Chris Reining không phải là một trong những người nghỉ hưu bình t" /> Chris Reining không phải là một trong những người nghỉ hưu bình t" /> Chris Reining không phải là một trong những người nghỉ hưu bình t" />
Trang:

Chiến lược đơn giản để nghỉ hưu sớm của triệu phú về hưu ở tuổi 37

Thứ ba, 25/02/2020 | 22:21
Thứ ba, 19/06/2018 | 00:16

Chiến lược đơn giản để nghỉ hưu sớm của triệu phú về hưu ở tuổi 37

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chris Reining kh&ocirc;ng phải l&agrave; một trong những người nghỉ hưu b&igrave;nh thường như bạn từng thấy. Anh nghỉ hưu sớm ở tuổi 37 v&agrave; b&acirc;y giờ đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n độc lập về t&agrave;i ch&iacute;nh, sống một cuộc đời ho&agrave;n to&agrave;n theo &yacute; muốn của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lớn l&ecirc;n trong một gia đ&igrave;nh thuộc tầng lớp trung lưu ở Illinois, Reining n&oacute;i rằng anh đ&atilde; cố gắng học giỏi ở trường, gi&agrave;nh được học bổng v&agrave; lựa chọn ng&ocirc;i trường d&agrave;nh cho anh học bổng lớn nhất. Kh&ocirc;ng giống như những người trẻ kh&aacute;c, Reining tốt nghiệp đại học với khoản nợ học ph&iacute; chỉ 4.500$ - khoản tiền đơn giản m&agrave; anh ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể chi trả hết ngay sau khi bắt đầu đi l&agrave;m.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau đ&oacute; anh đ&atilde; t&igrave;m được một c&ocirc;ng việc trả lương cao trong ng&agrave;nh an ninh mạng, thế chấp mua một căn hộ v&agrave; một chiếc BMW.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhưng rồi sau đ&oacute; anh tự hỏi: R&uacute;t cuộc những thứ đ&oacute; c&oacute; &yacute; nghĩa g&igrave;?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Cuối c&ugrave;ng t&ocirc;i tự n&oacute;i với bản th&acirc;n rằng: M&igrave;nh kh&ocirc;ng thể l&agrave;m những việc như vậy trong suốt 40 năm được&quot;. Chris Reining nhớ lại.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">V&agrave;o cuối những năm tuổi 20, Reining bắt đầu t&igrave;m kiếm những phương ph&aacute;p thay thế. Anh đọc cuốn s&aacute;ch &quot;Your Money Or Your Life&quot; của hai t&aacute;c giả Joe Dominguez v&agrave; Vicki Robin. &quot;Cuốn s&aacute;ch gi&uacute;p t&ocirc;i nhận ra rằng c&oacute; một c&aacute;ch kh&aacute;c để sắp xếp cuộc đời bạn để bạn kh&ocirc;ng phải tr&oacute;i buộc đ&ocirc;i ch&acirc;n của m&igrave;nh nơi c&ocirc;ng sở chật hẹp trong suốt 40 năm, v&agrave; khi đ&oacute; &yacute; tưởng về độc lập t&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; xuất hiện trong đầu t&ocirc;i&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ở tuổi 35, Reining nhận thấy rằng số tiền từ tiết kiệm v&agrave; đầu tư c&oacute; thể gi&uacute;p anh sống suốt phần đời c&ograve;n lại m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải đi l&agrave;m. V&agrave; anh mất th&ecirc;m 2 năm để hiện thực ho&aacute; điều đ&oacute;. Anh nghỉ hưu ho&agrave;n to&agrave;n ở tuổi 37.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng với tất cả mọi người. Nếu bạn đang bị ch&igrave;m ngập trong c&aacute;c loại chi ph&iacute;, nghỉ hưu sớm l&agrave; điều ho&agrave;n to&agrave;n phi thực tế&quot;, anh n&oacute;i. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, anh cũng khẳng định rằng đ&ocirc;i khi bị sa thải lại l&agrave; một điều tốt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y cần c&oacute; sự cam kết. Những người đ&atilde; thực sự th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n con đường n&agrave;y đều phải hiểu l&yacute; do họ thực sự muốn l&agrave; g&igrave;. Những người m&agrave; kh&ocirc;ng đạt được con đường n&agrave;y, d&ugrave; họ c&oacute; để d&agrave;nh được bao nhi&ecirc;u tiền, họ cũng l&agrave; những người kh&ocirc;ng t&igrave;m được đủ l&yacute; do thuyết phục để đưa ra những quyết định kh&oacute; khăn&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong 2 năm nghỉ hưu vừa qua, Reining đ&atilde; d&agrave;nh to&agrave;n bộ thời gian của m&igrave;nh để viết về những kinh nghiệm tiến tới độc lập t&agrave;i ch&iacute;nh tr&ecirc;n website c&aacute; nh&acirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Bạn cần r&egrave;n luyện rất nhiều th&oacute;i quen nhỏ h&agrave;ng ng&agrave;y để c&oacute; thể thực hiện điều n&agrave;y&quot;, anh n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dưới đ&acirc;y l&agrave; 3 chiến lược để kiếm tiền nhiều hơn, tiết&nbsp;kiệm nhiều&nbsp;hơn v&agrave; chi ti&ecirc;u &iacute;t hơn tr&ecirc;n con đường độc lập t&agrave;i ch&iacute;nh của Reining.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Kiếm tiền nhiều hơn</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng việc thực sự chỉ l&agrave; một phần trong cuộc đời bạn. Để c&oacute; thể kiếm được khoản tiền lương đủ lớn cho bạn chi ti&ecirc;u một nửa hoặc thậm ch&iacute; chưa đến một nửa trong số đ&oacute;, bạn cần phải tập trung ph&aacute;t triển sự nghiệp của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Nếu bạn kh&ocirc;ng tập trung v&agrave;o sự nghiệp của m&igrave;nh, bạn đang để tiền l&ecirc;n tr&ecirc;n b&agrave;n, đi ra ngo&agrave;i v&agrave; kh&ocirc;ng kho&aacute; cửa&quot;, Reining v&iacute; von.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng việc với một tấm bằng hoặc chứng chỉ tốt sẽ đem lại cho bạn mức thu nhập cao hơn v&agrave; nhiều cơ hội để thăng tiến hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Điều quan trọng l&agrave; bạn phải biết được lĩnh vực n&agrave;o l&agrave; điểm yếu của m&igrave;nh. T&ocirc;i đ&atilde; t&igrave;m những cố vấn, những người đ&atilde; đi trước v&agrave;i năm. Họ c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n xa hơn v&agrave; c&oacute; thể đưa cho t&ocirc;i những lời khuy&ecirc;n tốt hơn&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n thực tế, những người cố vấn đ&atilde; gi&uacute;p anh ấy đưa ra những chiến lược r&otilde; r&agrave;ng tr&ecirc;n con đường sự nghiệp của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Bạn phải suy nghĩ thật kĩ về thời gian m&igrave;nh bỏ ra v&agrave; số tiền m&igrave;nh kiếm được. Khi đ&oacute;, bạn sẽ biết d&agrave;nh thời gian để dạy yoga hoặc đi dạo với ch&oacute; với 25$/ giờ hay d&agrave;nh thời gian để học hỏi, x&acirc;y dựng c&aacute;c mối quan hệ v&agrave; bạn sẽ kiếm được th&ecirc;m 10.000-20.000 USD/năm th&igrave; tốt hơn&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;T&ocirc;i rất th&iacute;ch dạy yoga, nhưng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng bỏ ra 4.000 USD để lấy một c&aacute;i chứng chỉ dạy yoga&quot;, triệu ph&uacute; trẻ tuổi cho biết.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Tiết kiệm nhiều hơn</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn đ&atilde; từng nghe những lời khuy&ecirc;n tiết kiệm như cắt giảm những bữa tối ăn ở ngo&agrave;i v&agrave; lattes. Nhưng ngay cả khi đ&atilde; thực hiện rất nghi&ecirc;m t&uacute;c c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc về chi ti&ecirc;u, rất nhiều người vẫn phải đối mặt với vấn đề gọi l&agrave;&nbsp;&quot;lạm ph&aacute;t lối sống&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bạn muốn ổn định sớm, bạn n&ecirc;n từ bỏ th&oacute;i quen &quot;lạm ph&aacute;t lối sống&quot;. Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; cho d&ugrave; thu nhập của bạn tăng l&ecirc;n, bạn cũng đừng cố gắng chi ti&ecirc;u nhiều hơn. Thay v&agrave;o đ&oacute;, h&atilde;y d&agrave;nh to&agrave;n bộ thu nhập kiếm th&ecirc;m v&agrave;o t&agrave;i khoản tiết kiệm</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Khi bạn kiếm được nhiều tiền, bạn sẽ c&agrave;ng muốn chi ti&ecirc;u nhiều hơn, v&agrave; cuối c&ugrave;ng bạn chẳng tiết kiệm được đồng n&agrave;o cả trừ khi bạn thiết lập một mức độ sống tối giản v&agrave; duy tr&igrave; lối sống đ&oacute; suốt một thời gian d&agrave;i&quot;, Reining cho biết.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Khi mọi người gặp kh&oacute; khăn trong việc tiết kiệm l&agrave; khi họ nghĩ rằng họ phải t&aacute;i sử dụng giấy vệ sinh hay ăn nước d&ugrave;ng nhạt nhẽo. Nhưng tr&ecirc;n thực tế, bạn sẽ kh&ocirc;ng thể chi ti&ecirc;u m&oacute;n đồ g&igrave; với 0 đ&ocirc; la. H&atilde;y tự x&acirc;y dựng cho m&igrave;nh một ti&ecirc;u chuẩn sống m&agrave; bạn thấy thoải m&aacute;i để c&oacute; thể l&agrave;m việc v&agrave; kiếm nhiều tiền hơn m&agrave; kh&ocirc;ng phải chi ti&ecirc;u nhiều hơn&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Chiến lược để nghỉ hưu sớm" src="/Content/editorimages/images/tiet-kiem-de-nghi-huu.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn n&ecirc;n từ bỏ th&oacute;i quen &quot;lạm ph&aacute;t lối sống&quot;, kiếm tiền nhiều hơn v&agrave; kh&ocirc;ng phải&nbsp;chi ti&ecirc;u nhiều hơn.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. Đầu tư nhiều hơn</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Rất nhiều người trẻ đi l&agrave;m hiện nay chọn phương &aacute;n đầu tư an to&agrave;n v&agrave; &iacute;t rủi ro nhất, đ&oacute; l&agrave; đầu tư v&agrave;o quỹ hưu tr&iacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Đ&oacute;ng g&oacute;p một mức độ vừa phải v&agrave;o quỹ hưu tr&iacute; của bạn l&agrave; điều n&ecirc;n l&agrave;m nếu bạn kh&ocirc;ng muốn để tiền nh&agrave;n rỗi v&agrave; bốc hơi. Nhưng để c&oacute; được lợi nhuận lớn hơn, bạn cần phải đầu tư tối đa&quot;, Reining cho biết.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những khoản đầu tư n&agrave;y kh&ocirc;ng qu&aacute; phức tạp, v&agrave; ch&uacute;ng c&oacute; thể tự ph&aacute;t triển theo thời gian. To&agrave;n bộ t&agrave;i sản của Reining bao gồm quỹ hưu tr&iacute;, một t&agrave;i khoản chịu thuế, một căn hộ v&agrave; một t&agrave;i khoản s&eacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;T&ocirc;i muốn duy tr&igrave; mọi thứ thật đơn giản. T&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; t&agrave;i khoản hưu tr&iacute; đủ đến năm 60 tuổi, b&acirc;y giờ t&ocirc;i chỉ việc ngồi chờ n&oacute; sinh lời trong 20 năm tới. To&agrave;n bộ số tiền c&ograve;n lại của t&ocirc;i nằm trong một khoản đầu tư chịu thuế&quot;, Reining chia sẻ.</span></span></p>

- Nếu bạn muốn nghỉ hưu trước 40 tuổi thì phải bỏ ngay các thói quen này / 5 tác hại dễ bị lây nhiễm khi làm việc cho một vị sếp tồi

Chris Reining không phải là một trong những người nghỉ hưu bình thường như bạn từng thấy. Anh nghỉ hưu sớm ở tuổi 37 và bây giờ đã hoàn toàn độc lập về tài chính, sống một cuộc đời hoàn toàn theo ý muốn của mình.

Lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Illinois, Reining nói rằng anh đã cố gắng học giỏi ở trường, giành được học bổng và lựa chọn ngôi trường dành cho anh học bổng lớn nhất. Không giống như những người trẻ khác, Reining tốt nghiệp đại học với khoản nợ học phí chỉ 4.500$ - khoản tiền đơn giản mà anh hoàn toàn có thể chi trả hết ngay sau khi bắt đầu đi làm.

Sau đó anh đã tìm được một công việc trả lương cao trong ngành an ninh mạng, thế chấp mua một căn hộ và một chiếc BMW.

Nhưng rồi sau đó anh tự hỏi: Rút cuộc những thứ đó có ý nghĩa gì?

"Cuối cùng tôi tự nói với bản thân rằng: Mình không thể làm những việc như vậy trong suốt 40 năm được". Chris Reining nhớ lại.

Vào cuối những năm tuổi 20, Reining bắt đầu tìm kiếm những phương pháp thay thế. Anh đọc cuốn sách "Your Money Or Your Life" của hai tác giả Joe Dominguez và Vicki Robin. "Cuốn sách giúp tôi nhận ra rằng có một cách khác để sắp xếp cuộc đời bạn để bạn không phải trói buộc đôi chân của mình nơi công sở chật hẹp trong suốt 40 năm, và khi đó ý tưởng về độc lập tài chính đã xuất hiện trong đầu tôi".

Ở tuổi 35, Reining nhận thấy rằng số tiền từ tiết kiệm và đầu tư có thể giúp anh sống suốt phần đời còn lại mà không cần phải đi làm. Và anh mất thêm 2 năm để hiện thực hoá điều đó. Anh nghỉ hưu hoàn toàn ở tuổi 37.

"Điều này không dễ dàng với tất cả mọi người. Nếu bạn đang bị chìm ngập trong các loại chi phí, nghỉ hưu sớm là điều hoàn toàn phi thực tế", anh nói. Bên cạnh đó, anh cũng khẳng định rằng đôi khi bị sa thải lại là một điều tốt.

"Quá trình này cần có sự cam kết. Những người đã thực sự thành công trên con đường này đều phải hiểu lý do họ thực sự muốn là gì. Những người mà không đạt được con đường này, dù họ có để dành được bao nhiêu tiền, họ cũng là những người không tìm được đủ lý do thuyết phục để đưa ra những quyết định khó khăn".

Trong 2 năm nghỉ hưu vừa qua, Reining đã dành toàn bộ thời gian của mình để viết về những kinh nghiệm tiến tới độc lập tài chính trên website cá nhân.

"Bạn cần rèn luyện rất nhiều thói quen nhỏ hàng ngày để có thể thực hiện điều này", anh nói.

Dưới đây là 3 chiến lược để kiếm tiền nhiều hơn, tiết kiệm nhiều hơn và chi tiêu ít hơn trên con đường độc lập tài chính của Reining.

1. Kiếm tiền nhiều hơn

Công việc thực sự chỉ là một phần trong cuộc đời bạn. Để có thể kiếm được khoản tiền lương đủ lớn cho bạn chi tiêu một nửa hoặc thậm chí chưa đến một nửa trong số đó, bạn cần phải tập trung phát triển sự nghiệp của mình.

"Nếu bạn không tập trung vào sự nghiệp của mình, bạn đang để tiền lên trên bàn, đi ra ngoài và không khoá cửa", Reining ví von.

Công việc với một tấm bằng hoặc chứng chỉ tốt sẽ đem lại cho bạn mức thu nhập cao hơn và nhiều cơ hội để thăng tiến hơn.

"Điều quan trọng là bạn phải biết được lĩnh vực nào là điểm yếu của mình. Tôi đã tìm những cố vấn, những người đã đi trước vài năm. Họ có cái nhìn xa hơn và có thể đưa cho tôi những lời khuyên tốt hơn".

Trên thực tế, những người cố vấn đã giúp anh ấy đưa ra những chiến lược rõ ràng trên con đường sự nghiệp của mình.

"Bạn phải suy nghĩ thật kĩ về thời gian mình bỏ ra và số tiền mình kiếm được. Khi đó, bạn sẽ biết dành thời gian để dạy yoga hoặc đi dạo với chó với 25$/ giờ hay dành thời gian để học hỏi, xây dựng các mối quan hệ và bạn sẽ kiếm được thêm 10.000-20.000 USD/năm thì tốt hơn".

"Tôi rất thích dạy yoga, nhưng tôi sẽ không bỏ ra 4.000 USD để lấy một cái chứng chỉ dạy yoga", triệu phú trẻ tuổi cho biết.

2. Tiết kiệm nhiều hơn

Bạn đã từng nghe những lời khuyên tiết kiệm như cắt giảm những bữa tối ăn ở ngoài và lattes. Nhưng ngay cả khi đã thực hiện rất nghiêm túc các nguyên tắc về chi tiêu, rất nhiều người vẫn phải đối mặt với vấn đề gọi là "lạm phát lối sống".

Nếu bạn muốn ổn định sớm, bạn nên từ bỏ thói quen "lạm phát lối sống". Điều này có nghĩa là cho dù thu nhập của bạn tăng lên, bạn cũng đừng cố gắng chi tiêu nhiều hơn. Thay vào đó, hãy dành toàn bộ thu nhập kiếm thêm vào tài khoản tiết kiệm

"Khi bạn kiếm được nhiều tiền, bạn sẽ càng muốn chi tiêu nhiều hơn, và cuối cùng bạn chẳng tiết kiệm được đồng nào cả trừ khi bạn thiết lập một mức độ sống tối giản và duy trì lối sống đó suốt một thời gian dài", Reining cho biết.

"Khi mọi người gặp khó khăn trong việc tiết kiệm là khi họ nghĩ rằng họ phải tái sử dụng giấy vệ sinh hay ăn nước dùng nhạt nhẽo. Nhưng trên thực tế, bạn sẽ không thể chi tiêu món đồ gì với 0 đô la. Hãy tự xây dựng cho mình một tiêu chuẩn sống mà bạn thấy thoải mái để có thể làm việc và kiếm nhiều tiền hơn mà không phải chi tiêu nhiều hơn".

Chiến lược để nghỉ hưu sớm

Bạn nên từ bỏ thói quen "lạm phát lối sống", kiếm tiền nhiều hơn và không phải chi tiêu nhiều hơn.

3. Đầu tư nhiều hơn

Rất nhiều người trẻ đi làm hiện nay chọn phương án đầu tư an toàn và ít rủi ro nhất, đó là đầu tư vào quỹ hưu trí.

"Đóng góp một mức độ vừa phải vào quỹ hưu trí của bạn là điều nên làm nếu bạn không muốn để tiền nhàn rỗi và bốc hơi. Nhưng để có được lợi nhuận lớn hơn, bạn cần phải đầu tư tối đa", Reining cho biết.

Những khoản đầu tư này không quá phức tạp, và chúng có thể tự phát triển theo thời gian. Toàn bộ tài sản của Reining bao gồm quỹ hưu trí, một tài khoản chịu thuế, một căn hộ và một tài khoản séc.

"Tôi muốn duy trì mọi thứ thật đơn giản. Tôi đã có tài khoản hưu trí đủ đến năm 60 tuổi, bây giờ tôi chỉ việc ngồi chờ nó sinh lời trong 20 năm tới. Toàn bộ số tiền còn lại của tôi nằm trong một khoản đầu tư chịu thuế", Reining chia sẻ.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin