Tại cuộc họp đảng nước Nhật ngày 10/5 Kan" /> Tại cuộc họp đảng nước Nhật ngày 10/5 Kan" /> Tại cuộc họp đảng nước Nhật ngày 10/5 Kan" />
Trang:

Coi phụ nữ độc thân là 'gánh nặng cho đất nước' Nghị sĩ Nhật bị chỉ trích

Chủ nhật, 29/03/2020 | 13:29
Chủ nhật, 11/05/2018 | 17:19

Coi phụ nữ độc thân là 'gánh nặng cho đất nước' Nghị sĩ Nhật bị chỉ trích

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại&nbsp;cuộc họp đảng nước Nhật&nbsp;ng&agrave;y 10/5 Kanji Kato - Một&nbsp;th&agrave;nh vi&ecirc;n đảng đảng cầm quyền Nhật Bản đ&atilde; n&oacute;i rằng mỗi khi được y&ecirc;u cầu ph&aacute;t biểu trong một tiệc cưới của người quen, &ocirc;ng khuyến kh&iacute;ch vợ chồng mới cưới&nbsp;&quot;sinh &iacute;t nhất ba con&quot;. &Ocirc;ng bảo với những c&ocirc; g&aacute;i kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; định tổ chức đ&aacute;m cưới&nbsp;l&agrave; nếu kh&ocirc;ng kết h&ocirc;n th&igrave; kh&ocirc;ng thể sinh con v&agrave;&nbsp;cuộc đời họ sẽ kết th&uacute;c trong viện dưỡng l&atilde;o hoạt động nhờ tiền thuế của nh&agrave; nước&nbsp;của con người kh&aacute;c. Bản th&acirc;n Kato c&oacute; đến&nbsp;6 đứa con v&agrave; 8 người&nbsp;ch&aacute;u. , vị n&agrave;y cho biết về điều &ocirc;ng sẽ n&oacute;i khi gặp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="/Content/editorimages/images/phu-nu-nhat-doc-than-la-ganh-nang.png" style="height:332px; width:500px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Kanji Kato - Một&nbsp;th&agrave;nh vi&ecirc;n đảng cầm quyền Nhật Bản&nbsp;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo một số liệu&nbsp;thống k&ecirc; mới nhất&nbsp;của Bộ Nội vụ Nhật v&agrave;i ng&agrave;y&nbsp;trước đ&oacute; số lượng trẻ em ở đất nước n&agrave;y đang thấp kỷ lục. T&iacute;nh đến ng&agrave;y 01/04/2018, Nhật Bản&nbsp;chỉ c&oacute; 15,5 triệu trẻ em dưới 15 tuổi, số lượng 170.000 người so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i. Trong 2017, c&oacute; 941.000 trẻ em mới sinh ở Nhật, tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 1899 tới nay. Tỷ lệ sinh vẫn duy tr&igrave; ở mức thấp nhiều năm qua, d&ugrave; ch&iacute;nh phủ hỗ trợ t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c đ&ocirc;i vợ chồng đẻ nhiều con.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhật được xếp hạng thấp nhất về tỷ lệ&nbsp;trẻ em trong gần&nbsp;32 quốc gia c&oacute; d&acirc;n số từ 40 triệu người trở l&ecirc;n,&nbsp;chỉ 12,3%, theo Nh&acirc;n khẩu học của Li&ecirc;n Hợp Quốc thống k&ecirc;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Kanji Kato n&agrave;y kh&ocirc;ng phải&nbsp;l&agrave; một trong c&aacute;c ch&iacute;nh trị gia Nhật Bản đầu ti&ecirc;n cho rằng phụ nữ n&ecirc;n đẻ con v&agrave; đ&oacute; l&agrave; vai tr&ograve; ch&iacute;nh của họ. Năm 2007, Bộ trưởng Y tế Hakuo Yanagisawa Nhật Bản&nbsp;đ&atilde; gọi phụ nữ kh&ocirc;ng hay&nbsp;l&agrave; &quot;m&aacute;y đẻ&quot; v&agrave; xem họ c&oacute; nghĩa vụ phải sinh con cho quốc gia n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mặc d&ugrave; vị n&agrave;y bị c&aacute;o buộc kỳ thị giới t&iacute;nh nhưng &ocirc;ng Kato -&nbsp;Cựu thứ trưởng n&ocirc;ng nghiệp vẫn bảo vệ quan điểm của ri&ecirc;ng&nbsp;m&igrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n, văn ph&ograve;ng của &ocirc;ng đ&atilde; r&uacute;t lại &yacute; kiến với l&yacute; do cho rằng&nbsp;&quot;&ocirc;ng Kato kh&ocirc;ng hề c&oacute; &yacute; khinh thường phụ nữ&quot;.</span></span></p>

- Người Giúp Việc May Mắn Được Hưởng Gia Sản Thừa Kế 95 Tỷ Đồng Từ Gia Chủ / Có Hay Không Sự Tiếp Tay Lừa Đảo Môi Giới Ở Dự Án Thủ Thiêm

Tại cuộc họp đảng nước Nhật ngày 10/5 Kanji Kato - Một thành viên đảng đảng cầm quyền Nhật Bản đã nói rằng mỗi khi được yêu cầu phát biểu trong một tiệc cưới của người quen, ông khuyến khích vợ chồng mới cưới "sinh ít nhất ba con". Ông bảo với những cô gái không có ý định tổ chức đám cưới là nếu không kết hôn thì không thể sinh con và cuộc đời họ sẽ kết thúc trong viện dưỡng lão hoạt động nhờ tiền thuế của nhà nước của con người khác. Bản thân Kato có đến 6 đứa con và 8 người cháu. , vị này cho biết về điều ông sẽ nói khi gặp.

Ông Kanji Kato - Một thành viên đảng cầm quyền Nhật Bản 

Theo một số liệu thống kê mới nhất của Bộ Nội vụ Nhật vài ngày trước đó số lượng trẻ em ở đất nước này đang thấp kỷ lục. Tính đến ngày 01/04/2018, Nhật Bản chỉ có 15,5 triệu trẻ em dưới 15 tuổi, số lượng 170.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 2017, có 941.000 trẻ em mới sinh ở Nhật, tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 1899 tới nay. Tỷ lệ sinh vẫn duy trì ở mức thấp nhiều năm qua, dù chính phủ hỗ trợ tài chính và khuyến khích các đôi vợ chồng đẻ nhiều con.

Nhật được xếp hạng thấp nhất về tỷ lệ trẻ em trong gần 32 quốc gia có dân số từ 40 triệu người trở lên, chỉ 12,3%, theo Nhân khẩu học của Liên Hợp Quốc thống kê.

Ông Kanji Kato này không phải là một trong các chính trị gia Nhật Bản đầu tiên cho rằng phụ nữ nên đẻ con và đó là vai trò chính của họ. Năm 2007, Bộ trưởng Y tế Hakuo Yanagisawa Nhật Bản đã gọi phụ nữ không hay là "máy đẻ" và xem họ có nghĩa vụ phải sinh con cho quốc gia này.

Mặc dù vị này bị cáo buộc kỳ thị giới tính nhưng ông Kato - Cựu thứ trưởng nông nghiệp vẫn bảo vệ quan điểm của riêng mình. Tuy nhiên, văn phòng của ông đã rút lại ý kiến với lý do cho rằng "ông Kato không hề có ý khinh thường phụ nữ".


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin