Nội dung nổi bật được đề cập tại phiên họp thường kỳ Hội nghị Trung ương 7 khoá XII l" /> Nội dung nổi bật được đề cập tại phiên họp thường kỳ Hội nghị Trung ương 7 khoá XII l" /> Nội dung nổi bật được đề cập tại phiên họp thường kỳ Hội nghị Trung ương 7 khoá XII l" />
Trang:

Các khoản thu nhập ngoài lương của cán bộ công chức sẽ bị xóa bỏ

Thứ sáu, 28/02/2020 | 16:12
Thứ sáu, 12/05/2018 | 22:47

Các khoản thu nhập ngoài lương của cán bộ công chức sẽ bị xóa bỏ

<p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Nội dung nổi bật được đề cập tại phi&ecirc;n họp thường kỳ&nbsp;Hội nghị Trung ương 7 kho&aacute; XII l&agrave; 3 nghị quyết mới&nbsp;về x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức c&aacute;c cấp; tiến h&agrave;nh cải c&aacute;ch ch&iacute;nh s&aacute;ch tiền lương;&nbsp;ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo hiểm x&atilde; hội. V&agrave; đ&atilde; được Ban chấp h&agrave;nh Trung ương c&oacute; sự thống nhất &yacute; kiến cao.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/bai-bo-cac-khoan-ngoai-tien-luong-1.jpg" style="height:258px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Ban chấp h&agrave;nh TW&nbsp;nhất tr&iacute; cao với 3 Nghị quyết tiền lương, bảo hiểm x&atilde; hội v&agrave; x&acirc;y dựng c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;&nbsp;đối với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng&nbsp;vi&ecirc;n chức trong bộ m&aacute;y&nbsp;ch&iacute;nh trị từ Trung ương đến cấp huyện&nbsp;x&atilde;&nbsp;sẽ c&oacute; một bảng lương chức vụ được&nbsp;&aacute;p dụng v&agrave; một bảng lương chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ &aacute;p dụng chung với c&aacute;c đối tượng c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức kh&ocirc;ng giữ chức danh trong cơ quan, chức vụ l&atilde;nh đạo; v&agrave; ba bảng lương với lực lượng vũ trang. Tiền lương được x&acirc;y dựng quy định mức lương bằng số tiền tuyệt đối theo vị tr&iacute; việc l&agrave;m, chức danh v&agrave; chức vụ l&atilde;nh đạo tr&ecirc;n cơ sở điều chỉnh tăng mức lương cơ bản&nbsp;thấp nhất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, quỹ lương&nbsp;phụ cấp chiếm tối đa 30% quỹ , v&agrave; chế độ phụ cấp hiện h&agrave;nh cho c&aacute;n bộ&nbsp;sẽ được điều chỉnh&nbsp;lại. L&atilde;nh đạo&nbsp;tại&nbsp;cơ quan nh&agrave; nước được sử dụng quỹ tiền lương v&agrave; kinh ph&iacute; chi thường xuy&ecirc;n mục đ&iacute;ch&nbsp;để thu&ecirc; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia,&nbsp; cố vấn, nh&acirc;n t&agrave;i; cho ph&eacute;p sử dụng quỹ tiền thưởng thường ni&ecirc;n&nbsp;thưởng định kỳ cho c&aacute;c c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức gắn với mức độ ho&agrave;n th&agrave;nh tốt trong c&ocirc;ng việc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mở rộng th&ecirc;m&nbsp;ở một số tỉnh&nbsp;th&agrave;nh phố trực&nbsp;thuộc&nbsp;Trung ương th&igrave; việc th&iacute; điểm cơ chế n&agrave;y được &aacute;p dụng mức thu nhập tăng th&ecirc;m&nbsp;nhất l&agrave; ở v&ugrave;ng động lực; đồng thời, kho&aacute;n quỹ lương cho c&aacute;c cơ quan, đơn vị.&nbsp;C&aacute;c khoản chi ngo&agrave;i lương của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức c&oacute; nguồn gốc từ ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước sẽ ch&iacute;nh thức&nbsp;được b&atilde;i bỏ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">R&agrave; so&aacute;t lại vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c của c&aacute;n bộ vi&ecirc;n chức một c&aacute;ch&nbsp;ho&agrave;n thiện để l&agrave;m cơ sở trả lương. C&aacute;c giải ph&aacute;p về t&agrave;i ch&iacute;nh, ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước, tinh giảm bộ m&aacute;y ch&iacute;nh quyền&nbsp;sẽ được thực hiện đồng thời với n&acirc;ng cao hiệu quả lợi &iacute;ch chung, hiệu lực hoạt động của hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; c&aacute;c đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Th&ecirc;m v&agrave;o&nbsp;đ&oacute; việc&nbsp;bổ sung quy định mức&nbsp;lương tối thiểu v&ugrave;ng miền&nbsp;theo giờ&nbsp;v&agrave; việc&nbsp;tăng tuổi nghỉ hưu b&igrave;nh qu&acirc;n theo lộ tr&igrave;nh đ&atilde; đề ra, triển khai sao cho ph&ugrave; hợp với từng nh&oacute;m đối tượng, ng&agrave;nh nghề của c&ocirc;ng vi&ecirc;n chức&nbsp;để tăng t&iacute;nh bền vững của ch&iacute;nh s&aacute;ch mới cũng được&nbsp;Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương&nbsp;đồng thuận.</span></strong></p>

- Bé gái 13 tuổi bị chính quyền còng tay khống chế / “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” hoạt động lén lút ở Huế

Nội dung nổi bật được đề cập tại phiên họp thường kỳ Hội nghị Trung ương 7 khoá XII là 3 nghị quyết mới về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức các cấp; tiến hành cải cách chính sách tiền lương; chính sách bảo hiểm xã hội. Và đã được Ban chấp hành Trung ương có sự thống nhất ý kiến cao.

Ban chấp hành TW nhất trí cao với 3 Nghị quyết tiền lương, bảo hiểm xã hội và xây dựng cán bộ, công chức

Theo đó đối với cán bộ, công viên chức trong bộ máy chính trị từ Trung ương đến cấp huyện xã sẽ có một bảng lương chức vụ được áp dụng và một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng chung với các đối tượng công chức, viên chức không giữ chức danh trong cơ quan, chức vụ lãnh đạo; và ba bảng lương với lực lượng vũ trang. Tiền lương được xây dựng quy định mức lương bằng số tiền tuyệt đối theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo trên cơ sở điều chỉnh tăng mức lương cơ bản thấp nhất.

Theo đó, quỹ lương phụ cấp chiếm tối đa 30% quỹ , và chế độ phụ cấp hiện hành cho cán bộ sẽ được điều chỉnh lại. Lãnh đạo tại cơ quan nhà nước được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên mục đích để thuê các chuyên gia,  cố vấn, nhân tài; cho phép sử dụng quỹ tiền thưởng thường niên thưởng định kỳ cho các cán bộ, công chức, viên chức gắn với mức độ hoàn thành tốt trong công việc.

Mở rộng thêm ở một số tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thì việc thí điểm cơ chế này được áp dụng mức thu nhập tăng thêm nhất là ở vùng động lực; đồng thời, khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị. Các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sẽ chính thức được bãi bỏ.

Rà soát lại vị trí công tác của cán bộ viên chức một cách hoàn thiện để làm cơ sở trả lương. Các giải pháp về tài chính, ngân sách nhà nước, tinh giảm bộ máy chính quyền sẽ được thực hiện đồng thời với nâng cao hiệu quả lợi ích chung, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thêm vào đó việc bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng miền theo giờ và việc tăng tuổi nghỉ hưu bình quân theo lộ trình đã đề ra, triển khai sao cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, ngành nghề của công viên chức để tăng tính bền vững của chính sách mới cũng được Ban Chấp hành Trung ương đồng thuận.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin