Theo đó, ông Neo Gim Siong Bennett (Phó Tổng giá" /> Theo đó, ông Neo Gim Siong Bennett (Phó Tổng giá" /> Theo đó, ông Neo Gim Siong Bennett (Phó Tổng giá" />
Trang:

Đại diện ThaiBev chính thức ngồi vào ghế Tổng giám đốc Sabeco

Thứ ba, 25/02/2020 | 21:45
Thứ ba, 24/07/2018 | 21:42

Đại diện ThaiBev chính thức ngồi vào ghế Tổng giám đốc Sabeco

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, &ocirc;ng&nbsp;Neo Gim Siong Bennett&nbsp;(Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc) sẽ ch&iacute;nh thức giữ chức&nbsp;Tổng gi&aacute;m đốc Sabeco&nbsp;từ ng&agrave;y 1/8 thay &nbsp;&ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Nam.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&ocirc;m 19/7, ĐHĐCĐ C&ocirc;ng ty Cổ phần Nước giải kh&aacute;t Chương Dương đ&atilde; bầu &ocirc;ng Neo Gim Siong Bennett l&agrave;m Chủ tịch Hội đồng Quản trị &nbsp;thay &ocirc;ng Trần Đức H&ograve;a.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, hồi th&aacute;ng 4/2018, ThaiBev từng đề nghị với Bộ C&ocirc;ng Thương bầu &ocirc;ng&nbsp;Neo Gim Siong Benett&nbsp;l&agrave;m Tổng gi&aacute;m đốc Sabeco. Tuy nhi&ecirc;n sau đ&oacute; đề nghị n&agrave;y đ&atilde; kh&ocirc;ng được thực hiện v&agrave; &ocirc;ng Benett trở th&agrave;nh Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc Sabeco.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong danh s&aacute;ch th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng quản trị của Sabeco kh&ocirc;ng c&oacute; t&ecirc;n &ocirc;ng Neo Gim Siong Benett.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng&nbsp;Koh Poh Tiong&nbsp;tiếp tục giữ chức vụ&nbsp;Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sabeco&nbsp;v&agrave; l&agrave; người đại diện ph&aacute;p luật của Sabeco.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Koh Poh Tiong hiện l&agrave; Chủ tịch Hội đồng Quản trị &nbsp;Beer Group, c&ocirc;ng ty con của Tập đo&agrave;n ThaiBev (thuộc tỷ ph&uacute; Charoen Sirivadhanabhakdi) đang sở hữu 49% C&ocirc;ng ty Vietnam Beverage. Th&ocirc;ng qua Vietnam Beverage, tỷ ph&uacute; Th&aacute;i đ&atilde; nắm giữ 53,59% vốn điều lệ Sabeco.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Đại diện ThaiBev ngồi ghế tổng giám đốc Sabeco" src="/Content/editorimages/images/giam-doc-Sabeco.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&acirc;n Tổng gi&aacute;m đốc Sabeco Neo Gim Siong Bennett sinh năm 1969, quốc tịch Singapore, l&agrave; cử nh&acirc;n Kỹ thuật &ndash; Cơ kh&iacute; v&agrave; Sản xuất Đại học Nanyang, Singapore.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Bennett c&oacute; hơn 22 năm kinh nghiệm trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp bia, dầu kh&iacute;, h&agrave;ng hải v&agrave; chuỗi cung ứng v&agrave; đ&atilde; c&ocirc;ng t&aacute;c ở khu vực Ch&acirc;u &Aacute;, Mỹ v&agrave; Anh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vai tr&ograve; cuối c&ugrave;ng của &ocirc;ng, trước khi gia nhập Sabeco l&agrave; Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh ng&agrave;nh thực phẩm của Fraser v&agrave; Neave Limited (F&amp;N), nơi &ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện c&aacute;c chiến lược kinh doanh thực phẩm của F&amp;N.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước khi gia nhập F&amp;N, &ocirc;ng Bennett l&agrave; CEO của YCH Group, một c&ocirc;ng ty chuỗi cung ứng ch&acirc;u &Aacute;, nơi &ocirc;ng gi&aacute;m s&aacute;t việc ph&aacute;t triển v&agrave; thực hiện c&aacute;c chiến lược kinh doanh ch&iacute;nh của c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Từ năm 2005-2014, &ocirc;ng đ&atilde; nắm giữ nhiều vị tr&iacute; cấp cao trong Asia Pacifc Breweries Group. Vai tr&ograve; cuối c&ugrave;ng của &ocirc;ng l&agrave; Gi&aacute;m đốc khu vực ở Indochina, Singapore, Heineken-Kirin Nhật Bản, Heineken Đ&agrave;i Loan, Tiger Global Exports v&agrave; Heineken Asia Pacifc Exports.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Bennett bắt đầu sự nghiệp của m&igrave;nh tại Esso (sau đ&oacute; l&agrave; ExxonMobil) với vai tr&ograve; kinh doanh v&agrave;o năm 1994, v&agrave; nắm giữa nhiều vị tr&iacute; kh&aacute;c nhau ở Singapore, Hồng K&ocirc;ng, Trung Quốc, Nhật Bản v&agrave; Việt Nam. Trước khi chuyển sang Asia Pacifc Breweries Limited, &ocirc;ng l&agrave; Tổng Gi&aacute;m đốc v&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Quản trị của ExxonMobil Unique Company Limited c&oacute; trụ sở tại Việt Nam.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng cũng t&iacute;ch cực tham gia v&agrave;o c&aacute;c tổ chức từ thiện, &ocirc;ng thuộc Hội đồng quản trị v&agrave; Ủy ban điều h&agrave;nh của Quỹ thận quốc gia Singapore cũng như l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của Ủy ban quan hệ nh&agrave; t&agrave;i trợ. &Ocirc;ng đồng thời l&agrave; Chủ tịch Quỹ Trợ l&yacute; C&ocirc;ng nh&acirc;n Di cư, Đồng chủ tịch Diễn đ&agrave;n Người lao động Di cư v&agrave; Chủ tịch Quỹ Ph&uacute;c lợi Nh&acirc;n vi&ecirc;n Trong nước (DEWF).</span></span></p>

- Doanh nghiệp xin khai thác 100.000 tấn quặng sắt bán cho Trung Quốc / Công ty FPT báo lãi 146,5 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2018

Theo đó, ông Neo Gim Siong Bennett (Phó Tổng giám đốc) sẽ chính thức giữ chức Tổng giám đốc Sabeco từ ngày 1/8 thay  ông Nguyễn Thành Nam.

Hôm 19/7, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã bầu ông Neo Gim Siong Bennett làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị  thay ông Trần Đức Hòa.

Trước đó, hồi tháng 4/2018, ThaiBev từng đề nghị với Bộ Công Thương bầu ông Neo Gim Siong Benett làm Tổng giám đốc Sabeco. Tuy nhiên sau đó đề nghị này đã không được thực hiện và ông Benett trở thành Phó Tổng giám đốc Sabeco. 

Trong danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Sabeco không có tên ông Neo Gim Siong Benett.

Ông Koh Poh Tiong tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sabeco và là người đại diện pháp luật của Sabeco.

Ông Koh Poh Tiong hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị  Beer Group, công ty con của Tập đoàn ThaiBev (thuộc tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi) đang sở hữu 49% Công ty Vietnam Beverage. Thông qua Vietnam Beverage, tỷ phú Thái đã nắm giữ 53,59% vốn điều lệ Sabeco.

Đại diện ThaiBev ngồi ghế tổng giám đốc Sabeco

Tân Tổng giám đốc Sabeco Neo Gim Siong Bennett sinh năm 1969, quốc tịch Singapore, là cử nhân Kỹ thuật – Cơ khí và Sản xuất Đại học Nanyang, Singapore.

Ông Bennett có hơn 22 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp bia, dầu khí, hàng hải và chuỗi cung ứng và đã công tác ở khu vực Châu Á, Mỹ và Anh.

Vai trò cuối cùng của ông, trước khi gia nhập Sabeco là Giám đốc điều hành ngành thực phẩm của Fraser và Neave Limited (F&N), nơi ông chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các chiến lược kinh doanh thực phẩm của F&N.

Trước khi gia nhập F&N, ông Bennett là CEO của YCH Group, một công ty chuỗi cung ứng châu Á, nơi ông giám sát việc phát triển và thực hiện các chiến lược kinh doanh chính của công ty.

Từ năm 2005-2014, ông đã nắm giữ nhiều vị trí cấp cao trong Asia Pacifc Breweries Group. Vai trò cuối cùng của ông là Giám đốc khu vực ở Indochina, Singapore, Heineken-Kirin Nhật Bản, Heineken Đài Loan, Tiger Global Exports và Heineken Asia Pacifc Exports.

Ông Bennett bắt đầu sự nghiệp của mình tại Esso (sau đó là ExxonMobil) với vai trò kinh doanh vào năm 1994, và nắm giữa nhiều vị trí khác nhau ở Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Trước khi chuyển sang Asia Pacifc Breweries Limited, ông là Tổng Giám đốc và thành viên Hội đồng Quản trị của ExxonMobil Unique Company Limited có trụ sở tại Việt Nam.

Ông cũng tích cực tham gia vào các tổ chức từ thiện, ông thuộc Hội đồng quản trị và Ủy ban điều hành của Quỹ thận quốc gia Singapore cũng như là thành viên của Ủy ban quan hệ nhà tài trợ. Ông đồng thời là Chủ tịch Quỹ Trợ lý Công nhân Di cư, Đồng chủ tịch Diễn đàn Người lao động Di cư và Chủ tịch Quỹ Phúc lợi Nhân viên Trong nước (DEWF).


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin