Một nghiên cứu từ Ngân hàng HSBC chỉ ra rằng tổng đầu tư từ c&aacu" /> Một nghiên cứu từ Ngân hàng HSBC chỉ ra rằng tổng đầu tư từ c&aacu" /> Một nghiên cứu từ Ngân hàng HSBC chỉ ra rằng tổng đầu tư từ c&aacu" />
Trang:

Đầu tư từ Singapore vào Việt Nam dự báo sẽ tăng trong hai năm tới

Thứ tư, 26/02/2020 | 01:43
Thứ tư, 27/07/2018 | 12:07

Đầu tư từ Singapore vào Việt Nam dự báo sẽ tăng trong hai năm tới

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một nghi&ecirc;n cứu từ Ng&acirc;n h&agrave;ng HSBC chỉ ra rằng tổng đầu tư từ c&aacute;c doanh nghiệp tại Singapore v&agrave;o thị trường ASEAN đến năm 2020 được kỳ vọng sẽ tăng, trong đ&oacute; Việt Nam l&agrave; một trong những thị trường ch&iacute;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo khảo s&aacute;t n&agrave;y, Việt Nam l&agrave; điểm đến thu h&uacute;t đối với c&aacute;c doanh nghiệp Singapore c&oacute; kỳ vọng mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Khảo s&aacute;t do Li&ecirc;n đo&agrave;n Doanh nghiệp Singpore thực hiện theo ủy quyền của HSBC t&igrave;m hiểu về nhận định của 1.036 doanh nghiệp tại Singapore về kế hoạch của họ đối với việc mở rộng hoạt động ra nước ngo&agrave;i. 86% doanh nghiệp được khảo s&aacute;t l&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp vừa v&agrave; nhỏ (DNVVN) với doanh thu h&agrave;ng năm ở mức 100 triệu đ&ocirc; la Mỹ hoặc c&oacute; &iacute;t hơn 200 nh&acirc;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong số c&aacute;c doanh nghiệp được phỏng vấn, 76% cho rằng họ đ&atilde; hoạt động tại thị trường Việt Nam (l&agrave; tỷ lệ cao chỉ đứng sau Malaysia 87%, Indonesia 81% v&agrave; Th&aacute;i Lan 80%), v&agrave; 30% kỳ vọng mở rộng hoạt động hơn nữa tại thị trường n&agrave;y trong hai năm tới (chỉ sau Indonesia v&agrave; Malaysia).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thị trường ti&ecirc;u d&ugrave;ng tăng trưởng mạnh v&agrave; tổng thể m&ocirc;i trường đầu tư cải thiện l&agrave; c&aacute;c yếu tố ch&iacute;nh th&uacute;c đẩy đầu tư v&agrave;o Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể, theo kết quả b&aacute;o c&aacute;o, 81% doanh nghiệp c&oacute; kế hoạch mở rộng đầu tư ở Việt Nam đ&aacute;nh gi&aacute; cao nhu cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng, 75% nhấn mạnh tổng thể m&ocirc;i trường đầu tư v&agrave; 63% đề cao chi ph&iacute; hoạt động kinh doanh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hoạt động đầu tư v&agrave; thương mại tăng cao từ Singapore l&agrave; t&iacute;n hiệu tốt đối với Việt Nam do Singapore vốn đ&atilde; l&agrave; một trong những thị trường mang lại nguồn vốn đầu tư cao nhất v&agrave;o thị trường Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Singapore đầu tư vào Việt Nam" src="/Content/editorimages/images/singapore-dau-tu.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">VSIP l&agrave; h&igrave;nh mẫu th&agrave;nh c&ocirc;ng đầu tư của Singapore tại Việt Nam.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">V&agrave;o năm 2016, Singapore mang lại nguồn vốn đầu tư nước ngo&agrave;i v&agrave;o Việt Nam cao thứ ba, chiếm 10% tổng vốn đầu tư nước ngo&agrave;i đạt mức 2,41 tỉ đ&ocirc; la Mỹ. V&agrave;o năm 2017, Singapore đầu tư hơn 41 tỉ đ&ocirc; la Singapore v&agrave;o Việt Nam, chỉ đứng sau H&agrave;n Quốc v&agrave; Nhật Bản.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đầu tư từ Singapore v&agrave;o Việt Nam đến từ c&aacute;c doanh nghiệp bản địa cũng như từ nhiều c&ocirc;ng ty quốc tế. Trong số 37.400 doanh nghiệp quốc tế tại Singapore, c&oacute; 7.000 c&ocirc;ng ty l&agrave; c&ocirc;ng ty đa quốc gia v&agrave; 60% c&oacute; hoạt động trong khu vực.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Winfield Wong, Gi&aacute;m đốc to&agrave;n quốc Khối Dịch vụ Ng&acirc;n h&agrave;ng Doanh nghiệp, HSBC Việt Nam nhận định: &ldquo;Trong khi c&aacute;c doanh nghiệp Singapore đ&aacute;nh gi&aacute; cao đ&agrave; tăng trưởng của thị trường ti&ecirc;u d&ugrave;ng tại Việt Nam, b&aacute;o c&aacute;o cho thấy nhiều doanh nghiệp đang t&igrave;m kiếm cơ hội tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường n&agrave;y trước những tiềm năng kinh tế c&oacute; được từ sự thay đổi nh&acirc;n khẩu học&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo &ocirc;ng Winfield Wong, hầu hết c&aacute;c doanh nghiệp Singapore đều hiểu được c&ocirc;ng thức của sự th&agrave;nh c&ocirc;ng khi vươn ra hoạt động ở nước ngo&agrave;i thường bao gồm việc chọn lựa một đối t&aacute;c hoặc nh&agrave; tư vấn ph&ugrave; hợp. Điều n&agrave;y mang đến nhiều cơ hội hợp t&aacute;c cho c&aacute;c DNVVN tại Việt Nam. V&agrave; việc h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c mối quan hệ đối t&aacute;c ng&agrave;y nay c&ograve;n diễn ra ở một tốc độ nhanh hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Do đ&oacute;, để c&oacute; thể nắm bắt trọn vẹn c&aacute;c cơ hội đầu tư n&agrave;y, c&aacute;c doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động kết nối với mạng lưới c&aacute;c thị trường quốc tế, tiếp cận c&aacute;c doanh nghiệp vừa v&agrave; nhỏ tại Singapore đang c&oacute; kế hoạch mở rộng kinh doanh khi họ vừa v&agrave;o thị trường&rdquo;, &ocirc;ng Winfield Wong n&oacute;i th&ecirc;m.</span></span></p>

- Cựu nhân viên Google thành người giàu thứ 12 Trung Quốc nhờ IPO / Mỹ - EU đình chiến thương mại ảnh hưởng như thế nào đến Trung Quốc

Một nghiên cứu từ Ngân hàng HSBC chỉ ra rằng tổng đầu tư từ các doanh nghiệp tại Singapore vào thị trường ASEAN đến năm 2020 được kỳ vọng sẽ tăng, trong đó Việt Nam là một trong những thị trường chính.

Theo khảo sát này, Việt Nam là điểm đến thu hút đối với các doanh nghiệp Singapore có kỳ vọng mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Khảo sát do Liên đoàn Doanh nghiệp Singpore thực hiện theo ủy quyền của HSBC tìm hiểu về nhận định của 1.036 doanh nghiệp tại Singapore về kế hoạch của họ đối với việc mở rộng hoạt động ra nước ngoài. 86% doanh nghiệp được khảo sát là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) với doanh thu hàng năm ở mức 100 triệu đô la Mỹ hoặc có ít hơn 200 nhân viên.

Trong số các doanh nghiệp được phỏng vấn, 76% cho rằng họ đã hoạt động tại thị trường Việt Nam (là tỷ lệ cao chỉ đứng sau Malaysia 87%, Indonesia 81% và Thái Lan 80%), và 30% kỳ vọng mở rộng hoạt động hơn nữa tại thị trường này trong hai năm tới (chỉ sau Indonesia và Malaysia).

Thị trường tiêu dùng tăng trưởng mạnh và tổng thể môi trường đầu tư cải thiện là các yếu tố chính thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể, theo kết quả báo cáo, 81% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng đầu tư ở Việt Nam đánh giá cao nhu cầu khách hàng tiềm năng, 75% nhấn mạnh tổng thể môi trường đầu tư và 63% đề cao chi phí hoạt động kinh doanh.

Hoạt động đầu tư và thương mại tăng cao từ Singapore là tín hiệu tốt đối với Việt Nam do Singapore vốn đã là một trong những thị trường mang lại nguồn vốn đầu tư cao nhất vào thị trường Việt Nam.

Singapore đầu tư vào Việt Nam

VSIP là hình mẫu thành công đầu tư của Singapore tại Việt Nam.

Vào năm 2016, Singapore mang lại nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cao thứ ba, chiếm 10% tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt mức 2,41 tỉ đô la Mỹ. Vào năm 2017, Singapore đầu tư hơn 41 tỉ đô la Singapore vào Việt Nam, chỉ đứng sau Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đầu tư từ Singapore vào Việt Nam đến từ các doanh nghiệp bản địa cũng như từ nhiều công ty quốc tế. Trong số 37.400 doanh nghiệp quốc tế tại Singapore, có 7.000 công ty là công ty đa quốc gia và 60% có hoạt động trong khu vực.

Ông Winfield Wong, Giám đốc toàn quốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Doanh nghiệp, HSBC Việt Nam nhận định: “Trong khi các doanh nghiệp Singapore đánh giá cao đà tăng trưởng của thị trường tiêu dùng tại Việt Nam, báo cáo cho thấy nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường này trước những tiềm năng kinh tế có được từ sự thay đổi nhân khẩu học”.

Theo ông Winfield Wong, hầu hết các doanh nghiệp Singapore đều hiểu được công thức của sự thành công khi vươn ra hoạt động ở nước ngoài thường bao gồm việc chọn lựa một đối tác hoặc nhà tư vấn phù hợp. Điều này mang đến nhiều cơ hội hợp tác cho các DNVVN tại Việt Nam. Và việc hình thành các mối quan hệ đối tác ngày nay còn diễn ra ở một tốc độ nhanh hơn.

"Do đó, để có thể nắm bắt trọn vẹn các cơ hội đầu tư này, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động kết nối với mạng lưới các thị trường quốc tế, tiếp cận các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Singapore đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh khi họ vừa vào thị trường”, ông Winfield Wong nói thêm.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin