<" /> <" /> <" />
Trang:

Các kỹ năng giao tiếp cần thiết khi đi phỏng vấn xin việc

Chủ nhật, 29/03/2020 | 12:42
Chủ nhật, 04/06/2018 | 11:13

Các kỹ năng giao tiếp cần thiết khi đi phỏng vấn xin việc

<p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff"><strong>1. Nghe</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Trở th&agrave;nh một người nghe giỏi l&agrave; một trong những c&aacute;ch tốt nhất để trở th&agrave;nh một người giao tiếp tốt.&nbsp;Kh&ocirc;ng ai th&iacute;ch giao tiếp với một người chỉ quan t&acirc;m đến việc đặt trong hai xu của m&igrave;nh v&agrave; kh&ocirc;ng d&agrave;nh thời gian để lắng nghe người kh&aacute;c.&nbsp;Nếu bạn kh&ocirc;ng phải l&agrave; một người biết lắng nghe, sẽ rất kh&oacute; để hiểu được bạn đang được y&ecirc;u cầu l&agrave;m g&igrave;.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Hoạt động lắng nghe li&ecirc;n quan đến việc ch&uacute; &yacute; đến những g&igrave; người kh&aacute;c đang n&oacute;i, hỏi những c&acirc;u hỏi l&agrave;m r&otilde; v&agrave; lặp lại những g&igrave; người đ&oacute; n&oacute;i để đảm bảo sự hiểu biết của bạn.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Th&ocirc;ng qua việc t&iacute;ch cực lắng nghe, bạn c&oacute; thể hiểu r&otilde; hơn những g&igrave; người kh&aacute;c đang cố gắng n&oacute;i v&agrave; c&oacute; thể trả lời một c&aacute;ch th&iacute;ch hợp.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff"><strong>2. Giao tiếp phi ng&ocirc;n ngữ</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff"><a href="https://www.thebalancecareers.com/body-language-tips-for-your-next-job-interview-2060576" style="box-sizing:border-box; color:#246fc8; text-decoration:none; outline:0px; transition:all 0.15s ease-in-out; box-shadow:#8cafd3 0px -1.5px 0px inset">H</a>ay sử dụng c&aacute;c loại h&igrave;nh thức giao tiếp&nbsp;của bạn&nbsp;, giao tiếp bằng mắt, cử chỉ tay v&agrave; t&ocirc; m&agrave;u tất cả th&ocirc;ng điệp bạn đang cố gắng truyền tải.&nbsp;Một lập trường chắc chắn, cởi mở, v&agrave; một giai điệu th&acirc;n thiện sẽ l&agrave;m cho bạn xuất hiện gần gũi v&agrave; sẽ khuyến kh&iacute;ch người kh&aacute;c n&oacute;i chuyện cởi mở với bạn.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Tiếp x&uacute;c bằng mắt cũng rất quan trọng;&nbsp;bạn muốn t&igrave;m người trong mắt để chứng minh rằng bạn đang tập trung v&agrave;o người v&agrave; cuộc tr&ograve; chuyện.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Th&ocirc;ng thường, c&aacute;c t&iacute;n hiệu phi ng&ocirc;n ngữ truyền đạt c&aacute;ch một người thực sự cảm thấy.&nbsp;V&iacute; dụ, nếu người đ&oacute; kh&ocirc;ng nh&igrave;n v&agrave;o mắt bạn, người đ&oacute; c&oacute; thể kh&ocirc;ng thoải m&aacute;i hoặc che giấu sự thật.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff"><strong>3. Ngắn gọn v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Giao tiếp&nbsp;tốt&nbsp;c&oacute; nghĩa l&agrave; chỉ n&oacute;i đủ - đừng n&oacute;i qu&aacute; nhiều hoặc qu&aacute; &iacute;t.&nbsp;Cố truyền đạt th&ocirc;ng điệp của bạn c&agrave;ng &iacute;t c&agrave;ng tốt.&nbsp;N&oacute;i những g&igrave; bạn muốn r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; trực tiếp, cho d&ugrave; bạn đang n&oacute;i chuyện trực tiếp với ai đ&oacute;, tr&ecirc;n điện thoại hay qua email.&nbsp;Nếu bạn đam m&ecirc;, người nghe của bạn sẽ điều chỉnh bạn hoặc sẽ kh&ocirc;ng chắc chắn ch&iacute;nh x&aacute;c những g&igrave; bạn muốn.&nbsp;H&atilde;y suy nghĩ về những g&igrave; bạn muốn n&oacute;i trước khi bạn n&oacute;i điều đ&oacute;;&nbsp;điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn tr&aacute;nh n&oacute;i qu&aacute; mức v&agrave;&nbsp;hoặc g&acirc;y nhầm lẫn cho người nghe.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff"><strong>4. Th&acirc;n thiện</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Th&ocirc;ng qua một th&aacute;i độ&nbsp;th&acirc;n thiện, một c&acirc;u hỏi c&aacute; nh&acirc;n, hoặc chỉ đơn giản l&agrave; một nụ cười, bạn sẽ khuyến kh&iacute;ch đồng nghiệp của bạn tham gia v&agrave;o giao tiếp cởi mở v&agrave; trung thực hơn&nbsp;với bạn.&nbsp;Điều quan trọng l&agrave; phải được tốt đẹp v&agrave; lịch sự trong tất cả c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc tại nơi l&agrave;m việc của bạn.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff"><strong>5. Tự tin</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Điều quan trọng l&agrave; phải tự tin trong tương t&aacute;c của bạn với người kh&aacute;c.&nbsp;Niềm tin cho thấy đồng nghiệp của bạn rằng bạn tin v&agrave;o những g&igrave; bạn đang n&oacute;i v&agrave; sẽ l&agrave;m theo.&nbsp;Vượt qua sự tự tin c&oacute; thể đơn giản như việc giao tiếp bằng mắt hoặc sử dụng giọng điệu chắc chắn nhưng th&acirc;n thiện.&nbsp;Tr&aacute;nh l&agrave;m cho c&acirc;u ph&aacute;t &acirc;m giống như c&acirc;u hỏi.&nbsp;Tất nhi&ecirc;n, h&atilde;y cẩn thận kh&ocirc;ng để &acirc;m thanh ki&ecirc;u ngạo hoặc tự cao.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff"><strong>6. Đồng cảm</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Ngay cả khi bạn kh&ocirc;ng đồng &yacute; với cấp tr&ecirc;n, đồng nghiệp hoặc nh&acirc;n vi&ecirc;n, th&igrave; bạn vẫn lu&ocirc;n&nbsp;phải hiểu v&agrave; t&ocirc;n trọng quan điểm của họ.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff"><strong>7. Tư duy cởi mở</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Một người giao tiếp tốt n&ecirc;n tham gia bất kỳ cuộc tr&ograve; chuyện n&agrave;o với một t&acirc;m tr&iacute; cởi mở, linh hoạt.&nbsp;H&atilde;y cởi mở để lắng nghe v&agrave; hiểu quan điểm của người kh&aacute;c, thay v&igrave; chỉ đơn giản l&agrave; nhận được th&ocirc;ng điệp của bạn.&nbsp;Bằng c&aacute;ch sẵn s&agrave;ng tham gia v&agrave;o một cuộc đối thoại, ngay cả với những người m&agrave; bạn kh&ocirc;ng đồng &yacute;, bạn sẽ c&oacute; thể c&oacute; những cuộc tr&ograve; chuyện trung thực, hiệu quả hơn.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff"><strong>8. T&ocirc;n trọng</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Mọi người sẽ cởi mở hơn để giao tiếp với bạn nếu bạn truyền đạt sự t&ocirc;n trọng đối với họ v&agrave; &yacute; tưởng của họ.&nbsp;H&agrave;nh động đơn giản như sử dụng t&ecirc;n của một người, giao tiếp bằng mắt v&agrave; chủ động lắng nghe khi một người n&oacute;i sẽ l&agrave;m cho người đ&oacute; cảm thấy được đ&aacute;nh gi&aacute; cao.&nbsp;Tr&ecirc;n điện thoại, tr&aacute;nh phiền nhiễu v&agrave; tập trung v&agrave;o cuộc tr&ograve; chuyện.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff"><strong>9. Phản hồi</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">C&oacute; thể cung cấp v&agrave; nhận phản hồi một c&aacute;ch th&iacute;ch hợp l&agrave; một kỹ năng giao tiếp quan trọng.&nbsp;Người quản l&yacute; v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t vi&ecirc;n n&ecirc;n li&ecirc;n tục t&igrave;m c&aacute;ch cung cấp cho nh&acirc;n vi&ecirc;n phản hồi mang t&iacute;nh x&acirc;y dựng, th&ocirc;ng qua email, cuộc gọi điện thoại hoặc cập nhật trạng th&aacute;i h&agrave;ng tuần.&nbsp;Đưa ra phản hồi li&ecirc;n quan đến việc khen ngợi cũng như - một c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; đơn giản như n&oacute;i &quot;c&ocirc;ng việc tiến triển rất&nbsp;tốt&quot; hoặc &quot;cảm ơn v&igrave; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh n&oacute; tốt vậy&quot; cho một nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; thể l&agrave;m tăng động lực rất lớn.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff"><strong>10. Chọn đ&uacute;ng phương tiện</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Một kỹ năng giao tiếp quan trọng l&agrave; chỉ cần biết h&igrave;nh thức giao tiếp n&agrave;o để sử dụng.&nbsp;V&iacute; dụ, bạn cần tr&ograve; chuyện nghi&ecirc;m t&uacute;c (sa thải, thay đổi tiền lương, vv) gần như lu&ocirc;n lu&ocirc;n được thực hiện tốt nhất trong người.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Bạn cũng n&ecirc;n suy nghĩ về người m&agrave; bạn muốn n&oacute;i chuyện, nếu họ l&agrave; những người rất bận rộn (chẳng hạn như sếp của bạn, c&oacute; lẽ), bạn c&oacute; thể muốn truyền tải th&ocirc;ng điệp của bạn qua email.&nbsp;Mọi người sẽ đ&aacute;nh gi&aacute; cao phương tiện truyền th&ocirc;ng chu đ&aacute;o của bạn v&agrave; sẽ c&oacute; nhiều khả năng phản ứng t&iacute;ch cực hơn với bạn.</span></span></span></span></p>

- Nên lựa chọn bằng cấp hay kỹ năng nghề nghiệp để thành công / Những lầm tưởng và sự thật về nghề xây dựng nên biết

1. Nghe

Trở thành một người nghe giỏi là một trong những cách tốt nhất để trở thành một người giao tiếp tốt. Không ai thích giao tiếp với một người chỉ quan tâm đến việc đặt trong hai xu của mình và không dành thời gian để lắng nghe người khác. Nếu bạn không phải là một người biết lắng nghe, sẽ rất khó để hiểu được bạn đang được yêu cầu làm gì.

Hoạt động lắng nghe liên quan đến việc chú ý đến những gì người khác đang nói, hỏi những câu hỏi làm rõ và lặp lại những gì người đó nói để đảm bảo sự hiểu biết của bạn.

Thông qua việc tích cực lắng nghe, bạn có thể hiểu rõ hơn những gì người khác đang cố gắng nói và có thể trả lời một cách thích hợp.

2. Giao tiếp phi ngôn ngữ

Hay sử dụng các loại hình thức giao tiếp của bạn , giao tiếp bằng mắt, cử chỉ tay và tô màu tất cả thông điệp bạn đang cố gắng truyền tải. Một lập trường chắc chắn, cởi mở, và một giai điệu thân thiện sẽ làm cho bạn xuất hiện gần gũi và sẽ khuyến khích người khác nói chuyện cởi mở với bạn.

Tiếp xúc bằng mắt cũng rất quan trọng; bạn muốn tìm người trong mắt để chứng minh rằng bạn đang tập trung vào người và cuộc trò chuyện.

Thông thường, các tín hiệu phi ngôn ngữ truyền đạt cách một người thực sự cảm thấy. Ví dụ, nếu người đó không nhìn vào mắt bạn, người đó có thể không thoải mái hoặc che giấu sự thật.

3. Ngắn gọn và rõ ràng

Giao tiếp tốt có nghĩa là chỉ nói đủ - đừng nói quá nhiều hoặc quá ít. Cố truyền đạt thông điệp của bạn càng ít càng tốt. Nói những gì bạn muốn rõ ràng và trực tiếp, cho dù bạn đang nói chuyện trực tiếp với ai đó, trên điện thoại hay qua email. Nếu bạn đam mê, người nghe của bạn sẽ điều chỉnh bạn hoặc sẽ không chắc chắn chính xác những gì bạn muốn. Hãy suy nghĩ về những gì bạn muốn nói trước khi bạn nói điều đó; điều này sẽ giúp bạn tránh nói quá mức và hoặc gây nhầm lẫn cho người nghe.

4. Thân thiện

Thông qua một thái độ thân thiện, một câu hỏi cá nhân, hoặc chỉ đơn giản là một nụ cười, bạn sẽ khuyến khích đồng nghiệp của bạn tham gia vào giao tiếp cởi mở và trung thực hơn với bạn. Điều quan trọng là phải được tốt đẹp và lịch sự trong tất cả các thông tin liên lạc tại nơi làm việc của bạn.

5. Tự tin

Điều quan trọng là phải tự tin trong tương tác của bạn với người khác. Niềm tin cho thấy đồng nghiệp của bạn rằng bạn tin vào những gì bạn đang nói và sẽ làm theo. Vượt qua sự tự tin có thể đơn giản như việc giao tiếp bằng mắt hoặc sử dụng giọng điệu chắc chắn nhưng thân thiện. Tránh làm cho câu phát âm giống như câu hỏi. Tất nhiên, hãy cẩn thận không để âm thanh kiêu ngạo hoặc tự cao.

6. Đồng cảm

Ngay cả khi bạn không đồng ý với cấp trên, đồng nghiệp hoặc nhân viên, thì bạn vẫn luôn phải hiểu và tôn trọng quan điểm của họ.

7. Tư duy cởi mở

Một người giao tiếp tốt nên tham gia bất kỳ cuộc trò chuyện nào với một tâm trí cởi mở, linh hoạt. Hãy cởi mở để lắng nghe và hiểu quan điểm của người khác, thay vì chỉ đơn giản là nhận được thông điệp của bạn. Bằng cách sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại, ngay cả với những người mà bạn không đồng ý, bạn sẽ có thể có những cuộc trò chuyện trung thực, hiệu quả hơn.

8. Tôn trọng

Mọi người sẽ cởi mở hơn để giao tiếp với bạn nếu bạn truyền đạt sự tôn trọng đối với họ và ý tưởng của họ. Hành động đơn giản như sử dụng tên của một người, giao tiếp bằng mắt và chủ động lắng nghe khi một người nói sẽ làm cho người đó cảm thấy được đánh giá cao. Trên điện thoại, tránh phiền nhiễu và tập trung vào cuộc trò chuyện.

9. Phản hồi

Có thể cung cấp và nhận phản hồi một cách thích hợp là một kỹ năng giao tiếp quan trọng. Người quản lý và giám sát viên nên liên tục tìm cách cung cấp cho nhân viên phản hồi mang tính xây dựng, thông qua email, cuộc gọi điện thoại hoặc cập nhật trạng thái hàng tuần. Đưa ra phản hồi liên quan đến việc khen ngợi cũng như - một cái gì đó đơn giản như nói "công việc tiến triển rất tốt" hoặc "cảm ơn vì đã hoàn thành nó tốt vậy" cho một nhân viên có thể làm tăng động lực rất lớn.

10. Chọn đúng phương tiện

Một kỹ năng giao tiếp quan trọng là chỉ cần biết hình thức giao tiếp nào để sử dụng. Ví dụ, bạn cần trò chuyện nghiêm túc (sa thải, thay đổi tiền lương, vv) gần như luôn luôn được thực hiện tốt nhất trong người.

Bạn cũng nên suy nghĩ về người mà bạn muốn nói chuyện, nếu họ là những người rất bận rộn (chẳng hạn như sếp của bạn, có lẽ), bạn có thể muốn truyền tải thông điệp của bạn qua email. Mọi người sẽ đánh giá cao phương tiện truyền thông chu đáo của bạn và sẽ có nhiều khả năng phản ứng tích cực hơn với bạn.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin