Giá khởi điểm của tài sản là 299,55 tỷ đồng. Theo VAMC, đã" /> Giá khởi điểm của tài sản là 299,55 tỷ đồng. Theo VAMC, đã" /> Giá khởi điểm của tài sản là 299,55 tỷ đồng. Theo VAMC, đã" />
Trang:

Đại gia sài thành tranh nhau mua tòa nhà bỏ hoang sau 4 năm

Thứ sáu, 28/02/2020 | 16:27
Thứ sáu, 25/07/2018 | 13:25

Đại gia sài thành tranh nhau mua tòa nhà bỏ hoang sau 4 năm

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute; khởi điểm của t&agrave;i sản l&agrave; 299,55 tỷ đồng. Theo VAMC, đ&atilde; c&oacute; 06 kh&aacute;ch h&agrave;ng bao gồm cả ph&aacute;p nh&acirc;n v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n quan t&acirc;m, mua hồ sơ, t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin về t&agrave;i sản đấu gi&aacute;. Hết thời hạn đăng k&yacute; tham gia đấu gi&aacute; chỉ c&ograve;n 2 kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; ph&aacute;p nh&acirc;n c&oacute; trụ sở tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh nộp tiền đặt trước, đủ điều kiện tham gia đấu gi&aacute;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hai kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; trả gi&aacute; so k&egrave; nhau từng bước gi&aacute; v&agrave; phải trả qua 5 v&ograve;ng đấu gi&aacute; mới chọn được người tr&uacute;ng đấu gi&aacute;. Gi&aacute; tr&uacute;ng đấu gi&aacute; l&agrave; 301,15 tỷ đồng, vượt 1,6 tỷ đồng so với mức gi&aacute; khởi điểm của t&agrave;i sản đấu gi&aacute;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Dự án cao ốc văn phòng hạng sang V-Ikon do Công ty TNHH Việt Thuận Thành làm chủ đầu tư vừa được đấu giá thành công với mức giá 301 tỷ đồng" src="/Content/editorimages/images/dau-gi%c3%a122.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Dự &aacute;n cao ốc văn ph&ograve;ng hạng sang V-Ikon do C&ocirc;ng ty TNHH Việt Thuận Th&agrave;nh l&agrave;m chủ đầu tư vừa được đấu gi&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng với mức gi&aacute; 301 tỷ đồng</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&iacute;nh&nbsp;tổng&nbsp;cả&nbsp;số tiền VAMC thu nợ của kh&aacute;ch h&agrave;ng sau khi mua nợ th&igrave; số tiền thu được khi b&aacute;n đấu gi&aacute; khoản nợ cao hơn gi&aacute; mua nợ&nbsp;l&agrave;&nbsp;3,6 tỷ đồng. Con số n&agrave;y vượt dự kiến ban đầu bởi trước đ&acirc;y TCTD đ&atilde; thực hiện b&aacute;n đấu gi&aacute; t&agrave;i sản đảm bảo của khoản nợ xấu n&agrave;y,theo ủy quyền của VAMC với gi&aacute; khởi điểm bằng gi&aacute; b&aacute;n nợ cho VAMC (299,550 tỷ đồng) nhưng kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Được biết, cao ốc V-Ikor được khởi c&ocirc;ng năm 2009. Đến th&aacute;ng 11/2012, chủ đầu tư Việt Thuận Th&agrave;nh xin điều chỉnh Giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng được cấp th&aacute;ng 7/2009 với nội dung điều chỉnh: lấp lỗ th&ocirc;ng tầng quanh m&eacute;p s&agrave;n từ tầng 2 đến tầng 24, nhằm mục đ&iacute;ch ngăn chặn việc ch&aacute;y l&acirc;y lan giữa c&aacute;c tầng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Do đ&oacute;, diện t&iacute;ch s&agrave;n x&acirc;y dựng của dự &aacute;n n&agrave;y được tăng từ 17.139m2 l&ecirc;n 17.786m2. Mật độ x&acirc;y dựng tăng từ 47% l&ecirc;n 49,97%. Hệ số sử dụng đất tăng từ 10,5 l&ecirc;n 11,10. Tuy nhi&ecirc;n, cao ốc được đơn vị thi c&ocirc;ng l&agrave; CTCP X&acirc;y dựng số 1 &ndash; Việt Quang thi c&ocirc;ng đến năm 2013 th&igrave; dừng ho&agrave;n to&agrave;n cho đến nay.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau hơn 04 năm phơi sương, phơi nắng, năm 2017 cao ốc V-Ikor đ&atilde; bị c&ocirc;ng ty Quản l&yacute; Nợ v&agrave; Khai th&aacute;c t&agrave;i sản Agribank (Agribank AMC), thuộc Ng&acirc;n h&agrave;ng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n Việt Nam (Agribank - ng&acirc;n h&agrave;ng cho vay vốn đối với dự &aacute;n), đem đấu gi&aacute; to&agrave;n bộ t&agrave;i sản v&agrave; quyền sử dụng đất của dự &aacute;n với gi&aacute; khởi điểm l&agrave; 319,5 tỷ đồng v&agrave;o ng&agrave;y 19/9/2017. Tuy nhi&ecirc;n, cuộc đấu gi&aacute; đ&atilde; kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p>

- Vụ vỡ đập ở Lào thiệt hại nặng nề và đã tìm được 17 thi thể / Trump hoan nghênh Triều Tiên tháo dỡ bãi thử tên lửa

Giá khởi điểm của tài sản là 299,55 tỷ đồng. Theo VAMC, đã có 06 khách hàng bao gồm cả pháp nhân và cá nhân quan tâm, mua hồ sơ, tìm hiểu thông tin về tài sản đấu giá. Hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá chỉ còn 2 khách hàng là pháp nhân có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh nộp tiền đặt trước, đủ điều kiện tham gia đấu giá

Hai khách hàng đã trả giá so kè nhau từng bước giá và phải trả qua 5 vòng đấu giá mới chọn được người trúng đấu giá. Giá trúng đấu giá là 301,15 tỷ đồng, vượt 1,6 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Dự án cao ốc văn phòng hạng sang V-Ikon do Công ty TNHH Việt Thuận Thành làm chủ đầu tư vừa được đấu giá thành công với mức giá 301 tỷ đồng

Dự án cao ốc văn phòng hạng sang V-Ikon do Công ty TNHH Việt Thuận Thành làm chủ đầu tư vừa được đấu giá thành công với mức giá 301 tỷ đồng

Tính tổng cả số tiền VAMC thu nợ của khách hàng sau khi mua nợ thì số tiền thu được khi bán đấu giá khoản nợ cao hơn giá mua nợ là 3,6 tỷ đồng. Con số này vượt dự kiến ban đầu bởi trước đây TCTD đã thực hiện bán đấu giá tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu này,theo ủy quyền của VAMC với giá khởi điểm bằng giá bán nợ cho VAMC (299,550 tỷ đồng) nhưng không thành công.

Được biết, cao ốc V-Ikor được khởi công năm 2009. Đến tháng 11/2012, chủ đầu tư Việt Thuận Thành xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng được cấp tháng 7/2009 với nội dung điều chỉnh: lấp lỗ thông tầng quanh mép sàn từ tầng 2 đến tầng 24, nhằm mục đích ngăn chặn việc cháy lây lan giữa các tầng.

Do đó, diện tích sàn xây dựng của dự án này được tăng từ 17.139m2 lên 17.786m2. Mật độ xây dựng tăng từ 47% lên 49,97%. Hệ số sử dụng đất tăng từ 10,5 lên 11,10. Tuy nhiên, cao ốc được đơn vị thi công là CTCP Xây dựng số 1 – Việt Quang thi công đến năm 2013 thì dừng hoàn toàn cho đến nay.

Sau hơn 04 năm phơi sương, phơi nắng, năm 2017 cao ốc V-Ikor đã bị công ty Quản lý Nợ và Khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC), thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank - ngân hàng cho vay vốn đối với dự án), đem đấu giá toàn bộ tài sản và quyền sử dụng đất của dự án với giá khởi điểm là 319,5 tỷ đồng vào ngày 19/9/2017. Tuy nhiên, cuộc đấu giá đã không thành công.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin