su nghiep

Nếu bạn không hài lòng trong c&oci" /> su nghiep

Nếu bạn không hài lòng trong c&oci" /> su nghiep

Nếu bạn không hài lòng trong c&oci" />

Trang:

Cách để tránh những sai lầm nghề nghiệp mà bạn đang mắc phải

Thứ năm, 27/02/2020 | 21:02
Thứ năm, 08/07/2018 | 00:04

Cách để tránh những sai lầm nghề nghiệp mà bạn đang mắc phải

<p style="text-align:center"><img alt="su nghiep" src="/Content/editorimages/images/nghe%20nghiep.jpg" /></p> <p>Nếu bạn kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng trong c&ocirc;ng việc, bản năng đầu ti&ecirc;n của bạn l&agrave; bỏ c&ocirc;ng việc đ&oacute;, nhưng thực tế chứng minh bạn ho&agrave;n to&agrave;n sai lầm.&nbsp;Thay đổi c&ocirc;ng việc để t&igrave;m ra niềm đam m&ecirc; mất rất nhiều thời gian v&agrave; c&ocirc;ng sức để bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa, việc tho&aacute;t khỏi m&ocirc;i trường l&agrave;m việc tồi tệ qu&aacute; nhanh c&oacute; thể khiến bạn kh&ocirc;ng c&oacute; cơ hội tiếp thu những b&agrave;i học qu&yacute; gi&aacute; v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; cơ hội để ph&aacute;t triển trong tương lai.</p> <p>Nếu kh&ocirc;ng chắc chắn liệu m&igrave;nh c&oacute; muốn ở trong vai tr&ograve; hiện tại hay chuyển sang một vị tr&iacute; đầy hấp dẫn kh&aacute;c, bạn c&oacute; thể l&agrave;m theo&nbsp;hai việc sau:</p> <p><strong>1. Cởi mở hơn về mục ti&ecirc;u nghề nghiệp của bạn</strong></p> <p>Hoặc bạn c&oacute; thể n&oacute;i: &quot;Đ&uacute;ng l&agrave; nhiều nhiệm vụ của t&ocirc;i li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng việc c&oacute; thể được thực hiện tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh nhưng trong thời gian rảnh rỗi, t&ocirc;i c&oacute; thể gi&uacute;p l&agrave;m c&aacute;c sự kiện c&ocirc;ng ty để đ&aacute;p ứng một số kh&aacute;ch h&agrave;ng của ch&uacute;ng ta&rdquo;. H&atilde;y thoải m&aacute;i n&oacute;i về nỗi sợ h&atilde;i v&agrave; lo lắng của bạn. Tất nhi&ecirc;n, bạn kh&ocirc;ng nhất thiết phải n&oacute;i với &ocirc;ng chủ về &yacute; định chuyển việc, bạn c&oacute; thể thể hiện những g&igrave; bạn muốn l&agrave;m nhiều hơn. V&iacute; dụ: nếu bạn cảm thấy m&igrave;nh đang ngồi ph&iacute;a sau b&agrave;n l&agrave;m việc cả ng&agrave;y, bạn c&oacute; thể b&agrave;y tỏ những điều như: &quot;Ngo&agrave;i việc phối hợp c&aacute;c sự kiện của c&ocirc;ng ty, t&ocirc;i rất th&iacute;ch tham dự một số cuộc họp lập kế hoạch để xem nh&oacute;m quản l&yacute; ưu ti&ecirc;n tiếp thị như thế n&agrave;o&rdquo;. Bằng c&aacute;ch dũng cảm để tiếp nhận chỉ tr&iacute;ch cũng như c&aacute;c cơ hội mới, bạn sẽ ngạc nhi&ecirc;n th&uacute; vị hơn bao nhi&ecirc;u về c&ocirc;ng việc hiện tại.</p> <p><strong>2. Hỏi &yacute; kiến của những người kh&aacute;c</strong></p> <p>Bạn n&ecirc;n hỏi những điều như: &quot;Sếp muốn bạn ph&aacute;t triển hơn về mặt n&agrave;o?&quot; hoặc, &quot;L&agrave;m thế n&agrave;o bạn c&oacute; thể cải thiện?&quot;. Những c&acirc;u hỏi n&agrave;y sẽ khiến cho &ocirc;ng chủ cảm thấy rằng bạn quan t&acirc;m đến việc ph&aacute;t triển v&agrave; thoải m&aacute;i khi n&oacute;i chuyện với người đ&oacute;.</p> <p>Trong những cuộc thảo luận với họ, h&atilde;y tiếp thu cả phản hồi ti&ecirc;u cực v&agrave; t&iacute;ch cực bởi nhiều người c&oacute; th&oacute;i quen chỉ tr&iacute;ch, nhưng những lời chỉ tr&iacute;ch đ&oacute; thực sự l&agrave; b&agrave;i học đ&aacute;ng gi&aacute;. Sinek khuy&ecirc;n những người trong độ tuổi 20, h&atilde;y n&oacute;i chuyện thường xuy&ecirc;n với &ocirc;ng chủ, hay bất kỳ ai quan t&acirc;m đến sự nghiệp của bạn.</p> <p>Sinek n&oacute;i: &quot;Những người trẻ đi l&agrave;m việc với cảm gi&aacute;c như họ phải c&oacute; tất cả c&aacute;c c&acirc;u trả lời, họ phải tr&ocirc;ng giống như biết tất cả v&agrave; kiểm so&aacute;t mọi thứ. Nhưng l&agrave;m như vậy c&oacute; thể l&agrave;m &ocirc;ng chủ nghĩ rằng bạn kh&ocirc;ng muốn học hỏi. V&igrave; vậy, đừng ngại hỏi v&agrave; nhận phản hồi, bởi mỗi lời chỉ tr&iacute;ch bạn nhận được sẽ gi&uacute;p &iacute;ch cho bạn về sau&quot;.</p>

- Đại chiến các cửa hang tiện lợi đến giai đoạn cao trào / Thực hiện dự định của mình trong vòng 20 tiếng nếu làm đúng 4 bước sau

Cách để tránh những sai lầm nghề nghiệp mà bạn đang mắc phải

su nghiep

Nếu bạn không hài lòng trong công việc, bản năng đầu tiên của bạn là bỏ công việc đó, nhưng thực tế chứng minh bạn hoàn toàn sai lầm. Thay đổi công việc để tìm ra niềm đam mê mất rất nhiều thời gian và công sức để bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa, việc thoát khỏi môi trường làm việc tồi tệ quá nhanh có thể khiến bạn không có cơ hội tiếp thu những bài học quý giá và khám phá cơ hội để phát triển trong tương lai.

Nếu không chắc chắn liệu mình có muốn ở trong vai trò hiện tại hay chuyển sang một vị trí đầy hấp dẫn khác, bạn có thể làm theo hai việc sau:

1. Cởi mở hơn về mục tiêu nghề nghiệp của bạn

Hoặc bạn có thể nói: "Đúng là nhiều nhiệm vụ của tôi liên quan đến công việc có thể được thực hiện trên máy tính nhưng trong thời gian rảnh rỗi, tôi có thể giúp làm các sự kiện công ty để đáp ứng một số khách hàng của chúng ta”. Hãy thoải mái nói về nỗi sợ hãi và lo lắng của bạn. Tất nhiên, bạn không nhất thiết phải nói với ông chủ về ý định chuyển việc, bạn có thể thể hiện những gì bạn muốn làm nhiều hơn. Ví dụ: nếu bạn cảm thấy mình đang ngồi phía sau bàn làm việc cả ngày, bạn có thể bày tỏ những điều như: "Ngoài việc phối hợp các sự kiện của công ty, tôi rất thích tham dự một số cuộc họp lập kế hoạch để xem nhóm quản lý ưu tiên tiếp thị như thế nào”. Bằng cách dũng cảm để tiếp nhận chỉ trích cũng như các cơ hội mới, bạn sẽ ngạc nhiên thú vị hơn bao nhiêu về công việc hiện tại.

2. Hỏi ý kiến của những người khác

Bạn nên hỏi những điều như: "Sếp muốn bạn phát triển hơn về mặt nào?" hoặc, "Làm thế nào bạn có thể cải thiện?". Những câu hỏi này sẽ khiến cho ông chủ cảm thấy rằng bạn quan tâm đến việc phát triển và thoải mái khi nói chuyện với người đó.

Trong những cuộc thảo luận với họ, hãy tiếp thu cả phản hồi tiêu cực và tích cực bởi nhiều người có thói quen chỉ trích, nhưng những lời chỉ trích đó thực sự là bài học đáng giá. Sinek khuyên những người trong độ tuổi 20, hãy nói chuyện thường xuyên với ông chủ, hay bất kỳ ai quan tâm đến sự nghiệp của bạn.

Sinek nói: "Những người trẻ đi làm việc với cảm giác như họ phải có tất cả các câu trả lời, họ phải trông giống như biết tất cả và kiểm soát mọi thứ. Nhưng làm như vậy có thể làm ông chủ nghĩ rằng bạn không muốn học hỏi. Vì vậy, đừng ngại hỏi và nhận phản hồi, bởi mỗi lời chỉ trích bạn nhận được sẽ giúp ích cho bạn về sau".


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)