửa chuỗi Wufangzhai ban đầu có 13 nhân viên nay chỉ còn 6, chi phí lao động hàng năm của nhà hàng là 95.000 USD cũng đã giảm đi một nữa. Giúp cửa hàng tăng trưởng doanh thu tới 40%.

Cửa hàng không nhân viên

Cuộc đua cửa hàng không nhân viên ở Trung Quốc đang bùng nổ

Cuộc đua cửa hàng không nhân viên ở Trung Quốc bắt đầu nóng lên vào năm 2017 với những người chơi chính là các công ty khởi nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay các công ty lớn như JD.com hay Suning cũng đã bắt đầu bước vào lĩnh vực này.

Cửa hàng không nhân viên được đánh giá là một trong những bước phát triển mới giúp tiết kiệm chi phí và đang thật sự bùng nổ tại thị trường Trung Quốc. Thị trường này được dự báo sẽ đạt khoảng 147 tỷ USD chỉ trong lĩnh vực bán lẻ, gấp 30 lần so với mức ước tính cho năm nay.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin