''Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi'&#" /> ''Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi'&#" /> ''Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi'&#" />
Trang:

CEO mắc bệnh ung thư: 'Tinh thần khởi nghiệp đã giúp tôi chiến thắng'

Thứ năm, 09/04/2020 | 01:32
Thứ năm, 06/08/2018 | 18:53

CEO mắc bệnh ung thư: 'Tinh thần khởi nghiệp đã giúp tôi chiến thắng'

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&#39;&#39;Đ&oacute; l&agrave; ng&agrave;y tồi tệ nhất trong cuộc đời t&ocirc;i&#39;&#39;, Andrew Hunter &ndash; CEO của startup về t&igrave;m kiếm việc l&agrave;m Adzuna nhớ lại thời điểm năm 2015. Khi đ&oacute;, anh được chẩn đo&aacute;n mắc bệnh ung thư hệ bạch huyết giai đoạn cuối, c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Hodgkin&rsquo;s lymphoma. Thời điểm biết tin cũng l&agrave; l&uacute;c đ&aacute;m cưới của anh sắp được tổ chức v&agrave; startup Adzuna tr&ograve;n 5 tuổi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&#39;&#39;T&ocirc;i bị s&uacute;t c&acirc;n nhanh ch&oacute;ng, c&ugrave;ng với những cơn ho v&agrave; chứng đau lưng h&agrave;nh hạ. Lần đầu ti&ecirc;n, t&ocirc;i phải trải qua những cuộc xạ trị tia X hay chụp cắt lớp. Kh&ocirc;ng nhiều người c&oacute; thể vượt qua ung thư giai đoạn cuối&#39;&#39;, anh kể.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngay sau đ&oacute;, Andrew phải tạm dừng mọi c&ocirc;ng việc với Adzuna, để tập trung v&agrave;o &#39;&#39;c&ocirc;ng việc&#39;&#39; ch&iacute;nh l&agrave; trải qua c&aacute;c đợt h&oacute;a trị liệu trong bệnh viện.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, v&agrave;o năm 2011, Andrew v&agrave; đồng s&aacute;ng lập kh&aacute;c l&agrave; Doug g&acirc;y dựng Adzuna tại London. &Yacute; tưởng bắt nguồn từ mong muốn x&acirc;y dựng một website, nơi tập hợp c&aacute;c cơ hội việc l&agrave;m v&agrave; kết nối tới những người c&oacute; nhu cầu t&igrave;m việc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&#39;&#39;Dựa tr&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu, t&ocirc;i v&agrave; Doug nhận thấy những người c&oacute; nhu cầu t&igrave;m việc kh&ocirc;ng được tiếp cận c&aacute;c th&ocirc;ng tin về thị trường một c&aacute;ch tốt nhất. Tin tuyển dụng đăng tải rải r&aacute;c tr&ecirc;n c&aacute;c website việc l&agrave;m, trang tuyển dụng của c&ocirc;ng ty... Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn tạo ra một website tập hợp v&agrave; kết nối tất cả c&aacute;c việc l&agrave;m uy t&iacute;n&#39;&#39;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi &yacute; tưởng ch&iacute;n muồi, Andrew v&agrave; Doug quyết định bỏ c&ocirc;ng việc hiện tại để c&ugrave;ng nhau s&aacute;ng lập n&ecirc;n Adzuna.&nbsp;Sau một thời gian hoạt động hiệu quả, đội ngũ bắt đầu k&ecirc;u gọi vốn đầu tư mạo hiểm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="CEO mắc bệnh ung thư: 'Tinh thần khởi nghiệp đã giúp tôi chiến thắng'" src="/Content/editorimages/images/khoi-nghiep.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Andrew (b&ecirc;n tr&aacute;i) v&agrave; đồng s&aacute;ng lập Doug.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hai năm sau, v&agrave;o năm 2013, c&ocirc;ng ty k&yacute; kết hợp đồng với ch&iacute;nh phủ Anh, đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển khi tham gia dự &aacute;n x&acirc;y dựng ứng dụng iPad cho thủ tướng David Cameron. Ứng dụng cung cấp giải ph&aacute;p dữ liệu thời gian thực được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; mới nhất ở thời điểm bấy giờ, tr&ecirc;n cả hai lĩnh vực việc l&agrave;m v&agrave; thị trường bất động sản. Adzuna c&ograve;n tiếp tục mở rộng kinh doanh sang thị trường quốc tế.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, cũng l&agrave; l&uacute;c Andrew ph&aacute;t hiện m&igrave;nh mắc bệnh ung thư v&agrave;o năm 2015.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, đồng s&aacute;ng lập Doug đảm nhận c&ocirc;ng việc điều h&agrave;nh Adzuna. &#39;&#39;T&ocirc;i v&agrave; Doug đ&atilde; quen biết nhau được 14 năm v&agrave; c&ugrave;ng nhau khởi nghiệp. Anh ấy đ&atilde; đảm đương th&ecirc;m c&ocirc;ng việc của t&ocirc;i, l&agrave;m việc 80 giờ mỗi tuần thay v&igrave; 60 tiếng như trước đ&acirc;y, cũng như truyền động lực cho c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n của Adzuna&#39;&#39;, vị CEO cho biết.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe của Andrew ng&agrave;y c&agrave;ng tồi tệ. &#39;&#39;Cơ thể t&ocirc;i như chống lại tất c&aacute;c biện ph&aacute;p h&oacute;a trị liệu&#39;&#39;, anh nhớ lại. M&ugrave;a h&egrave; năm 2016, c&aacute;c b&aacute;c sỹ th&ocirc;ng b&aacute;o với Hunter về t&igrave;nh trạng kh&ocirc;ng mấy khả quan của anh khi những cuộc điều trị dường như kh&ocirc;ng cho kết quả.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hunter vẫn kh&ocirc;ng bỏ cuộc v&agrave; ki&ecirc;n tr&igrave; t&igrave;m kiếm những &#39;&#39;tia hy vọng&#39;&#39; kh&aacute;c. Tất cả c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n của Adzuna nỗ lực k&ecirc;u gọi ủng hộ từ Trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu ung thư Mỹ (Cancer Research UK) v&agrave; tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh g&acirc;y quỹ như đi bộ 100km.V&agrave; rồi &#39;&#39;ph&eacute;p m&agrave;u&#39;&#39; xuất hiện với Nivolumab &ndash; loại thuốc gi&uacute;p teo nhỏ c&aacute;c khối u v&agrave; điều trị ung thư bằng phương ph&aacute;p gh&eacute;p tế b&agrave;o gốc . Tuy nhi&ecirc;n, với mức gi&aacute; đắt đỏ khoảng 4.000 EUR mỗi tuần điều trị, Andrew phải b&aacute;n cổ phần của Adzuna để chi trả tiền. Cuối năm 2016, Andrew tiến h&agrave;nh phẫu thuật sau khi t&igrave;m được người hiến tặng tế b&agrave;o gốc ph&ugrave; hợp. Ca phẫu thuật th&agrave;nh c&ocirc;ng, gi&uacute;p Hunter trở lại c&ocirc;ng việc v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; năm 2017.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&#39;&#39;Tinh thần khởi nghiệp đ&atilde; gi&uacute;p t&ocirc;i chiến thắng bệnh tật&#39;&#39;, vị CEO 36 tuổi chia sẻ, sau 18 th&aacute;ng điều trị v&agrave; giờ đ&acirc;y đ&atilde; tho&aacute;t khỏi căn bệnh ung thư.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&#39;&#39;Trong giới startup c&ocirc;ng nghệ, ch&uacute;ng t&ocirc;i v&iacute; đ&oacute; l&agrave; cuộc chiến, như những giai đoạn đầu khởi nghiệp, khi kh&ocirc;ng ai tin bạn sẽ l&agrave;m được, hay h&ocirc;m nay th&agrave;nh c&ocirc;ng, ng&agrave;y mai tay trắng. &Yacute; ch&iacute; &#39;kh&ocirc;ng đầu h&agrave;ng&#39;&nbsp;của một doanh nh&acirc;n&nbsp;suốt những năm th&aacute;ng g&acirc;y dựng c&ocirc;ng ty l&agrave; động lực để t&ocirc;i chiến đấu với ung thư&#39;&#39;.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&#39;&#39;Vượt qua căn bệnh, bạn sẽ học được c&aacute;ch ưu ti&ecirc;n những thứ quan trọng, v&agrave; nh&igrave;n cuộc sống theo c&aacute;ch ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c. Những điều nhỏ nhặt thường l&agrave;m t&ocirc;i c&aacute;u bẳn, như tắc đường, kẹt xe&hellip;giờ kh&ocirc;ng c&ograve;n khiến t&ocirc;i phiền l&ograve;ng nữa&#39;&#39;, Andrew chia sẻ. Anh&nbsp;tận dụng mọi thời gian c&oacute; được để hiện thực h&oacute;a những &yacute; định của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&#39;&#39;Điều tuyệt vời l&agrave; ngay cả khi vắng b&oacute;ng suốt thời gian d&agrave;i, c&ocirc;ng ty vẫn đạt được sự tăng trưởng vượt bậc&#39;&#39;, anh cười lớn. &#39;&#39;Đầu ti&ecirc;n, t&ocirc;i nghĩ c&oacute; lẽ vai tr&ograve; của m&igrave;nh l&agrave; kh&ocirc;ng cần thiết. V&agrave; t&ocirc;i nhận ra, sự thực l&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; tuyển được những cộng sự tuyệt vời thay t&ocirc;i vững v&agrave;ng ch&egrave;o l&aacute;i con thuyền&quot;,&nbsp;vị CEO t&acirc;m sự.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện tại, Adzuna c&oacute; 60 nh&acirc;n vi&ecirc;n với trụ sở tại London. C&ocirc;ng ty đem lại doanh thu 12 triệu EUR mỗi năm, mang đến cơ hội việc l&agrave;m từ 16 quốc gia tr&ecirc;n thế giới, với 7 triệu th&agrave;nh vi&ecirc;n đăng k&yacute; tr&ecirc;n website. Adzuna được hai đồng s&aacute;ng lập m&ocirc; tả l&agrave; &#39;&#39;&#39;mang sứ mệnh cộng đồng, gi&uacute;p mọi người g&acirc;y dựng sự nghiệp với c&ocirc;ng nghệ&#39;&#39;. Kh&ocirc;ng chỉ tổng hợp danh s&aacute;ch việc l&agrave;m, nền tảng c&ograve;n ph&acirc;n t&iacute;ch, cung cấp dữ liệu thời gian thực về thị trường tuyển dụng.</span></span></p>

- Tỷ phú Les Wexner người đứng sau đế chế Victoria’s Secret / Ba câu hỏi của ông chủ Amazon dùng để tuyển dụng nhân viên mới

''Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi'', Andrew Hunter – CEO của startup về tìm kiếm việc làm Adzuna nhớ lại thời điểm năm 2015. Khi đó, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hệ bạch huyết giai đoạn cuối, có tên khoa học là Hodgkin’s lymphoma. Thời điểm biết tin cũng là lúc đám cưới của anh sắp được tổ chức và startup Adzuna tròn 5 tuổi.

''Tôi bị sút cân nhanh chóng, cùng với những cơn ho và chứng đau lưng hành hạ. Lần đầu tiên, tôi phải trải qua những cuộc xạ trị tia X hay chụp cắt lớp. Không nhiều người có thể vượt qua ung thư giai đoạn cuối'', anh kể.

Ngay sau đó, Andrew phải tạm dừng mọi công việc với Adzuna, để tập trung vào ''công việc'' chính là trải qua các đợt hóa trị liệu trong bệnh viện.

Trước đó, vào năm 2011, Andrew và đồng sáng lập khác là Doug gây dựng Adzuna tại London. Ý tưởng bắt nguồn từ mong muốn xây dựng một website, nơi tập hợp các cơ hội việc làm và kết nối tới những người có nhu cầu tìm việc.

''Dựa trên nghiên cứu, tôi và Doug nhận thấy những người có nhu cầu tìm việc không được tiếp cận các thông tin về thị trường một cách tốt nhất. Tin tuyển dụng đăng tải rải rác trên các website việc làm, trang tuyển dụng của công ty... Chúng tôi muốn tạo ra một website tập hợp và kết nối tất cả các việc làm uy tín''.

Khi ý tưởng chín muồi, Andrew và Doug quyết định bỏ công việc hiện tại để cùng nhau sáng lập nên Adzuna. Sau một thời gian hoạt động hiệu quả, đội ngũ bắt đầu kêu gọi vốn đầu tư mạo hiểm.

CEO mắc bệnh ung thư: 'Tinh thần khởi nghiệp đã giúp tôi chiến thắng'

Andrew (bên trái) và đồng sáng lập Doug.

Hai năm sau, vào năm 2013, công ty ký kết hợp đồng với chính phủ Anh, đánh dấu bước phát triển khi tham gia dự án xây dựng ứng dụng iPad cho thủ tướng David Cameron. Ứng dụng cung cấp giải pháp dữ liệu thời gian thực được đánh giá là mới nhất ở thời điểm bấy giờ, trên cả hai lĩnh vực việc làm và thị trường bất động sản. Adzuna còn tiếp tục mở rộng kinh doanh sang thị trường quốc tế. 

Khi sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, cũng là lúc Andrew phát hiện mình mắc bệnh ung thư vào năm 2015. 

Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, đồng sáng lập Doug đảm nhận công việc điều hành Adzuna. ''Tôi và Doug đã quen biết nhau được 14 năm và cùng nhau khởi nghiệp. Anh ấy đã đảm đương thêm công việc của tôi, làm việc 80 giờ mỗi tuần thay vì 60 tiếng như trước đây, cũng như truyền động lực cho các nhân viên của Adzuna'', vị CEO cho biết.

Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của Andrew ngày càng tồi tệ. ''Cơ thể tôi như chống lại tất các biện pháp hóa trị liệu'', anh nhớ lại. Mùa hè năm 2016, các bác sỹ thông báo với Hunter về tình trạng không mấy khả quan của anh khi những cuộc điều trị dường như không cho kết quả.

Hunter vẫn không bỏ cuộc và kiên trì tìm kiếm những ''tia hy vọng'' khác. Tất cả các nhân viên của Adzuna nỗ lực kêu gọi ủng hộ từ Trung tâm nghiên cứu ung thư Mỹ (Cancer Research UK) và tổ chức các chương trình gây quỹ như đi bộ 100km.Và rồi ''phép màu'' xuất hiện với Nivolumab – loại thuốc giúp teo nhỏ các khối u và điều trị ung thư bằng phương pháp ghép tế bào gốc . Tuy nhiên, với mức giá đắt đỏ khoảng 4.000 EUR mỗi tuần điều trị, Andrew phải bán cổ phần của Adzuna để chi trả tiền. Cuối năm 2016, Andrew tiến hành phẫu thuật sau khi tìm được người hiến tặng tế bào gốc phù hợp. Ca phẫu thuật thành công, giúp Hunter trở lại công việc vào mùa hè năm 2017.

''Tinh thần khởi nghiệp đã giúp tôi chiến thắng bệnh tật'', vị CEO 36 tuổi chia sẻ, sau 18 tháng điều trị và giờ đây đã thoát khỏi căn bệnh ung thư. 

''Trong giới startup công nghệ, chúng tôi ví đó là cuộc chiến, như những giai đoạn đầu khởi nghiệp, khi không ai tin bạn sẽ làm được, hay hôm nay thành công, ngày mai tay trắng. Ý chí 'không đầu hàng' của một doanh nhân suốt những năm tháng gây dựng công ty là động lực để tôi chiến đấu với ung thư''. 

''Vượt qua căn bệnh, bạn sẽ học được cách ưu tiên những thứ quan trọng, và nhìn cuộc sống theo cách hoàn toàn khác. Những điều nhỏ nhặt thường làm tôi cáu bẳn, như tắc đường, kẹt xe…giờ không còn khiến tôi phiền lòng nữa'', Andrew chia sẻ. Anh tận dụng mọi thời gian có được để hiện thực hóa những ý định của mình.

''Điều tuyệt vời là ngay cả khi vắng bóng suốt thời gian dài, công ty vẫn đạt được sự tăng trưởng vượt bậc'', anh cười lớn. ''Đầu tiên, tôi nghĩ có lẽ vai trò của mình là không cần thiết. Và tôi nhận ra, sự thực là mình đã tuyển được những cộng sự tuyệt vời thay tôi vững vàng chèo lái con thuyền", vị CEO tâm sự.

Hiện tại, Adzuna có 60 nhân viên với trụ sở tại London. Công ty đem lại doanh thu 12 triệu EUR mỗi năm, mang đến cơ hội việc làm từ 16 quốc gia trên thế giới, với 7 triệu thành viên đăng ký trên website. Adzuna được hai đồng sáng lập mô tả là '''mang sứ mệnh cộng đồng, giúp mọi người gây dựng sự nghiệp với công nghệ''. Không chỉ tổng hợp danh sách việc làm, nền tảng còn phân tích, cung cấp dữ liệu thời gian thực về thị trường tuyển dụng.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin