Trang:

Cách Quản lý Và Ứng Xử Đối Với Những Niểu Nhân Viên "Khó Chịu"

Thứ ba, 07/04/2020 | 20:13
Thứ ba, 12/05/2018 | 10:17

Cách Quản lý Và Ứng Xử Đối Với Những Niểu Nhân Viên "Khó Chịu"

<p>Trong một c&ocirc;ng ty lu&ocirc;n c&oacute;&nbsp;những con người với những t&iacute;nh c&aacute;ch kh&aacute;c nhau. Trong c&ocirc;ng việc cũng vậy, khi bạn l&agrave; người quản l&yacute; của&nbsp;một c&ocirc;ng ty bạn sẽ tiếp x&uacute;c với những kiểu nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&ocirc;ng giống nhau, c&oacute; những nh&acirc;n vi&ecirc;n rất tuyệt vời th&ocirc;ng hiểu bạn trong c&ocirc;ng việc, tuy nhi&ecirc;n c&oacute; những nh&acirc;n vi&ecirc;n giỏi nhưng&nbsp;cứng đầu sẽ khiến bạn mệt mỏi, đau đầu. L&agrave;m quản l&yacute;&nbsp;kh&ocirc;ng&nbsp;dễ d&agrave;ng ch&uacute;t n&agrave;o cả, đặc biệt quản trị nh&acirc;n sự lu&ocirc;n l&agrave; b&agrave;i to&aacute;n nan giản đối với c&aacute;c doanh nghiệp.</p> <p>Chắc chắn bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n l&agrave;m đ&oacute; l&agrave; &quot; thượng cẳng tay, hạ cẳng ch&acirc;n&quot;, c&aacute;ch giải quyết của&nbsp; c&aacute;c sếp&nbsp;với những nh&acirc;n vi&ecirc;n bất kham vẫn thường l&agrave;:&nbsp;Th&aacute;i độ th&ugrave; nghịch ng&agrave;y c&agrave;ng leo thang, hoặc mặc kệ ra sao th&igrave; ra v&agrave; thế l&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh ng&agrave;y c&agrave;ng tồi tệ hơn. v&agrave; cuối c&ugrave;ng dẫn đến chia tay nhau.</p> <p>Tr&ocirc;ng&nbsp;c&oacute; vẻ bế tắc. Tuy nhi&ecirc;n, đ&acirc;y sẽ l&agrave; một v&agrave;i giải ph&aacute;p cho c&aacute;c sếp trước nh&acirc;n vi&ecirc;n của m&igrave;nh, &quot;lạt mềm buộc chặt&quot;, <em>quản l&yacute; nh&acirc;n sự phải c&oacute; nghệ thuật.</em>&nbsp;Thay v&igrave; cứng nhắc cứ &aacute;p dụng c&aacute;c quy định m&agrave; m&igrave;nh ban ra, bạn c&oacute; thể sử dụng v&agrave;i c&aacute;ch mềm dẻo để hướng nh&acirc;n vi&ecirc;n theo c&aacute;ch c&oacute; lợi cho bản th&acirc;n họ, đồng nghiệp lẫn c&ocirc;ng ty.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Nghệ thuật quản lý với những kiểu nhân viên khó chịu" src="/Content/editorimages/images/Nghe-thuat-quan-ly-voi-nhung-kieu-nhan-vien-kho-tri(1).jpg" style="height:265px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Để quản l&yacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n cần phải c&oacute; nghệ thuật mềm dẻo tr&aacute;nh x&iacute;ch m&iacute;ch</em></p> <p><em><strong>Nghệ thuật quản l&yacute; ở đ&acirc;y l&agrave; g&igrave;? </strong></em>Khi c&aacute;c quản l&yacute;&nbsp;gặp nh&acirc;n vi&ecirc;n &quot;kh&oacute; trị&quot; h&atilde;y l&agrave;m theo c&aacute;c c&aacute;ch n&agrave;y.&nbsp; Đ&acirc;y l&agrave; một nghi&ecirc;n cứu&nbsp;của Tiến sĩ Judith Orloff, gi&aacute;o sư ng&agrave;nh T&acirc;m thần học tại Đại học UCLA (Mỹ). Đ&oacute; l&agrave; <strong>nghệ thuật quản l&yacute; </strong>d&agrave;nh cho c&aacute;c &quot;sếp&quot; khi gặp phải c&aacute;c kiểu nh&acirc;n vi&ecirc;n &quot;kh&oacute; chịu&quot;&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size:14px">&nbsp;* Kiểu nh&acirc;n vi&ecirc;n th&iacute;ch đổ lỗi:</span><span style="font-size:18px">&nbsp;</span></strong>Những người n&agrave;y c&oacute; th&aacute;i độ giao tiếp k&eacute;m, mặc kệ&nbsp;cảm nhận người kh&aacute;c, hay đổ lỗi do ho&agrave;n cảnh kh&aacute;ch quan, l&agrave;m cho bạn lu&ocirc;n cảm thấy m&igrave;nh l&agrave; người c&oacute; lỗi trước hoặc do&nbsp;c&ocirc;ng ty c&oacute; lỗi, người kh&aacute;c c&oacute; lỗi, họ kh&ocirc;ng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm g&igrave; cả.</p> <p><em>C&aacute;ch xử l&yacute;</em><strong><em> </em></strong>cho c&aacute;c &quot;Sếp&quot; l&agrave; n&ecirc;n chỉ định cho họ l&agrave;m những c&ocirc;ng việc độc lập. N&oacute;i cho họ biết r&otilde; những sai tr&aacute;i của họ c&oacute; thể ảnh hưởng xấu đến c&ocirc;ng ty, đến đồng nghiệp kh&aacute;c, thay v&igrave; phải&nbsp;ra lệnh kiểu&nbsp;&nbsp;&ldquo;&ocirc;ng phải l&agrave;m thế n&agrave;y, phải l&agrave;m thế kia mới đ&uacute;ng&rdquo; những c&acirc;u như &ldquo;T&ocirc;i nghĩ anh/chị n&ecirc;n l&agrave;m c&aacute;ch n&agrave;y tốt hơn&rdquo;, &ldquo;Anh, chị nghĩ n&ecirc;n l&agrave;m thế n&agrave;o?&rdquo; sẽ ph&ugrave; hợp để cho họ lựa chọn v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm về lựa chọn của m&igrave;nh.&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px">*<strong> Kiểu nh&acirc;n vi&ecirc;n hay nổi n&oacute;ng: </strong></span>Hở một c&aacute;i kh&ocirc;ng vừa l&agrave; nổi n&oacute;ng, căng thẳng leo thang họ lu&ocirc;n&nbsp;lớn tiếng với những đồng nghiệp kh&aacute;c v&agrave; kh&ocirc;ng ngần ngại thể hiện tr&uacute;t sự bực bội v&agrave; tức giận của m&igrave;nh. Những cơn bực tức sẽ ph&aacute; hủy t&acirc;m trạng t&iacute;ch cực c&ugrave;ng&nbsp;c&aacute;c mối quan hệ tại ph&ograve;ng l&agrave;m việc, v&agrave;&nbsp;n&oacute; c&oacute; thể dẫn đến&nbsp;h&agrave;nh vi bạo lực thiếu kiểm so&aacute;t g&acirc;y chia rẽ nội bộ.&nbsp;Một c&ocirc;ng ty lu&ocirc;n trong t&igrave;nh trạng căng thẳng kh&ocirc;ng thể ph&aacute;t triển nhanh được.</p> <p>Khi bạn l&agrave; một người quản l&yacute;, bạn n&ecirc;n&nbsp;c&agrave;ng hiểu r&otilde; t&aacute;c hại của việc kh&ocirc;ng kiềm chế cảm x&uacute;c sẽ ảnh hướng thế n&agrave;o đến tập thể.</p> <p>Thay v&igrave; qu&aacute;t th&aacute;o, đập b&agrave;n, nạt nh&acirc;n vi&ecirc;n,&nbsp;l&agrave; quản l&yacute;&nbsp;bạn&nbsp;h&atilde;y tạo điều kiện để họ&nbsp;được tư vấn t&acirc;m l&yacute; v&agrave; tr&ograve; chuyện thẳng thắn với họ&nbsp;về c&aacute;c vấn đề m&agrave; họ đang gặp phải trong cuộc sống hay c&ocirc;ng việc.</p> <p><strong><span style="font-size:14px">* Kiểu nh&acirc;n vi&ecirc;n thụ động:</span><span style="font-size:18px"> </span></strong>Hứa hẹn nhiều&nbsp;nhưng kh&ocirc;ng l&agrave;m được bao nhi&ecirc;u. Họ thường l&agrave; một người đồng cảm với bạn,&nbsp;khiến cho bạn &ldquo;tiến tho&aacute;i lưỡng nan&rdquo;, v&agrave;&nbsp;cảm thấy m&igrave;nh&nbsp;v&ocirc; dụng v&igrave; kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t được t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; kh&ocirc;ng biết chuyện g&igrave; đang diễn&nbsp;ra. V&ocirc; t&igrave;nh họ&nbsp;kiểm so&aacute;t bạn đến nỗi bạn kh&ocirc;ng hề hay biết.</p> <p><em>C&aacute;ch xử l&yacute;&nbsp;</em>ở đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave;&nbsp;bạn phải đặt sự&nbsp;kỳ vọng rất r&otilde; r&agrave;ng cho họ. Kiểm so&aacute;t chặt chẽ&nbsp;tiến độ c&ocirc;ng việc của kiểu nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y, c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o r&otilde; r&agrave;ng h&agrave;ng ng&agrave;y, h&agrave;ng tuần.&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px"><strong>* Kiểu nh&acirc;n vi&ecirc;n tự ki&ecirc;u</strong>:</span> Cho m&igrave;nh l&agrave; người giỏi nhất, lu&ocirc;n muốn t&igrave;m ch&uacute; &yacute; từ đồng nghiệp kh&aacute;c, kh&aacute;t khao sự khen ngợi từ mọi người. Kh&ocirc;ng bao giờ cảm&nbsp;nhận đến suy nghĩ của mọi người.&nbsp;Những người n&agrave;y&nbsp;rất nhạy cảm với những chỉ tr&iacute;ch v&agrave; c&oacute; khả năng phản ứng mạnh mẽ với chỉ tr&iacute;ch đ&oacute;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n ngược lại người tự ki&ecirc;u lại&nbsp;l&agrave; người c&oacute; tố chất l&atilde;nh đạo trong tương lai. Đối với kiểu nh&acirc;n vi&ecirc;n hay tự ki&ecirc;u, bạn n&ecirc;n<strong><em>&nbsp;</em></strong>đưa ra những lợi &iacute;ch đi k&egrave;m với tr&aacute;ch nhiệm của họ.</p> <p><strong><span style="font-size:14px">* Kiểu nh&acirc;n vi&ecirc;n nhiều chuyện:</span></strong><span style="font-size:18px"> </span>Chắc chắn cơ quan ph&ograve;ng ban n&agrave;o cũng sẽ c&oacute; kiểu nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y. Nhiều chuyện kiểu vui vẻ l&agrave;m th&igrave; l&agrave;m chơi th&igrave; chơi nhưng tiến độ vẫn ho&agrave;n th&agrave;nh, ch&eacute;m gi&oacute; th&igrave; kh&ocirc;ng sao. Nhưng khi kẻ nhiều chuyện hay thường xuy&ecirc;n n&oacute;i xấu về sếp hay bạn, n&oacute;i xấu qua lại những người kh&aacute;c trong c&ocirc;ng ty v&agrave; g&acirc;y ra m&acirc;u thuẫn nội bộ th&igrave; x&aacute;c định&nbsp;đ&oacute; l&agrave; h&agrave;nh vi ph&aacute; hoại v&agrave; bạn cần phải giải quyết chuyện n&agrave;y.</p> <p><em>C&aacute;ch xử l&yacute;: </em>Nh&igrave;n v&agrave;o&nbsp;mặt t&iacute;ch cực của nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y l&agrave; giao tiếp tốt, cho n&ecirc;n khi l&agrave;m quản l&yacute;&nbsp;bạn cần ph&acirc;n c&ocirc;ng cho họ những việc li&ecirc;n quan đến giao tiếp&nbsp;như: telesale, b&aacute;n h&agrave;ng, gọi điện thoại...</p> <p>Khi bạn v&ocirc; t&igrave;nh li&ecirc;n quan đến một tin đồn từ nh&acirc;n vi&ecirc;n g&acirc;y ra, bạn n&ecirc;n đừng qu&aacute; quan t&acirc;m t&igrave;m hiểu. Khi vấn đề phức tạp qu&aacute; bạn n&ecirc;n trao đổi trực tiếp với họ, bạn cần thẳng thắn trao đổi với nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; giải th&iacute;ch l&yacute; do tại sao những tin đồn n&agrave;y g&acirc;y hại cho c&ocirc;ng ty. C&oacute; như vậy mới ngăn chặn được những tin đồn &aacute;c &yacute;.</p> <p><strong>Ph&iacute;a tr&ecirc;n l&agrave; 5 kiểu nh&acirc;n vi&ecirc;n &quot;kh&oacute; trị&quot; thường gặp nhất khi bạn l&agrave;m quản l&yacute;&nbsp;sẽ hay gặp phải. Tương ứng&nbsp;với mỗi kiểu nh&acirc;n vi&ecirc;n đều c&oacute; một c&aacute;ch xử l&yacute; ri&ecirc;ng đối với từng nh&acirc;n vi&ecirc;n.</strong></p> <p><em><strong>Nghệ thuật quản l&yacute; trong c&ocirc;ng ty&nbsp;</strong></em>cũng cần r&egrave;n luyện v&agrave; t&ugrave;y cơ ứng biến chứ kh&ocirc;ng phải rập khu&ocirc;n m&aacute;y m&oacute;c.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:right">Danhbavieclam.vn</p>

- Những điều sai lầm trong nghệ thuật quản lý nhân viên

Trong một công ty luôn có những con người với những tính cách khác nhau. Trong công việc cũng vậy, khi bạn là người quản lý của một công ty bạn sẽ tiếp xúc với những kiểu nhân viên không giống nhau, có những nhân viên rất tuyệt vời thông hiểu bạn trong công việc, tuy nhiên có những nhân viên giỏi nhưng cứng đầu sẽ khiến bạn mệt mỏi, đau đầu. Làm quản lý không dễ dàng chút nào cả, đặc biệt quản trị nhân sự luôn là bài toán nan giản đối với các doanh nghiệp.

Chắc chắn bạn không nên làm đó là " thượng cẳng tay, hạ cẳng chân", cách giải quyết của  các sếp với những nhân viên bất kham vẫn thường là: Thái độ thù nghịch ngày càng leo thang, hoặc mặc kệ ra sao thì ra và thế là tình hình ngày càng tồi tệ hơn. và cuối cùng dẫn đến chia tay nhau.

Trông có vẻ bế tắc. Tuy nhiên, đây sẽ là một vài giải pháp cho các sếp trước nhân viên của mình, "lạt mềm buộc chặt", quản lý nhân sự phải có nghệ thuật. Thay vì cứng nhắc cứ áp dụng các quy định mà mình ban ra, bạn có thể sử dụng vài cách mềm dẻo để hướng nhân viên theo cách có lợi cho bản thân họ, đồng nghiệp lẫn công ty.

Nghệ thuật quản lý với những kiểu nhân viên khó chịu

Để quản lý nhân viên cần phải có nghệ thuật mềm dẻo tránh xích mích

Nghệ thuật quản lý ở đây là gì? Khi các quản lý gặp nhân viên "khó trị" hãy làm theo các cách này.  Đây là một nghiên cứu của Tiến sĩ Judith Orloff, giáo sư ngành Tâm thần học tại Đại học UCLA (Mỹ). Đó là nghệ thuật quản lý dành cho các "sếp" khi gặp phải các kiểu nhân viên "khó chịu" 

 * Kiểu nhân viên thích đổ lỗi: Những người này có thái độ giao tiếp kém, mặc kệ cảm nhận người khác, hay đổ lỗi do hoàn cảnh khách quan, làm cho bạn luôn cảm thấy mình là người có lỗi trước hoặc do công ty có lỗi, người khác có lỗi, họ không có trách nhiệm gì cả.

Cách xử lý cho các "Sếp" là nên chỉ định cho họ làm những công việc độc lập. Nói cho họ biết rõ những sai trái của họ có thể ảnh hưởng xấu đến công ty, đến đồng nghiệp khác, thay vì phải ra lệnh kiểu  “ông phải làm thế này, phải làm thế kia mới đúng” những câu như “Tôi nghĩ anh/chị nên làm cách này tốt hơn”, “Anh, chị nghĩ nên làm thế nào?” sẽ phù hợp để cho họ lựa chọn và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. 

* Kiểu nhân viên hay nổi nóng: Hở một cái không vừa là nổi nóng, căng thẳng leo thang họ luôn lớn tiếng với những đồng nghiệp khác và không ngần ngại thể hiện trút sự bực bội và tức giận của mình. Những cơn bực tức sẽ phá hủy tâm trạng tích cực cùng các mối quan hệ tại phòng làm việc, và nó có thể dẫn đến hành vi bạo lực thiếu kiểm soát gây chia rẽ nội bộ. Một công ty luôn trong tình trạng căng thẳng không thể phát triển nhanh được.

Khi bạn là một người quản lý, bạn nên càng hiểu rõ tác hại của việc không kiềm chế cảm xúc sẽ ảnh hướng thế nào đến tập thể.

Thay vì quát tháo, đập bàn, nạt nhân viên, là quản lý bạn hãy tạo điều kiện để họ được tư vấn tâm lý và trò chuyện thẳng thắn với họ về các vấn đề mà họ đang gặp phải trong cuộc sống hay công việc.

* Kiểu nhân viên thụ động: Hứa hẹn nhiều nhưng không làm được bao nhiêu. Họ thường là một người đồng cảm với bạn, khiến cho bạn “tiến thoái lưỡng nan”, và cảm thấy mình vô dụng vì không kiểm soát được tình hình và không biết chuyện gì đang diễn ra. Vô tình họ kiểm soát bạn đến nỗi bạn không hề hay biết.

Cách xử lý ở đây chính là bạn phải đặt sự kỳ vọng rất rõ ràng cho họ. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ công việc của kiểu nhân viên này, có báo cáo rõ ràng hàng ngày, hàng tuần. 

* Kiểu nhân viên tự kiêu: Cho mình là người giỏi nhất, luôn muốn tìm chú ý từ đồng nghiệp khác, khát khao sự khen ngợi từ mọi người. Không bao giờ cảm nhận đến suy nghĩ của mọi người. Những người này rất nhạy cảm với những chỉ trích và có khả năng phản ứng mạnh mẽ với chỉ trích đó.

Tuy nhiên ngược lại người tự kiêu lại là người có tố chất lãnh đạo trong tương lai. Đối với kiểu nhân viên hay tự kiêu, bạn nên đưa ra những lợi ích đi kèm với trách nhiệm của họ.

* Kiểu nhân viên nhiều chuyện: Chắc chắn cơ quan phòng ban nào cũng sẽ có kiểu nhân viên này. Nhiều chuyện kiểu vui vẻ làm thì làm chơi thì chơi nhưng tiến độ vẫn hoàn thành, chém gió thì không sao. Nhưng khi kẻ nhiều chuyện hay thường xuyên nói xấu về sếp hay bạn, nói xấu qua lại những người khác trong công ty và gây ra mâu thuẫn nội bộ thì xác định đó là hành vi phá hoại và bạn cần phải giải quyết chuyện này.

Cách xử lý: Nhìn vào mặt tích cực của nhân viên này là giao tiếp tốt, cho nên khi làm quản lý bạn cần phân công cho họ những việc liên quan đến giao tiếp như: telesale, bán hàng, gọi điện thoại...

Khi bạn vô tình liên quan đến một tin đồn từ nhân viên gây ra, bạn nên đừng quá quan tâm tìm hiểu. Khi vấn đề phức tạp quá bạn nên trao đổi trực tiếp với họ, bạn cần thẳng thắn trao đổi với nhân viên và giải thích lý do tại sao những tin đồn này gây hại cho công ty. Có như vậy mới ngăn chặn được những tin đồn ác ý.

Phía trên là 5 kiểu nhân viên "khó trị" thường gặp nhất khi bạn làm quản lý sẽ hay gặp phải. Tương ứng với mỗi kiểu nhân viên đều có một cách xử lý riêng đối với từng nhân viên.

Nghệ thuật quản lý trong công ty cũng cần rèn luyện và tùy cơ ứng biến chứ không phải rập khuôn máy móc. 

 

Danhbavieclam.vn

Xem thêm

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)