Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT Egroup kiêm Chủ tịch chuỗi Apax Engli" /> Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT Egroup kiêm Chủ tịch chuỗi Apax Engli" /> Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT Egroup kiêm Chủ tịch chuỗi Apax Engli" />
Trang:

Cùng nghe những lời khuyên và cách đầu tư từ Shark Nguyễn Ngọc Thủy

Thứ sáu, 28/02/2020 | 15:19
Thứ sáu, 10/06/2018 | 13:48

Cùng nghe những lời khuyên và cách đầu tư từ Shark Nguyễn Ngọc Thủy

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT Egroup ki&ecirc;m Chủ tịch chuỗi Apax English, cũng g&acirc;y ấn tượng trong chương tr&igrave;nh&nbsp;Shark Tank&nbsp;Việt Nam m&ugrave;a 1 với một số vụ đầu tư, trong đ&oacute; c&oacute; Soya Gardens.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tốc độ mở trung t&acirc;m của Apax được v&iacute; như Thế giới Di động tr&ecirc;n thị trường trung t&acirc;m anh ngữ. Chỉ trong v&ograve;ng gần 3 năm, đơn vị n&agrave;y đ&atilde; mở tới 60 trung t&acirc;m. X&eacute;t về số lượng trung t&acirc;m, Apax đ&atilde; vượt ng&ocirc;i đầu của iLa &ndash; chuỗi trung t&acirc;m tiếng Anh 16 năm tuổi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">M&ugrave;a Shark Tank năm nay, &ocirc;ng Thủy vẫn tham gia v&agrave; cũng với vai tr&ograve; nh&agrave; đầu tư kh&aacute;ch mời.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mới đ&acirc;y trong buổi họp b&aacute;o Shark Tank m&ugrave;a 2, &ocirc;ng Nguyễn Ngọc Thủy đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ về c&aacute;ch để c&aacute;c startup c&oacute; thể chinh phục được c&aacute;c nh&agrave; đầu tư.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo &ocirc;ng, c&aacute;c bạn khởi nghiệp đến với Shark Tank với mong muốn t&igrave;m nh&agrave; đầu tư v&agrave; điều kh&oacute; khăn nhất của c&aacute;c startup l&agrave; nghe c&aacute;c Shark n&oacute;i: &ldquo;T&ocirc;i kh&ocirc;ng đầu tư&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; thất bại nhưng thất bại nhỏ th&ocirc;i. &Ocirc;ng Thủy cho rằng &quot;phải tập tr&igrave;nh b&agrave;y 100 lần mới may ra c&oacute; thể c&oacute; c&aacute;i gật đầu của nh&agrave; đầu tư&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, với mục ti&ecirc;u để gọi vốn, với tư c&aacute;ch l&agrave; người khởi nghiệp v&agrave; cũng l&agrave; nh&agrave; đầu tư, &ocirc;ng Ngọc Thủy c&oacute; những gợi &yacute; về những điều startup cần l&agrave;m khi gọi vốn v&agrave; &ocirc;ng cũng tiết lộ khẩu vị đầu tư của &ocirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Khẩu vị của t&ocirc;i l&agrave; 2 chữ NG</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyễn Ngọc Thủy cũng bật m&iacute; 2 khẩu vị của &ocirc;ng v&agrave; đều li&ecirc;n quan đến chữ NG.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thứ nhất l&agrave; Ng&agrave;nh,&nbsp;c&oacute; đủ lớn hay kh&ocirc;ng. Nếu startup hay nhưng ng&agrave;nh nhỏ th&igrave; cũng phải c&acirc;n nhắc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, &ocirc;ng quan t&acirc;m đến chuyện trong ng&agrave;nh đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; kẻ dẫn đầu chưa v&agrave; startup c&oacute; g&igrave; kh&aacute;c biệt để c&oacute; thể dẫn đầu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thứ hai l&agrave; chữ Người.&nbsp;&Ocirc;ng Thủy giải th&iacute;ch rằng trong chữ NG n&agrave;y, những người s&aacute;ng lập đ&atilde; đủ tốt chưa, họ c&oacute; sẵn s&agrave;ng nh&igrave;n nhận sai lầm để sửa chữa, c&oacute; rộng l&ograve;ng để học hỏi hay kh&ocirc;ng?</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Lời khuyên đầu tư từ Shark Thủy" src="/Content/editorimages/images/Shark-Thuy.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT.Egroup ki&ecirc;m Chủ tịch chuỗi Apax English.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4 ch&igrave;a kh&oacute;a v&agrave;ng để Startup thuyết phục được c&aacute;c c&aacute; mập</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thứ nhất&nbsp;l&agrave; c&aacute;c founders cần chuẩn bị tr&igrave;nh b&agrave;y thật r&otilde; r&agrave;ng về t&agrave;i ch&iacute;nh, chiến lược của dự &aacute;n. C&aacute;ch tr&igrave;nh b&agrave;y logic v&agrave; c&oacute; c&aacute;c con số để thuyết phục nh&agrave; đầu tư.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thứ hai,&nbsp;c&acirc;u chuyện định gi&aacute; startup l&agrave; một vấn đề quan trọng m&agrave; c&aacute;c founders cần ch&uacute; &yacute; để tr&aacute;nh việc định gi&aacute; qu&aacute; cao hoặc qu&aacute; thấp. Nhiều trường hợp định gi&aacute; qu&aacute; cao khiến nh&agrave; đầu tư v&agrave; startup kh&ocirc;ng thể bắt tay.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thứ ba, startup cần chuẩn bị c&acirc;u trả lời r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; xuất ph&aacute;t từ sự trung thực. Nếu kh&ocirc;ng trung thực, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư vốn l&agrave; những người từng trải, sẽ nhận ra những điều thiếu logic trong c&acirc;u trả lời của c&aacute;c startup.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thứ tư,&nbsp;cần t&igrave;m hiểu r&otilde; khẩu vị đầu tư của c&aacute;c c&aacute; mập, nhu cầu của shark bạn hướng đến.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>&Ocirc;ng Thủy cũng gợi &yacute; rằng, startup muốn hướng đều nh&agrave; đầu tư n&agrave;o th&igrave; cần hiểu r&otilde; họ v&agrave; cả những khẩu vị của c&aacute;c c&aacute; mập nữa.</strong></span></span></p>

- Đàm phán tăng lương với sếp dù bạn không phải nhân viên xuất sắc / Phong cách quản lý tạo ra điểm khác biệt của các nhà lãnh đạo

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT Egroup kiêm Chủ tịch chuỗi Apax English, cũng gây ấn tượng trong chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 1 với một số vụ đầu tư, trong đó có Soya Gardens.

Tốc độ mở trung tâm của Apax được ví như Thế giới Di động trên thị trường trung tâm anh ngữ. Chỉ trong vòng gần 3 năm, đơn vị này đã mở tới 60 trung tâm. Xét về số lượng trung tâm, Apax đã vượt ngôi đầu của iLa – chuỗi trung tâm tiếng Anh 16 năm tuổi.

Mùa Shark Tank năm nay, ông Thủy vẫn tham gia và cũng với vai trò nhà đầu tư khách mời.

Mới đây trong buổi họp báo Shark Tank mùa 2, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã có những chia sẻ về cách để các startup có thể chinh phục được các nhà đầu tư.

Theo ông, các bạn khởi nghiệp đến với Shark Tank với mong muốn tìm nhà đầu tư và điều khó khăn nhất của các startup là nghe các Shark nói: “Tôi không đầu tư”. Đó là thất bại nhưng thất bại nhỏ thôi. Ông Thủy cho rằng "phải tập trình bày 100 lần mới may ra có thể có cái gật đầu của nhà đầu tư".

Tuy nhiên, với mục tiêu để gọi vốn, với tư cách là người khởi nghiệp và cũng là nhà đầu tư, ông Ngọc Thủy có những gợi ý về những điều startup cần làm khi gọi vốn và ông cũng tiết lộ khẩu vị đầu tư của ông.

Khẩu vị của tôi là 2 chữ NG

Ông Nguyễn Ngọc Thủy cũng bật mí 2 khẩu vị của ông và đều liên quan đến chữ NG.

Thứ nhất là Ngành, có đủ lớn hay không. Nếu startup hay nhưng ngành nhỏ thì cũng phải cân nhắc. Bên cạnh đó, ông quan tâm đến chuyện trong ngành đó đã có kẻ dẫn đầu chưa và startup có gì khác biệt để có thể dẫn đầu.

Thứ hai là chữ Người. Ông Thủy giải thích rằng trong chữ NG này, những người sáng lập đã đủ tốt chưa, họ có sẵn sàng nhìn nhận sai lầm để sửa chữa, có rộng lòng để học hỏi hay không?

Lời khuyên đầu tư từ Shark Thủy

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT.Egroup kiêm Chủ tịch chuỗi Apax English.

4 chìa khóa vàng để Startup thuyết phục được các cá mập

Thứ nhất là các founders cần chuẩn bị trình bày thật rõ ràng về tài chính, chiến lược của dự án. Cách trình bày logic và có các con số để thuyết phục nhà đầu tư.

Thứ hai, câu chuyện định giá startup là một vấn đề quan trọng mà các founders cần chú ý để tránh việc định giá quá cao hoặc quá thấp. Nhiều trường hợp định giá quá cao khiến nhà đầu tư và startup không thể bắt tay.

Thứ ba, startup cần chuẩn bị câu trả lời rõ ràng và xuất phát từ sự trung thực. Nếu không trung thực, các nhà đầu tư vốn là những người từng trải, sẽ nhận ra những điều thiếu logic trong câu trả lời của các startup.

Thứ tư, cần tìm hiểu rõ khẩu vị đầu tư của các cá mập, nhu cầu của shark bạn hướng đến.

Ông Thủy cũng gợi ý rằng, startup muốn hướng đều nhà đầu tư nào thì cần hiểu rõ họ và cả những khẩu vị của các cá mập nữa.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin