Đã là con người, ai cũng có ước mơ và niềm đam mê r" /> Đã là con người, ai cũng có ước mơ và niềm đam mê r" /> Đã là con người, ai cũng có ước mơ và niềm đam mê r" />
Trang:

Công việc lương cao, vị trí tốt và niềm đam mê bạn chọn công việc nào

Thứ bảy, 04/04/2020 | 08:37
Thứ bảy, 28/07/2018 | 11:07

Công việc lương cao, vị trí tốt và niềm đam mê bạn chọn công việc nào

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&atilde; l&agrave; con người, ai cũng c&oacute; ước mơ v&agrave; niềm đam m&ecirc; ri&ecirc;ng. V&agrave; chắc hẳn &iacute;t nhất một lần trong đời, bạn đ&atilde; từng nu&ocirc;i hi vọng sẽ lu&ocirc;n theo đuổi v&agrave; ph&aacute;t triển đam m&ecirc; của m&igrave;nh đến c&ugrave;ng phải kh&ocirc;ng. Nhưng khi rời khỏi canh cửa giảng đường ai cũng sẽ đặt cho minh những c&acirc;u hỏi: &ldquo;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ra trường n&ecirc;n t&igrave;m một c&ocirc;ng việc như thế n&agrave;o? L&agrave;m một việc m&igrave;nh kh&ocirc;ng mấy hứng th&uacute; ở một c&ocirc;ng ty lớn với lương cao, hay l&agrave;m một c&ocirc;ng việc bản th&acirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; chấp nhận một mức lương chỉ tạm đủ sống? &ldquo;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; &yacute; kiến cho rằng: &ldquo;Theo đuổi đam m&ecirc; th&igrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ lu&ocirc;n &ldquo;đuổi&rdquo; theo sau bạn&rdquo;. Vậy nếu như phải chọn giữa một c&ocirc;ng việc m&agrave; bạn đam m&ecirc; nhưng lương thấp, chế độ ph&uacute;c lợi k&eacute;m v&agrave; một c&ocirc;ng việc c&oacute; mức lương đ&aacute;ng mơ ước, m&ocirc;i trường l&agrave;m việc tuyệt vời th&igrave; đ&acirc;u l&agrave; quyết định đ&uacute;ng đắn?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n thực tế, mỗi ch&uacute;ng ta đều cần một khoản tiền nhất định để duy tr&igrave; c&aacute;c nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của bản th&acirc;n. Với số tiền kiếm được, c&oacute; người sẽ vui vẻ v&igrave; c&oacute; một cuộc sống đầy đủ, ấm no về vật chất; cũng sẽ c&oacute; người buồn phiền v&igrave; một cuộc sống thiếu thốn đủ điều. &Aacute;p lực mang t&ecirc;n &quot;cơm &aacute;o gạo tiền&quot; ng&agrave;y một lớn, khiến nhiều người dần tin rằng, c&oacute; tiền l&agrave; c&oacute; hạnh ph&uacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhưng liệu, mỗi s&aacute;ng thức dậy, mỗi ng&agrave;y tr&ecirc;n đường tới cơ quan, mỗi lần bắt tay v&agrave;o c&ocirc;ng việc, liệu họ c&oacute; vui vẻ kh&ocirc;ng, khi c&ocirc;ng việc m&agrave; họ đang phải l&agrave;m mỗi ng&agrave;y kh&ocirc;ng thể mang lại cho họ sự hứng khởi? V&igrave; sao những &ocirc;ng tr&ugrave;m kinh tế lớn thường đưa ra những lời khuy&ecirc;n, kể những c&acirc;u chuyện về đam m&ecirc;? Lựa chọn c&ocirc;ng việc m&agrave; m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch - c&oacute; n&ecirc;n chăng?&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những nguy&ecirc;n nh&acirc;n sau c&oacute; thể gi&uacute;p bạn t&igrave;m được c&acirc;u trả lời:</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng việc chiếm tới 1/3 thậm ch&iacute; 1/2 thời gian mỗi ng&agrave;y của ch&uacute;ng ta&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hầu hết c&aacute;c c&ocirc;ng việc, bạn sẽ phải đi l&agrave;m từ thứ 2 tới thứ 6 (nhiều nơi l&agrave;m cả thứ 7), l&agrave;m từ khoảng 8 giờ s&aacute;ng tới 5 giờ chiều. Nghỉ trưa 1 tiếng, thường sẽ l&agrave; 8 tiếng l&agrave;m việc mỗi ng&agrave;y.&nbsp;Với một c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng y&ecirc;u th&iacute;ch, liệu bạn sẽ chịu được những &aacute;p lực từ c&ocirc;ng việc ấy trong khoảng bao l&acirc;u?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">V&igrave; vậy, thay v&igrave; l&agrave;m một c&ocirc;ng việc bản th&acirc;n kh&ocirc;ng hứng th&uacute; để rồi thường xuy&ecirc;n nhảy việc, chọn một c&ocirc;ng việc m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; gắn b&oacute; với n&oacute; chẳng phải tốt hơn sao?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đam m&ecirc; c&ocirc;ng việc sẽ trở th&agrave;nh nguồn động lực để đi l&agrave;m mỗi ng&agrave;y</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc thức dậy mỗi s&aacute;ng, sửa soạn v&agrave; đi một qu&atilde;ng đường d&agrave;i để tới cơ quan l&agrave;m việc l&agrave; một việc kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng với nhiều người. Nhưng nếu đ&oacute; l&agrave; một c&ocirc;ng việc bạn cực k&igrave; y&ecirc;u th&iacute;ch, việc rời giường mỗi s&aacute;ng sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; vấn đề nữa.<br /> Khả năng ph&aacute;t triển trong c&ocirc;ng việc</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với một c&ocirc;ng việc bạn kh&ocirc;ng c&oacute; hứng th&uacute;, hầu hết th&aacute;i độ bạn d&agrave;nh cho n&oacute; sẽ chỉ l&agrave; hời hợt, l&agrave; tạm bợ. Đ&uacute;ng giờ đến c&ocirc;ng ty, đ&uacute;ng giờ về, ho&agrave;n th&agrave;nh những việc được giao. Tất cả chỉ c&oacute; thế.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tr&aacute;i lại, khi l&agrave;m một c&ocirc;ng việc m&agrave; bạn đam m&ecirc;, bạn sẽ dốc to&agrave;n lực cho n&oacute;. Sẵn s&agrave;ng l&agrave;m th&ecirc;m giờ, c&oacute; những &yacute; kiến s&aacute;ng tạo, c&oacute; những đột ph&aacute; bất ngờ, chịu được &aacute;p lực lớn từ cấp tr&ecirc;n, kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng từ bỏ. V&igrave; th&iacute;ch, bạn sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn, nhiều sức lực hơn, nhiều tr&iacute; tuệ hơn cho c&ocirc;ng việc. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Cách bạn lựa chọn công việc" src="/Content/editorimages/images/cong-viec.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">V&agrave; với một th&aacute;i độ t&iacute;ch cực, cố gắng, ki&ecirc;n tr&igrave; ấy, chắc chắn th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ đến với bạn.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tận hưởng c&ocirc;ng việc, tận hưởng cuộc sống</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Nếu bạn được l&agrave;m c&ocirc;ng việc m&igrave;nh th&iacute;ch th&igrave; cả đời n&agrave;y bạn sẽ kh&ocirc;ng phải l&agrave;m việc&quot;. Chẳng phải ngẫu nhi&ecirc;n m&agrave; c&acirc;u n&oacute;i đ&oacute; được rất nhiều người xem như quan điểm sống, trong đ&oacute; c&oacute; huyền thoại Steve Jobs.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo tiến sĩ Phạm Mạnh H&agrave; - chuy&ecirc;n gia t&acirc;m l&yacute; học, khi chọn ng&agrave;nh nghề, bạn n&ecirc;n tham khảo c&aacute;c quy tắc căn bản:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nguy&ecirc;n tắc 1: Chỉ chọn nghề ph&ugrave; hợp với sở th&iacute;ch v&agrave; hứng th&uacute; của bản th&acirc;n</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nguy&ecirc;n tắc 2: Chọn nghề m&agrave; bản th&acirc;n đủ điều kiện đ&aacute;p ứng, x&eacute;t theo c&aacute;c yếu tố như: sức khỏe, t&iacute;nh c&aacute;ch, năng lực,..</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nguy&ecirc;n tắc 3: Chỉ chọn khi đ&atilde; hiểu biết đủ về nghề: điều kiện, m&ocirc;i trường, t&iacute;nh chất, kh&oacute; khăn,..</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nguy&ecirc;n tắc 4: Kh&ocirc;ng chọn nghề x&atilde; hội kh&ocirc;ng c&ograve;n nhu cầu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nguy&ecirc;n tắc 5: Chọn nghề đ&aacute;p ứng được những gi&aacute; trị m&agrave; bản th&acirc;n coi l&agrave; quan trọng v&agrave; c&oacute; &yacute; nghĩa.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;C&aacute;c bạn phải t&igrave;m ra c&aacute;i m&agrave; m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch. C&aacute;ch duy nhất để l&agrave;m những việc vĩ đại l&agrave; y&ecirc;u những g&igrave; bạn l&agrave;m. Nếu bạn chưa t&igrave;m được điều đ&oacute;, h&atilde;y tiếp tục t&igrave;m kiếm, đừng dừng lại&quot;- Steve Jobs.</span></span></p>

- Vừa mất việc phải làm sao để vượt qua và nhanh có việc lại? / Định nghĩa thương hiệu dưới cái nhin của Merck, G.E, Blackstone.

Đã là con người, ai cũng có ước mơ và niềm đam mê riêng. Và chắc hẳn ít nhất một lần trong đời, bạn đã từng nuôi hi vọng sẽ luôn theo đuổi và phát triển đam mê của mình đến cùng phải không. Nhưng khi rời khỏi canh cửa giảng đường ai cũng sẽ đặt cho minh những câu hỏi: “

Ra trường nên tìm một công việc như thế nào? Làm một việc mình không mấy hứng thú ở một công ty lớn với lương cao, hay làm một công việc bản thân yêu thích và chấp nhận một mức lương chỉ tạm đủ sống? “

Có ý kiến cho rằng: “Theo đuổi đam mê thì thành công sẽ luôn “đuổi” theo sau bạn”. Vậy nếu như phải chọn giữa một công việc mà bạn đam mê nhưng lương thấp, chế độ phúc lợi kém và một công việc có mức lương đáng mơ ước, môi trường làm việc tuyệt vời thì đâu là quyết định đúng đắn?

Trên thực tế, mỗi chúng ta đều cần một khoản tiền nhất định để duy trì các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của bản thân. Với số tiền kiếm được, có người sẽ vui vẻ vì có một cuộc sống đầy đủ, ấm no về vật chất; cũng sẽ có người buồn phiền vì một cuộc sống thiếu thốn đủ điều. Áp lực mang tên "cơm áo gạo tiền" ngày một lớn, khiến nhiều người dần tin rằng, có tiền là có hạnh phúc.

Nhưng liệu, mỗi sáng thức dậy, mỗi ngày trên đường tới cơ quan, mỗi lần bắt tay vào công việc, liệu họ có vui vẻ không, khi công việc mà họ đang phải làm mỗi ngày không thể mang lại cho họ sự hứng khởi? Vì sao những ông trùm kinh tế lớn thường đưa ra những lời khuyên, kể những câu chuyện về đam mê? Lựa chọn công việc mà mình yêu thích - có nên chăng? 

Những nguyên nhân sau có thể giúp bạn tìm được câu trả lời:

Công việc chiếm tới 1/3 thậm chí 1/2 thời gian mỗi ngày của chúng ta 

Hầu hết các công việc, bạn sẽ phải đi làm từ thứ 2 tới thứ 6 (nhiều nơi làm cả thứ 7), làm từ khoảng 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Nghỉ trưa 1 tiếng, thường sẽ là 8 tiếng làm việc mỗi ngày. Với một công việc không yêu thích, liệu bạn sẽ chịu được những áp lực từ công việc ấy trong khoảng bao lâu?

Vì vậy, thay vì làm một công việc bản thân không hứng thú để rồi thường xuyên nhảy việc, chọn một công việc mình yêu thích và gắn bó với nó chẳng phải tốt hơn sao?

Đam mê công việc sẽ trở thành nguồn động lực để đi làm mỗi ngày

Việc thức dậy mỗi sáng, sửa soạn và đi một quãng đường dài để tới cơ quan làm việc là một việc không hề dễ dàng với nhiều người. Nhưng nếu đó là một công việc bạn cực kì yêu thích, việc rời giường mỗi sáng sẽ không còn là vấn đề nữa.
Khả năng phát triển trong công việc

Đối với một công việc bạn không có hứng thú, hầu hết thái độ bạn dành cho nó sẽ chỉ là hời hợt, là tạm bợ. Đúng giờ đến công ty, đúng giờ về, hoàn thành những việc được giao. Tất cả chỉ có thế. 

Trái lại, khi làm một công việc mà bạn đam mê, bạn sẽ dốc toàn lực cho nó. Sẵn sàng làm thêm giờ, có những ý kiến sáng tạo, có những đột phá bất ngờ, chịu được áp lực lớn từ cấp trên, không dễ dàng từ bỏ. Vì thích, bạn sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn, nhiều sức lực hơn, nhiều trí tuệ hơn cho công việc.

Cách bạn lựa chọn công việc

Và với một thái độ tích cực, cố gắng, kiên trì ấy, chắc chắn thành công sẽ đến với bạn.

Tận hưởng công việc, tận hưởng cuộc sống

"Nếu bạn được làm công việc mình thích thì cả đời này bạn sẽ không phải làm việc". Chẳng phải ngẫu nhiên mà câu nói đó được rất nhiều người xem như quan điểm sống, trong đó có huyền thoại Steve Jobs. 

Theo tiến sĩ Phạm Mạnh Hà - chuyên gia tâm lý học, khi chọn ngành nghề, bạn nên tham khảo các quy tắc căn bản:

Nguyên tắc 1: Chỉ chọn nghề phù hợp với sở thích và hứng thú của bản thân

Nguyên tắc 2: Chọn nghề mà bản thân đủ điều kiện đáp ứng, xét theo các yếu tố như: sức khỏe, tính cách, năng lực,..

Nguyên tắc 3: Chỉ chọn khi đã hiểu biết đủ về nghề: điều kiện, môi trường, tính chất, khó khăn,..

Nguyên tắc 4: Không chọn nghề xã hội không còn nhu cầu.

Nguyên tắc 5: Chọn nghề đáp ứng được những giá trị mà bản thân coi là quan trọng và có ý nghĩa.

"Các bạn phải tìm ra cái mà mình yêu thích. Cách duy nhất để làm những việc vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm được điều đó, hãy tiếp tục tìm kiếm, đừng dừng lại"- Steve Jobs.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin