Trong suốt nhiều thập kỷ, người Việt đã quen mua bán và ăn vặt ở" /> Trong suốt nhiều thập kỷ, người Việt đã quen mua bán và ăn vặt ở" /> Trong suốt nhiều thập kỷ, người Việt đã quen mua bán và ăn vặt ở" />
Trang:

Đại chiến các cửa hang tiện lợi đến giai đoạn cao trào

Thứ bảy, 29/02/2020 | 17:11
Thứ bảy, 07/07/2018 | 23:59

Đại chiến các cửa hang tiện lợi đến giai đoạn cao trào

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong suốt nhiều thập kỷ, người Việt đ&atilde; quen mua b&aacute;n v&agrave; ăn vặt ở c&aacute;c khu chợ truyền thống. Đ&oacute; l&agrave; một kh&ocirc;ng gian nhộn nhịp đầy m&agrave;u sắc của c&aacute;c quầy h&agrave;ng ngo&agrave;i trời, b&agrave;y b&aacute;n mọi thứ từ hoa quả, rau củ tới b&aacute;nh m&igrave;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hai c&aacute;i t&ecirc;n đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; gần đ&acirc;y gia nhập thị trường b&aacute;n lẻ Việt Nam với những tuy&ecirc;n bố n&oacute;ng nhất l&agrave; 7-Eleven v&agrave; GS25 (H&agrave;n Quốc). Chung đặc điểm, cả 2 thương hiệu n&agrave;y khi mở cửa h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n tại TP.HCM đều diễn ra cảnh rất đ&ocirc;ng kh&aacute;ch xếp h&agrave;ng d&agrave;i chờ mua g&oacute;i snack, ly nước.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&aacute;ng 6/2017, 7-Eleven mở cửa h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n tại quận 1. Trong thời gian đầu, mỗi tuần &ocirc;ng lớn b&aacute;n lẻ n&agrave;y cho ra đời một cửa h&agrave;ng. Doanh nghiệp đặt mục ti&ecirc;u c&oacute; th&ecirc;m 100 cửa h&agrave;ng trong 3 năm đầu hoạt động v&agrave; 1.000 cửa h&agrave;ng sau 10 năm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhưng đến nay, đ&uacute;ng 1 năm g&oacute;p mặt, 7-Eleven chỉ c&oacute; tất cả 18 cửa h&agrave;ng ở TP.HCM, mới đạt khoảng một nửa số cửa h&agrave;ng dự kiến mở.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Cuộc chiến các cửa hàng tiện lợi" src="/Content/editorimages/images/7-eleven.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Địa điểm 7-Eleven mở cửa h&agrave;ng hầu hết l&agrave; c&aacute;c vị tr&iacute; đắc địa ở TP.HCM, đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave; văn ph&ograve;ng, trung t&acirc;m thương mại tập trung d&acirc;n c&ocirc;ng sở v&agrave; người nước ngo&agrave;i, như c&aacute;c quận 1, 2, 3, 7, B&igrave;nh Thạnh.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">7-Eleven mang tới Việt Nam một m&ocirc; h&igrave;nh mới. Chuỗi cửa h&agrave;ng tiện lợi Nhật Bản n&agrave;y mở cửa h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n v&agrave;o th&aacute;ng 8 năm ngo&aacute;i, với điều h&ograve;a nhiệt độ, wifi miễn ph&iacute; ở khu trung t&acirc;m tại TP Hồ Ch&iacute; Minh. Kể từ đ&oacute;, cứ mỗi th&aacute;ng, 7-Eleven lại cho ra đời 2 cửa h&agrave;ng, với tham vọng đạt 100 cửa h&agrave;ng trong v&ograve;ng 3 năm nữa.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">GS Retail - chuỗi si&ecirc;u thị mini H&agrave;n Quốc cũng đ&atilde; mở rộng sang Việt Nam v&agrave;o th&aacute;ng 1. Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c chuỗi địa phương kh&ocirc;ng ngừng tuy&ecirc;n bố những kế hoạch mới để tấn c&ocirc;ng thị trường với h&agrave;ng ng&agrave;n cửa h&agrave;ng mới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cuộc chiến giữa c&aacute;c chuỗi cửa h&agrave;ng tiện lợi l&agrave; thước đo cho thấy cấp độ m&agrave; Việt Nam đ&atilde; đạt được khi quốc gia n&agrave;y bắt đầu mở cửa thương mại v&agrave; đầu tư từ đầu những năm 2000. C&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y được đặt tại đ&acirc;y bởi c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn như Samsung đ&atilde; biến Việt Nam trở th&agrave;nh trung t&acirc;m sản xuất. Thu nhập trung b&igrave;nh của người d&acirc;n tăng l&ecirc;n 2.385 USD từ mức 400 USD từ năm 2000. Trong nửa đầu năm 2018, GDP tăng 7,1%, mức cao nhất trong v&ograve;ng 1 thập kỷ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;T&ocirc;i đang chứng kiến hiện tượng domino. Khi c&aacute;c nh&agrave; b&aacute;n lẻ kh&aacute;c chứng kiến th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&aacute;c đơn vị nước ngo&agrave;i khi v&agrave;o thị trường, Việt Nam sẽ c&agrave;ng c&oacute; nhiều h&atilde;ng b&aacute;n lẻ hơn, nhiều thương hiệu hơn v&agrave; nhiều tay chơi lớn hơn&quot;, theo Willy Kruh - chuy&ecirc;n gia mảng tư vấn ti&ecirc;u d&ugrave;ng to&agrave;n cầu tại Canada của KPMG n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L&agrave; một trong những thị trường ti&ecirc;u d&ugrave;ng trẻ tuổi nhất thế giới, với hơn một nửa trong số 93 triệu người Việt Nam ở độ tuổi dưới 35, Việt Nam đang khiến c&aacute;c nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i cực k&igrave; ưa chuộng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chua Hak Bin - một chuy&ecirc;n gia ph&acirc;n t&iacute;ch tại Maybank nhớ lại trong chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c ở ch&acirc;u &Acirc;u vừa qua, khi c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng hỏi về Việt Nam, &ocirc;ng đ&atilde; khẳng đinh: &quot;Tốc độ tăng trưởng như vậy l&agrave; một hiện tượng. Đ&oacute; chắc chắn l&agrave; một ng&ocirc;i sao nhạc rock&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong v&agrave;i th&aacute;ng vừa qua, c&oacute; rất nhiều thương vụ IPO xuất hiện. Nếu như th&aacute;ng 11, Vincom Retail thu về 709 triệu USD th&igrave; đến th&aacute;ng 4, Techcombank đ&atilde; mang về 922 triệu USD trong đợt IPO của m&igrave;nh. Một th&aacute;ng sau đ&oacute;, Vinhomes lại l&ecirc;n s&agrave;n v&agrave; thu về 1,4 tỷ USD.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Những g&igrave; bạn đang c&oacute; b&acirc;y giờ l&agrave; một nh&oacute;m người trẻ v&agrave; tầng lớp trung lưu th&iacute;ch mua sắm v&agrave; như vậy sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều khoản đầu tư hơn&quot;, Jeffrey Periman - l&atilde;nh đạo khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; của Warburg Pincus n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc; sinh vi&ecirc;n V&otilde; Thị Ho&agrave;i Ng&acirc;n l&agrave; một dạng kh&aacute;ch h&agrave;ng điển h&igrave;nh. V&agrave;o một buổi chiều trong tuần tại TP Hồ Ch&iacute; Minh, Ng&acirc;n đ&atilde; bỏ qua c&aacute;c quầy h&agrave;ng b&aacute;n nước m&iacute;a v&agrave; nước dừa vệ đường để tiến v&agrave;o mua chai nước tại một cửa h&agrave;ng tiện lợi Circle K.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Em v&agrave; người bạn c&ugrave;ng lớp th&iacute;ch tới đ&acirc;y cho những bữa ăn nhanh. Ở đ&oacute; c&oacute; wifi, ghế v&agrave; b&agrave;n đầy đủ&quot;, Ng&acirc;n chia sẻ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Circle K - một chuỗi cửa h&agrave;ng tiện lợi thuộc sở hữu bởi c&ocirc;ng ty ở Canada dẫn đầu l&agrave;n s&oacute;ng c&aacute;c doanh nghiệp nước ngo&agrave;i v&agrave;o Việt Nam từ 10 năm trước khi họ mở cửa h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n tại TP Hồ Ch&iacute; Minh. Chuỗi FamilyMart theo sau v&agrave;o năm 2009.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực n&agrave;y kh&ocirc;ng mấy cất c&aacute;nh cho tới năm 2014 khi nền kinh tế trải qua cuộc khủng hoảng nợ v&agrave; kiểm so&aacute;t được lạm ph&aacute;t. Năm đ&oacute;, McDonald&#39;s v&agrave; Domino cũng đ&atilde; mở cửa h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n tại đ&acirc;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mới đ&acirc;y, Tập đo&agrave;n xăng dầu Việt Nam cũng l&ecirc;n kế hoạch mở những si&ecirc;u thị mini tại ch&iacute;nh c&aacute;c trạm xăng tr&ecirc;n khắp cả nước. C&ograve;n Vingroup đặt mục ti&ecirc;u sẽ c&oacute; 4.000 cửa h&agrave;ng Vinmart+ v&agrave;o năm 2020.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n khắp ch&acirc;u &Aacute;, những si&ecirc;u thị b&aacute;n lẻ cỡ lớn dần trở n&ecirc;n kh&ocirc;ng thực tế nữa khiến những cửa h&agrave;ng tiện lợi mở rộng nhanh hơn bất kỳ loại h&igrave;nh kinh doanh thực phẩm v&agrave; đồ lặt vặt n&agrave;o kh&aacute;c. Tại Indonesia, 2 chuỗi Alfamart v&agrave; Indomaret đ&atilde; mở tới 1.000 si&ecirc;u thị nhỏ v&agrave; cửa h&agrave;ng tiện lợi mỗi năm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Việt Nam đang bắt đầu h&agrave;nh tr&igrave;nh. Họ đang ở điểm thu nhập b&igrave;nh qu&acirc;n đầu người m&agrave; thương mại hiện đại bắt đầu tăng tốc&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cho đến nay vẫn chưa c&oacute; bất kỳ chuy&ecirc;n gia kinh tế tiến h&agrave;nh nghi&ecirc;n cứu ch&iacute;nh thức khẳng định cửa h&agrave;ng tiện lợi l&agrave; dấu hiệu của sự ph&aacute;t triển. Tuy nhi&ecirc;n theo c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu, sự tiến triển của ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&oacute; thể dự đo&aacute;n được khi x&atilde; hội giảu c&oacute; hơn. Với thu nhập b&igrave;nh qu&acirc;n h&agrave;ng năm dưới 2.000 USD, mọi người mua những thứ như xe đạp v&agrave; nhu yếu phẩm cơ bản. Nhưng ở khoảng 2.000 - 6.000 USD, l&agrave; mức b&igrave;nh qu&acirc;n của một người Việt Nam b&acirc;y giờ, c&aacute;c h&agrave;ng ho&aacute; ti&ecirc;u d&ugrave;ng sẽ l&agrave; xe tay ga, tủ lạnh v&agrave; bia.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Vũ Thanh T&uacute;, CEO 7-Eleven Việt Nam đặt cược rằng xu hướng mua sắm mới sẽ gồm cả việc người ti&ecirc;u d&ugrave;ng sẽ gh&eacute; thăm cửa h&agrave;ng tiện lợi như 7-Eleven nhiều hơn. Cho đến nay, c&ocirc;ng ty chủ quản Seven System Vietnam c&oacute; 19 cửa h&agrave;ng tr&ecirc;n khắp cả nước. &Ocirc;ng T&uacute; khẳng định 7-Eleven sẽ cần mở rộng tới 100 cửa h&agrave;ng để c&oacute; thể c&oacute; l&atilde;i, một bước đi phải mất nhiều năm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi từ c&aacute;c cửa h&agrave;ng tạp ho&aacute; nhỏ lẻ sang thương mại hiện đại. Đ&acirc;y l&agrave; những g&igrave; m&agrave; Nhật Bản trải qua từ 40 năm trước. Mọi người đang l&agrave;m việc nhiều hơn v&agrave; &iacute;t c&oacute; thời gian cho những bữa cơm tại gia hơn&quot;, CEO n&agrave;y chia sẻ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thống k&ecirc; của c&aacute;c đơn vị nghi&ecirc;n cứu thị trường, những doanh nghiệp ngoại nổi bật gồm Ministop c&oacute; gần 120 cửa h&agrave;ng, Family Mart l&agrave; 136 cửa h&agrave;ng, Shop &amp; Go tr&ecirc;n 108 cửa h&agrave;ng, Circle K 266 cửa h&agrave;ng tại TP.HCM. C&aacute;c cửa h&agrave;ng tập trung nhiều nhất tại khu vực trung t&acirc;m của th&agrave;nh phố như quận 1, quận 3, quận 5, quận B&igrave;nh Thạnh, quận T&acirc;n Ph&uacute;&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Trần Văn Bắc, Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc Tổng c&ocirc;ng ty thương mại S&agrave;i G&ograve;n (Satra), cho biết điều lớn nhất cản trở sự ph&aacute;t triển c&aacute;c cửa h&agrave;ng tiện lợi ch&iacute;nh l&agrave; mặt bằng. Theo &ocirc;ng, việc t&igrave;m kiếm v&agrave; đ&agrave;m ph&aacute;n mặt bằng hiện nay sao cho đ&aacute;p ứng ti&ecirc;u chuẩn của mỗi cửa h&agrave;ng b&aacute;n lẻ tại c&aacute;c khu d&acirc;n cư vốn kh&ocirc;ng phải dễ d&agrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư cũng t&iacute;nh to&aacute;n, 5 năm đầu của việc kinh doanh cửa h&agrave;ng tiện lợi l&agrave; thời gian chịu lỗ nặng nhất của doanh nghiệp. Tuy nhi&ecirc;n, đ&acirc;y l&agrave; xu thế thị trường. Do đ&oacute;, đơn vị n&agrave;o trụ vững th&igrave; sẽ h&aacute;i được nhiều &ldquo;tr&aacute;i ngọt&rdquo;, nếu kh&ocirc;ng sẽ phải nhường lại s&acirc;n cho những đối thủ mạnh hơn.</span></span></p>

- Thực hiện dự định của mình trong vòng 20 tiếng nếu làm đúng 4 bước sau / Chiến tranh thương mại làm tăng trưởng kinh tế toàn cầu đi lùi

Trong suốt nhiều thập kỷ, người Việt đã quen mua bán và ăn vặt ở các khu chợ truyền thống. Đó là một không gian nhộn nhịp đầy màu sắc của các quầy hàng ngoài trời, bày bán mọi thứ từ hoa quả, rau củ tới bánh mì.

Hai cái tên đáng chú ý gần đây gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam với những tuyên bố nóng nhất là 7-Eleven và GS25 (Hàn Quốc). Chung đặc điểm, cả 2 thương hiệu này khi mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM đều diễn ra cảnh rất đông khách xếp hàng dài chờ mua gói snack, ly nước.

Tháng 6/2017, 7-Eleven mở cửa hàng đầu tiên tại quận 1. Trong thời gian đầu, mỗi tuần ông lớn bán lẻ này cho ra đời một cửa hàng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu có thêm 100 cửa hàng trong 3 năm đầu hoạt động và 1.000 cửa hàng sau 10 năm.

Nhưng đến nay, đúng 1 năm góp mặt, 7-Eleven chỉ có tất cả 18 cửa hàng ở TP.HCM, mới đạt khoảng một nửa số cửa hàng dự kiến mở.

Cuộc chiến các cửa hàng tiện lợi

Địa điểm 7-Eleven mở cửa hàng hầu hết là các vị trí đắc địa ở TP.HCM, đó là các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại tập trung dân công sở và người nước ngoài, như các quận 1, 2, 3, 7, Bình Thạnh.

7-Eleven mang tới Việt Nam một mô hình mới. Chuỗi cửa hàng tiện lợi Nhật Bản này mở cửa hàng đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái, với điều hòa nhiệt độ, wifi miễn phí ở khu trung tâm tại TP Hồ Chí Minh. Kể từ đó, cứ mỗi tháng, 7-Eleven lại cho ra đời 2 cửa hàng, với tham vọng đạt 100 cửa hàng trong vòng 3 năm nữa.

GS Retail - chuỗi siêu thị mini Hàn Quốc cũng đã mở rộng sang Việt Nam vào tháng 1. Trong khi đó, các chuỗi địa phương không ngừng tuyên bố những kế hoạch mới để tấn công thị trường với hàng ngàn cửa hàng mới.

Cuộc chiến giữa các chuỗi cửa hàng tiện lợi là thước đo cho thấy cấp độ mà Việt Nam đã đạt được khi quốc gia này bắt đầu mở cửa thương mại và đầu tư từ đầu những năm 2000. Các nhà máy được đặt tại đây bởi các tập đoàn lớn như Samsung đã biến Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất. Thu nhập trung bình của người dân tăng lên 2.385 USD từ mức 400 USD từ năm 2000. Trong nửa đầu năm 2018, GDP tăng 7,1%, mức cao nhất trong vòng 1 thập kỷ.

"Tôi đang chứng kiến hiện tượng domino. Khi các nhà bán lẻ khác chứng kiến thành công của các đơn vị nước ngoài khi vào thị trường, Việt Nam sẽ càng có nhiều hãng bán lẻ hơn, nhiều thương hiệu hơn và nhiều tay chơi lớn hơn", theo Willy Kruh - chuyên gia mảng tư vấn tiêu dùng toàn cầu tại Canada của KPMG nói.

Là một trong những thị trường tiêu dùng trẻ tuổi nhất thế giới, với hơn một nửa trong số 93 triệu người Việt Nam ở độ tuổi dưới 35, Việt Nam đang khiến các nhà đầu tư nước ngoài cực kì ưa chuộng.

Chua Hak Bin - một chuyên gia phân tích tại Maybank nhớ lại trong chuyến công tác ở châu Âu vừa qua, khi các khách hàng hỏi về Việt Nam, ông đã khẳng đinh: "Tốc độ tăng trưởng như vậy là một hiện tượng. Đó chắc chắn là một ngôi sao nhạc rock".

Trong vài tháng vừa qua, có rất nhiều thương vụ IPO xuất hiện. Nếu như tháng 11, Vincom Retail thu về 709 triệu USD thì đến tháng 4, Techcombank đã mang về 922 triệu USD trong đợt IPO của mình. Một tháng sau đó, Vinhomes lại lên sàn và thu về 1,4 tỷ USD.

"Những gì bạn đang có bây giờ là một nhóm người trẻ và tầng lớp trung lưu thích mua sắm và như vậy sẽ ngày càng có nhiều khoản đầu tư hơn", Jeffrey Periman - lãnh đạo khu vực Đông Nam Á của Warburg Pincus nói.

Cô sinh viên Võ Thị Hoài Ngân là một dạng khách hàng điển hình. Vào một buổi chiều trong tuần tại TP Hồ Chí Minh, Ngân đã bỏ qua các quầy hàng bán nước mía và nước dừa vệ đường để tiến vào mua chai nước tại một cửa hàng tiện lợi Circle K.

"Em và người bạn cùng lớp thích tới đây cho những bữa ăn nhanh. Ở đó có wifi, ghế và bàn đầy đủ", Ngân chia sẻ.

Circle K - một chuỗi cửa hàng tiện lợi thuộc sở hữu bởi công ty ở Canada dẫn đầu làn sóng các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam từ 10 năm trước khi họ mở cửa hàng đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh. Chuỗi FamilyMart theo sau vào năm 2009.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực này không mấy cất cánh cho tới năm 2014 khi nền kinh tế trải qua cuộc khủng hoảng nợ và kiểm soát được lạm phát. Năm đó, McDonald's và Domino cũng đã mở cửa hàng đầu tiên tại đây.

Mới đây, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam cũng lên kế hoạch mở những siêu thị mini tại chính các trạm xăng trên khắp cả nước. Còn Vingroup đặt mục tiêu sẽ có 4.000 cửa hàng Vinmart+ vào năm 2020.

Trên khắp châu Á, những siêu thị bán lẻ cỡ lớn dần trở nên không thực tế nữa khiến những cửa hàng tiện lợi mở rộng nhanh hơn bất kỳ loại hình kinh doanh thực phẩm và đồ lặt vặt nào khác. Tại Indonesia, 2 chuỗi Alfamart và Indomaret đã mở tới 1.000 siêu thị nhỏ và cửa hàng tiện lợi mỗi năm.

"Việt Nam đang bắt đầu hành trình. Họ đang ở điểm thu nhập bình quân đầu người mà thương mại hiện đại bắt đầu tăng tốc".

Cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ chuyên gia kinh tế tiến hành nghiên cứu chính thức khẳng định cửa hàng tiện lợi là dấu hiệu của sự phát triển. Tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu, sự tiến triển của tiêu dùng có thể dự đoán được khi xã hội giảu có hơn. Với thu nhập bình quân hàng năm dưới 2.000 USD, mọi người mua những thứ như xe đạp và nhu yếu phẩm cơ bản. Nhưng ở khoảng 2.000 - 6.000 USD, là mức bình quân của một người Việt Nam bây giờ, các hàng hoá tiêu dùng sẽ là xe tay ga, tủ lạnh và bia.

Ông Vũ Thanh Tú, CEO 7-Eleven Việt Nam đặt cược rằng xu hướng mua sắm mới sẽ gồm cả việc người tiêu dùng sẽ ghé thăm cửa hàng tiện lợi như 7-Eleven nhiều hơn. Cho đến nay, công ty chủ quản Seven System Vietnam có 19 cửa hàng trên khắp cả nước. Ông Tú khẳng định 7-Eleven sẽ cần mở rộng tới 100 cửa hàng để có thể có lãi, một bước đi phải mất nhiều năm.

"Chúng tôi đang trải qua quá trình chuyển đổi từ các cửa hàng tạp hoá nhỏ lẻ sang thương mại hiện đại. Đây là những gì mà Nhật Bản trải qua từ 40 năm trước. Mọi người đang làm việc nhiều hơn và ít có thời gian cho những bữa cơm tại gia hơn", CEO này chia sẻ.

Thống kê của các đơn vị nghiên cứu thị trường, những doanh nghiệp ngoại nổi bật gồm Ministop có gần 120 cửa hàng, Family Mart là 136 cửa hàng, Shop & Go trên 108 cửa hàng, Circle K 266 cửa hàng tại TP.HCM. Các cửa hàng tập trung nhiều nhất tại khu vực trung tâm của thành phố như quận 1, quận 3, quận 5, quận Bình Thạnh, quận Tân Phú…

Ông Trần Văn Bắc, Phó tổng giám đốc Tổng công ty thương mại Sài Gòn (Satra), cho biết điều lớn nhất cản trở sự phát triển các cửa hàng tiện lợi chính là mặt bằng. Theo ông, việc tìm kiếm và đàm phán mặt bằng hiện nay sao cho đáp ứng tiêu chuẩn của mỗi cửa hàng bán lẻ tại các khu dân cư vốn không phải dễ dàng.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng tính toán, 5 năm đầu của việc kinh doanh cửa hàng tiện lợi là thời gian chịu lỗ nặng nhất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây là xu thế thị trường. Do đó, đơn vị nào trụ vững thì sẽ hái được nhiều “trái ngọt”, nếu không sẽ phải nhường lại sân cho những đối thủ mạnh hơn.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin