Sáng ngày 25/7, ông Trương Đình" /> Sáng ngày 25/7, ông Trương Đình" /> Sáng ngày 25/7, ông Trương Đình" />
Trang:

Con Cưng sẽ bị khách hàng kiện ra tòa vì lừa đảo người tiêu dùng

Thứ ba, 25/02/2020 | 13:23
Thứ ba, 25/07/2018 | 18:57

Con Cưng sẽ bị khách hàng kiện ra tòa vì lừa đảo người tiêu dùng

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 25/7, &ocirc;ng Trương Đ&igrave;nh C&ocirc;ng Vĩnh (phường 14, quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP.HCM), người mua 7 sản phẩm v&agrave; tố thương hiệu Con Cưng thay nh&atilde;n m&aacute;c sản phẩm c&oacute; ghi &ldquo;Made in Thailand&rdquo;, cho biết kh&ocirc;ng chấp nhận xin lỗi của doanh nghiệp (DN) n&agrave;y m&agrave; sẽ kiện ra t&ograve;a, v&igrave; c&ocirc;ng ty c&oacute; dấu hiệu lừa đảo người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Con Cưng bị khách hàng kiện ra tòa" src="/Content/editorimages/images/con-cung-bi-kien-ra-toa.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thương hiệu Con Cưng&nbsp;c&ograve;n bị Chi cục QLTT TP.HCM v&agrave; Cục QLTT ph&aacute;t hiện nhiều sai phạm kh&aacute;c</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng n&oacute;i:&nbsp;<em>&ldquo;Hiện nay, hồ sơ vụ việc t&ocirc;i đ&atilde; gửi đến Cục Quản l&yacute; thị trường v&agrave; Cục Cạnh tranh v&agrave; Bảo vệ người ti&ecirc;u d&ugrave;ng (Bộ C&ocirc;ng Thương). T&ocirc;i đang chờ kết quả trả lời từ đơn vị n&agrave;y, để quyết định kiện Con Cưng ra t&ograve;a&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra to&agrave;n bộ hệ thống si&ecirc;u thị Con Cưng th&igrave; ph&aacute;t hiện rất nhiều sai phạm kh&aacute;c, chẳng hạn như kh&ocirc;ng xuất xứ được nguồn gốc sản phẩm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Vĩnh cho hay&nbsp;kh&ocirc;ng chấp nhận thương hiệu c&oacute;&nbsp;h&agrave;nh động lừa dối người ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; ảnh hưởng rất lớn đến t&acirc;m l&yacute; phụ huynh.&nbsp;<em>&ldquo;Đến nay t&ocirc;i vẫn chưa nhận được lời giải th&iacute;ch thỏa đ&aacute;ng n&agrave;o về nguồn gốc, xuất xứ thật sự của c&aacute;c sản phẩm đ&atilde; mua, cũng như nhiều mặt h&agrave;ng kh&aacute;c b&aacute;n tại cửa h&agrave;ng Con Cưng. Sau khi c&oacute; kết quả từ cơ quan chức năng, t&ocirc;i sẽ đi đến c&ugrave;ng sự việc&rdquo;</em>, &ocirc;ng Vĩnh n&oacute;i th&ecirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau hai ng&agrave;y kiểm tra của Chi cục QLTT TP.HCM v&agrave; Cục QLTT, thương hiệu Con Cưng&nbsp;c&ograve;n bị ph&aacute;t hiện nhiều sai phạm kh&aacute;c nữa chứ kh&ocirc;ng chỉ như &ocirc;ng Vĩnh&nbsp;tố trước đ&oacute;. C&aacute;c lỗi điển h&igrave;nh như kh&ocirc;ng xuất tr&igrave;nh được h&oacute;a đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hơn 5.000 sản phẩm, nh&atilde;n chồng nh&atilde;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Con Cưng bị khách hàng kiện ra tòa" src="/Content/editorimages/images/con-cung-bi-kien-vi-lua-dao.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Si&ecirc;u thị Con Cưng tại địa chỉ 788 &Acirc;u Cơ (phường 14, quận T&acirc;n B&igrave;nh) c&oacute; sản phẩm sai phạm</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi được hỏi nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; bậc phụ huynh c&oacute; th&oacute;i quen mua c&aacute;c sản phẩm Con Cưng th&igrave; rất nhiều người bất ngờ. Bởi v&igrave;,&nbsp;Con Cưng l&agrave; thương hiệu uy t&iacute;n với rất nhiều cửa h&agrave;ng ở TP.HCM v&agrave; được nhiều phụ huynh lựa chọn. Theo nhiều người,&nbsp;uy t&iacute;n của nh&atilde;n h&agrave;ng sẽ bị giảm s&uacute;t lớn&nbsp;sau vụ việc n&agrave;y. Đ&acirc;y l&agrave; một b&agrave;i học lớn d&agrave;nh cho Con Cưng cũng như những doanh nghiệp kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Khủng hoảng của Con Cưng xuất ph&aacute;t từ việc&nbsp;&ocirc;ng Trương Đ&igrave;nh C&ocirc;ng Vĩnh (phường 14, quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP.HCM)&nbsp;phản &aacute;nh về sai phạm của doanh nghiệp sau khi mua một số sản phẩm d&agrave;nh cho b&eacute; ở một si&ecirc;u thị thuộc hệ thống của C&ocirc;ng ty cổ phần Con Cưng tại địa chỉ 788 &Acirc;u Cơ (phường 14, quận T&acirc;n B&igrave;nh). Theo đ&oacute;,&nbsp;m&atilde; sản phẩm CF G127011, trị gi&aacute; 329.000 đồng c&oacute; dấu hiệu bị cắt nh&atilde;n cũ v&agrave; thay thế bằng nh&atilde;n CF (Con Cưng Fashion), c&oacute; ghi xuất xứ từ Th&aacute;i Lan.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Trời mưa nên tránh xa bốt điện những 'quả bom' nổ chậm cực nguy hiểm / Khảo sát mới nhất người Việt trên 15 tuổi tiêu thụ 21 lít rượu mỗi năm

Sáng ngày 25/7, ông Trương Đình Công Vĩnh (phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM), người mua 7 sản phẩm và tố thương hiệu Con Cưng thay nhãn mác sản phẩm có ghi “Made in Thailand”, cho biết không chấp nhận xin lỗi của doanh nghiệp (DN) này mà sẽ kiện ra tòa, vì công ty có dấu hiệu lừa đảo người tiêu dùng.

Con Cưng bị khách hàng kiện ra tòa

Thương hiệu Con Cưng còn bị Chi cục QLTT TP.HCM và Cục QLTT phát hiện nhiều sai phạm khác

Ông nói: “Hiện nay, hồ sơ vụ việc tôi đã gửi đến Cục Quản lý thị trường và Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương). Tôi đang chờ kết quả trả lời từ đơn vị này, để quyết định kiện Con Cưng ra tòa”.

Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra toàn bộ hệ thống siêu thị Con Cưng thì phát hiện rất nhiều sai phạm khác, chẳng hạn như không xuất xứ được nguồn gốc sản phẩm.

Ông Vĩnh cho hay không chấp nhận thương hiệu có hành động lừa dối người tiêu dùng và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý phụ huynh. “Đến nay tôi vẫn chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng nào về nguồn gốc, xuất xứ thật sự của các sản phẩm đã mua, cũng như nhiều mặt hàng khác bán tại cửa hàng Con Cưng. Sau khi có kết quả từ cơ quan chức năng, tôi sẽ đi đến cùng sự việc”, ông Vĩnh nói thêm.

Sau hai ngày kiểm tra của Chi cục QLTT TP.HCM và Cục QLTT, thương hiệu Con Cưng còn bị phát hiện nhiều sai phạm khác nữa chứ không chỉ như ông Vĩnh tố trước đó. Các lỗi điển hình như không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hơn 5.000 sản phẩm, nhãn chồng nhãn.

Con Cưng bị khách hàng kiện ra tòa

Siêu thị Con Cưng tại địa chỉ 788 Âu Cơ (phường 14, quận Tân Bình) có sản phẩm sai phạm

Khi được hỏi nhiều khách hàng là bậc phụ huynh có thói quen mua các sản phẩm Con Cưng thì rất nhiều người bất ngờ. Bởi vì, Con Cưng là thương hiệu uy tín với rất nhiều cửa hàng ở TP.HCM và được nhiều phụ huynh lựa chọn. Theo nhiều người, uy tín của nhãn hàng sẽ bị giảm sút lớn sau vụ việc này. Đây là một bài học lớn dành cho Con Cưng cũng như những doanh nghiệp khác.

Khủng hoảng của Con Cưng xuất phát từ việc ông Trương Đình Công Vĩnh (phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM) phản ánh về sai phạm của doanh nghiệp sau khi mua một số sản phẩm dành cho bé ở một siêu thị thuộc hệ thống của Công ty cổ phần Con Cưng tại địa chỉ 788 Âu Cơ (phường 14, quận Tân Bình). Theo đó, mã sản phẩm CF G127011, trị giá 329.000 đồng có dấu hiệu bị cắt nhãn cũ và thay thế bằng nhãn CF (Con Cưng Fashion), có ghi xuất xứ từ Thái Lan.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin