Theo lời kể của một số hộ dân ở xã Nam Tân đư" /> Theo lời kể của một số hộ dân ở xã Nam Tân đư" /> Theo lời kể của một số hộ dân ở xã Nam Tân đư" />
Trang:

Cá nuôi bè chết nổi trắng trên sông Thái Bình

Thứ sáu, 29/05/2020 | 01:29
Thứ sáu, 07/05/2018 | 20:50

Cá nuôi bè chết nổi trắng trên sông Thái Bình

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo lời kể của một số hộ d&acirc;n ở xã Nam T&acirc;n được chứng kiến kể lại trong 2 ng&agrave;y 29 v&agrave; 30/4 mực nước tr&ecirc;n c&aacute;c s&ocirc;ng Thái Bình, Kinh M&ocirc;n và Kinh Th&acirc;̀y xu&ocirc;́ng th&acirc;́p bất ngờ. L&agrave;m cho h&agrave;ng tấn cá nu&ocirc;i lồng b&egrave; đ&atilde; đến ngày thu hoạch chủ yếu l&agrave; ch&eacute;p gi&ograve;n, c&aacute; trăm đen nặng 2-6 kg. Đ&acirc;y l&agrave; những loại c&aacute; c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh cao nổi l&ecirc;n v&agrave; chết trắng tr&ecirc;n s&ocirc;ng. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/ca-chet-tren-song-1.jpg" style="height:357px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute; chết trắng tr&ecirc;n s&ocirc;ng Th&aacute;i&nbsp;B&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kết quả kiểm tra bằng máy test tại ch&ocirc;̃ khí oxy hòa tan trong nước bằng 0 v&agrave; các ch&acirc;́t NH3, NH4, NO3 vượt ngưỡng an toàn. Người d&acirc;n đ&atilde; huy động các máy bơm hoạt động hết c&ocirc;ng su&acirc;́t nhằm tạo khí oxy cứu s&ocirc;́ cá còn lại. Sang ngày h&ocirc;m sau (ng&agrave;y 1-2/5) đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n xu&acirc;́t hi&ecirc;̣n c&aacute; chết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo lời đồng ch&iacute; Chủ tịch UBND xã Nam T&acirc;n - &Ocirc;ng Hoàng Văn Toan c&aacute;ch đ&acirc;y 4 năm cũng đ&atilde; từng xảy t&igrave;nh trạng c&aacute; nổi chết tr&ecirc;n s&ocirc;ng. Do thủy triều xuống k&eacute;o theo mực nước s&ocirc;ng xuống thấp, d&ograve;ng thủy lưu gần như đứng y&ecirc;n đồng thời kh&iacute; độc từ lớp b&ugrave;n dưới s&ocirc;ng Th&aacute;i B&igrave;nh bốc l&ecirc;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; lượng nước thải từ các nhà máy, xí nghi&ecirc;̣p, khu d&acirc;n cư l&agrave;m nước thiếu oxy cá ch&ecirc;́t h&agrave;ng loạt. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/ca-chet-tren-song-2.jpg" style="height:321px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c nh&agrave; chức năng vẫn đang điều tra nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&aacute; chết</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng theo lời &ocirc;ng Toan qua kiểm tra thực tế to&agrave;n x&atilde; c&oacute; g&acirc;̀n 60 h&ocirc;̣ d&acirc;n nu&ocirc;i cá l&ocirc;̀ng bè hầu hết đều kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng nhiều chỉ m&ocirc;̣t s&ocirc;́ h&ocirc;̣ d&acirc;n bị thi&ecirc;̣t hại nặng. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngay khi xảy ra sự việc (ng&agrave;y 2/5) Sở Tài nguy&ecirc;n và M&ocirc;i trường tỉnh Hải Dương đ&atilde; cử cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&ecirc;̀ l&acirc;́y m&acirc;̃u nước gửi đi xét nghi&ecirc;̣m, nhưng chưa có k&ecirc;́t quả (&ocirc;ng Vũ Ngọc Long - Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i Nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường cho bi&ecirc;́t).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo lời &ocirc;ng Long, cá ch&ecirc;́t nằm rải rác dọc các tuy&ecirc;́n s&ocirc;ng Thái Bình qua huy&ecirc;̣n Nam Sách, Thanh Hà, Tứ Kỳ. Tuy nhi&ecirc;n, bị ảnh hưởng nhiều nhất l&agrave; huy&ecirc;̣n Nam Sách. Đ&acirc;y l&agrave; nơi tập trung hi&ecirc;̀u h&ocirc;̣ nu&ocirc;i theo m&ocirc; hình thí đi&ecirc;̉m của Sở N&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p Hải Dương</span></span></p>

- Chủ Nhà Trọ Bị Đập Bàn Thờ Do “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” / Thành viên tích cực của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trồng cần sa.

Theo lời kể của một số hộ dân ở xã Nam Tân được chứng kiến kể lại trong 2 ngày 29 và 30/4 mực nước trên các sông Thái Bình, Kinh Môn và Kinh Thầy xuống thấp bất ngờ. Làm cho hàng tấn cá nuôi lồng bè đã đến ngày thu hoạch chủ yếu là chép giòn, cá trăm đen nặng 2-6 kg. Đây là những loại cá có giá thành cao nổi lên và chết trắng trên sông.

Cá chết trắng trên sông Thái Bình

Kết quả kiểm tra bằng máy test tại chỗ khí oxy hòa tan trong nước bằng 0 và các chất NH3, NH4, NO3 vượt ngưỡng an toàn. Người dân đã huy động các máy bơm hoạt động hết công suất nhằm tạo khí oxy cứu số cá còn lại. Sang ngày hôm sau (ngày 1-2/5) đã không còn xuất hiện cá chết.

Theo lời đồng chí Chủ tịch UBND xã Nam Tân - Ông Hoàng Văn Toan cách đây 4 năm cũng đã từng xảy tình trạng cá nổi chết trên sông. Do thủy triều xuống kéo theo mực nước sông xuống thấp, dòng thủy lưu gần như đứng yên đồng thời khí độc từ lớp bùn dưới sông Thái Bình bốc lên. Bên cạnh đó lượng nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư làm nước thiếu oxy cá chết hàng loạt.

Các nhà chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân cá chết

Cũng theo lời ông Toan qua kiểm tra thực tế toàn xã có gần 60 hộ dân nuôi cá lồng bè hầu hết đều không bị ảnh hưởng nhiều chỉ một số hộ dân bị thiệt hại nặng.

Ngay khi xảy ra sự việc (ngày 2/5) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã cử cơ quan chuyên môn về lấy mẫu nước gửi đi xét nghiệm, nhưng chưa có kết quả (ông Vũ Ngọc Long - Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường cho biết).

Theo lời ông Long, cá chết nằm rải rác dọc các tuyến sông Thái Bình qua huyện Nam Sách, Thanh Hà, Tứ Kỳ. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng nhiều nhất là huyện Nam Sách. Đây là nơi tập trung hiều hộ nuôi theo mô hình thí điểm của Sở Nông nghiệp Hải Dương

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin