Khảo sát dự báo giá vàng hằng tuần do Kitco News thực hiệ" /> Khảo sát dự báo giá vàng hằng tuần do Kitco News thực hiệ" /> Khảo sát dự báo giá vàng hằng tuần do Kitco News thực hiệ" />
Trang:

Chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung làm giá vàng giảm

Thứ ba, 25/02/2020 | 22:11
Thứ ba, 15/07/2018 | 15:47

Chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung làm giá vàng giảm

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khảo s&aacute;t dự b&aacute;o gi&aacute; v&agrave;ng hằng tuần do Kitco News thực hiện cho thấy, tuần tới từ 16-21/7/2018, đa số chuy&ecirc;n gia phố Wall dự b&aacute;o gi&aacute; sẽ giảm, trong khi đ&oacute;, tại cuộc khảo s&aacute;t trực tuyến th&igrave; cũng c&oacute; đa số &yacute; kiến cho rằng gi&aacute; sẽ tăng, nhưng tỷ lệ dự đo&aacute;n thấp hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cụ thể, với khảo s&aacute;t Wall Street, c&oacute; 63% dự b&aacute;o gi&aacute; v&agrave;ng giảm trong tuần tới, 21% dự b&aacute;o tăng v&agrave; 16% quan điểm trung lập. Ở khảo s&aacute;t trực tuyến Main Street, 44% dự b&aacute;o tăng, 41% dự b&aacute;o giảm v&agrave; 15% trung lập.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với gi&aacute; v&agrave;ng tuần tới, Colin Cieszynski, nh&agrave; chiến lược thị trường của SIA Wealth Management, cho rằng gi&aacute; sẽ tiếp tục giảm. Gi&aacute; v&agrave;ng sẽ phải nỗ lực để giữ được mốc 1.240 USD/oz.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới" src="/Content/editorimages/images/gi%c3%a1-v%c3%a0ng22.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Gi&aacute; v&agrave;ng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ograve;n Jim Wyckoff, chuy&ecirc;n gia ph&acirc;n t&iacute;ch kỹ thuật cao cấp của Kitco, cho biết v&agrave;ng đang nằm trong &ldquo;kiểm so&aacute;t kỹ thuật vững chắc&rdquo; của thị trường. Hiện biểu đồ kỹ thuật cho thấy đường đi của gi&aacute; v&agrave;ng vẫn lộ xu hướng sẽ giảm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Adam Button, gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh của ForexLive, cũng bổ sung th&ecirc;m điểm yếu của gi&aacute; v&agrave;ng tuần tới. Đ&oacute; l&agrave; đồng đ&ocirc; la Mỹ đ&atilde; kh&ocirc;ng hạ nhiệt v&agrave; Cục Dự trữ Li&ecirc;n bang Mỹ (Fed) cũng chưa ph&aacute;t đi t&iacute;n hiệu n&agrave;o cho thấy việc điều chỉnh tăng l&atilde;i suất sẽ chậm lại. Do đ&oacute;, gi&aacute; v&agrave;ng c&oacute; thể giảm ph&aacute; vỡ mức thấp nhất của 12 th&aacute;ng qua v&agrave; lực b&aacute;n sẽ gia tăng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Neil Mellor, nh&agrave; chiến lược tiền tệ cao cấp tại BNY Mellon, cũng dự b&aacute;o gi&aacute; v&agrave;ng giảm trong ngắn hạn. Theo Neil Mellor, gi&aacute; v&agrave;ng sẽ đi ngược chiều với USD, nếu USD tăng th&igrave; v&agrave;ng sẽ giảm. Về mặt kỹ thuật th&igrave; thấy, kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu gi&aacute; USD sẽ giảm trong tuần tới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Richard Baker, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n của tờ Eureka Miner Report, th&igrave; ph&acirc;n t&iacute;ch đồng nh&acirc;n d&acirc;n tệ (CNY) của Trung Quốc mất gi&aacute; l&agrave; một trong những mối tương quan đ&aacute;ng ngạc nhi&ecirc;n nhất với thị trường ngoại hối.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sự tương quan n&agrave;y hiện r&otilde; khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang từ hồi th&aacute;ng 3. Khi đồng nh&acirc;n d&acirc;n tệ yếu đi th&igrave; v&agrave;ng cũng yếu đi. Giai đoạn hiện nay, tương quan giữa gi&aacute; v&agrave;ng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n tệ biểu hiện r&otilde; n&eacute;t hơn cả giữa v&agrave;ng v&agrave; USD.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu mối tương quan n&agrave;y tiếp tục được duy tr&igrave;, gi&aacute; v&agrave;ng tr&ecirc;n s&agrave;n Comex tại Mỹ sẽ hướng tới giảm về mức 1.230 USD/oz khi đồng nh&acirc;n d&acirc;n tệ tiếp cận mức 6,7 CNY/USD.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kevin Grady, chủ tịch của Phoenix Futures and Options LLC, dự b&aacute;o gi&aacute; v&agrave;ng tuần tới c&oacute; thể t&igrave;m về mốc 1.232 USD/oz. Theo Kevin Grady, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang khiến đồng USD trở n&ecirc;n hấp dẫn hơn để nh&agrave; đầu tư t&igrave;m kiếm l&agrave;m nơi tr&uacute; ẩn an to&agrave;n chứ kh&ocirc;ng phải v&agrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, Sean Lusk, gi&aacute;m đốc bảo hiểm rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nhận x&eacute;t rằng gi&aacute; v&agrave;ng sẽ quang mốc 1.240 USD/oz do chịu t&aacute;c động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, tuy nhi&ecirc;n gi&aacute; v&agrave;ng cũng sẽ vẫn c&oacute; được trợ lực nếu x&eacute;t theo lịch sử gi&aacute; v&agrave;ng c&oacute; t&iacute;nh chất m&ugrave;a vụ, đ&oacute; l&agrave; gi&aacute; sẽ t&iacute;ch cực ở cuối m&ugrave;a h&egrave; v&agrave; đầu thu v&agrave; m&ugrave;a cưới tại Ấn Độ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Phil Flynn, chuy&ecirc;n gia ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường cao cấp tại Price Futures Group, l&agrave; một trong số những người dự đo&aacute;n gi&aacute; v&agrave;ng c&oacute; thể sẽ tăng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh, theo Phil Flynn, l&agrave; niềm tin của nh&agrave; đầu tư v&agrave;o nền kinh tế t&iacute;ch cực, kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều nỗi sợ h&atilde;i tr&ecirc;n thị trường, do đ&oacute; c&oacute; thể gi&aacute; v&agrave;ng được hỗ trợ. Tuần tới gi&aacute; v&agrave;ng c&oacute; thể tăng, v&igrave; thị trường đang trong trạng th&aacute;i lực b&aacute;n ra mạnh qu&aacute; mức.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong khi đ&oacute;, Mark Leibovit, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n của Gold Letter, nhận x&eacute;t rằng mức thấp chu kỳ thường xảy ra v&agrave;o th&aacute;ng Bảy, nhưng &ocirc;ng đang chờ đợi khối lượng tăng để x&aacute;c nhận điều n&agrave;y. Nhưng bất kỳ sự trỗi dậy n&agrave;o của gi&aacute; v&agrave;ng cho tuần tới cũng kh&oacute; c&oacute; thể đột ph&aacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong tuần vừa qua, gi&aacute; v&agrave;ng đ&atilde; giảm dần, t&iacute;nh chung cả tuần giảm 1,29%, từ mức 1.257 USD/oz phi&ecirc;n đầu tuần v&agrave; kết tuần ở mức 1.240 USD/oz. Đ&acirc;y cũng l&agrave; mức thấp nhất kể từ đầu năm 2018 đến nay. Phi&ecirc;n đầu năm 2018, gi&aacute; v&agrave;ng thế giới ở mức 1.318 USD. Như vậy, từ đầu năm đến nay, gi&aacute; v&agrave;ng đ&atilde; giảm 78 USD/oz, tương đương giảm 5,9%.</span></span></p>

- Ngân hàng số một mô hình mới của cách mạng công nghệ 4.0 / Thành phố Stockton của Mỹ mỗi tháng chia 500 USD người dân

Khảo sát dự báo giá vàng hằng tuần do Kitco News thực hiện cho thấy, tuần tới từ 16-21/7/2018, đa số chuyên gia phố Wall dự báo giá sẽ giảm, trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến thì cũng có đa số ý kiến cho rằng giá sẽ tăng, nhưng tỷ lệ dự đoán thấp hơn.

Cụ thể, với khảo sát Wall Street, có 63% dự báo giá vàng giảm trong tuần tới, 21% dự báo tăng và 16% quan điểm trung lập. Ở khảo sát trực tuyến Main Street, 44% dự báo tăng, 41% dự báo giảm và 15% trung lập.

Đối với giá vàng tuần tới, Colin Cieszynski, nhà chiến lược thị trường của SIA Wealth Management, cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm. Giá vàng sẽ phải nỗ lực để giữ được mốc 1.240 USD/oz.

Giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới

Giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới

Còn Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích kỹ thuật cao cấp của Kitco, cho biết vàng đang nằm trong “kiểm soát kỹ thuật vững chắc” của thị trường. Hiện biểu đồ kỹ thuật cho thấy đường đi của giá vàng vẫn lộ xu hướng sẽ giảm.

Adam Button, giám đốc điều hành của ForexLive, cũng bổ sung thêm điểm yếu của giá vàng tuần tới. Đó là đồng đô la Mỹ đã không hạ nhiệt và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng chưa phát đi tín hiệu nào cho thấy việc điều chỉnh tăng lãi suất sẽ chậm lại. Do đó, giá vàng có thể giảm phá vỡ mức thấp nhất của 12 tháng qua và lực bán sẽ gia tăng.

Neil Mellor, nhà chiến lược tiền tệ cao cấp tại BNY Mellon, cũng dự báo giá vàng giảm trong ngắn hạn. Theo Neil Mellor, giá vàng sẽ đi ngược chiều với USD, nếu USD tăng thì vàng sẽ giảm. Về mặt kỹ thuật thì thấy, không có dấu hiệu giá USD sẽ giảm trong tuần tới.

Richard Baker, biên tập viên của tờ Eureka Miner Report, thì phân tích đồng nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc mất giá là một trong những mối tương quan đáng ngạc nhiên nhất với thị trường ngoại hối.

Sự tương quan này hiện rõ khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang từ hồi tháng 3. Khi đồng nhân dân tệ yếu đi thì vàng cũng yếu đi. Giai đoạn hiện nay, tương quan giữa giá vàng và nhân dân tệ biểu hiện rõ nét hơn cả giữa vàng và USD.

Nếu mối tương quan này tiếp tục được duy trì, giá vàng trên sàn Comex tại Mỹ sẽ hướng tới giảm về mức 1.230 USD/oz khi đồng nhân dân tệ tiếp cận mức 6,7 CNY/USD.

Kevin Grady, chủ tịch của Phoenix Futures and Options LLC, dự báo giá vàng tuần tới có thể tìm về mốc 1.232 USD/oz. Theo Kevin Grady, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang khiến đồng USD trở nên hấp dẫn hơn để nhà đầu tư tìm kiếm làm nơi trú ẩn an toàn chứ không phải vàng.

Tuy nhiên, Sean Lusk, giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nhận xét rằng giá vàng sẽ quang mốc 1.240 USD/oz do chịu tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, tuy nhiên giá vàng cũng sẽ vẫn có được trợ lực nếu xét theo lịch sử giá vàng có tính chất mùa vụ, đó là giá sẽ tích cực ở cuối mùa hè và đầu thu và mùa cưới tại Ấn Độ.

Phil Flynn, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Price Futures Group, là một trong số những người dự đoán giá vàng có thể sẽ tăng.

Nguyên nhân chính, theo Phil Flynn, là niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế tích cực, không có nhiều nỗi sợ hãi trên thị trường, do đó có thể giá vàng được hỗ trợ. Tuần tới giá vàng có thể tăng, vì thị trường đang trong trạng thái lực bán ra mạnh quá mức.

Trong khi đó, Mark Leibovit, biên tập viên của Gold Letter, nhận xét rằng mức thấp chu kỳ thường xảy ra vào tháng Bảy, nhưng ông đang chờ đợi khối lượng tăng để xác nhận điều này. Nhưng bất kỳ sự trỗi dậy nào của giá vàng cho tuần tới cũng khó có thể đột phá.

Trong tuần vừa qua, giá vàng đã giảm dần, tính chung cả tuần giảm 1,29%, từ mức 1.257 USD/oz phiên đầu tuần và kết tuần ở mức 1.240 USD/oz. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2018 đến nay. Phiên đầu năm 2018, giá vàng thế giới ở mức 1.318 USD. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá vàng đã giảm 78 USD/oz, tương đương giảm 5,9%.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin