Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 6 của Trung Quốc ở mức " /> Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 6 của Trung Quốc ở mức " /> Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 6 của Trung Quốc ở mức " />
Trang:

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung làm kinh tế Trung Quốc suy yếu

Thứ ba, 25/02/2020 | 19:57
Thứ ba, 02/07/2018 | 18:58

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung làm kinh tế Trung Quốc suy yếu

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chỉ số Nh&agrave; quản trị mua h&agrave;ng (PMI) th&aacute;ng 6 của Trung Quốc ở mức 51,5 điểm, giảm nhẹ so với con số 51,9 điểm của th&aacute;ng trước.&nbsp;Cuộc tấn c&ocirc;ng m&agrave; Tổng thống Trump nhằm v&agrave;o&nbsp;Trung Quốc&nbsp;tr&ecirc;n mặt trận thương mại đang dần chuyển từ những lời đe dọa v&agrave; c&aacute;c cuộc đ&agrave;m ph&aacute;n &quot;chết yếu&quot; sang những t&aacute;c động đối với thế giới thực. Chỉ số phụ lượng đơn h&agrave;ng xuất khẩu mới đ&atilde; giảm từ 51,2 điểm xuống chỉ c&ograve;n 49,8 điểm, dưới ngưỡng 50 v&agrave; l&agrave; dấu hiệu cho thấy nhu cầu từ c&aacute;c thị trường nước ngo&agrave;i đang suy giảm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chỉ số PMI sản xuất suy giảm trong th&aacute;ng 6 nhưng PMI phi sản xuất tăng trưởng.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chỉ số PMI phi sản xuất (gồm khu vực dịch vụ v&agrave; x&acirc;y dựng) tăng từ mức 54,9 điểm của th&aacute;ng 5 l&ecirc;n 55 điểm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sự sụt giảm cũng xuất hiện trong số liệu xuất khẩu th&aacute;ng 6 của H&agrave;n Quốc. Một phần nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến xuất khẩu của H&agrave;n Quốc bất ngờ suy giảm l&agrave; do yếu tố m&ugrave;a vụ như th&aacute;ng 6 c&oacute; &iacute;t ng&agrave;y l&agrave;m việc hơn b&igrave;nh thường, nhưng H&agrave;n Quốc l&agrave; nguồn cung cấp ch&iacute;nh c&aacute;c chip nhớ m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; nhiều linh kiện điện tử quan trọng kh&aacute;c cho Trung Quốc (mặt h&agrave;ng n&agrave;y chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của H&agrave;n Quốc).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thực tế, c&aacute;ch đ&acirc;y hơn 1 tuần, PBOC đ&atilde; cắt giảm 0,5% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại. Động th&aacute;i n&agrave;y c&oacute; thể giải ph&oacute;ng 700 tỷ Nh&acirc;n d&acirc;n tệ (106 tỷ USD) cho thị trường. Song, hầu hết số tiền nhằm v&agrave;o hỗ trợ chương tr&igrave;nh xử l&yacute; nợ xấu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc chứng kho&aacute;n Trung Quốc rơi v&agrave;o &ldquo;thị trường con gấu&rdquo; v&agrave; đồng Nh&acirc;n d&acirc;n tệ giảm gi&aacute; mạnh nhất kể từ năm 2015 đ&atilde; khiến nh&agrave; đầu tư đứng ngồi kh&ocirc;ng y&ecirc;n. C&acirc;u hỏi đặt ra l&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng trung ương Trung Quốc (PBOC) sẽ c&oacute; biện ph&aacute;p g&igrave; để phản ứng với số liệu được c&ocirc;ng bố cuối tuần trước. Họ sẽ thực hiện c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; ảnh hưởng rộng như điều chỉnh l&atilde;i suất hay sẽ giữ c&aacute;ch tiếp cận hiện tại l&agrave; chỉ hỗ trợ một v&agrave;i lĩnh vực cụ thể.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung" src="/Content/editorimages/images/nhan-dan-te.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đồng Nh&acirc;n d&acirc;n tệ giảm gi&aacute; mạnh nhất kể từ năm 2015 đ&atilde; khiến nh&agrave; đầu tư đứng ngồi kh&ocirc;ng y&ecirc;n.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Do số liệu xuất khẩu của H&agrave;n Quốc được c&ocirc;ng bố sớm hơn so với hầu hết c&aacute;c nước kh&aacute;c, n&oacute; được coi l&agrave; &quot;phong vũ biểu&quot; đo lường sức khỏe của hoạt động thương mại to&agrave;n cầu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong th&ocirc;ng b&aacute;o của CFLP, cơ quan c&ocirc;ng bố số liệu PMI của Trung Quốc, đ&atilde; giải th&iacute;ch mức thuế cao c&oacute; thể t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến số đơn đặt h&agrave;ng như thế n&agrave;o. &quot;Trong những th&aacute;ng trước, c&aacute;c c&ocirc;ng ty tăng cường xuất khẩu bởi họ dự đo&aacute;n trước được t&igrave;nh h&igrave;nh thương mại quốc tế sẽ hết sức phức tạp. Khi&nbsp;căng thẳng thương mại&nbsp;Mỹ - Trung leo thang, hoạt động xuất khẩu bắt đầu tr&ugrave;ng xuống&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong bối cảnh khu vực dịch vụ vốn đ&oacute;ng vai tr&ograve; ng&agrave;y c&agrave;ng quan trọng vẫn đang khỏe mạnh, Trung Quốc sẽ kh&ocirc;ng vội v&agrave;ng tung ra c&aacute;c biện ph&aacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang tr&ecirc;n lộ tr&igrave;nh đạt mục ti&ecirc;u tăng trưởng 6,5% trong năm nay. C&aacute;c số liệu kinh tế kh&ocirc;ng mấy s&aacute;ng sủa đến v&agrave;o thời điểm Trung Quốc đang phải đối mặt với 1 nhiệm vụ kh&oacute; nhằn l&agrave; l&agrave;m sao c&acirc;n bằng giữa việc hỗ trợ nền kinh tế đang giảm tốc trong khi vẫn phải th&uacute;c đẩy nỗ lực giảm thiểu rủi ro t&agrave;i ch&iacute;nh. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo&nbsp;<em>CNN</em>, Trung Quốc xuất khẩu h&agrave;ng h&oacute;a đến Mỹ nhiều hơn chiều ngược lại. Dựa theo số liệu của Mỹ, gi&aacute; trị h&agrave;ng h&oacute;a xuất khẩu của Trung Quốc đến Mỹ trong năm 2017 đạt 505 tỷ USD, trong khi đ&oacute; Mỹ chỉ xuất 130 tỷ USD gi&aacute; trị h&agrave;ng h&oacute;a đến quốc gia ch&acirc;u &Aacute; n&agrave;y. Do đ&oacute;, nếu Trung Quốc tiếp tục theo đuổi việc trả đũa Mỹ trực tiếp bằng thuế quan, nền kinh tế thứ 2 thế giới sẽ c&ograve;n phải đ&oacute;n th&ecirc;m nhiều tin xấu nữa hơn.</span></span></p>

- Các Streamer trên YouTube có thể kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng / Mô hình trồng cải xà lách xoong thu nhâp hàng trăm triệu mỗi năm

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 6 của Trung Quốc ở mức 51,5 điểm, giảm nhẹ so với con số 51,9 điểm của tháng trước. Cuộc tấn công mà Tổng thống Trump nhằm vào Trung Quốc trên mặt trận thương mại đang dần chuyển từ những lời đe dọa và các cuộc đàm phán "chết yếu" sang những tác động đối với thế giới thực. Chỉ số phụ lượng đơn hàng xuất khẩu mới đã giảm từ 51,2 điểm xuống chỉ còn 49,8 điểm, dưới ngưỡng 50 và là dấu hiệu cho thấy nhu cầu từ các thị trường nước ngoài đang suy giảm.

Chỉ số PMI sản xuất suy giảm trong tháng 6 nhưng PMI phi sản xuất tăng trưởng. Chỉ số PMI phi sản xuất (gồm khu vực dịch vụ và xây dựng) tăng từ mức 54,9 điểm của tháng 5 lên 55 điểm.

Sự sụt giảm cũng xuất hiện trong số liệu xuất khẩu tháng 6 của Hàn Quốc. Một phần nguyên nhân khiến xuất khẩu của Hàn Quốc bất ngờ suy giảm là do yếu tố mùa vụ như tháng 6 có ít ngày làm việc hơn bình thường, nhưng Hàn Quốc là nguồn cung cấp chính các chip nhớ máy tính và nhiều linh kiện điện tử quan trọng khác cho Trung Quốc (mặt hàng này chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc).

Thực tế, cách đây hơn 1 tuần, PBOC đã cắt giảm 0,5% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại. Động thái này có thể giải phóng 700 tỷ Nhân dân tệ (106 tỷ USD) cho thị trường. Song, hầu hết số tiền nhằm vào hỗ trợ chương trình xử lý nợ xấu.

Việc chứng khoán Trung Quốc rơi vào “thị trường con gấu” và đồng Nhân dân tệ giảm giá mạnh nhất kể từ năm 2015 đã khiến nhà đầu tư đứng ngồi không yên. Câu hỏi đặt ra là ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) sẽ có biện pháp gì để phản ứng với số liệu được công bố cuối tuần trước. Họ sẽ thực hiện các chính sách có ảnh hưởng rộng như điều chỉnh lãi suất hay sẽ giữ cách tiếp cận hiện tại là chỉ hỗ trợ một vài lĩnh vực cụ thể.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Đồng Nhân dân tệ giảm giá mạnh nhất kể từ năm 2015 đã khiến nhà đầu tư đứng ngồi không yên.

Do số liệu xuất khẩu của Hàn Quốc được công bố sớm hơn so với hầu hết các nước khác, nó được coi là "phong vũ biểu" đo lường sức khỏe của hoạt động thương mại toàn cầu.

Trong thông báo của CFLP, cơ quan công bố số liệu PMI của Trung Quốc, đã giải thích mức thuế cao có thể tác động tiêu cực đến số đơn đặt hàng như thế nào. "Trong những tháng trước, các công ty tăng cường xuất khẩu bởi họ dự đoán trước được tình hình thương mại quốc tế sẽ hết sức phức tạp. Khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, hoạt động xuất khẩu bắt đầu trùng xuống".

Trong bối cảnh khu vực dịch vụ vốn đóng vai trò ngày càng quan trọng vẫn đang khỏe mạnh, Trung Quốc sẽ không vội vàng tung ra các biện pháp kích thích. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang trên lộ trình đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay. Các số liệu kinh tế không mấy sáng sủa đến vào thời điểm Trung Quốc đang phải đối mặt với 1 nhiệm vụ khó nhằn là làm sao cân bằng giữa việc hỗ trợ nền kinh tế đang giảm tốc trong khi vẫn phải thúc đẩy nỗ lực giảm thiểu rủi ro tài chính.

Theo CNN, Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa đến Mỹ nhiều hơn chiều ngược lại. Dựa theo số liệu của Mỹ, giá trị hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc đến Mỹ trong năm 2017 đạt 505 tỷ USD, trong khi đó Mỹ chỉ xuất 130 tỷ USD giá trị hàng hóa đến quốc gia châu Á này. Do đó, nếu Trung Quốc tiếp tục theo đuổi việc trả đũa Mỹ trực tiếp bằng thuế quan, nền kinh tế thứ 2 thế giới sẽ còn phải đón thêm nhiều tin xấu nữa hơn.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin