1. Tự thân vận động

Bạn hãy tự th&a" />

1. Tự thân vận động

Bạn hãy tự th&a" />

1. Tự thân vận động

Bạn hãy tự th&a" />

Trang:

Cách tôi phát triển bản thân trong sự nghiệp, bạn có đang giống tôi?

Thứ năm, 09/04/2020 | 00:59
Thứ năm, 20/07/2018 | 13:21

Cách tôi phát triển bản thân trong sự nghiệp, bạn có đang giống tôi?

<p><img alt="phat trien ban than" src="/Content/editorimages/images/ban-than.jpg" /></p> <p><strong>1. Tự th&acirc;n vận động</strong></p> <p>Bạn h&atilde;y tự th&acirc;n vận động đăng k&yacute; tham gia c&aacute;c kh&oacute;a học n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; những kỹ năng mới, chủ động li&ecirc;n tục cập nhật v&agrave; t&igrave;m kiếm th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng việc th&ocirc;ng quan bạn b&egrave;, mối quan hệ, internet, sự kiện&hellip; Việc g&igrave; cũng vậy, khi bỏ tiền t&uacute;i v&agrave; c&ocirc;ng sức của m&igrave;nh ra, bạn lu&ocirc;n động lực nhiều hơn l&agrave; &ldquo;được t&agrave;i trợ&rdquo;. Để thăng tiến trong c&ocirc;ng việc, n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kiến thức v&agrave; kỹ năng li&ecirc;n quan l&agrave; cần thiết. Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng phải c&ocirc;ng ty n&agrave;o cũng c&oacute; c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo v&agrave; huấn luyện nh&acirc;n vi&ecirc;n. T&ocirc;i đ&atilde; tự th&acirc;n vận động học hết 3 kh&oacute;a kĩ năng trước khi trở th&agrave;nh một thần d&acirc;n digital ch&iacute;nh hiệu như b&acirc;y giờ.</p> <p><strong>2. Lắng nghe l&agrave; một kĩ năng</strong></p> <p>Tỏ th&aacute;i độ bực tức chẳng gi&uacute;p họ nh&igrave;n nhận bạn kh&aacute;c đi m&agrave; h&atilde;y đ&oacute;n nhận những lời nhận x&eacute;t theo hướng t&iacute;ch cực. &Ocirc;ng b&agrave; ta thường c&oacute; c&acirc;u &ldquo;sự thật mất l&ograve;ng&rdquo;, v&igrave; vậy đ&ocirc;i khi những lời g&oacute;p &yacute; &ldquo;thẳng thắn&rdquo; từ ai đ&oacute; về bản th&acirc;n bạn kh&ocirc;ng mấy dễ nghe.</p> <p>Sau n&agrave;y suy nghĩ lại th&igrave; những lời g&oacute;p &yacute; đ&oacute; cũng tốt cho m&igrave;nh. H&atilde;y cứ nghĩ theo hướng t&iacute;ch cực những lời đ&oacute; sẽ l&agrave; động lực để ph&aacute;t triển bản th&acirc;n th&ocirc;i. Ch&iacute;nh những điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn ng&agrave;y c&agrave;ng ho&agrave;n thiện hơn trong sư nghiệp của m&igrave;nh. L&uacute;c trước t&ocirc;i cũng hay tự &aacute;i với những lời nhận x&eacute;t kh&ocirc;ng hay về m&igrave;nh v&igrave; cho rằng họ chẳng biết g&igrave; hay họ ghen tức.</p> <p><strong>3. X&acirc;y dựng mạng lưới mối quan hệ</strong></p> <p>Nếu để &yacute; bạn sẽ thấy những người th&agrave;nh c&ocirc;ng trong sự nghiệp lu&ocirc;n c&oacute; một mạng lưới quan hệ rộng, những người lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng gi&uacute;p đỡ họ trong bất kỳ ho&agrave;n cảnh. C&acirc;u n&oacute;i &ldquo;Gi&agrave;u nhờ bạn&rdquo; chẳng bao giờ sai. Bạn b&egrave; v&agrave; những mối quan hệ tốt sẽ mang đến nhiều cơ hội m&agrave; bạn kh&ocirc;ng ngờ tới.</p> <p>Như vậy l&agrave; bạn đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m 3 người bạn mới rồi. Những mối quan hệ như thế n&agrave;y sẽ gi&uacute;p &iacute;ch cho bạn rất nhiều trong c&ocirc;ng việc v&agrave; cuộc sống đấy. H&atilde;y bắt đầu mở rộng quan hệ bằng những việc đơn giản nhất. V&iacute; dụ, bước v&agrave;o ph&ograve;ng tập gym, thay v&igrave; rủ người bạn quen biết đi c&ugrave;ng, h&atilde;y v&agrave;o ph&ograve;ng v&agrave; bắt chuyện c&ugrave;ng 3 người kh&aacute;c v&agrave; nhờ họ chỉ gi&uacute;p m&igrave;nh những b&agrave;i tập.</p> <p><strong>4. Đừng ngại đường tắt</strong></p> <p>Nhiều bạn khi bắt đầu đi l&agrave;m thường c&oacute; suy nghĩ rằng nhất định sẽ l&agrave;m c&ocirc;ng việc m&igrave;nh muốn, sống chết với n&oacute; lu&ocirc;n. Vậy th&igrave; phải l&agrave;m sao nếu m&igrave;nh chưa c&oacute; kinh nghiệm hoặc kh&ocirc;ng nằm trong nh&oacute;m người thần th&aacute;nh kia? Nhưng thường l&agrave; những c&ocirc;ng việc m&agrave; bạn y&ecirc;u th&iacute;ch y&ecirc;u cầu phải c&oacute; kinh nghiệm hoặc l&agrave; bạn phải cực kỳ xuất sắc th&igrave; c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng mới đồng &yacute; chọn bạn.</p> <p>Nếu bạn muốn l&agrave;m một content writer, bạn c&oacute; thể bắt đầu với c&ocirc;ng việc li&ecirc;n quan đến viết l&aacute;ch như phi&ecirc;n dịch vi&ecirc;n chẳng hạn. H&atilde;y đi đường tắt. Theo kinh nghiệm của t&ocirc;i, bạn c&oacute; thể bắt đầu bằng những c&ocirc;ng việc cho bạn c&oacute; hội t&iacute;ch lũy kinh nghiệm v&agrave; kiến thức tương tự. Đến khi đủ l&ocirc;ng đủ c&aacute;nh rồi th&igrave; bạn c&oacute; thể bay nhảy thoải m&aacute;i trong lĩnh vực bạn muốn nh&eacute;.</p> <p><strong>V&agrave; lời khuy&ecirc;n:</strong></p> <p><strong>Ph&aacute;t triển bản th&acirc;n l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh v&agrave; t&ocirc;i vẫn tiếp tục nỗ lực mỗi ng&agrave;y để trở n&ecirc;n tốt hơn. Tất nhi&ecirc;n, bạn c&oacute; quyền lựa chọn bạn của 10 năm về sau sẽ y chang như bạn hiện tại hay l&agrave; một con người ho&agrave;n thiện hơn. Theo bạn, x&atilde; hội sẽ lựa chọn ai?</strong></p>

- Vì sao IT là nghề chỉ dành cho những người có ý hướng ngoại? / Sinh viên mới ra trường thường có 6 ưu điểm trong công việc

phat trien ban than

1. Tự thân vận động

Bạn hãy tự thân vận động đăng ký tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn và những kỹ năng mới, chủ động liên tục cập nhật và tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc thông quan bạn bè, mối quan hệ, internet, sự kiện… Việc gì cũng vậy, khi bỏ tiền túi và công sức của mình ra, bạn luôn động lực nhiều hơn là “được tài trợ”. Để thăng tiến trong công việc, nâng cao chuyên môn, kiến thức và kỹ năng liên quan là cần thiết. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng có các chương trình đào tạo và huấn luyện nhân viên. Tôi đã tự thân vận động học hết 3 khóa kĩ năng trước khi trở thành một thần dân digital chính hiệu như bây giờ.

2. Lắng nghe là một kĩ năng

Tỏ thái độ bực tức chẳng giúp họ nhìn nhận bạn khác đi mà hãy đón nhận những lời nhận xét theo hướng tích cực. Ông bà ta thường có câu “sự thật mất lòng”, vì vậy đôi khi những lời góp ý “thẳng thắn” từ ai đó về bản thân bạn không mấy dễ nghe.

Sau này suy nghĩ lại thì những lời góp ý đó cũng tốt cho mình. Hãy cứ nghĩ theo hướng tích cực những lời đó sẽ là động lực để phát triển bản thân thôi. Chính những điều này sẽ giúp bạn ngày càng hoàn thiện hơn trong sư nghiệp của mình. Lúc trước tôi cũng hay tự ái với những lời nhận xét không hay về mình vì cho rằng họ chẳng biết gì hay họ ghen tức.

3. Xây dựng mạng lưới mối quan hệ

Nếu để ý bạn sẽ thấy những người thành công trong sự nghiệp luôn có một mạng lưới quan hệ rộng, những người luôn sẵn sàng giúp đỡ họ trong bất kỳ hoàn cảnh. Câu nói “Giàu nhờ bạn” chẳng bao giờ sai. Bạn bè và những mối quan hệ tốt sẽ mang đến nhiều cơ hội mà bạn không ngờ tới.

Như vậy là bạn đã có thêm 3 người bạn mới rồi. Những mối quan hệ như thế này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc và cuộc sống đấy. Hãy bắt đầu mở rộng quan hệ bằng những việc đơn giản nhất. Ví dụ, bước vào phòng tập gym, thay vì rủ người bạn quen biết đi cùng, hãy vào phòng và bắt chuyện cùng 3 người khác và nhờ họ chỉ giúp mình những bài tập.

4. Đừng ngại đường tắt

Nhiều bạn khi bắt đầu đi làm thường có suy nghĩ rằng nhất định sẽ làm công việc mình muốn, sống chết với nó luôn. Vậy thì phải làm sao nếu mình chưa có kinh nghiệm hoặc không nằm trong nhóm người thần thánh kia? Nhưng thường là những công việc mà bạn yêu thích yêu cầu phải có kinh nghiệm hoặc là bạn phải cực kỳ xuất sắc thì các nhà tuyển dụng mới đồng ý chọn bạn.

Nếu bạn muốn làm một content writer, bạn có thể bắt đầu với công việc liên quan đến viết lách như phiên dịch viên chẳng hạn. Hãy đi đường tắt. Theo kinh nghiệm của tôi, bạn có thể bắt đầu bằng những công việc cho bạn có hội tích lũy kinh nghiệm và kiến thức tương tự. Đến khi đủ lông đủ cánh rồi thì bạn có thể bay nhảy thoải mái trong lĩnh vực bạn muốn nhé.

Và lời khuyên:

Phát triển bản thân là một quá trình và tôi vẫn tiếp tục nỗ lực mỗi ngày để trở nên tốt hơn. Tất nhiên, bạn có quyền lựa chọn bạn của 10 năm về sau sẽ y chang như bạn hiện tại hay là một con người hoàn thiện hơn. Theo bạn, xã hội sẽ lựa chọn ai?


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)