Lực lượng cứu hộ giải cứu thành viên đầu tiên trong nhóm th" /> Lực lượng cứu hộ giải cứu thành viên đầu tiên trong nhóm th" /> Lực lượng cứu hộ giải cứu thành viên đầu tiên trong nhóm th" />
Trang:

Đã giải cứu được cậu bé thứ năm trong đội bóng nhí Thái Lan

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:16
Thứ ba, 09/07/2018 | 18:52

Đã giải cứu được cậu bé thứ năm trong đội bóng nhí Thái Lan

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lực lượng cứu hộ giải cứu th&agrave;nh vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n trong nh&oacute;m thứ hai của đội b&oacute;ng nh&iacute; mắc kẹt trong hang Tham Luang.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Cậu bé thứ năm trong đội bóng nhí Thái Lan được giải cứu" src="/Content/editorimages/images/giai-cuu-cau-be-thu-5-Thai-Lan.gif" /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>H&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội cho thấy cậu b&eacute; thứ 5 được giải cứu khỏi hang Tham Luang đ&atilde; được xe cứu thương đưa tới bệnh viện Chiang Rai dưới sự hộ tống của xe cảnh s&aacute;t.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c nguồn tin tại hang Tham Luang tiết lộ với&nbsp;<em>Guardian</em>&nbsp;rằng cậu b&eacute; đầu ti&ecirc;n trong nh&oacute;m thứ hai đ&atilde; xuất hiện tại cửa hang l&uacute;c 17h. Đ&acirc;y l&agrave; một trong 4 th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng nh&iacute; Lợn Hoang được giải cứu trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n chứng cho biết cậu b&eacute; được đưa bằng c&aacute;ng l&ecirc;n một chiếc xe cứu thương chờ sẵn v&agrave; rời khỏi hiện trường. V&agrave;i ph&uacute;t sau, một chiếc trực thăng cũng bay qua trung t&acirc;m b&aacute;o ch&iacute; ở c&aacute;ch hang Tham Luang v&agrave;i km.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">13 th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng mắc kẹt trong hang từ h&ocirc;m 23/6 được chia l&agrave;m ba nh&oacute;m để lực lượng cứu hộ lần lượt đưa ra ngo&agrave;i. Đ&acirc;y được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh rất kh&oacute; khăn với cả thợ lặn cứu hộ lẫn c&aacute;c thiếu ni&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c cậu b&eacute; c&ograve;n lại trong nh&oacute;m thứ hai được cho l&agrave; đang tập kết tại ng&atilde; ba hang Tham Luang, c&aacute;ch cửa hang khoảng hai km, sau khi vượt qua ng&aacute;ch hang chật hẹp v&agrave; nguy hiểm nhất. Nh&oacute;m thứ ba gồm 4 cậu b&eacute; v&agrave; huấn luyện vi&ecirc;n vẫn đang ở trong khoang ngầm chờ đợt giải cứu tiếp theo,&nbsp;<em>Bangkok Post</em>&nbsp;dẫn c&aacute;c nguồn tin qu&acirc;n sự cho hay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Xe cứu thương rời khỏi hiện trường sau khi có thông tin cậu bé thứ 5 được đưa ra khỏi hang." src="/Content/editorimages/images/xe-cuu-thuong-dua-doi-bong-nhi-Thai-lan.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh Th&aacute;i Lan ph&aacute;t cảnh một chiếc xe cứu thương, được tin l&agrave; chở theo cậu b&eacute; thứ 5 vừa được giải cứu, rời khỏi hang Thamg Luang, tiến về nơi chiếc trực thăng đang chờ sẵn.&nbsp;</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trực thăng n&agrave;y được cho l&agrave; sẽ hướng tới Chiang Rai, nơi những cậu b&eacute; được giải cứu trước đ&oacute; đang điều trị tại bệnh viện.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người đứng đầu chiến dịch giải cứu Narongsak Osotthanakorn cho biết c&aacute;c thợ lặn đ&atilde; v&agrave;o hang Tham Luang l&uacute;c 11h trưa nay để giải cứu 9 th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng nh&iacute; Lợn Hoang vẫn c&ograve;n mắc kẹt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đợt giải cứu thứ hai được triển khai sớm hơn kế hoạch 4-5 tiếng v&igrave; trời sắp mưa lớn. Th&ecirc;m nhiều thợ lặn Th&aacute;i Lan v&agrave; nước ngo&agrave;i đ&atilde; được huy động tham gia đợt giải cứu n&agrave;y, một số người thay thế cho c&aacute;c thợ lặn bị qu&aacute; sức v&agrave;o h&ocirc;m qua.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đội b&oacute;ng nh&iacute; Lợn Hoang c&ugrave;ng huấn luyện vi&ecirc;n mắc kẹt trong hang Tham Luang từ ng&agrave;y 23/6. Ch&iacute;nh quyền Th&aacute;i Lan s&aacute;ng 8/7 bắt đầu thực hiện chiến dịch giải cứu. Trải qua gần 8 tiếng, đội cứu hộ đ&atilde; đưa th&agrave;nh c&ocirc;ng thiếu ni&ecirc;n đầu ti&ecirc;n ra khỏi hang. Ba người c&ograve;n lại lần lượt được giải cứu sau đ&oacute;.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Danhbavieclam.vn sẽ tiếp tục cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh đến c&aacute;c bạn.</span></span></p>

- Thay đổi cách tư duy cũng là một cách để bạn tiết kiệm tiền hiệu quả. / Những cách tiết kiệm tiền cho người mới đi làm để đủng đỉnh tiền

Lực lượng cứu hộ giải cứu thành viên đầu tiên trong nhóm thứ hai của đội bóng nhí mắc kẹt trong hang Tham Luang.

Cậu bé thứ năm trong đội bóng nhí Thái Lan được giải cứu

 

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cậu bé thứ 5 được giải cứu khỏi hang Tham Luang đã được xe cứu thương đưa tới bệnh viện Chiang Rai dưới sự hộ tống của xe cảnh sát.

Các nguồn tin tại hang Tham Luang tiết lộ với Guardian rằng cậu bé đầu tiên trong nhóm thứ hai đã xuất hiện tại cửa hang lúc 17h. Đây là một trong 4 thành viên đội bóng nhí Lợn Hoang được giải cứu trong ngày hôm nay.

Nhân chứng cho biết cậu bé được đưa bằng cáng lên một chiếc xe cứu thương chờ sẵn và rời khỏi hiện trường. Vài phút sau, một chiếc trực thăng cũng bay qua trung tâm báo chí ở cách hang Tham Luang vài km.

13 thành viên đội bóng mắc kẹt trong hang từ hôm 23/6 được chia làm ba nhóm để lực lượng cứu hộ lần lượt đưa ra ngoài. Đây được đánh giá là hành trình rất khó khăn với cả thợ lặn cứu hộ lẫn các thiếu niên.

Các cậu bé còn lại trong nhóm thứ hai được cho là đang tập kết tại ngã ba hang Tham Luang, cách cửa hang khoảng hai km, sau khi vượt qua ngách hang chật hẹp và nguy hiểm nhất. Nhóm thứ ba gồm 4 cậu bé và huấn luyện viên vẫn đang ở trong khoang ngầm chờ đợt giải cứu tiếp theo, Bangkok Post dẫn các nguồn tin quân sự cho hay.

Xe cứu thương rời khỏi hiện trường sau khi có thông tin cậu bé thứ 5 được đưa ra khỏi hang.

Đài truyền hình Thái Lan phát cảnh một chiếc xe cứu thương, được tin là chở theo cậu bé thứ 5 vừa được giải cứu, rời khỏi hang Thamg Luang, tiến về nơi chiếc trực thăng đang chờ sẵn. 

Trực thăng này được cho là sẽ hướng tới Chiang Rai, nơi những cậu bé được giải cứu trước đó đang điều trị tại bệnh viện.

Người đứng đầu chiến dịch giải cứu Narongsak Osotthanakorn cho biết các thợ lặn đã vào hang Tham Luang lúc 11h trưa nay để giải cứu 9 thành viên đội bóng nhí Lợn Hoang vẫn còn mắc kẹt.

Đợt giải cứu thứ hai được triển khai sớm hơn kế hoạch 4-5 tiếng vì trời sắp mưa lớn. Thêm nhiều thợ lặn Thái Lan và nước ngoài đã được huy động tham gia đợt giải cứu này, một số người thay thế cho các thợ lặn bị quá sức vào hôm qua. 

Đội bóng nhí Lợn Hoang cùng huấn luyện viên mắc kẹt trong hang Tham Luang từ ngày 23/6. Chính quyền Thái Lan sáng 8/7 bắt đầu thực hiện chiến dịch giải cứu. Trải qua gần 8 tiếng, đội cứu hộ đã đưa thành công thiếu niên đầu tiên ra khỏi hang. Ba người còn lại lần lượt được giải cứu sau đó.

Danhbavieclam.vn sẽ tiếp tục cập nhật tình hình đến các bạn.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin