Nhiều doanh nghiệp tập trung vào sản phẩm và" /> Nhiều doanh nghiệp tập trung vào sản phẩm và" /> Nhiều doanh nghiệp tập trung vào sản phẩm và" />
Trang:

Chiến thuật tâm lý mỏ neo mà người bán hàng cần phải biết

Thứ tư, 26/02/2020 | 18:05
Thứ tư, 21/06/2018 | 16:32

Chiến thuật tâm lý mỏ neo mà người bán hàng cần phải biết

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều doanh nghiệp tập trung v&agrave;o sản phẩm v&agrave; coi chất lượng sản phẩm l&agrave; gi&aacute; trị ti&ecirc;n quyết. Chất lượng sản phẩm đ&uacute;ng l&agrave; gi&aacute; trị bắt buộc, nhưng đ&oacute; kh&ocirc;ng phải yếu tố gi&uacute;p doanh nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng. Nhiều doanh nghiệp định gi&aacute; sản phẩm sai do kh&ocirc;ng biết về quy luật mỏ neo, dẫn đến thua lỗ trong kinh doanh. Vậy&nbsp;chiến thuật t&acirc;m l&yacute;&nbsp;mỏ neo l&agrave; g&igrave;?</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt=" Chiến thuật tâm lý mỏ neo" src="/Content/editorimages/images/12-quy-luat-mo-neo.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều doanh nghiệp định gi&aacute; sản phẩm sai do kh&ocirc;ng biết về quy luật mỏ neo</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dựa v&agrave;o 12 chiến thuật t&acirc;m l&yacute; mỏ neo dưới đ&acirc;y m&agrave; Danh Bạ Việc L&agrave;m đ&atilde; sưu tầm được sẽ gi&uacute;p cho kh&aacute;ch h&agrave;ng r&uacute;t hầu bao để mua sản phẩm của bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Neo gi&aacute;:</strong>&nbsp;Khi neo v&agrave;o gi&aacute; cũ đ&atilde; ni&ecirc;m yết th&igrave; ch&uacute;ng ta sẽ định gi&aacute; sản phẩm mới theo gi&aacute; cũ, thế n&ecirc;n ch&uacute;ng ta muốn tho&aacute;t khỏi gi&aacute; cũ th&igrave; buộc ch&uacute;ng ta&nbsp;phải thay đổi một ch&uacute;t về sản phẩm để ph&aacute; bỏ khung neo gi&aacute; cũ hoặc upgrade l&ecirc;n c&aacute;c sản phẩm c&oacute; mức gi&aacute; neo cao hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2.&nbsp;Neo gốc:</strong>&nbsp;Khi bị neo v&agrave;o nguồn gốc xuất xứ h&agrave;ng h&oacute;a th&igrave; ch&uacute;ng ta định gi&aacute; sản phẩm theo uy t&iacute;n của nguồn gốc đ&oacute;. V&igrave; vậy một số doanh nghiệp cố t&igrave;nh Fake xuất xứ l&agrave; như vậy. Điều n&agrave;y dẫn tới việc kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng bao giờ quay lại mua sản phẩm của bạn nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3.&nbsp;Neo b&igrave;:</strong>&nbsp;Khi nh&igrave;n thấy bao b&igrave; đẹp v&agrave; sang trọng th&igrave; mặc nhi&ecirc;n ch&uacute;ng ta coi như gi&aacute; trị của sản phẩm được n&acirc;ng cao v&agrave; gi&aacute; b&aacute;n sẽ tốt hơn. Nhiều người kinh doanh thường bỏ qua yếu tố n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4.&nbsp;Neo địa:</strong>&nbsp;Khi một sản phẩm được b&agrave;y b&aacute;n tại nơi sầm uất, đắt địa&nbsp;th&igrave; mặc nhi&ecirc;n ch&uacute;ng ta coi như sản phẩm đ&oacute; c&oacute; gi&aacute; b&aacute;n cao.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt=" Chiến thuật tâm lý mỏ neo" src="/Content/editorimages/images/quy-luat-mo-neo.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Gi&aacute; b&aacute;n sản phẩm cao t&ugrave;y theo việc neo n&oacute; như thế n&agrave;o</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>5.&nbsp;Neo hiếm:</strong>&nbsp;Khi một sản phẩm được truyền th&ocirc;ng thẩm định l&agrave; hiếm c&oacute; th&igrave; ch&uacute;ng ta sẽ mặc nhi&ecirc;n c&ocirc;ng nhận l&agrave; sản phẩm đ&oacute; c&oacute; gi&aacute; trị cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>6.&nbsp;Neo&nbsp;lực:</strong>&nbsp;Khi một sản phẩm được truyền th&ocirc;ng cho l&agrave; sản xuất rất&nbsp;c&ocirc;ng phu hoặc c&ocirc;ng nghệ hiện đại th&igrave; sản phẩm được mặc nhi&ecirc;n coi l&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>7.&nbsp;Neo nh&oacute;m:</strong>&nbsp;Khi thấy một nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng&nbsp;sử dụng&nbsp;sản phẩm đẳng cấp hơn ch&uacute;ng ta d&ugrave;ng th&igrave; mặc nhi&ecirc;n sản phẩm được coi l&agrave; gi&aacute; b&aacute;n sẽ cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>8.&nbsp;Neo chuy&ecirc;n:</strong>&nbsp;Khi một sản phẩm được chứng nhận chuy&ecirc;n m&ocirc;n tốt th&igrave; r&otilde; r&agrave;ng&nbsp;gi&aacute; trị sản phẩm được đảm bảo v&agrave; gi&aacute; b&aacute;n sẽ cao hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>9.&nbsp;Neo quả:</strong>&nbsp;Khi thấy một kết quả r&otilde; rệt hay kh&aacute;ch h&agrave;ng cho &yacute; kiến tốt về sản phẩm th&igrave; mặc nhi&ecirc;n ch&uacute;ng ta chấp nhận gi&aacute; trị sản phẩm được n&acirc;ng cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>10.&nbsp;Neo thần:</strong>&nbsp;Khi một sản phẩm được sản xuất&nbsp;một c&aacute;ch thần b&iacute;, gia truyền&nbsp;th&igrave; mặc nhi&ecirc;n ch&uacute;ng ta coi gi&aacute; trị sản phẩm sẽ rất cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>11. Neo đau:</strong>&nbsp;Khi ch&uacute;ng ta cảm thấy mất m&aacute;t g&igrave; đ&oacute; th&igrave; những giải ph&aacute;p gi&uacute;p x&oacute;a đi nỗi đau sẽ được ch&uacute;ng ta đ&aacute;nh gi&aacute; cao v&agrave; sẵn s&agrave;ng chi ra những khoản tiền lớn hơn b&igrave;nh thường cho n&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>12.&nbsp;Neo quyết:</strong>&nbsp;Khi ch&uacute;ng ta đ&atilde; đặt ra một mục ti&ecirc;u n&agrave;o đ&oacute;, quyết l&agrave;m th&igrave; những thứ phải mua cho sự quyết t&acirc;m n&agrave;y được trả gi&aacute; cao hơn b&igrave;nh thường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>12 chiến thuật t&acirc;m l&yacute; mỏ neo tr&ecirc;n nếu được &aacute;p dụng một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; ph&ugrave; hợp th&igrave; tất nhi&ecirc;n sự th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ đến với nh&agrave; kinh doanh v&agrave; sản phẩm của họ.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Mùa World Cup là dịp hốt bạc của các cửa hàng cầm đồ / Tổng thống Trump bị kiện vì chia tách và trông giữ trẻ em ở biên giới

Nhiều doanh nghiệp tập trung vào sản phẩm và coi chất lượng sản phẩm là giá trị tiên quyết. Chất lượng sản phẩm đúng là giá trị bắt buộc, nhưng đó không phải yếu tố giúp doanh nghiệp thành công. Nhiều doanh nghiệp định giá sản phẩm sai do không biết về quy luật mỏ neo, dẫn đến thua lỗ trong kinh doanh. Vậy chiến thuật tâm lý mỏ neo là gì?

 Chiến thuật tâm lý mỏ neo

Nhiều doanh nghiệp định giá sản phẩm sai do không biết về quy luật mỏ neo

Dựa vào 12 chiến thuật tâm lý mỏ neo dưới đây mà Danh Bạ Việc Làm đã sưu tầm được sẽ giúp cho khách hàng rút hầu bao để mua sản phẩm của bạn.

1. Neo giá: Khi neo vào giá cũ đã niêm yết thì chúng ta sẽ định giá sản phẩm mới theo giá cũ, thế nên chúng ta muốn thoát khỏi giá cũ thì buộc chúng ta phải thay đổi một chút về sản phẩm để phá bỏ khung neo giá cũ hoặc upgrade lên các sản phẩm có mức giá neo cao hơn.

2. Neo gốc: Khi bị neo vào nguồn gốc xuất xứ hàng hóa thì chúng ta định giá sản phẩm theo uy tín của nguồn gốc đó. Vì vậy một số doanh nghiệp cố tình Fake xuất xứ là như vậy. Điều này dẫn tới việc khách hàng không bao giờ quay lại mua sản phẩm của bạn nữa.

3. Neo bì: Khi nhìn thấy bao bì đẹp và sang trọng thì mặc nhiên chúng ta coi như giá trị của sản phẩm được nâng cao và giá bán sẽ tốt hơn. Nhiều người kinh doanh thường bỏ qua yếu tố này.

4. Neo địa: Khi một sản phẩm được bày bán tại nơi sầm uất, đắt địa thì mặc nhiên chúng ta coi như sản phẩm đó có giá bán cao.

 Chiến thuật tâm lý mỏ neo

Giá bán sản phẩm cao tùy theo việc neo nó như thế nào

5. Neo hiếm: Khi một sản phẩm được truyền thông thẩm định là hiếm có thì chúng ta sẽ mặc nhiên công nhận là sản phẩm đó có giá trị cao.

6. Neo lực: Khi một sản phẩm được truyền thông cho là sản xuất rất công phu hoặc công nghệ hiện đại thì sản phẩm được mặc nhiên coi là có giá trị cao.

7. Neo nhóm: Khi thấy một nhóm khách hàng sử dụng sản phẩm đẳng cấp hơn chúng ta dùng thì mặc nhiên sản phẩm được coi là giá bán sẽ cao.

8. Neo chuyên: Khi một sản phẩm được chứng nhận chuyên môn tốt thì rõ ràng giá trị sản phẩm được đảm bảo và giá bán sẽ cao hơn.

9. Neo quả: Khi thấy một kết quả rõ rệt hay khách hàng cho ý kiến tốt về sản phẩm thì mặc nhiên chúng ta chấp nhận giá trị sản phẩm được nâng cao.

10. Neo thần: Khi một sản phẩm được sản xuất một cách thần bí, gia truyền thì mặc nhiên chúng ta coi giá trị sản phẩm sẽ rất cao.

11. Neo đau: Khi chúng ta cảm thấy mất mát gì đó thì những giải pháp giúp xóa đi nỗi đau sẽ được chúng ta đánh giá cao và sẵn sàng chi ra những khoản tiền lớn hơn bình thường cho nó.

12. Neo quyết: Khi chúng ta đã đặt ra một mục tiêu nào đó, quyết làm thì những thứ phải mua cho sự quyết tâm này được trả giá cao hơn bình thường.

12 chiến thuật tâm lý mỏ neo trên nếu được áp dụng một cách chính xác và phù hợp thì tất nhiên sự thành công sẽ đến với nhà kinh doanh và sản phẩm của họ.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin