Trong công việc nhân viên có thể khôn" />

Trong công việc nhân viên có thể khôn" />

Trong công việc nhân viên có thể khôn" />

Trang:

Đây là những lý do khiến nhân viên không phục nhà quản lý

Thứ tư, 26/02/2020 | 15:27
Thứ tư, 20/07/2018 | 17:07

Đây là những lý do khiến nhân viên không phục nhà quản lý

<p><img alt="nhan vien khong phuc sep" src="/Content/editorimages/images/khong-phuc.jpg" /></p> <p>Trong c&ocirc;ng việc nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; thể kh&ocirc;ng th&iacute;ch bạn, kh&ocirc;ng sợ bạn hoặc l&agrave; đ&ocirc;i l&uacute;c lớn tiếng với bạn trong buổi họp. Nhưng đừng bao giờ đ&aacute;nh mất sự t&ocirc;n trọng của họ d&agrave;nh cho bạn. &nbsp;Nếu bạn kh&ocirc;ng muốn trở th&agrave;nh l&yacute; do nghỉ việc của nh&acirc;n vi&ecirc;n th&igrave; h&atilde;y tr&aacute;nh những sai lầm sau.<br /> &nbsp;</p> <p><strong>Bạn thường đổ lỗi cho nh&acirc;n vi&ecirc;n</strong></p> <p>Một người quản l&yacute; tốt lu&ocirc;n nhận một phần tr&aacute;ch nhiệm về ph&iacute;a họ v&agrave; lu&ocirc;n nhường th&agrave;nh t&iacute;ch cho nh&acirc;n vi&ecirc;n. Việc đổ lỗi cho người kh&aacute;c kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng thể chấp nhận trong c&ocirc;ng việc m&agrave; ở vị tr&iacute; quản l&yacute; n&oacute; thể hiện tư c&aacute;ch của người đ&oacute;.</p> <p>Sai lầm trong c&ocirc;ng việc l&agrave; điều kh&ocirc;ng ai mong muốn v&igrave; vậy nếu nh&acirc;n vi&ecirc;n mắc lỗi, trước khi ph&ecirc; b&igrave;nh h&atilde;y cho họ cảm thấy được sếp s&aacute;t c&aacute;nh vượt qua. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; bạn l&atilde;nh hết tội trạng về ph&iacute;a m&igrave;nh m&agrave; đơn giản l&agrave; thừa nhận phần tr&aacute;ch nhiệm ở ph&iacute;a m&igrave;nh với tư c&aacute;ch quản l&yacute;.</p> <p><strong>Bạn kh&ocirc;ng t&ocirc;n trọng nh&acirc;n vi&ecirc;n</strong></p> <p>H&atilde;y đối xử với mọi người như c&aacute;c c&aacute;ch bạn muốn được đối xử. Theo khảo s&aacute;t của HBR, hơn 54% nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&ocirc;ng cảm thấy được sếp v&agrave; c&ocirc;ng ty tr&acirc;n trọng m&agrave; bị đối xử như một c&ocirc;ng cụ l&agrave;m việc. Điều n&agrave;y cực kỳ tai hại nếu muốn nh&acirc;n vi&ecirc;n cống hiến hết m&igrave;nh cho c&ocirc;ng việc v&agrave; giữ ch&acirc;n họ.&nbsp;</p> <p>Lu&ocirc;n phớt lờ những &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p của nh&acirc;n vi&ecirc;n trong cuộc họp, la mắng nh&acirc;n vi&ecirc;n trước mặt kh&aacute;ch h&agrave;ng hay kh&ocirc;ng bao giờ ghi nhận th&agrave;nh t&iacute;ch l&agrave; những dấu hiệu bạn kh&ocirc;ng t&ocirc;n trọng nh&acirc;n vi&ecirc;n của m&igrave;nh như họ đ&aacute;ng được.</p> <p><strong>Bạn n&oacute;i một đằng, l&agrave;m một nẻo</strong></p> <p>Bạn mong đợi nh&acirc;n vi&ecirc;n lu&ocirc;n theo kịp deadline, lu&ocirc;n s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng việc, lu&ocirc;n chăm chỉ l&agrave;m việc&hellip;. Nhưng bạn c&oacute; đang l&agrave;m được điều tương tự?</p> <p>Với tư c&aacute;ch l&agrave; quản l&yacute;, bạn ch&iacute;nh l&agrave; tấm gương để nh&acirc;n vi&ecirc;n thực h&agrave;nh theo. Đừng bao giờ nghĩ rằng v&igrave; m&igrave;nh l&agrave; sếp th&igrave; m&igrave;nh c&oacute; quyền l&agrave; trường hợp ngoại lệ. V&agrave; c&ograve;n g&igrave; tệ hại hơn khi lời n&oacute;i v&agrave; h&agrave;nh động kh&ocirc;ng thống nhất với nhau. L&uacute;c n&agrave;y, bạn kh&ocirc;ng kh&aacute;c g&igrave; một kẻ n&oacute;i dối.</p> <p>Ở bất kỳ vị tr&iacute; hay cấp độ, việc li&ecirc;n tục học hỏi, ph&aacute;t triển bản th&acirc;n cũng như kỹ năng quản l&yacute; l&agrave; điều cần thiết trong suốt con đường sự nghiệp. Sai lầm của nhiều người l&agrave; cho rằng m&igrave;nh l&agrave; sếp tức m&igrave;nh giỏi hơn nh&acirc;n vi&ecirc;n.</p> <p><strong>Bạn k&igrave;m h&atilde;m nh&acirc;n vi&ecirc;n trong khu&ocirc;n khổ do ch&iacute;nh bạn đặt ra</strong></p> <p>Người l&atilde;nh đạo giỏi sẽ tuyển những người th&ocirc;ng minh hơn anh ấy v&agrave; cho ph&eacute;p họ thể hiện năng lực của m&igrave;nh tối đa. Khi đạt đến một mức kinh nghiệm v&agrave; năng lực đủ cao, nh&acirc;n vi&ecirc;n của bạn cần được trao quyền quyết định trong c&ocirc;ng việc thay v&igrave; li&ecirc;n tục phải b&aacute;o c&aacute;o với bạn để hỏi xin quyết định. H&atilde;y cho ph&eacute;p họ tự do quản l&yacute; thời gian v&agrave; c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh thay v&igrave; phải l&agrave;m theo những lịch tr&igrave;nh của bạn đề ra.</p> <p>Cảm gi&aacute;c &eacute;p buộc v&igrave; d&ugrave; bất cứ l&yacute; do g&igrave; sẽ giết chết nhiệt huyết v&agrave; hiệu quả l&agrave;m việc của nh&acirc;n vi&ecirc;n. &nbsp; &nbsp;Phong c&aacute;ch quản l&yacute; chi li nhất cử nhất động của nh&acirc;n vi&ecirc;n sẽ khiến họ cảm thấy bị mất kiểm so&aacute;t v&agrave; k&igrave;m h&atilde;m năng lực. Một người l&agrave;m việc hiệu quả cao nhất khi tinh thần được thoải m&aacute;i tự do.</p> <p><strong>Cuối c&ugrave;ng:</strong></p> <p>Như đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n, một mối quan hệ m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chỗ cho sự t&ocirc;n trọng th&igrave; kết cục sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp. Sự t&ocirc;n trọng của một người d&agrave;nh cho ai đ&oacute; l&agrave; do họ xứng đ&aacute;ng c&oacute; được. Nếu bạn muốn c&oacute; được sự t&ocirc;n trọng của nh&acirc;n vi&ecirc;n, h&atilde;y cư xử sao cho d&agrave;nh được điều đ&oacute;.</p>

- Những kỹ năng tuyệt vời cần cho một quản lý xuất sắc / Tổng thống Obama và những lời khuyên dành cho nhà quản lý tương lai

nhan vien khong phuc sep

Trong công việc nhân viên có thể không thích bạn, không sợ bạn hoặc là đôi lúc lớn tiếng với bạn trong buổi họp. Nhưng đừng bao giờ đánh mất sự tôn trọng của họ dành cho bạn.  Nếu bạn không muốn trở thành lý do nghỉ việc của nhân viên thì hãy tránh những sai lầm sau.
 

Bạn thường đổ lỗi cho nhân viên

Một người quản lý tốt luôn nhận một phần trách nhiệm về phía họ và luôn nhường thành tích cho nhân viên. Việc đổ lỗi cho người khác không chỉ là hành vi không thể chấp nhận trong công việc mà ở vị trí quản lý nó thể hiện tư cách của người đó.

Sai lầm trong công việc là điều không ai mong muốn vì vậy nếu nhân viên mắc lỗi, trước khi phê bình hãy cho họ cảm thấy được sếp sát cánh vượt qua. Điều này không có nghĩa là bạn lãnh hết tội trạng về phía mình mà đơn giản là thừa nhận phần trách nhiệm ở phía mình với tư cách quản lý.

Bạn không tôn trọng nhân viên

Hãy đối xử với mọi người như các cách bạn muốn được đối xử. Theo khảo sát của HBR, hơn 54% nhân viên không cảm thấy được sếp và công ty trân trọng mà bị đối xử như một công cụ làm việc. Điều này cực kỳ tai hại nếu muốn nhân viên cống hiến hết mình cho công việc và giữ chân họ. 

Luôn phớt lờ những ý kiến đóng góp của nhân viên trong cuộc họp, la mắng nhân viên trước mặt khách hàng hay không bao giờ ghi nhận thành tích là những dấu hiệu bạn không tôn trọng nhân viên của mình như họ đáng được.

Bạn nói một đằng, làm một nẻo

Bạn mong đợi nhân viên luôn theo kịp deadline, luôn sáng tạo trong công việc, luôn chăm chỉ làm việc…. Nhưng bạn có đang làm được điều tương tự?

Với tư cách là quản lý, bạn chính là tấm gương để nhân viên thực hành theo. Đừng bao giờ nghĩ rằng vì mình là sếp thì mình có quyền là trường hợp ngoại lệ. Và còn gì tệ hại hơn khi lời nói và hành động không thống nhất với nhau. Lúc này, bạn không khác gì một kẻ nói dối.

Ở bất kỳ vị trí hay cấp độ, việc liên tục học hỏi, phát triển bản thân cũng như kỹ năng quản lý là điều cần thiết trong suốt con đường sự nghiệp. Sai lầm của nhiều người là cho rằng mình là sếp tức mình giỏi hơn nhân viên.

Bạn kìm hãm nhân viên trong khuôn khổ do chính bạn đặt ra

Người lãnh đạo giỏi sẽ tuyển những người thông minh hơn anh ấy và cho phép họ thể hiện năng lực của mình tối đa. Khi đạt đến một mức kinh nghiệm và năng lực đủ cao, nhân viên của bạn cần được trao quyền quyết định trong công việc thay vì liên tục phải báo cáo với bạn để hỏi xin quyết định. Hãy cho phép họ tự do quản lý thời gian và công việc của mình thay vì phải làm theo những lịch trình của bạn đề ra.

Cảm giác ép buộc vì dù bất cứ lý do gì sẽ giết chết nhiệt huyết và hiệu quả làm việc của nhân viên.    Phong cách quản lý chi li nhất cử nhất động của nhân viên sẽ khiến họ cảm thấy bị mất kiểm soát và kìm hãm năng lực. Một người làm việc hiệu quả cao nhất khi tinh thần được thoải mái tự do.

Cuối cùng:

Như đã nói ở trên, một mối quan hệ mà không có chỗ cho sự tôn trọng thì kết cục sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp. Sự tôn trọng của một người dành cho ai đó là do họ xứng đáng có được. Nếu bạn muốn có được sự tôn trọng của nhân viên, hãy cư xử sao cho dành được điều đó.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)