Trang:

Câu chuyện khởi nghiệp của chàng trai 9x trở thành ông chủ ở tuổi 23

Thứ sáu, 28/02/2020 | 21:54
Thứ sáu, 24/07/2018 | 15:22

Câu chuyện khởi nghiệp của chàng trai 9x trở thành ông chủ ở tuổi 23

<p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Do ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn v&agrave; học kh&ocirc;ng giỏi như bạn b&egrave; c&ugrave;ng trang lứa, Trần H&ugrave;ng (sinh năm 1995, qu&ecirc; Tuy&ecirc;n Quang) quyết định kh&ocirc;ng thi v&agrave;o đại học, m&agrave; chọn cho m&igrave;nh hướng đi kh&aacute;c l&agrave; học nghề điện lạnh (sửa chữa m&aacute;y lạnh, thiết bị d&acirc;n dụng).</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Chỉ v&igrave; c&acirc;u n&oacute;i &quot;những người như m&agrave;y kh&ocirc;ng bao giờ kh&aacute; l&ecirc;n được&quot;, ch&agrave;ng trai 9X đ&atilde; quyết t&acirc;m thay đổi cuộc đời.&nbsp;&quot;Ng&agrave;y xưa m&igrave;nh vốn ham chơi, lại hay bỏ b&ecirc; học h&agrave;nh. Học xong cấp 3 gần như tất cả mọi người đều xem thường v&agrave; mất l&ograve;ng tin ở m&igrave;nh. C&oacute; một người đ&atilde; n&oacute;i với m&igrave;nh rằng &quot;những người như m&agrave;y kh&ocirc;ng bao giờ kh&aacute; l&ecirc;n được&quot;. M&igrave;nh rất buồn nhưng đ&oacute; cũng l&agrave; c&acirc;u n&oacute;i khiến m&igrave;nh thay đổi. M&igrave;nh đ&atilde; quyết t&acirc;m đi học nghề với nung nấu thay đổi cuộc đời bằng ch&iacute;nh năng lực bản th&acirc;n&quot;, H&ugrave;ng giải b&agrave;y.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff"><strong>Nhờ bố mẹ vay cho 10 triệu đồng l&agrave;m vốn mở cửa h&agrave;ng</strong></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">H&ugrave;ng kể: &quot;V&igrave; gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn lại học h&agrave;nh kh&ocirc;ng giỏi giang như bạn b&egrave; n&ecirc;n m&igrave;nh quyết định đi học nghề để lo cho tương lai v&agrave; gia đ&igrave;nh. L&uacute;c đ&oacute; m&igrave;nh nghĩ: chỉ c&oacute; nghề nghiệp trong tay th&igrave; mới thể chủ động trong cuộc sống&hellip;&quot;, H&ugrave;ng chia sẻ.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">&Yacute; định học nghề v&agrave; mở cửa h&agrave;ng nung nấu từ đ&oacute;.&nbsp;Sau một năm học nghề điện lạnh tại H&agrave; Nội, H&ugrave;ng quyết định ra mở cửa h&agrave;ng ri&ecirc;ng với số vốn l&agrave; 10 triệu đồng, được bố mẹ vay cho. Với số tiền n&agrave;y, H&ugrave;ng mua sắm h&agrave;nh trang sửa chữa v&agrave; đặt cọc mặt bằng cửa h&agrave;ng. C&ugrave;ng l&uacute;c đ&oacute;, ch&agrave;ng trai 9X vẫn tiếp tục song song đi l&agrave;m ngo&agrave;i để kiếm th&ecirc;m tiền lo cho cửa h&agrave;ng.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Thời gian đầu, ch&agrave;ng trai gốc Bắc gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn. Ngo&agrave;i số vốn &iacute;t ỏi, phải xoay sở để nu&ocirc;i cửa h&agrave;ng nhỏ, H&ugrave;ng c&ograve;n chật vật với việc tiếp cận kh&aacute;ch h&agrave;ng. Khoảng 2-3 th&aacute;ng đầu, số lượng kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu sửa chữa v&agrave; mua lại những mặt h&agrave;ng đ&atilde; qua sửa chưa c&ograve;n kh&aacute; khi&ecirc;m tốn. Theo lời kể của H&ugrave;ng, thời điểm đ&oacute;, 1 th&aacute;ng chỉ dư ra v&agrave;i trăm ng&agrave;n đồng sau khi đ&atilde; trừ c&aacute;c chi ph&iacute;, thậm ch&iacute; c&oacute; th&aacute;ng phải b&ugrave; lỗ&nbsp;</span></span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">&quot;C&oacute; cửa h&agrave;ng n&ecirc;n m&igrave;nh quyết t&acirc;m dữ lắm, trăn trở phải l&agrave;m sao để nu&ocirc;i sống cửa h&agrave;ng, nu&ocirc;i sống m&igrave;nh. M&igrave;nh vừa kết hợp nhận sửa chữa điện lạnh từ những kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu, vừa t&igrave;m hiểu bu&ocirc;n b&aacute;n c&aacute;c mặt h&agrave;ng cũ đ&atilde; qua sử dụng tr&ecirc;n mạnh x&atilde; hội. Khoảng 6 th&aacute;ng sau khi mở cửa h&agrave;ng, lượng kh&aacute;ch h&agrave;ng gọi sửa chữa v&agrave; mua h&agrave;ng tăng l&ecirc;n. Đ&oacute; l&agrave; những mặt h&agrave;ng như điều h&ograve;a, tủ lạnh, m&aacute;y giặt, m&aacute;y lọc nước&hellip;&quot;, H&ugrave;ng cho hay.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff"><img alt="Sau bao cố gắng và quyết tâm Hùng đã trở thành ông chủ của 2 cửa hàng điện lạnh" src="/Content/editorimages/images/tu-l%e1%ba%a1nh22.gif" /></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Sau bao cố gắng v&agrave;&nbsp;quyết t&acirc;m H&ugrave;ng đ&atilde; trở th&agrave;nh &ocirc;ng chủ của 2 cửa h&agrave;ng điện lạnh</span></span></em></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">H&ugrave;ng bắt đầu tiếp cận kh&aacute;ch h&agrave;ng từ một trang thương mại điện tử. Mua sản phẩm về sửa chữa, l&agrave;m mới lại rồi rao b&aacute;n tr&ecirc;n k&ecirc;nh n&agrave;y cho sinh vi&ecirc;n v&agrave; người đi l&agrave;m tại Tp.H&agrave; Nội. 2 năm gần đ&acirc;y, Trần H&ugrave;ng b&aacute;n h&agrave;ng th&ecirc;m tr&ecirc;n k&ecirc;nh Google v&agrave; Facebook. Trong đ&oacute;, theo H&ugrave;ng k&ecirc;nh thương mại điện tử ban đầu vẫn l&agrave; k&ecirc;nh ch&iacute;nh thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng, đồng thời c&oacute; cả lượng kh&aacute;ch đ&aacute;ng kể đến từ những kh&aacute;ch quen giới thiệu bạn b&egrave; của họ.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Cứ như vậy, khi lượng kh&aacute;ch mua tăng l&ecirc;n th&igrave; số m&aacute;y tại cửa h&agrave;ng cũng được nh&acirc;n l&ecirc;n v&agrave; b&aacute;n được nhiều hơn trước. Vốn c&oacute; tay nghề n&ecirc;n H&ugrave;ng biến c&aacute;i đ&atilde; qua sử dụng th&agrave;nh những mặt h&agrave;ng mới, x&agrave;i bền. Tuy nhi&ecirc;n, theo H&ugrave;ng, kh&ocirc;ng phải sản phẩm n&agrave;o mua từ nh&agrave; d&acirc;n cũng phải sửa lại v&igrave; c&ograve;n mới v&agrave; d&ugrave;ng tốt do nhu cầu chuyển nh&agrave; hoặc n&acirc;ng cấp m&aacute;y đời cao n&ecirc;n họ b&aacute;n lại với gi&aacute; kh&aacute; hợp l&yacute;. Từ d&oacute;, H&ugrave;ng lại rao b&aacute;n lại cho người c&oacute; nhu cầu.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Về số tiền ch&ecirc;nh khi b&aacute;n sản phẩm qua sử dụng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, H&ugrave;ng n&oacute;i: &quot;Mức lời nhiều hay &iacute;t phụ thuộc v&agrave;o gi&aacute; trị sản phẩm. C&agrave;ng b&aacute;n c&aacute;c sản phẩm c&oacute; gi&aacute; trị cao th&igrave; lời c&agrave;ng cao. V&iacute; dụ, 1 chiếc tủ lạnh qua sửa chữa, m&igrave;nh b&aacute;n ra với gi&aacute; 2 triệu đồng, trong đ&oacute; nhận lời khoảng 500-700 ng&agrave;n đồng, bao gồm cả c&ocirc;ng bảo h&agrave;nh, vận chuyển lắp đặt&quot;.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff"><strong>Khai th&aacute;c 90% quỹ thời gian, kh&ocirc;ng để l&atilde;ng ph&iacute; tuổi trẻ của m&igrave;nh v&agrave;o c&ocirc;ng việc</strong></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">&quot;Trong c&ocirc;ng việc m&igrave;nh lu&ocirc;n lấy sự nghi&ecirc;m t&uacute;c l&agrave;m kim chỉ nam. Ngo&agrave;i c&ocirc;ng việc, m&igrave;nh tận dụng quỹ thời gian để giao lưu học hỏi v&agrave; mở rộng tay nghề cũng như mối quan hệ với bạn b&egrave;, kh&aacute;ch h&agrave;ng. Theo m&igrave;nh, tuổi trẻ c&oacute; hai thứ l&agrave; sức khỏe v&agrave; thời gian. Nếu ch&uacute;ng ta để l&atilde;ng ph&iacute; thời gian th&igrave; sẽ kh&ocirc;ng bao giờ thực hiện được đam m&ecirc; v&agrave; sở th&iacute;ch cuộc đời m&igrave;nh&quot;, H&ugrave;ng t&acirc;m sự.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Vốn l&agrave; người sống h&ograve;a đồng với mọi người, n&ecirc;n Trần H&ugrave;ng được biết đến l&agrave; người dễ gần, nhiều người y&ecirc;u mến. Hiện tại kh&aacute;ch h&agrave;ng của ch&agrave;ng trai 9X trải rộng ra Tp.H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c tỉnh miền bắc.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff"><img alt="Đồng cảm nên Hùng đã giúp đỡ rất nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh giống mình" src="/Content/editorimages/images/sua-chua22.gif" /></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff"><em>Đồng cảm n&ecirc;n H&ugrave;ng đ&atilde; gi&uacute;p đỡ rất nhiều bạn trẻ c&oacute; ho&agrave;n cảnh giống m&igrave;nh</em></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Đặc biệt, Trần H&ugrave;ng c&ograve;n d&agrave;nh quỹ thời gian để gi&uacute;p đỡ c&aacute;c bạn trẻ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, c&oacute; nhu cầu học nghề điện lạnh. &nbsp;Hiện tại, ch&agrave;ng trai n&agrave;y đ&atilde; hỗ trợ ăn v&agrave; học miễn ph&iacute; cho kh&aacute; nhiều bạn trẻ tại cửa h&agrave;ng v&agrave; trả lương cho họ. Sau 5 năm lăn lộn tại H&agrave; Nội, H&ugrave;ng cho biết đ&atilde; đ&agrave;o tạo được nhiều bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; ra mở cửa h&agrave;ng ri&ecirc;ng. Một số bạn ở lại v&agrave; l&agrave;m thợ kỹ thuật cho cửa h&agrave;ng của H&ugrave;ng.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Theo H&ugrave;ng, con đường v&agrave;o đại học kh&ocirc;ng phải l&agrave; lựa chọn duy nhất của c&aacute;c bạn trẻ. Chọn học một nghề ri&ecirc;ng cũng l&agrave; c&aacute;ch để m&igrave;nh đến với đam m&ecirc; v&agrave; chủ động được cuộc sống. D&ugrave; nghề g&igrave; nếu chịu kh&oacute; v&agrave; quyết t&acirc;m th&igrave; &quot;đường c&oacute; d&agrave;i bao nhi&ecirc;u đi l&acirc;u ng&agrave;y cũng tới&quot;.</span></span></span></span></p>

- Cục Thuế TP HCM khó khăn tìm cách thu thuế Google, Facebook / Nhiều con đường ở thủ đô Hà Nội ngập lụt nặng do mưa lớn

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn và học không giỏi như bạn bè cùng trang lứa, Trần Hùng (sinh năm 1995, quê Tuyên Quang) quyết định không thi vào đại học, mà chọn cho mình hướng đi khác là học nghề điện lạnh (sửa chữa máy lạnh, thiết bị dân dụng).

Chỉ vì câu nói "những người như mày không bao giờ khá lên được", chàng trai 9X đã quyết tâm thay đổi cuộc đời. "Ngày xưa mình vốn ham chơi, lại hay bỏ bê học hành. Học xong cấp 3 gần như tất cả mọi người đều xem thường và mất lòng tin ở mình. Có một người đã nói với mình rằng "những người như mày không bao giờ khá lên được". Mình rất buồn nhưng đó cũng là câu nói khiến mình thay đổi. Mình đã quyết tâm đi học nghề với nung nấu thay đổi cuộc đời bằng chính năng lực bản thân", Hùng giải bày.

Nhờ bố mẹ vay cho 10 triệu đồng làm vốn mở cửa hàng

Hùng kể: "Vì gia đình khó khăn lại học hành không giỏi giang như bạn bè nên mình quyết định đi học nghề để lo cho tương lai và gia đình. Lúc đó mình nghĩ: chỉ có nghề nghiệp trong tay thì mới thể chủ động trong cuộc sống…", Hùng chia sẻ.

Ý định học nghề và mở cửa hàng nung nấu từ đó. Sau một năm học nghề điện lạnh tại Hà Nội, Hùng quyết định ra mở cửa hàng riêng với số vốn là 10 triệu đồng, được bố mẹ vay cho. Với số tiền này, Hùng mua sắm hành trang sửa chữa và đặt cọc mặt bằng cửa hàng. Cùng lúc đó, chàng trai 9X vẫn tiếp tục song song đi làm ngoài để kiếm thêm tiền lo cho cửa hàng.

Thời gian đầu, chàng trai gốc Bắc gặp không ít khó khăn. Ngoài số vốn ít ỏi, phải xoay sở để nuôi cửa hàng nhỏ, Hùng còn chật vật với việc tiếp cận khách hàng. Khoảng 2-3 tháng đầu, số lượng khách hàng có nhu cầu sửa chữa và mua lại những mặt hàng đã qua sửa chưa còn khá khiêm tốn. Theo lời kể của Hùng, thời điểm đó, 1 tháng chỉ dư ra vài trăm ngàn đồng sau khi đã trừ các chi phí, thậm chí có tháng phải bù lỗ "Có cửa hàng nên mình quyết tâm dữ lắm, trăn trở phải làm sao để nuôi sống cửa hàng, nuôi sống mình. Mình vừa kết hợp nhận sửa chữa điện lạnh từ những khách hàng có nhu cầu, vừa tìm hiểu buôn bán các mặt hàng cũ đã qua sử dụng trên mạnh xã hội. Khoảng 6 tháng sau khi mở cửa hàng, lượng khách hàng gọi sửa chữa và mua hàng tăng lên. Đó là những mặt hàng như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước…", Hùng cho hay.

Sau bao cố gắng và quyết tâm Hùng đã trở thành ông chủ của 2 cửa hàng điện lạnh

Sau bao cố gắng và quyết tâm Hùng đã trở thành ông chủ của 2 cửa hàng điện lạnh

Hùng bắt đầu tiếp cận khách hàng từ một trang thương mại điện tử. Mua sản phẩm về sửa chữa, làm mới lại rồi rao bán trên kênh này cho sinh viên và người đi làm tại Tp.Hà Nội. 2 năm gần đây, Trần Hùng bán hàng thêm trên kênh Google và Facebook. Trong đó, theo Hùng kênh thương mại điện tử ban đầu vẫn là kênh chính thu hút khách hàng, đồng thời có cả lượng khách đáng kể đến từ những khách quen giới thiệu bạn bè của họ.

Cứ như vậy, khi lượng khách mua tăng lên thì số máy tại cửa hàng cũng được nhân lên và bán được nhiều hơn trước. Vốn có tay nghề nên Hùng biến cái đã qua sử dụng thành những mặt hàng mới, xài bền. Tuy nhiên, theo Hùng, không phải sản phẩm nào mua từ nhà dân cũng phải sửa lại vì còn mới và dùng tốt do nhu cầu chuyển nhà hoặc nâng cấp máy đời cao nên họ bán lại với giá khá hợp lý. Từ dó, Hùng lại rao bán lại cho người có nhu cầu.

Về số tiền chênh khi bán sản phẩm qua sử dụng cho khách hàng, Hùng nói: "Mức lời nhiều hay ít phụ thuộc vào giá trị sản phẩm. Càng bán các sản phẩm có giá trị cao thì lời càng cao. Ví dụ, 1 chiếc tủ lạnh qua sửa chữa, mình bán ra với giá 2 triệu đồng, trong đó nhận lời khoảng 500-700 ngàn đồng, bao gồm cả công bảo hành, vận chuyển lắp đặt".

Khai thác 90% quỹ thời gian, không để lãng phí tuổi trẻ của mình vào công việc

"Trong công việc mình luôn lấy sự nghiêm túc làm kim chỉ nam. Ngoài công việc, mình tận dụng quỹ thời gian để giao lưu học hỏi và mở rộng tay nghề cũng như mối quan hệ với bạn bè, khách hàng. Theo mình, tuổi trẻ có hai thứ là sức khỏe và thời gian. Nếu chúng ta để lãng phí thời gian thì sẽ không bao giờ thực hiện được đam mê và sở thích cuộc đời mình", Hùng tâm sự.

Vốn là người sống hòa đồng với mọi người, nên Trần Hùng được biết đến là người dễ gần, nhiều người yêu mến. Hiện tại khách hàng của chàng trai 9X trải rộng ra Tp.Hà Nội và các tỉnh miền bắc.

Đồng cảm nên Hùng đã giúp đỡ rất nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh giống mình

Đồng cảm nên Hùng đã giúp đỡ rất nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh giống mình

Đặc biệt, Trần Hùng còn dành quỹ thời gian để giúp đỡ các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu học nghề điện lạnh.  Hiện tại, chàng trai này đã hỗ trợ ăn và học miễn phí cho khá nhiều bạn trẻ tại cửa hàng và trả lương cho họ. Sau 5 năm lăn lộn tại Hà Nội, Hùng cho biết đã đào tạo được nhiều bạn thành công và ra mở cửa hàng riêng. Một số bạn ở lại và làm thợ kỹ thuật cho cửa hàng của Hùng.

Theo Hùng, con đường vào đại học không phải là lựa chọn duy nhất của các bạn trẻ. Chọn học một nghề riêng cũng là cách để mình đến với đam mê và chủ động được cuộc sống. Dù nghề gì nếu chịu khó và quyết tâm thì "đường có dài bao nhiêu đi lâu ngày cũng tới".


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin