Công ty cổ phần thép Pomina (POM) mới đây gặp họa từ trê" /> Công ty cổ phần thép Pomina (POM) mới đây gặp họa từ trê" /> Công ty cổ phần thép Pomina (POM) mới đây gặp họa từ trê" />
Trang:

Cơn khủng hoảng 'thổi bay' 1.100 tỷ đồng của đại gia ngành thép Pomina

Thứ sáu, 28/02/2020 | 14:41
Thứ sáu, 28/07/2018 | 17:29

Cơn khủng hoảng 'thổi bay' 1.100 tỷ đồng của đại gia ngành thép Pomina

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng ty cổ phần th&eacute;p Pomina (POM)&nbsp;mới đ&acirc;y gặp họa từ tr&ecirc;n trời rơi xuống, khi 100 b&aacute;nh cocain trị gi&aacute; 800 tỷ đồng bỗng dưng bị ph&aacute;t hiện trong&nbsp;container phế liệu do Pomina nhập về.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhưng, đ&oacute; chưa phải vận đen duy nhất trong năm nay của POM, trước đ&oacute;, c&ocirc;ng ty n&agrave;y chứng kiến cổ phiếu giảm sốc chưa từng c&oacute;.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lọt 100 b&aacute;nh cocain trị gi&aacute; 800 tỷ đồng</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cơ quan chức năng vừa bắt giữ<em>&nbsp;100 b&aacute;nh cocain</em>&nbsp;trị gi&aacute; khoảng 800 tỷ đồng, được cất giấu trong l&ocirc; h&agrave;ng th&eacute;p phế liệu của&nbsp;<em>C&ocirc;ng ty Pomina</em>&nbsp;2 (C&ocirc;ng ty con của POM) tại T&acirc;n Cảng C&aacute;i M&eacute;p, thuộc cụm cảng Thị Vải - C&aacute;i M&eacute;p, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong c&ocirc;ng văn gửi Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước, POM khẳng định, c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng nhập h&agrave;ng cấm v&agrave; đang t&iacute;ch cực phối hợp với chủ h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c cơ quan chức năng l&agrave;m r&otilde; vấn đề n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bước đầu kiểm tra cho thấy, ni&ecirc;m phong (seal) thực tế l&uacute;c kiểm tra tr&ecirc;n container l&agrave; ML- CO 0063200, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng với chứng từ nhận h&agrave;ng, bao gồm th&ocirc;ng b&aacute;o h&agrave;ng đến của h&atilde;ng t&agrave;u Maersk Line, Packing list v&agrave; vận đơn (Bill of Ladinh) m&agrave; chủ h&agrave;ng cung cấp cho C&ocirc;ng ty th&eacute;p Pomina 2.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; POM cho rằng, l&ocirc; h&agrave;ng 100 b&aacute;nh cocain kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan tới c&ocirc;ng ty, nhưng nh&agrave; đầu tư vẫn e ngại.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong phi&ecirc;n giao dịch 26/7, bất chấp VN-Index đảo chiều đi l&ecirc;n, cổ phiếu POM vẫn cắm đầu giảm s&agrave;n. Chốt phi&ecirc;n, POM dừng ở mức 14.450 đồng/CP, sau khi giảm 1.050 đồng/CP.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; đầu tư b&aacute;n th&aacute;o cổ phiếu POM nhiều tới mức, khối lượng giao dịch POM tăng vọt l&ecirc;n gần 107.000 đơn vị; trong khi đ&oacute;, khối lượng giao dịch trung b&igrave;nh 10 phi&ecirc;n gần đ&acirc;y của POM chỉ l&agrave; 29.767 đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Pomia bay mất 1100 tỷ đồng" src="/Content/editorimages/images/Pomina.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Pomina từng l&agrave; nh&agrave; sản xuất th&eacute;p x&acirc;y dựng lớn nhất Việt Nam v&agrave; c&oacute; thị phần cao hơn Tập đo&agrave;n H&ograve;a Ph&aacute;t.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&agrave; lao dốc của cổ phiếu POM khiến vốn h&oacute;a thị trường th&eacute;p Pomina giảm 197 tỷ đồng, xuống c&ograve;n khoảng 2.700 tỷ đồng.</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tại thời điểm năm 2010,</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Pomina chiếm 17% thị phần th&eacute;p x&acirc;y dựng to&agrave;n quốc trong khi đ&oacute;, H&ograve;a Ph&aacute;t mới chỉ chiếm 12% thị phần.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đến năm 2016, H&ograve;a Ph&aacute;t bứt ph&aacute; mạnh mẽ v&agrave; vượt l&ecirc;n&nbsp;gi&agrave;nh&nbsp;số 1 với 22% thị phần, trong khi Pomina chỉ c&ograve;n chiếm 12% thị phần th&eacute;p x&acirc;y dựng to&agrave;n quốc.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, c&uacute; sốc của nh&agrave; đầu tư nhanh ch&oacute;ng qua đi. Tới phi&ecirc;n 27/7, cổ phiếu POM phục hồi nhẹ. D&ugrave; vậy, so với hồi đầu năm nay, cổ phiếu POM vẫn giảm rất s&acirc;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cổ phiếu giảm s&acirc;u</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; thể thấy, việc bị d&iacute;nh l&ocirc; h&agrave;ng 100 b&aacute;nh cocain trị gi&aacute; khoảng 800 tỷ đồng chỉ l&agrave; vận đen của Pomina; nhưng đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải vận đen duy nhất của c&ocirc;ng ty n&agrave;y trong năm nay. Suốt thời gian qua, cổ phiếu POM giảm kh&aacute; s&acirc;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chốt phi&ecirc;n giao dịch cuối tuần n&agrave;y, POM dừng ở mức 14.600 đồng/CP sau khi giảm 6.100 đồng/CP, tương ứng 29,5% so với cuối th&aacute;ng 1 &ndash; thời điểm POM đạt mức gi&aacute; cao nhất trong năm nay. Đ&agrave; giảm n&agrave;y của POM lấy đi 1.143 tỷ đồng vốn h&oacute;a thị trường của c&ocirc;ng ty n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ở mức 14.600 đồng/CP, thị gi&aacute; của POM thua xa thị gi&aacute; HPG của C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n H&ograve;a Ph&aacute;t (37.300 đồng/CP). Đ&acirc;y l&agrave; điều đ&aacute;ng tiếc cho Pomina v&igrave; đ&atilde; c&oacute; thời Pomina l&agrave; anh cả ng&agrave;nh th&eacute;p chứ kh&ocirc;ng phải H&ograve;a Ph&aacute;t.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Pomina&nbsp;thất thế tới mức bất ngờ g&aacute;nh chịu khoản thua lỗ tới 220 tỷ đồng trong năm 2013 v&agrave; 28,5 tỷ đồng trong năm 2014. Tới nay, Pomina đang phục hồi trở lại nhưng vẫn kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện tại, vốn h&oacute;a thị trường của Pomina chỉ l&agrave; con số rất khi&ecirc;m tốn so với H&ograve;a Ph&aacute;t. Theo thị gi&aacute; POM v&agrave; HPG v&agrave; ng&agrave;y 27/7, vốn h&oacute;a thị trường Pomina v&agrave; H&ograve;a Ph&aacute;t lần lượt l&agrave; 2.737 tỷ đồng v&agrave; 79.221 tỷ đồng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&ograve;a Ph&aacute;t cũng vượt xa Pomina về độ gi&agrave;u của c&aacute;c tỷ ph&uacute; sở hữu cổ phiếu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Trần Đ&igrave;nh Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đo&agrave;n H&ograve;a Ph&aacute;t đang l&agrave; người gi&agrave;u thứ 3 Việt Nam với khối t&agrave;i sản l&ecirc;n đến gần 20.000 tỷ đồng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong khi đ&oacute;, b&agrave; Đỗ Thị Kim Ngọc, em &ocirc;ng Đỗ Duy Th&aacute;i, Th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng quản trị POM, cổ đ&ocirc;ng c&aacute; nh&acirc;n lớn nhất tại c&ocirc;ng ty n&agrave;y, chỉ sở hữu lượng cổ phiếu trị gi&aacute; 150 tỷ đồng.</span></span></p>

- Nữ doanh nhân Singapore đã thuộc vào top quốc gia lý tưởng / Cuộc đối đầu giữa grab và taxi truyền thống vẫn chưa có hồi kết

Công ty cổ phần thép Pomina (POM) mới đây gặp họa từ trên trời rơi xuống, khi 100 bánh cocain trị giá 800 tỷ đồng bỗng dưng bị phát hiện trong container phế liệu do Pomina nhập về.

Nhưng, đó chưa phải vận đen duy nhất trong năm nay của POM, trước đó, công ty này chứng kiến cổ phiếu giảm sốc chưa từng có. 

Lọt 100 bánh cocain trị giá 800 tỷ đồng

Cơ quan chức năng vừa bắt giữ 100 bánh cocain trị giá khoảng 800 tỷ đồng, được cất giấu trong lô hàng thép phế liệu của Công ty Pomina 2 (Công ty con của POM) tại Tân Cảng Cái Mép, thuộc cụm cảng Thị Vải - Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, POM khẳng định, công ty không nhập hàng cấm và đang tích cực phối hợp với chủ hàng và các cơ quan chức năng làm rõ vấn đề này.

Bước đầu kiểm tra cho thấy, niêm phong (seal) thực tế lúc kiểm tra trên container là ML- CO 0063200, không đúng với chứng từ nhận hàng, bao gồm thông báo hàng đến của hãng tàu Maersk Line, Packing list và vận đơn (Bill of Ladinh) mà chủ hàng cung cấp cho Công ty thép Pomina 2.

Dù POM cho rằng, lô hàng 100 bánh cocain không liên quan tới công ty, nhưng nhà đầu tư vẫn e ngại.

Trong phiên giao dịch 26/7, bất chấp VN-Index đảo chiều đi lên, cổ phiếu POM vẫn cắm đầu giảm sàn. Chốt phiên, POM dừng ở mức 14.450 đồng/CP, sau khi giảm 1.050 đồng/CP.

Nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu POM nhiều tới mức, khối lượng giao dịch POM tăng vọt lên gần 107.000 đơn vị; trong khi đó, khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần đây của POM chỉ là 29.767 đơn vị.

Pomia bay mất 1100 tỷ đồng

Pomina từng là nhà sản xuất thép xây dựng lớn nhất Việt Nam và có thị phần cao hơn Tập đoàn Hòa Phát.

Đà lao dốc của cổ phiếu POM khiến vốn hóa thị trường thép Pomina giảm 197 tỷ đồng, xuống còn khoảng 2.700 tỷ đồng.Tại thời điểm năm 2010,

Pomina chiếm 17% thị phần thép xây dựng toàn quốc trong khi đó, Hòa Phát mới chỉ chiếm 12% thị phần.

Đến năm 2016, Hòa Phát bứt phá mạnh mẽ và vượt lên giành số 1 với 22% thị phần, trong khi Pomina chỉ còn chiếm 12% thị phần thép xây dựng toàn quốc. 

Tuy nhiên, cú sốc của nhà đầu tư nhanh chóng qua đi. Tới phiên 27/7, cổ phiếu POM phục hồi nhẹ. Dù vậy, so với hồi đầu năm nay, cổ phiếu POM vẫn giảm rất sâu.

Cổ phiếu giảm sâu

Có thể thấy, việc bị dính lô hàng 100 bánh cocain trị giá khoảng 800 tỷ đồng chỉ là vận đen của Pomina; nhưng đây không phải vận đen duy nhất của công ty này trong năm nay. Suốt thời gian qua, cổ phiếu POM giảm khá sâu.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần này, POM dừng ở mức 14.600 đồng/CP sau khi giảm 6.100 đồng/CP, tương ứng 29,5% so với cuối tháng 1 – thời điểm POM đạt mức giá cao nhất trong năm nay. Đà giảm này của POM lấy đi 1.143 tỷ đồng vốn hóa thị trường của công ty này.

Ở mức 14.600 đồng/CP, thị giá của POM thua xa thị giá HPG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (37.300 đồng/CP). Đây là điều đáng tiếc cho Pomina vì đã có thời Pomina là anh cả ngành thép chứ không phải Hòa Phát.

Pomina thất thế tới mức bất ngờ gánh chịu khoản thua lỗ tới 220 tỷ đồng trong năm 2013 và 28,5 tỷ đồng trong năm 2014. Tới nay, Pomina đang phục hồi trở lại nhưng vẫn không đáng kể.

Hiện tại, vốn hóa thị trường của Pomina chỉ là con số rất khiêm tốn so với Hòa Phát. Theo thị giá POM và HPG và ngày 27/7, vốn hóa thị trường Pomina và Hòa Phát lần lượt là 2.737 tỷ đồng và 79.221 tỷ đồng.

Hòa Phát cũng vượt xa Pomina về độ giàu của các tỷ phú sở hữu cổ phiếu.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát đang là người giàu thứ 3 Việt Nam với khối tài sản lên đến gần 20.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Kim Ngọc, em ông Đỗ Duy Thái, Thành viên Hội đồng quản trị POM, cổ đông cá nhân lớn nhất tại công ty này, chỉ sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 150 tỷ đồng.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin