Sáng nay (29/5), Hội đồng thi tuyển chức danh " /> Sáng nay (29/5), Hội đồng thi tuyển chức danh " /> Sáng nay (29/5), Hội đồng thi tuyển chức danh " />
Trang:

Đà Nẵng sẽ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư

Thứ sáu, 28/02/2020 | 15:21
Thứ sáu, 29/05/2018 | 09:54

Đà Nẵng sẽ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng nay&nbsp;(29/5), Hội đồng thi tuyển chức danh Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư sẽ họp &ldquo;chốt&rdquo; danh s&aacute;ch ứng vi&ecirc;n dự tuyển chức danh Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Đ&agrave; Nẵng. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/da-nang-thi-tuyen-cong-chuc.jpg" style="height:263px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo th&ocirc;ng tin ban đầu, danh s&aacute;ch 5 ứng vi&ecirc;n dự tuyển chức danh Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Đ&agrave; Nẵng&nbsp;gồm: &ocirc;ng Trần Văn Mẫn - Trưởng ph&ograve;ng Đấu thầu, thẩm định v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t đầu tư; &ocirc;ng Nguyễn Đ&igrave;nh Tuấn - Trưởng ph&ograve;ng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể v&agrave; tư nh&acirc;n; b&agrave; Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Trưởng ph&ograve;ng Đăng k&yacute; kinh doanh; b&agrave; L&ecirc; Thị Kim Phương - Trưởng ph&ograve;ng Kinh tế đối ngoại; &ocirc;ng L&ecirc; Thanh T&ugrave;ng - Trưởng ph&ograve;ng Tổng hợp, quy hoạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng V&otilde; Ngọc Đồng - Gi&aacute;m đốc Sở Nội vụ TP Đ&agrave; Nẵng cho biết&nbsp;hiện Sở Kế hoạch - Đầu tư TP đang thiếu 2 vị tr&iacute; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở: 1 PGĐ phụ tr&aacute;ch mảng x&acirc;y dựng cơ bản v&agrave; 1 PGĐ phụ tr&aacute;ch mảng kinh tế đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo quy chế, đối tượng thi tuyển l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức c&oacute; đủ điều kiện, ti&ecirc;u chuẩn bổ nhiệm được quy hoạch chức danh Ph&oacute; GĐ Sở KH - ĐT giai đoạn 2015-2020 v&agrave; đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại đơn vị n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, Trong buổi l&agrave;m việc với Sở KH -ĐT TP Đ&agrave; Nẵng ng&agrave;y 3/5, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Đ&agrave; Nẵng Trương Quang Nghĩa đ&atilde; ph&ecirc; b&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự ở Sở n&agrave;y. Tại buổi l&agrave;m việc n&agrave;y, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; ph&ecirc; b&igrave;nh Sở KH - ĐT th&agrave;nh phố chậm trễ trong việc t&igrave;m người để bổ nhiệm chức danh Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc ở Sở. Theo &ocirc;ng Nghĩa, do c&ocirc;ng t&aacute;c Đảng k&eacute;m, quy tr&igrave;nh thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ l&uacute;ng t&uacute;ng, c&oacute; những việc t&ugrave;y tiện, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng thẩm quyền, n&ecirc;n Sở KH - ĐT th&agrave;nh phố m&atilde;i kh&ocirc;ng bổ nhiệm được Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở v&agrave; dẫn tới mất đo&agrave;n kết nội bộ trong Sở.</span></span></p>

- Vụ xét xử bác sĩ Lương " Có dấu hiệu xóa dấu vết hiện trường" / Trí tuệ nhân tạo dự đoán tính cách con người qua chuyển động mắt.

Sáng nay (29/5), Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư sẽ họp “chốt” danh sách ứng viên dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, danh sách 5 ứng viên dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Đà Nẵng gồm: ông Trần Văn Mẫn - Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư; ông Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân; bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh; bà Lê Thị Kim Phương - Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại; ông Lê Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổng hợp, quy hoạch.

Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết hiện Sở Kế hoạch - Đầu tư TP đang thiếu 2 vị trí Phó Giám đốc Sở: 1 PGĐ phụ trách mảng xây dựng cơ bản và 1 PGĐ phụ trách mảng kinh tế đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch.

Theo quy chế, đối tượng thi tuyển là cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm được quy hoạch chức danh Phó GĐ Sở KH - ĐT giai đoạn 2015-2020 và đang công tác tại đơn vị này.

Trước đó, Trong buổi làm việc với Sở KH -ĐT TP Đà Nẵng ngày 3/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã phê bình công tác nhân sự ở Sở này. Tại buổi làm việc này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã phê bình Sở KH - ĐT thành phố chậm trễ trong việc tìm người để bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc ở Sở. Theo ông Nghĩa, do công tác Đảng kém, quy trình thực hiện công tác cán bộ lúng túng, có những việc tùy tiện, không đúng thẩm quyền, nên Sở KH - ĐT thành phố mãi không bổ nhiệm được Phó Giám đốc Sở và dẫn tới mất đoàn kết nội bộ trong Sở.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin