Google Play mới đây ra mắt chương trình đào tạo dành cho c" /> Google Play mới đây ra mắt chương trình đào tạo dành cho c" /> Google Play mới đây ra mắt chương trình đào tạo dành cho c" />
Trang:

Cơ hội phát triển startup game Việt cùng Google tại châu Á

Thứ sáu, 10/04/2020 | 09:06
Thứ sáu, 06/08/2018 | 19:42

Cơ hội phát triển startup game Việt cùng Google tại châu Á

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Google Play mới đ&acirc;y ra mắt chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo d&agrave;nh cho c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển game tại ch&acirc;u &Aacute;.&nbsp;Theo đ&oacute;, chương tr&igrave;nh c&oacute; t&ecirc;n&nbsp;&nbsp;Indie Games Accelerator&nbsp;&nbsp;k&eacute;o d&agrave;i 4 th&aacute;ng&nbsp;nhằm đ&agrave;o tạo những startup l&agrave;m game tiềm năng từ c&aacute;c nước&nbsp;Việt Nam,&nbsp;Singapore, Th&aacute;i Lan,&nbsp;Indonesia, Ấn Độ, Pakistan,...&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội cho c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển ho&agrave;n thiện sản phẩm game di động&nbsp;tr&ecirc;n nền tảng Android&nbsp;với chương tr&igrave;nh đầu ti&ecirc;n của Google Play.&nbsp;Hạn&nbsp;đăng k&yacute;&nbsp;&nbsp;tham gia trước ng&agrave;y 31/7.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Cơ hội phát triển startup game Việt cùng Google tại châu Á" src="/Content/editorimages/images/google(1).gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y, c&aacute;c nh&oacute;m khởi nghiệp sẽ được đội ngũ Google c&ugrave;ng nhiều chuy&ecirc;n gia trong ng&agrave;nh cố vấn ri&ecirc;ng trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh tham dự. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đội thi c&ograve;n nhận được những ph&uacute;c lợi kh&aacute;c bao gồm g&oacute;i dịch vụ &quot;đ&aacute;m m&acirc;y&quot; Google Cloud Platform v&agrave; cơ hội tham dự c&aacute;c sự kiện độc quyền trong ng&agrave;nh hoặc do Google tổ chức. Danh s&aacute;ch c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển được lựa chọn tham gia sẽ được c&ocirc;ng bố v&agrave;o ng&agrave;y 8/8.Chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo sẽ tập trung v&agrave;o c&aacute;c mảng ph&aacute;t triển game, khả năng l&atilde;nh đạo, kinh doanh, nh&acirc;n sự v&agrave; văn h&oacute;a doanh nghiệp.&nbsp;C&aacute;c startup được lựa chọn sẽ nhận được hai tuần đ&agrave;o tạo game miễn ph&iacute; tại trụ sở ch&iacute;nh của Google ch&acirc;u &Aacute; ở Singapore do c&aacute;c chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng đầu trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp game giảng dạy. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; cơ hội để game xuất hiện tr&ecirc;n Google Play, nhận 20.000 USD sử dụng nền tảng Google Cloud v&agrave; Firebase&hellip;</span></span></p>

- Những nạn nhân đầu tiên trong cuộc chiến thương mại của ông Trump / Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc chiến thương mại dài hơi với Mỹ

Google Play mới đây ra mắt chương trình đào tạo dành cho các nhà phát triển game tại châu Á. Theo đó, chương trình có tên  Indie Games Accelerator  kéo dài 4 tháng nhằm đào tạo những startup làm game tiềm năng từ các nước Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Pakistan,... 

Đây là cơ hội cho các nhà phát triển hoàn thiện sản phẩm game di động trên nền tảng Android với chương trình đầu tiên của Google Play. Hạn đăng ký  tham gia trước ngày 31/7.

Cơ hội phát triển startup game Việt cùng Google tại châu Á

Tại đây, các nhóm khởi nghiệp sẽ được đội ngũ Google cùng nhiều chuyên gia trong ngành cố vấn riêng trong suốt quá trình tham dự.

Bên cạnh đó, các đội thi còn nhận được những phúc lợi khác bao gồm gói dịch vụ "đám mây" Google Cloud Platform và cơ hội tham dự các sự kiện độc quyền trong ngành hoặc do Google tổ chức. Danh sách các nhà phát triển được lựa chọn tham gia sẽ được công bố vào ngày 8/8.Chương trình đào tạo sẽ tập trung vào các mảng phát triển game, khả năng lãnh đạo, kinh doanh, nhân sự và văn hóa doanh nghiệp. Các startup được lựa chọn sẽ nhận được hai tuần đào tạo game miễn phí tại trụ sở chính của Google châu Á ở Singapore do các chuyên gia hàng đầu trong ngành công nghiệp game giảng dạy. Bên cạnh đó là cơ hội để game xuất hiện trên Google Play, nhận 20.000 USD sử dụng nền tảng Google Cloud và Firebase…


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin