Trang:

Chủ Nhà Trọ Bị Đập Bàn Thờ Do “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Thứ sáu, 03/04/2020 | 07:28
Thứ sáu, 05/05/2018 | 19:34

Chủ Nhà Trọ Bị Đập Bàn Thờ Do “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

<p>Ng&agrave;y 28 th&aacute;ng 4, Chủ nh&agrave; trọ bị đập b&agrave;n thờ bức x&uacute;c đ&atilde; tr&igrave;nh b&aacute;o cơ quan c&ocirc;ng an Thiệu H&oacute;a, tỉnh Thanh H&oacute;a cho biết,&nbsp;cơ quan chức năng kiểm tra v&agrave; bắt quả tang cặp vợ chồng trẻ&nbsp;Trương Văn Dỏng (1992)&nbsp;qu&ecirc; x&atilde; Thiệu Trung, huyện Thiệu H&oacute;a v&agrave; Nguyễn Thị Thu (1994),&nbsp;huyện Vĩnh Lộc, Thanh H&oacute;a) đang tiến h&agrave;nh&nbsp;tổ chức giảng đạo về &quot;Hội th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời Mẹ&quot; tr&aacute;i với ph&aacute;p tại&nbsp;x&atilde; Thiệu Ph&uacute;.&nbsp;</p> <p>Tiếp nhận tố gi&aacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n, s&aacute;ng ng&agrave;y&nbsp;27, C&ocirc;ng an H.Thiệu H&oacute;a phối hợp với C&ocirc;ng an x&atilde; Thiệu Ph&uacute;, Thanh Ho&aacute; đ&atilde;&nbsp;tiến h&agrave;nh thủ tục kiểm tra h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; &nbsp;bắt quả tang&nbsp; một cặp vợ chồng trẻ&nbsp;đang tuy&ecirc;n truyền giảng đạo &quot;<strong>Hội th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời Mẹ</strong>&quot; tr&aacute;i ph&aacute;p luật cho nhiều người.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/tin-tuc-5-5-6.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Vợ chồng trẻ&nbsp;Trương Văn Dỏng (1992)&nbsp;v&agrave; Nguyễn Thị Thu (1994) tại đồn c&ocirc;ng an</em></p> <p>Ngay thời điểm n&agrave;y, cơ quan&nbsp;ph&aacute;t hiện c&oacute; 6 người gồm: Tống Thị Thiết (1960), Trần Thị Nhung (1969), Trần Thị Quyết (1961), Đỗ Thị H&agrave;n (1961) v&agrave; hai vợ chồng&nbsp;Trương Văn Dỏng, Nguyễn Thị Thu đang truyền&nbsp;đạo tr&aacute;i ph&eacute;p. Qua kh&aacute;m x&eacute;t, cơ quan chức năng&nbsp;đ&atilde; thu giữ 1 d&agrave;n &acirc;m thanh, với 1 USB lưu trữ nội dung truyền b&aacute;, 1 bục rao giảng&nbsp;đứng inox v&agrave; nhiều vật dụng&nbsp;li&ecirc;n quan đến hoạt động tổ chức&nbsp;của &quot;Hội th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời Mẹ&quot;.</p> <p>Khi thu&ecirc; nh&agrave; vợ chồng Trương Văn Dỏng đ&atilde; tự &yacute;&nbsp;đập ph&aacute; b&aacute;t hương, th&aacute;o dỡ&nbsp;b&agrave;n thờ tổ ti&ecirc;n, lợi dụng l&uacute;c chủ nh&agrave; đi vắng khiến gia đ&igrave;nh b&agrave; B. v&ocirc; c&ugrave;ng bức x&uacute;c.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/tin-tuc-5-5-5.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>B&agrave; T.T.B chủ nh&agrave; trọ bị đập b&agrave;n thờ&nbsp;bức x&uacute;c khi b&agrave;n thờ bị tự &yacute; th&aacute;o dỡ</em></p> <p>Hai đối tượng khai rằng để tổ chức truyền gi&aacute;o&nbsp;của &quot;Hội th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời Mẹ&quot; cặp&nbsp;vợ chồng Trương Văn Dỏng v&agrave; Nguyễn Thị Thu thu&ecirc; nh&agrave; của gia đ&igrave;nh b&agrave; T.T.B. (x&atilde; Thiệu Ph&uacute;) để tập hợp c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong hội, l&ocirc;i k&eacute;o người trong hội n&agrave;y đến đ&acirc;y sinh hoạt v&agrave;o tối thứ 3 v&agrave; ng&agrave;y thứ 7 h&agrave;ng tuần.</p> <p><strong>Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c đối tượng n&agrave;y c&ograve;n n&uacute;p b&oacute;ng dưới h&igrave;nh thức l&agrave;&nbsp;gia sư hoặc nh&acirc;n vi&ecirc;n giới thiệu b&aacute;n m&aacute;y lọc nước để tiếp cận với người cả tin, rủ r&ecirc;, l&ocirc;i k&eacute;o nhiều người d&acirc;n tr&ecirc;n địa phương&nbsp;đi theo &quot;Hội th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời Mẹ&quot;. tuy&ecirc;n truyền giảng đạo l&yacute; nghịch với thuần phong mỹ tục. Sau vụ chủ nh&agrave; trọ bị đập b&agrave;n thờ cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra.</strong></p> <p>&nbsp;</p>

- Thành viên tích cực của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trồng cần sa. / Mục sư "Nước màu đỏ của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là dạng bùa ngải"

Ngày 28 tháng 4, Chủ nhà trọ bị đập bàn thờ bức xúc đã trình báo cơ quan công an Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan chức năng kiểm tra và bắt quả tang cặp vợ chồng trẻ Trương Văn Dỏng (1992) quê xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa và Nguyễn Thị Thu (1994), huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đang tiến hành tổ chức giảng đạo về "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái với pháp tại xã Thiệu Phú. 

Tiếp nhận tố giác của nhân dân, sáng ngày 27, Công an H.Thiệu Hóa phối hợp với Công an xã Thiệu Phú, Thanh Hoá đã tiến hành thủ tục kiểm tra hành chính và  bắt quả tang  một cặp vợ chồng trẻ đang tuyên truyền giảng đạo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái pháp luật cho nhiều người.

Vợ chồng trẻ Trương Văn Dỏng (1992) và Nguyễn Thị Thu (1994) tại đồn công an

Ngay thời điểm này, cơ quan phát hiện có 6 người gồm: Tống Thị Thiết (1960), Trần Thị Nhung (1969), Trần Thị Quyết (1961), Đỗ Thị Hàn (1961) và hai vợ chồng Trương Văn Dỏng, Nguyễn Thị Thu đang truyền đạo trái phép. Qua khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 dàn âm thanh, với 1 USB lưu trữ nội dung truyền bá, 1 bục rao giảng đứng inox và nhiều vật dụng liên quan đến hoạt động tổ chức của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Khi thuê nhà vợ chồng Trương Văn Dỏng đã tự ý đập phá bát hương, tháo dỡ bàn thờ tổ tiên, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng khiến gia đình bà B. vô cùng bức xúc.

Bà T.T.B chủ nhà trọ bị đập bàn thờ bức xúc khi bàn thờ bị tự ý tháo dỡ

Hai đối tượng khai rằng để tổ chức truyền giáo của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" cặp vợ chồng Trương Văn Dỏng và Nguyễn Thị Thu thuê nhà của gia đình bà T.T.B. (xã Thiệu Phú) để tập hợp các thành viên trong hội, lôi kéo người trong hội này đến đây sinh hoạt vào tối thứ 3 và ngày thứ 7 hàng tuần.

Ngoài ra, các đối tượng này còn núp bóng dưới hình thức là gia sư hoặc nhân viên giới thiệu bán máy lọc nước để tiếp cận với người cả tin, rủ rê, lôi kéo nhiều người dân trên địa phương đi theo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ". tuyên truyền giảng đạo lý nghịch với thuần phong mỹ tục. Sau vụ chủ nhà trọ bị đập bàn thờ cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra.

 

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)