Việc sinh viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm bị từ chối đ&atild" /> Việc sinh viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm bị từ chối đ&atild" /> Việc sinh viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm bị từ chối đ&atild" />
Trang:

Chưa có kinh nghiệm cũng là một lợi thế nếu bạn biết tận dụng nó

Thứ năm, 09/04/2020 | 01:08
Thứ năm, 20/07/2018 | 19:51

Chưa có kinh nghiệm cũng là một lợi thế nếu bạn biết tận dụng nó

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc sinh vi&ecirc;n mới ra trường hoặc chưa c&oacute; kinh nghiệm bị từ chối đ&atilde; trở n&ecirc;n rất phổ biến. Hiện nay, đa số c&aacute;c c&ocirc;ng ty thường muốn tuyển những ứng vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute;&nbsp;kinh nghiệm, thay v&igrave; phải ti&ecirc;u tốn thời gian v&agrave; tiền bạc để đ&agrave;o tạo một nh&acirc;n vi&ecirc;n ho&agrave;n to&agrave;n mới. Họ mong muốn nh&acirc;n vi&ecirc;n của m&igrave;nh c&oacute; thể bắt tay ngay v&agrave;o c&ocirc;ng việc sau khi được nhận v&agrave;o c&ocirc;ng ty. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; l&iacute; do khiến cho tỷ lệ thất nghiệp cao thường tập trung v&agrave;o những người trẻ v&agrave; sinh vi&ecirc;n mới ra trường.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, thiếu kinh nghiệm đ&ocirc;i khi lại trở th&agrave;nh một lợi thế. Bạn vẫn c&oacute; thể mang lại nhiều lợi &iacute;ch cho c&ocirc;ng ty ch&iacute;nh v&igrave; bạn l&agrave; một người mới bắt đầu l&agrave;m việc.&nbsp;</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tiền lương thấp</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bởi v&igrave; bạn c&oacute; kinh nghiệm &iacute;t hơn so với c&aacute;c ứng vi&ecirc;n kh&aacute;c, bạn sẽ kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi một mức lương cao hơn mức trung b&igrave;nh của thị trường. Tuyển được một ứng vi&ecirc;n tiềm năng m&agrave; kh&ocirc;ng phải mất chi ph&iacute; qu&aacute; cao l&agrave; điều m&agrave; bất k&igrave; nh&agrave; tuyển dụng n&agrave;o cũng đều mong muốn.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tư duy mới</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những nghi&ecirc;n cứu về nh&acirc;n sự cho thấy rằng, nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc l&acirc;u năm thường tạo ra cho m&igrave;nh một sức &igrave;. Tr&aacute;i lại, những sinh vi&ecirc;n mới ra trường hoặc những người kh&ocirc;ng c&oacute; kinh nghiệm lại c&oacute; thể c&oacute; những tư duy mới, những &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo v&agrave; đột ph&aacute; hơn, từ đ&oacute; gi&uacute;p c&ocirc;ng việc trở n&ecirc;n hiệu quả hơn.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L&agrave;m việc chăm chỉ</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L&agrave; một người ho&agrave;n to&agrave;n mới, bạn sẽ hiểu rằng m&igrave;nh thật may mắn khi c&oacute; được một c&ocirc;ng việc, điều đ&oacute; sẽ th&uacute;c đẩy bạn l&agrave;m việc chăm chỉ hơn bất k&igrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n n&agrave;o để chứng tỏ gi&aacute; trị của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Chưa có kinh nghiệm làm việc" src="/Content/editorimages/images/cham-chi.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chưa c&oacute; kinh nghiệm sẽ th&uacute;c đẩy bạn l&agrave;m việc chăm chỉ hơn.</span></span></em></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đầy năng lượng</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau nhiều năm thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n tương tự nhau, những nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&aacute;c thường trở n&ecirc;n mệt mỏi v&agrave; lơ l&agrave; với c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh. L&agrave; một người vừa mới bắt tay v&agrave;o c&ocirc;ng việc&nbsp;v&agrave; chưa c&oacute; kinh nghiệm, bạn sẽ c&oacute; một t&acirc;m trạng v&ocirc; c&ugrave;ng h&aacute;o hức, v&igrave; c&aacute;c dự &aacute;n v&agrave; nhiệm vụ c&ograve;n mới mẻ đối với bạn. Ch&iacute;nh nguồn năng lượng v&agrave; tinh thần phấn khởi của bạn sẽ tạo một kh&ocirc;ng kh&iacute; mới v&agrave; tạo động lực cho&nbsp;những nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&aacute;c trong văn ph&ograve;ng.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dễ đ&agrave;o tạo</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mỗi doanh nghiệp c&oacute; những c&aacute;ch l&agrave;m việc, thủ tục v&agrave; văn h&oacute;a ri&ecirc;ng. Đối với một người ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng c&oacute; kinh nghiệm, bạn sẽ dễ d&agrave;ng được&nbsp;đ&agrave;o tạo&nbsp;hơn so với những người đ&atilde; quen với một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc kh&aacute;c. H&atilde;y nhớ rằng một trang giấy trắng lu&ocirc;n lu&ocirc;n dễ viết hơn một trang giấy đ&atilde; nhuốm m&agrave;u.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thiếu kinh nghiệm sẽ kh&ocirc;ng phải l&agrave; một bất lợi của bạn, miễn l&agrave; bạn c&oacute; thể l&agrave;m nổi bật những điểm mạnh của m&igrave;nh trong khi phỏng vấn. H&atilde;y nhớ rằng tất cả mọi người đều phải trải qua giai đoạn n&agrave;y trước khi trở th&agrave;nh một nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm. Tự tin v&agrave; giới thiệu bản th&acirc;n một c&aacute;ch t&iacute;ch cực ch&iacute;nh l&agrave; một c&aacute;ch để chứng minh rằng&nbsp;bạn l&agrave; một ứng vi&ecirc;n tuyệt vời m&agrave; nh&agrave; tuyển dụng&nbsp;đang t&igrave;m kiếm.</span></span></strong></p>

- Trang phục phù hợp sẽ giúp bạn tỏa sáng trong buổi phỏng vấn / Ngôn ngữ cơ thể cũng rất quan trọng trong buổi phóng vấn

Việc sinh viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm bị từ chối đã trở nên rất phổ biến. Hiện nay, đa số các công ty thường muốn tuyển những ứng viên đã có kinh nghiệm, thay vì phải tiêu tốn thời gian và tiền bạc để đào tạo một nhân viên hoàn toàn mới. Họ mong muốn nhân viên của mình có thể bắt tay ngay vào công việc sau khi được nhận vào công ty. Đó chính là lí do khiến cho tỷ lệ thất nghiệp cao thường tập trung vào những người trẻ và sinh viên mới ra trường.

Tuy nhiên, thiếu kinh nghiệm đôi khi lại trở thành một lợi thế. Bạn vẫn có thể mang lại nhiều lợi ích cho công ty chính vì bạn là một người mới bắt đầu làm việc. 

Tiền lương thấp

Bởi vì bạn có kinh nghiệm ít hơn so với các ứng viên khác, bạn sẽ không đòi hỏi một mức lương cao hơn mức trung bình của thị trường. Tuyển được một ứng viên tiềm năng mà không phải mất chi phí quá cao là điều mà bất kì nhà tuyển dụng nào cũng đều mong muốn.

Tư duy mới

Những nghiên cứu về nhân sự cho thấy rằng, nhân viên làm việc lâu năm thường tạo ra cho mình một sức ì. Trái lại, những sinh viên mới ra trường hoặc những người không có kinh nghiệm lại có thể có những tư duy mới, những ý tưởng sáng tạo và đột phá hơn, từ đó giúp công việc trở nên hiệu quả hơn.

Làm việc chăm chỉ

Là một người hoàn toàn mới, bạn sẽ hiểu rằng mình thật may mắn khi có được một công việc, điều đó sẽ thúc đẩy bạn làm việc chăm chỉ hơn bất kì thành viên nào để chứng tỏ giá trị của mình.

Chưa có kinh nghiệm làm việc

Chưa có kinh nghiệm sẽ thúc đẩy bạn làm việc chăm chỉ hơn.

Đầy năng lượng

Sau nhiều năm thực hiện các dự án tương tự nhau, những nhân viên khác thường trở nên mệt mỏi và lơ là với công việc của mình. Là một người vừa mới bắt tay vào công việc và chưa có kinh nghiệm, bạn sẽ có một tâm trạng vô cùng háo hức, vì các dự án và nhiệm vụ còn mới mẻ đối với bạn. Chính nguồn năng lượng và tinh thần phấn khởi của bạn sẽ tạo một không khí mới và tạo động lực cho những nhân viên khác trong văn phòng.

Dễ đào tạo

Mỗi doanh nghiệp có những cách làm việc, thủ tục và văn hóa riêng. Đối với một người hoàn toàn không có kinh nghiệm, bạn sẽ dễ dàng được đào tạo hơn so với những người đã quen với một môi trường làm việc khác. Hãy nhớ rằng một trang giấy trắng luôn luôn dễ viết hơn một trang giấy đã nhuốm màu.

Thiếu kinh nghiệm sẽ không phải là một bất lợi của bạn, miễn là bạn có thể làm nổi bật những điểm mạnh của mình trong khi phỏng vấn. Hãy nhớ rằng tất cả mọi người đều phải trải qua giai đoạn này trước khi trở thành một nhân viên có kinh nghiệm. Tự tin và giới thiệu bản thân một cách tích cực chính là một cách để chứng minh rằng bạn là một ứng viên tuyệt vời mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin