Theo một báo cáo của trang web đánh giá Glassdoor, th&igr" /> Theo một báo cáo của trang web đánh giá Glassdoor, th&igr" /> Theo một báo cáo của trang web đánh giá Glassdoor, th&igr" />
Trang:

Công việc được trả lương “trên trời” ở các công ty công nghệ

Thứ năm, 09/04/2020 | 01:31
Thứ năm, 30/07/2018 | 15:55

Công việc được trả lương “trên trời” ở các công ty công nghệ

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo một b&aacute;o c&aacute;o của trang web đ&aacute;nh gi&aacute; Glassdoor, th&igrave; 43% số c&ocirc;ng việc hiện nay ở c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&ocirc;ng nghệ kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan g&igrave; đến c&ocirc;ng nghệ cả. Tuy nhi&ecirc;n, cơ cấu c&aacute;c c&ocirc;ng việc c&ocirc;ng nghệ v&agrave; kh&ocirc;ng phải c&ocirc;ng nghệ của c&aacute;c c&ocirc;ng ty cũng kh&aacute;c nhau, như biểu đồ dưới đ&acirc;y m&ocirc; tả tỷ lệ % n&agrave;y ở c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&ocirc;ng nghệ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo số liệu của Glassdoor, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin liệt k&ecirc; ra 10 c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng nghệ được trả lương cao nhất tại c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&ocirc;ng nghệ (lương t&iacute;nh theo năm).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Quản l&yacute; sản phẩm h&agrave;ng h&oacute;a: lương trung b&igrave;nh 116.800 USD</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quản l&yacute; sản phẩm h&agrave;ng h&oacute;a thường thực hiện chức tr&aacute;ch duy tr&igrave; quan hệ với c&aacute;c nh&agrave; cung cấp, gi&aacute;m s&aacute;t chuỗi cung ứng v&agrave; đ&agrave;m ph&aacute;n c&aacute;c hợp đồng cung ứng sản phẩm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><img alt="Công việc được trả lương “trên trời” ở các công ty công nghệ" src="/Content/editorimages/images/quan-li-san-pham-hang-hoa.gif" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quản l&yacute; sản phẩm h&agrave;ng h&oacute;a c&oacute;&nbsp;lương trung b&igrave;nh cao ngất ngưỡng.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh: lương trung b&igrave;nh 117.200 USD</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh đảm nhiệm vai tr&ograve; quản l&yacute;, theo d&otilde;i c&aacute;c hoạt động t&agrave;i ch&iacute;nh trong c&ocirc;ng ty, bao gồm số lương trả cho nh&acirc;n vi&ecirc;n, c&aacute;c giao dịch v&agrave; c&aacute;c hoạt động mua sắm kh&aacute;c. Nh&igrave;n chung, họ l&agrave; những người chịu tr&aacute;ch nhiệm về c&aacute;c tỷ lệ thanh to&aacute;n của c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. Tư vấn quản l&yacute;: lương trung b&igrave;nh 118.500 USD</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một nh&agrave; tư vấn quản l&yacute; sẽ l&agrave;m việc với cả kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; nh&oacute;m quản l&yacute; dự &aacute;n, v&agrave; gi&uacute;p gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c dự &aacute;n nội bộ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4. Tư vấn qu&aacute; tr&igrave;nh kinh doanh: lương trung b&igrave;nh 120.200 USD</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một người tư vấn kinh doanh sẽ phải b&agrave;n bạc với cả c&aacute;c nh&oacute;m b&ecirc;n trong v&agrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i để đảm bảo rằng tất cả đều phối hợp ăn &yacute; với nhau.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>5. Gi&aacute;m đốc marketing sản phẩm: lương trung b&igrave;nh 123.000 USD</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute;m đốc marketing sản phẩm gi&uacute;p định hướng chiến lược cho c&ocirc;ng ty, đảm bảo chắc chắn sản phẩm v&agrave; thị trường lu&ocirc;n ph&ugrave; hợp với nhu cầu của tất cả kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>6.&nbsp; Tư vấn chiến lược: lương trung b&igrave;nh 136.300 USD</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; tư vấn chiến lược chịu tr&aacute;ch nhiệm đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c nguy cơ tiềm ẩn, tiếp cận thị trường v&agrave; thường đề ra c&aacute;c kế hoạch để đưa c&ocirc;ng ty lu&ocirc;n đạt được th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>7. Luật sư ph&aacute;p l&yacute;: lương trung b&igrave;nh 144.200 USD</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Luật sư ph&aacute;p l&yacute; đ&oacute;ng vai tr&ograve; rất quan trọng trong bất cứ c&ocirc;ng ty n&agrave;o &ndash; một nh&oacute;m chuy&ecirc;n gia về ph&aacute;p l&yacute; l&agrave; điều cực kỳ cần thiết để ph&aacute;c thảo ra c&aacute;c hợp đồng, đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c giao dịch v&agrave; đảm bảo chắc chắn l&agrave; c&ocirc;ng ty lu&ocirc;n thực hiện đ&uacute;ng c&aacute;c điều khoản trong luật lao động, tuyển dụng v&agrave; c&aacute;c quy định kh&aacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>8. Luật sư đại diện c&ocirc;ng ty: lương trung b&igrave;nh 147.500 US</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Luật sư đại diện doanh nghiệp l&agrave; một vị tr&iacute; c&oacute; mức lương cao hơn một ch&uacute;t so với luật sư ph&aacute;p l&yacute;. Đ&acirc;y l&agrave; những người tham gia v&agrave;o chiến lược c&ocirc;ng ty, c&aacute;c kế hoạch v&agrave; hoạt động s&aacute;t nhập, mua lại, hay đảm bảo hoạt động t&agrave;i ch&iacute;nh an to&agrave;n cho c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>9. Hội vi&ecirc;n quản l&yacute;: lương trung b&igrave;nh 175.000 USD</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hội vi&ecirc;n quản l&yacute; l&agrave; người đ&oacute;ng vai tr&ograve; quản l&yacute; cấp cao, được Glassdoor định nghĩa l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n trong ban quản trị gi&uacute;p theo d&otilde;i, gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c quan hệ giữa c&ocirc;ng ty với c&aacute;c đối t&aacute;c kh&aacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>10. Luật sư trưởng (người đứng đầu, phụ tr&aacute;ch ph&aacute;p l&yacute; của một c&ocirc;ng ty): lương trung b&igrave;nh 207.800 USD</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Luật sư trưởng l&agrave; vị luật sư được xếp hạng cao nhất trong một c&ocirc;ng ty. Luật sư trưởng l&agrave; người đặt ra chiến lược ph&aacute;p l&yacute; của c&ocirc;ng ty, trong đ&oacute; c&oacute; việc lựa chọn việc c&oacute; theo đuổi kiện tụng hay kh&ocirc;ng, c&oacute; cần thay đổi g&igrave; lớn trong c&aacute;c hợp đồng thu&ecirc; lao động hay kh&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c vấn đề ph&aacute;p l&yacute; quan trọng kh&aacute;c<br /> .</span></span></p>

- Theo khảo sát thì lương nam giới nhiều hơn lương nữ giới / Những kỹ năng giúp bạn kiếm tiền mà không cần bằng đại học

Theo một báo cáo của trang web đánh giá Glassdoor, thì 43% số công việc hiện nay ở các công ty công nghệ không liên quan gì đến công nghệ cả. Tuy nhiên, cơ cấu các công việc công nghệ và không phải công nghệ của các công ty cũng khác nhau, như biểu đồ dưới đây mô tả tỷ lệ % này ở các công ty công nghệ.

Theo số liệu của Glassdoor, chúng tôi xin liệt kê ra 10 công việc không liên quan đến công nghệ được trả lương cao nhất tại các công ty công nghệ (lương tính theo năm).

1. Quản lý sản phẩm hàng hóa: lương trung bình 116.800 USD

Quản lý sản phẩm hàng hóa thường thực hiện chức trách duy trì quan hệ với các nhà cung cấp, giám sát chuỗi cung ứng và đàm phán các hợp đồng cung ứng sản phẩm.

Công việc được trả lương “trên trời” ở các công ty công nghệ

Quản lý sản phẩm hàng hóa có lương trung bình cao ngất ngưỡng.

2. Giám đốc tài chính: lương trung bình 117.200 USD

Giám đốc tài chính đảm nhiệm vai trò quản lý, theo dõi các hoạt động tài chính trong công ty, bao gồm số lương trả cho nhân viên, các giao dịch và các hoạt động mua sắm khác. Nhìn chung, họ là những người chịu trách nhiệm về các tỷ lệ thanh toán của công ty.

3. Tư vấn quản lý: lương trung bình 118.500 USD

Một nhà tư vấn quản lý sẽ làm việc với cả khách hàng và nhóm quản lý dự án, và giúp giám sát các dự án nội bộ.

4. Tư vấn quá trình kinh doanh: lương trung bình 120.200 USD

Một người tư vấn kinh doanh sẽ phải bàn bạc với cả các nhóm bên trong và bên ngoài để đảm bảo rằng tất cả đều phối hợp ăn ý với nhau.

5. Giám đốc marketing sản phẩm: lương trung bình 123.000 USD

Giám đốc marketing sản phẩm giúp định hướng chiến lược cho công ty, đảm bảo chắc chắn sản phẩm và thị trường luôn phù hợp với nhu cầu của tất cả khách hàng.

6.  Tư vấn chiến lược: lương trung bình 136.300 USD

Nhà tư vấn chiến lược chịu trách nhiệm đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn, tiếp cận thị trường và thường đề ra các kế hoạch để đưa công ty luôn đạt được thành công.

7. Luật sư pháp lý: lương trung bình 144.200 USD

Luật sư pháp lý đóng vai trò rất quan trọng trong bất cứ công ty nào – một nhóm chuyên gia về pháp lý là điều cực kỳ cần thiết để phác thảo ra các hợp đồng, đánh giá các giao dịch và đảm bảo chắc chắn là công ty luôn thực hiện đúng các điều khoản trong luật lao động, tuyển dụng và các quy định khác.

8. Luật sư đại diện công ty: lương trung bình 147.500 US

Luật sư đại diện doanh nghiệp là một vị trí có mức lương cao hơn một chút so với luật sư pháp lý. Đây là những người tham gia vào chiến lược công ty, các kế hoạch và hoạt động sát nhập, mua lại, hay đảm bảo hoạt động tài chính an toàn cho công ty.

9. Hội viên quản lý: lương trung bình 175.000 USD

Hội viên quản lý là người đóng vai trò quản lý cấp cao, được Glassdoor định nghĩa là một thành viên trong ban quản trị giúp theo dõi, giám sát các quan hệ giữa công ty với các đối tác khác.

10. Luật sư trưởng (người đứng đầu, phụ trách pháp lý của một công ty): lương trung bình 207.800 USD

Luật sư trưởng là vị luật sư được xếp hạng cao nhất trong một công ty. Luật sư trưởng là người đặt ra chiến lược pháp lý của công ty, trong đó có việc lựa chọn việc có theo đuổi kiện tụng hay không, có cần thay đổi gì lớn trong các hợp đồng thuê lao động hay không và các vấn đề pháp lý quan trọng khác
.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin