Không phải ai cũng đủ sáng suốt để nhận ra l&a" /> Không phải ai cũng đủ sáng suốt để nhận ra l&a" /> Không phải ai cũng đủ sáng suốt để nhận ra l&a" />
Trang:

Cạm bẫy tài chính mà đa số mọi người ở tuổi 30 đều mắc phải

Thứ sáu, 28/02/2020 | 15:31
Thứ sáu, 07/07/2018 | 10:17

Cạm bẫy tài chính mà đa số mọi người ở tuổi 30 đều mắc phải

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Kh&ocirc;ng phải ai cũng đủ s&aacute;ng suốt để nhận ra l&agrave; bản th&acirc;n đ&atilde; rơi v&agrave;o một c&aacute;i bẫy t&agrave;i ch&iacute;nh như thế n&agrave;y: Bạn sống trong một ng&ocirc;i nh&agrave; đẹp v&igrave; cuối c&ugrave;ng th&igrave; khả năng t&agrave;i ch&iacute;nh cũng cho ph&eacute;p bạn mua được một căn nh&agrave; như thế. Nhưng khi nh&igrave;n sang nh&agrave; đồng nghiệp hay h&agrave;ng x&oacute;m, bạn thấy họ c&oacute; những m&oacute;n đồ đắt tiền hay c&oacute; những k&igrave; nghỉ xa xỉ, bạn nghĩ họ gi&agrave;u, thậm ch&iacute; rất gi&agrave;u.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Sự thật lại kh&ocirc;ng giống như bạn suy nghĩ: họ kh&ocirc;ng hề gi&agrave;u. Khi nh&igrave;n v&agrave;o t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh của họ, bạn c&oacute; thể thấy rằng họ đang chi ti&ecirc;u nhiều hơn khả năng t&agrave;i ch&iacute;nh của m&igrave;nh. Nhưng bạn lại đang lấy họ l&agrave; h&igrave;nh mẫu tr&ecirc;n con đường x&acirc;y dựng gi&agrave;u c&oacute; của bản th&acirc;n, bạn sao ch&eacute;p những g&igrave; họ l&agrave;m v&agrave; kết quả thu lại được l&agrave;: bạn cũng ti&ecirc;u nhiều hơn khả năng t&agrave;i ch&iacute;nh thực tế của ch&iacute;nh m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Eric Roberge, chuy&ecirc;n gia lập kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh ki&ecirc;m founder website Beyond Your Hammock đ&atilde; chia sẻ tr&ecirc;n Business Insider về những sai lầm m&agrave; phần lớn ch&uacute;ng ta đều mắc phải ở độ tuổi 30.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Điều g&igrave; sẽ xảy ra nếu bạn ti&ecirc;u sạch số tiền kiếm được?</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Tất nhi&ecirc;n, với sự t&iacute;nh to&aacute;n th&igrave; bạn kh&ocirc;ng ti&ecirc;u nhiều hơn số tiền kiếm được nhưng v&igrave; sự bất cẩn m&agrave; tờ tiền cuối c&ugrave;ng cũng theo sự l&atilde;ng ph&iacute; m&agrave; ra đi. L&uacute;c ấy, chắc hẳn bạn sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; sự lựa chọn thứ hai. Bạn kh&ocirc;ng c&oacute; một mạng lưới an to&agrave;n n&agrave;o. Khi c&oacute; điều g&igrave; đ&oacute; thay đổi, kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh của bạn sẽ sụp đổ.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Vấn đề l&agrave; mọi thứ lại thay đổi. Lu&ocirc;n lu&ocirc;n c&oacute; những vấn đề ph&aacute;t sinh khiến bạn phải chi ti&ecirc;u th&ecirc;m tiền. V&igrave; vậy, c&aacute;ch tốt nhất l&agrave; bạn cần c&oacute; kế hoạch để đối ph&oacute; với những bất ngờ, tức l&agrave; bạn cần tiết kiệm để c&oacute; tiền trong những thời điểm cuộc sống kh&ocirc;ng như &yacute;.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black"><img alt="bẫy tài chính mà tuổi 30 mắc phải" src="/Content/editorimages/images/nguoi-giau.gif" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Kh&ocirc;ng phải ai cũng đủ s&aacute;ng suốt để nhận ra l&agrave; bản th&acirc;n đ&atilde; rơi v&agrave;o một c&aacute;i bẫy t&agrave;i ch&iacute;nh.</span></span></span></em></p> <p><strong style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; font-size:14px"><span style="color:black">Tr&ocirc;ng c&oacute; vẻ gi&agrave;u c&oacute; v&agrave; gi&agrave;u c&oacute; thực sự l&agrave; hai kh&aacute;i niệm ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c</span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">C&oacute; thể kh&ocirc;ng &iacute;t người lu&ocirc;n t&acirc;m niệm rằng một ng&agrave;y n&agrave;o đ&oacute; m&igrave;nh gi&agrave;u l&ecirc;n v&agrave; việc đơn giản nhất cần l&agrave;m đầu ti&ecirc;n l&agrave; h&agrave;nh động như một người gi&agrave;u ngay từ b&acirc;y giờ. Nhưng thực tế l&agrave; bạn chỉ mới đang tr&ecirc;n con đường đi đến sự gi&agrave;u c&oacute;.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">V&agrave; tin buồn l&agrave;, h&agrave;nh động giống người gi&agrave;u h&ocirc;m nay c&oacute; thể sẽ ngăn cản bạn trở n&ecirc;n gi&agrave;u c&oacute; sau n&agrave;y. Phần lớn những người chi ti&ecirc;u nhiều kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều tiền (trừ khi họ xuất th&acirc;n từ một gia đ&igrave;nh c&oacute; gia thế khủng v&agrave; t&agrave;i sản khủng).</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Nếu cố ngang bằng với mọi người v&agrave; tiếp tục chi ti&ecirc;u, c&oacute; thể bạn sẽ kh&ocirc;ng ngờ đến ng&agrave;y bản th&acirc;n sẽ kh&aacute;nh kiệt tr&ecirc;n đường đua kh&ocirc;ng bao giờ dừng của những kẻ kh&ocirc;ng bao giờ thiếu tiền.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">C&oacute; một kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh cụ thể v&agrave; tận dụng triệt để để l&agrave;m gi&agrave;u</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Việc đầu ti&ecirc;n bạn cần l&agrave;m l&agrave; thiết lập một tỷ lệ tiết kiệm. Số tiền c&ograve;n lại sau khi đ&atilde; tr&iacute;ch tiết kiệm l&agrave; số tiền bạn c&oacute; thể chi ti&ecirc;u. Tỷ lệ tiết kiệm cơ bản l&agrave; 20% thu nhập. Nếu bạn muốn nhanh gi&agrave;u hoặc nghỉ hưu sớm, tỉ lệ n&agrave;y &iacute;t nhất phải l&agrave; 30%. Bạn c&agrave;ng tiết kiệm nhiều th&igrave; thời gian của bạn c&agrave;ng được r&uacute;t ngắn lại.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Sự th&agrave;nh c&ocirc;ng về mặt t&agrave;i ch&iacute;nh kh&ocirc;ng phải l&agrave; kh&ocirc;ng chi ti&ecirc;u bất kỳ khoản tiền n&agrave;o v&agrave; trở th&agrave;nh một người gi&agrave;u c&oacute; bần tiện, vơ v&eacute;t mọi đồng xu. Bạn n&ecirc;n nhớ tiền l&agrave; một c&ocirc;ng cụ v&agrave; c&ocirc;ng cụ c&oacute; nghĩa l&agrave; cần được sử dụng hiệu quả. Đ&oacute; l&agrave; tận dụng tối đa mỗi đồng bạn chi ti&ecirc;u. Bạn c&oacute; thể tiết kiệm được nhiều tiền m&agrave; kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến kinh nghiệm sống v&agrave; gi&uacute;p bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng về mặt t&agrave;i ch&iacute;nh.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Lời khuy&ecirc;n hữu &iacute;ch nhất d&agrave;nh cho tất cả mọi người: H&atilde;y ti&ecirc;u &iacute;t hơn bạn kiếm được</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Nếu ti&ecirc;u bằng số tiền bạn kiếm được, vậy l&agrave; bạn vẫn đang chi ti&ecirc;u qu&aacute; nhiều. H&atilde;y tưởng tượng rằng bạn đang x&acirc;y một l&acirc;u đ&agrave;i c&aacute;t v&agrave; bạn lấy sang để vận chuyển c&aacute;t. Khi bạn mang c&aacute;t đến nơi muốn x&acirc;y th&igrave; tất cả số c&aacute;t đ&atilde; rơi hết khỏi sang. Tương tự như vậy, h&atilde;y suy nghĩ về việc bạn cần sống bằng khả năng kiếm tiền của m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">V&igrave; thế lời khuy&ecirc;n của Roberge cho những ai đang ở lứa tuổi 30 hoặc đang cố gắng l&agrave;m gi&agrave;u l&agrave;: h&atilde;y sống v&agrave; ti&ecirc;u tiền dưới khả năng của m&igrave;nh c&agrave;ng nhiều c&agrave;ng tốt. V&igrave; để đạt được tự do t&agrave;i ch&iacute;nh hay bất cứ mục ti&ecirc;u t&agrave;i ch&iacute;nh quan trọng n&agrave;o kh&aacute;c, bạn đều cần phải tiết kiệm tiền. Trong tương lai bạn sẽ chẳng biết chuyện g&igrave; sẽ xảy đến với m&igrave;nh, c&oacute; thể l&agrave; nghỉ việc hay ốm đau phải đi viện.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Bạn cần tạo ra những t&agrave;i sản (bất động sản, doanh nghiệp...) để c&oacute; thể tạo ra thu nhập. Số tiền đầu tư ban đầu ch&iacute;nh từ khoản tiết kiệm của bạn.</span></span></span></p>

- Thói quen giúp bạn trở thành một nhà đầu tư thành công / Lời khuyên về vấn đề tài chính từ các chuyên gia nổi tiếng thế giới

Không phải ai cũng đủ sáng suốt để nhận ra là bản thân đã rơi vào một cái bẫy tài chính như thế này: Bạn sống trong một ngôi nhà đẹp vì cuối cùng thì khả năng tài chính cũng cho phép bạn mua được một căn nhà như thế. Nhưng khi nhìn sang nhà đồng nghiệp hay hàng xóm, bạn thấy họ có những món đồ đắt tiền hay có những kì nghỉ xa xỉ, bạn nghĩ họ giàu, thậm chí rất giàu.

Sự thật lại không giống như bạn suy nghĩ: họ không hề giàu. Khi nhìn vào tài khoản ngân hàng và các báo cáo tài chính của họ, bạn có thể thấy rằng họ đang chi tiêu nhiều hơn khả năng tài chính của mình. Nhưng bạn lại đang lấy họ là hình mẫu trên con đường xây dựng giàu có của bản thân, bạn sao chép những gì họ làm và kết quả thu lại được là: bạn cũng tiêu nhiều hơn khả năng tài chính thực tế của chính mình.

Eric Roberge, chuyên gia lập kế hoạch tài chính kiêm founder website Beyond Your Hammock đã chia sẻ trên Business Insider về những sai lầm mà phần lớn chúng ta đều mắc phải ở độ tuổi 30.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tiêu sạch số tiền kiếm được?

Tất nhiên, với sự tính toán thì bạn không tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được nhưng vì sự bất cẩn mà tờ tiền cuối cùng cũng theo sự lãng phí mà ra đi. Lúc ấy, chắc hẳn bạn sẽ không có sự lựa chọn thứ hai. Bạn không có một mạng lưới an toàn nào. Khi có điều gì đó thay đổi, kế hoạch tài chính của bạn sẽ sụp đổ.

Vấn đề là mọi thứ lại thay đổi. Luôn luôn có những vấn đề phát sinh khiến bạn phải chi tiêu thêm tiền. Vì vậy, cách tốt nhất là bạn cần có kế hoạch để đối phó với những bất ngờ, tức là bạn cần tiết kiệm để có tiền trong những thời điểm cuộc sống không như ý.

bẫy tài chính mà tuổi 30 mắc phải

Không phải ai cũng đủ sáng suốt để nhận ra là bản thân đã rơi vào một cái bẫy tài chính.

Trông có vẻ giàu có và giàu có thực sự là hai khái niệm hoàn toàn khác

Có thể không ít người luôn tâm niệm rằng một ngày nào đó mình giàu lên và việc đơn giản nhất cần làm đầu tiên là hành động như một người giàu ngay từ bây giờ. Nhưng thực tế là bạn chỉ mới đang trên con đường đi đến sự giàu có.

Và tin buồn là, hành động giống người giàu hôm nay có thể sẽ ngăn cản bạn trở nên giàu có sau này. Phần lớn những người chi tiêu nhiều không có nhiều tiền (trừ khi họ xuất thân từ một gia đình có gia thế khủng và tài sản khủng).

Nếu cố ngang bằng với mọi người và tiếp tục chi tiêu, có thể bạn sẽ không ngờ đến ngày bản thân sẽ khánh kiệt trên đường đua không bao giờ dừng của những kẻ không bao giờ thiếu tiền.

Có một kế hoạch tài chính cụ thể và tận dụng triệt để để làm giàu

Việc đầu tiên bạn cần làm là thiết lập một tỷ lệ tiết kiệm. Số tiền còn lại sau khi đã trích tiết kiệm là số tiền bạn có thể chi tiêu. Tỷ lệ tiết kiệm cơ bản là 20% thu nhập. Nếu bạn muốn nhanh giàu hoặc nghỉ hưu sớm, tỉ lệ này ít nhất phải là 30%. Bạn càng tiết kiệm nhiều thì thời gian của bạn càng được rút ngắn lại.

Sự thành công về mặt tài chính không phải là không chi tiêu bất kỳ khoản tiền nào và trở thành một người giàu có bần tiện, vơ vét mọi đồng xu. Bạn nên nhớ tiền là một công cụ và công cụ có nghĩa là cần được sử dụng hiệu quả. Đó là tận dụng tối đa mỗi đồng bạn chi tiêu. Bạn có thể tiết kiệm được nhiều tiền mà không ảnh hưởng đến kinh nghiệm sống và giúp bạn thành công về mặt tài chính.

Lời khuyên hữu ích nhất dành cho tất cả mọi người: Hãy tiêu ít hơn bạn kiếm được

Nếu tiêu bằng số tiền bạn kiếm được, vậy là bạn vẫn đang chi tiêu quá nhiều. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang xây một lâu đài cát và bạn lấy sang để vận chuyển cát. Khi bạn mang cát đến nơi muốn xây thì tất cả số cát đã rơi hết khỏi sang. Tương tự như vậy, hãy suy nghĩ về việc bạn cần sống bằng khả năng kiếm tiền của mình.

Vì thế lời khuyên của Roberge cho những ai đang ở lứa tuổi 30 hoặc đang cố gắng làm giàu là: hãy sống và tiêu tiền dưới khả năng của mình càng nhiều càng tốt. Vì để đạt được tự do tài chính hay bất cứ mục tiêu tài chính quan trọng nào khác, bạn đều cần phải tiết kiệm tiền. Trong tương lai bạn sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình, có thể là nghỉ việc hay ốm đau phải đi viện.

Bạn cần tạo ra những tài sản (bất động sản, doanh nghiệp...) để có thể tạo ra thu nhập. Số tiền đầu tư ban đầu chính từ khoản tiết kiệm của bạn.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin