Báo cáo của Appota khẳng định, thời điểm này, những con số về nh" /> Báo cáo của Appota khẳng định, thời điểm này, những con số về nh" /> Báo cáo của Appota khẳng định, thời điểm này, những con số về nh" />
Trang:

Đa số người Việt dùng smartphone nhưng chỉ sử dụng các ứng dụng cơ bản

Thứ ba, 25/02/2020 | 21:24
Thứ ba, 16/07/2018 | 00:45

Đa số người Việt dùng smartphone nhưng chỉ sử dụng các ứng dụng cơ bản

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&aacute;o c&aacute;o của Appota khẳng định, thời điểm n&agrave;y, những con số về nh&acirc;n khẩu học của Việt Nam được coi l&agrave; đẹp nhất với lượng người ti&ecirc;u d&ugrave;ng trẻ v&agrave; thuộc tầng lớp trung lưu lớn. Tỷ lệ sở hữu điện thoại th&ocirc;ng minh cao, l&ecirc;n tới 72%, c&oacute; mức ti&ecirc;u thụ phương tiện truyền th&ocirc;ng trực tuyến v&agrave; th&oacute;i quen chơi game di động cao. Điển h&igrave;nh, người Việt xem video clip v&agrave; nghe nhạc tr&ecirc;n điện thoại chiếm 69%. Sự gia tăng nhanh ch&oacute;ng về tỉ lệ sở hữu điện thoại v&agrave; h&agrave;nh vi l&ecirc;n mạng bằng điện thoại l&ecirc;n đến 68%, khẳng định thị trường di động đầy m&agrave;u mỡ, l&agrave; mảnh đất rộng lớn cho c&aacute;c doanh nghiệp tiếp tục khai th&aacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điện thoại di động đứng danh s&aacute;ch những điều th&acirc;n thiết nhất của người Việt bởi phần lớn, người Việt kiểm tra điện thoại của m&igrave;nh ngay khi họ tỉnh dậy, v&agrave; tiếp tục sử dụng n&oacute; với thời gian trung b&igrave;nh 2 tiếng một ng&agrave;y. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, 82% người Việt sẵn s&agrave;ng cho đi th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n để đổi lại qu&agrave; miễn ph&iacute;. C&aacute;c nh&atilde;n h&agrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể chạm tới người d&ugrave;ng với quảng c&aacute;o, qu&agrave; tặng hay vật phẩm qua ứng dụng di động.Ngo&agrave;i ra, b&aacute;o c&aacute;o cũng cho thấy, người Việt Nam sẵn s&agrave;ng trải nghiệm ứng dụng mới với con số trung b&igrave;nh 5 ứng dụng một th&aacute;ng. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Sử dụng smartphone là nhu cầu không thể thiếu của người Việt" src="/Content/editorimages/images/lol22.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Sử dụng smartphone l&agrave; nhu cầu kh&ocirc;ng thể thiếu của người Việt</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy vậy, Việt Nam cũng l&agrave; nước c&oacute; tỉ lệ gỡ c&agrave;i đặt ứng dụng nhiều nhất khu vực 2 Ch&acirc;u &Aacute; &ndash; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương với việc x&oacute;a 3 ứng dụng một th&aacute;ng. Thực tế đ&oacute; đặt ra nhiều th&aacute;ch thức giữ ch&acirc;n người d&ugrave;ng l&acirc;u d&agrave;i cho c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển.B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, 25% những người sở hữu điện thoại th&ocirc;ng minh sử dụng internet tr&ecirc;n di động thường xuy&ecirc;n, thực hiện nhiều t&aacute;c vụ, dịch vụ kh&aacute;c nhau khiến điện thoại di động kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&ocirc;ng cụ giao tiếp, n&oacute; đang trở th&agrave;nh c&ocirc;ng cụ l&agrave;m việc ch&iacute;nh thức của nhiều người. Điều đ&oacute; cũng c&oacute; nghĩa, hơn 70% người d&acirc;n sở hữu điện thoại th&ocirc;ng minh nhưng kh&ocirc;ng sử dụng hết c&aacute;c tiện &iacute;ch m&agrave; điện thoại th&ocirc;ng minh mang lại. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc sử dụng nhiều m&agrave;n h&igrave;nh một l&uacute;c cũng l&agrave; th&oacute;i quen mới của người Việt với b&igrave;nh qu&acirc;n l&agrave; 1,7 thiết bị/ người.&quot;Giờ v&agrave;ng&quot; của điện thoại th&ocirc;ng minh l&agrave; từ 7 đến 9 giờ đ&ecirc;m v&agrave; 9 đến 11 giờ trưa. &ETH;&acirc;y l&agrave; thời gian trong v&agrave; sau bữa ăn của người Việt khi m&agrave; đ&oacute; l&agrave; qu&atilde;ng thời gian họ tr&ograve; chuyện với gia đ&igrave;nh/bạn b&egrave; v&agrave; l&ecirc;n mạng x&atilde; hội. 75% người Việt cầm lấy điện thoại trong 15 ph&uacute;t sau khi thức dậy, v&agrave; chỉ 7% kh&ocirc;ng d&ugrave;ng điện thoại tới 2 tiếng sau khi dậy.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với lĩnh vực thương mại điện tử, 72% tổng số lượt truy cập c&aacute;c trang thương mại điện tử xuất ph&aacute;t từ điện thoại th&ocirc;ng minh. 53% c&aacute;c giao dịch mua h&agrave;ng trực tuyến thực hiện qua điện thoại. Mặc d&ugrave; tỉ lệ truy cập từ điện thoại di động của Việt Nam rất thấp nhưng thương mại điện tử tr&ecirc;n điện thoại di động lại c&oacute; tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong một năm. Thanh to&aacute;n điện tử ước t&iacute;nh đạt 6.4 tỉ Đ&ocirc;-la Mỹ, đat mức tăng trưởng 22%/năm.</span></span></p>

- Người Việt trao đổi thông tin cá nhân chỉ để được nhận quà / Vốn FDI thế hệ mới điều mà Việt Nam cần phải có chiến lược thu hút

Báo cáo của Appota khẳng định, thời điểm này, những con số về nhân khẩu học của Việt Nam được coi là đẹp nhất với lượng người tiêu dùng trẻ và thuộc tầng lớp trung lưu lớn. Tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh cao, lên tới 72%, có mức tiêu thụ phương tiện truyền thông trực tuyến và thói quen chơi game di động cao. Điển hình, người Việt xem video clip và nghe nhạc trên điện thoại chiếm 69%. Sự gia tăng nhanh chóng về tỉ lệ sở hữu điện thoại và hành vi lên mạng bằng điện thoại lên đến 68%, khẳng định thị trường di động đầy màu mỡ, là mảnh đất rộng lớn cho các doanh nghiệp tiếp tục khai thác.

Điện thoại di động đứng danh sách những điều thân thiết nhất của người Việt bởi phần lớn, người Việt kiểm tra điện thoại của mình ngay khi họ tỉnh dậy, và tiếp tục sử dụng nó với thời gian trung bình 2 tiếng một ngày. Bên cạnh đó, 82% người Việt sẵn sàng cho đi thông tin cá nhân để đổi lại quà miễn phí. Các nhãn hàng hoàn toàn có thể chạm tới người dùng với quảng cáo, quà tặng hay vật phẩm qua ứng dụng di động.Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy, người Việt Nam sẵn sàng trải nghiệm ứng dụng mới với con số trung bình 5 ứng dụng một tháng.

Sử dụng smartphone là nhu cầu không thể thiếu của người Việt

Sử dụng smartphone là nhu cầu không thể thiếu của người Việt

Tuy vậy, Việt Nam cũng là nước có tỉ lệ gỡ cài đặt ứng dụng nhiều nhất khu vực 2 Châu Á – Thái Bình Dương với việc xóa 3 ứng dụng một tháng. Thực tế đó đặt ra nhiều thách thức giữ chân người dùng lâu dài cho các nhà phát triển.Bên cạnh đó, 25% những người sở hữu điện thoại thông minh sử dụng internet trên di động thường xuyên, thực hiện nhiều tác vụ, dịch vụ khác nhau khiến điện thoại di động không chỉ là công cụ giao tiếp, nó đang trở thành công cụ làm việc chính thức của nhiều người. Điều đó cũng có nghĩa, hơn 70% người dân sở hữu điện thoại thông minh nhưng không sử dụng hết các tiện ích mà điện thoại thông minh mang lại. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều màn hình một lúc cũng là thói quen mới của người Việt với bình quân là 1,7 thiết bị/ người."Giờ vàng" của điện thoại thông minh là từ 7 đến 9 giờ đêm và 9 đến 11 giờ trưa. Ðây là thời gian trong và sau bữa ăn của người Việt khi mà đó là quãng thời gian họ trò chuyện với gia đình/bạn bè và lên mạng xã hội. 75% người Việt cầm lấy điện thoại trong 15 phút sau khi thức dậy, và chỉ 7% không dùng điện thoại tới 2 tiếng sau khi dậy.

Đối với lĩnh vực thương mại điện tử, 72% tổng số lượt truy cập các trang thương mại điện tử xuất phát từ điện thoại thông minh. 53% các giao dịch mua hàng trực tuyến thực hiện qua điện thoại. Mặc dù tỉ lệ truy cập từ điện thoại di động của Việt Nam rất thấp nhưng thương mại điện tử trên điện thoại di động lại có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong một năm. Thanh toán điện tử ước tính đạt 6.4 tỉ Đô-la Mỹ, đat mức tăng trưởng 22%/năm.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin