Trang:

Cô Giáo Chửi Học Viên Là “Con Lợn” Chỉ Có Mỗi Bằng Cấp Kế Toán

Thứ tư, 08/04/2020 | 05:36
Thứ tư, 08/05/2018 | 06:48

Cô Giáo Chửi Học Viên Là “Con Lợn” Chỉ Có Mỗi Bằng Cấp Kế Toán

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Sau khi phản &aacute;nh của cộng đồng mạng th&ocirc;ng qua clip c&ocirc; gi&aacute;o dạy tiếng Anh xưng &quot;m&agrave;y tao&quot;, chửi học vi&ecirc;n l&agrave; &quot;lợn&quot; v&agrave; được b&aacute;o ch&iacute; th&ocirc;ng tin. Ng&agrave;y 7/5/, l&atilde;nh đạo Sở GD&amp;ĐT H&agrave; Nội đ&atilde; th&agrave;nh lập đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c li&ecirc;n ng&agrave;nh tiến h&agrave;nh kiểm tra tại trụ sở C&ocirc;ng ty Cổ phần hệ thống gi&aacute;o dục MST (C&ocirc;ng ty MST) v&agrave; l&agrave;m việc với b&agrave; Nguyễn Thị Kim Tuyến.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/co-giao-chui-hoc-vien-1.jpg" style="height:696px; width:500px" /></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>C&ocirc; gi&aacute;o dạy tiếng anh mới chỉ xuất tr&igrave;nh được bằng kế to&aacute;n</em></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Tại đ&acirc;y b&agrave; Tuyến x&aacute;c nhận l&agrave; gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty MST (kinh doanh trong nhiều lĩnh vực), kh&ocirc;ng phải gi&aacute;m đốc trung t&acirc;m MST English. B&agrave; l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n dạy học tiếng Anh ở đ&acirc;y v&agrave; cũng nhận tr&aacute;ch nhiệm c&aacute; nh&acirc;n về việc cư xử sai, x&uacute;c phạm người học trong video clip.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Theo lời của b&agrave; Tuyến hiện c&oacute; thu&ecirc; địa điểm tại 3 cơ sở c&ocirc;ng khai tr&ecirc;n website để tổ chức c&aacute;c nh&oacute;m học l&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định khi chưa tiến h&agrave;nh đăng k&yacute; hoạt động. Tổng số người học đang theo học l&agrave; 30 học vi&ecirc;n (Cơ sở tại tầng 4, 170 Bạch Mai: chưa c&oacute; học vi&ecirc;n; Cơ sở tại tầng 3, to&agrave; B, 197 Trần Ph&uacute;, H&agrave; Đ&ocirc;ng c&oacute; 8 học vi&ecirc;n v&agrave; tại Green Stars 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Li&ecirc;m c&oacute; 22 học vi&ecirc;n/2 lớp).</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/co-giao-chui-hoc-vien-2.png" style="height:620px; width:500px" /></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Cơ sở ở Bắc Từ Li&ecirc;m đ&atilde; từng bị cơ quan chức năng y&ecirc;u cầu đ&oacute;ng cửa</em></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Khi đo&agrave;n kiểm tra y&ecirc;u cầu xuất tr&igrave;nh c&aacute;c giấy tờ c&oacute; li&ecirc;n quan th&igrave; b&agrave; Tuyến chỉ xuất tr&igrave;nh được bản sao Bằng tốt nghiệp đại học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Kế to&aacute;n. C&aacute;c văn bằng, chứng chỉ kh&aacute;c, b&agrave; Tuyến chưa cung cấp được. </span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Đầu th&aacute;ng 2/2018, đo&agrave;n kiểm tra li&ecirc;n ng&agrave;nh của Từ Li&ecirc;m cũng đ&atilde; kiểm tra đ&atilde; địa chỉ trung t&acirc;m ở t&ograve;a nh&agrave; Green Star, khu vực Bắc Từ Li&ecirc;m v&agrave; y&ecirc;u cầu trung t&acirc;m cung cấp giấy ph&eacute;p hoặc đ&oacute;ng cửa nhưng trung t&acirc;m n&agrave;y kh&ocirc;ng thực hiện.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Hiện tại, Sở GD&amp;ĐT H&agrave; Nội đang tiếp tục ho&agrave;n thiện c&aacute;c hồ sơ li&ecirc;n quan đến trung t&acirc;m tiếng Anh của b&agrave; Tuyến để tiến h&agrave;nh xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh trong lĩnh vực gi&aacute;o dục theo quy định của ph&aacute;p luật.</span></span></span></span></p>

- Hãi hùng trước lời khai man rợ của đối tượng giết người vì hiếp dâm không thành ở Cao Bằng / Nam sinh Nghệ An có thể mất cơ hội dự thi khoa học ở Mỹ vì bị từ chối cấp visa

Sau khi phản ánh của cộng đồng mạng thông qua clip cô giáo dạy tiếng Anh xưng "mày tao", chửi học viên là "lợn" và được báo chí thông tin. Ngày 7/5/, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra tại trụ sở Công ty Cổ phần hệ thống giáo dục MST (Công ty MST) và làm việc với bà Nguyễn Thị Kim Tuyến.

Cô giáo dạy tiếng anh mới chỉ xuất trình được bằng kế toán

Tại đây bà Tuyến xác nhận là giám đốc Công ty MST (kinh doanh trong nhiều lĩnh vực), không phải giám đốc trung tâm MST English. Bà là cá nhân dạy học tiếng Anh ở đây và cũng nhận trách nhiệm cá nhân về việc cư xử sai, xúc phạm người học trong video clip.

Theo lời của bà Tuyến hiện có thuê địa điểm tại 3 cơ sở công khai trên website để tổ chức các nhóm học là không đúng quy định khi chưa tiến hành đăng ký hoạt động. Tổng số người học đang theo học là 30 học viên (Cơ sở tại tầng 4, 170 Bạch Mai: chưa có học viên; Cơ sở tại tầng 3, toà B, 197 Trần Phú, Hà Đông có 8 học viên và tại Green Stars 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm có 22 học viên/2 lớp).

Cơ sở ở Bắc Từ Liêm đã từng bị cơ quan chức năng yêu cầu đóng cửa

Khi đoàn kiểm tra yêu cầu xuất trình các giấy tờ có liên quan thì bà Tuyến chỉ xuất trình được bản sao Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán. Các văn bằng, chứng chỉ khác, bà Tuyến chưa cung cấp được.

Đầu tháng 2/2018, đoàn kiểm tra liên ngành của Từ Liêm cũng đã kiểm tra đã địa chỉ trung tâm ở tòa nhà Green Star, khu vực Bắc Từ Liêm và yêu cầu trung tâm cung cấp giấy phép hoặc đóng cửa nhưng trung tâm này không thực hiện.

Hiện tại, Sở GD&ĐT Hà Nội đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến trung tâm tiếng Anh của bà Tuyến để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật.

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin