Nếu bạn đã từng trải qua một công việc, hãy nghĩ xem những điều g" /> Nếu bạn đã từng trải qua một công việc, hãy nghĩ xem những điều g" /> Nếu bạn đã từng trải qua một công việc, hãy nghĩ xem những điều g" />
Trang:

Để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp bạn cần cân nhắc các yếu tố sau

Thứ tư, 26/02/2020 | 11:49
Thứ tư, 09/06/2018 | 00:27

Để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp bạn cần cân nhắc các yếu tố sau

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bạn đ&atilde; từng trải qua một c&ocirc;ng việc, h&atilde;y nghĩ xem những điều g&igrave; m&agrave; bạn th&iacute;ch v&agrave; kh&ocirc;ng th&iacute;ch trong c&ocirc;ng việc đ&oacute;, v&agrave; h&igrave;nh dung ra một bức tranh về m&ocirc;i trường l&agrave;m việc l&yacute; tưởng m&agrave; m&igrave;nh mong muốn, để từ đ&oacute; c&oacute; thể hiểu r&otilde; hơn về ng&agrave;nh nghề ph&ugrave; hợp với bản th&acirc;n nh&eacute;!</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bạn giỏi c&aacute;i g&igrave;?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; c&acirc;u hỏi quan trọng nhất để bạn lựa chọn nghề nghiệp ph&ugrave; hợp. H&atilde;y l&agrave;m một bảng liệt k&ecirc; những khả năng v&agrave; những kỹ năng m&agrave; bạn th&agrave;nh thạo nhất.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nghĩ về những n&eacute;t ti&ecirc;u biểu trong c&aacute; t&iacute;nh của bạn, như sự trung thực, l&ograve;ng nhiệt t&igrave;nh những kỹ năng chung nhất của bạn c&oacute; thể hữu &iacute;ch trong nhiều loại c&ocirc;ng việc, v&iacute; như kỹ năng viết r&otilde; r&agrave;ng, mạch lạc, khả năng n&oacute;i lưu lo&aacute;t&hellip;v&agrave; những kỹ năng li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng việc m&agrave; bạn đ&atilde; học được ở trường, qua luyện tập hay qua những kinh nghiệm trước đ&oacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong c&aacute;ch tư vấn hướng nghiệp của nhiều tổ chức th&igrave; c&acirc;u hỏi n&agrave;y cũng được d&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute; quan trọng. Viết ra những thứ m&agrave; bạn ưa th&iacute;ch nhất. Bạn th&iacute;ch d&ugrave;ng m&aacute;y t&iacute;nh? Bạn c&oacute; khả năng v&agrave; th&iacute;ch sửa chữa, lắp r&aacute;p m&aacute;y m&oacute;c? Bạn th&iacute;ch đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người? Bạn th&iacute;ch chụp ảnh? Hay bạn th&iacute;ch gi&uacute;p người kh&aacute;c giải đ&aacute;p những vấn đề kh&oacute; khăn trong cuộc sống của họ? H&atilde;y c&acirc;n nhắc tất cả những thứ m&agrave; bạn th&iacute;ch.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bạn muốn l&agrave;m việc ở đ&acirc;u?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điều n&agrave;y l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng nếu như bạn sống với gia đ&igrave;nh. Nếu t&igrave;m được c&ocirc;ng việc tốt, bạn c&oacute; sẵn l&ograve;ng chuyển đi kh&ocirc;ng? Bạn c&oacute; thể đi c&ocirc;ng t&aacute;c xa hay kh&ocirc;ng, hay bạn muốn ở gần gia đ&igrave;nh, b&egrave; bạn? Bạn muốn trụ sở cơ quan mới kh&ocirc;ng qu&aacute; xa nh&agrave;, hoặc tiện đường đi?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Điều g&igrave; tạo động lực cho bạn, v&agrave; với bạn th&igrave; điều g&igrave; quan trọng nhất?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn th&iacute;ch gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c? Bạn th&iacute;ch l&agrave;m những c&ocirc;ng việc về x&atilde; hội? Hay bạn th&iacute;ch những c&ocirc;ng việc về viết l&aacute;ch, bi&ecirc;n tập? Bạn muốn một c&ocirc;ng việc s&aacute;ng tạo hay một c&ocirc;ng việc thật l&agrave; th&uacute; vị? Những yếu tố n&agrave;o được bạn coi trọng nhất: tiền lương cao hay thấp, t&iacute;nh độc lập trong c&ocirc;ng việc, sự thừa nhận của những người xung quanh? H&atilde;y nghĩ về những điều m&agrave; bạn thực sự muốn c&oacute; ở c&ocirc;ng việc để đưa ra quyết định s&aacute;ng suốt nhất khi lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn con đường đi cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Số tiền thực tế m&agrave; bạn muốn kiếm được l&agrave; bao nhi&ecirc;u?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y c&acirc;n nhắc thật kỹ vấn đề thu nhập &ndash; chỉ c&oacute; vậy bạn mới c&oacute; thể đưa ra một quyết định s&aacute;ng suốt khi chọn cho m&igrave;nh một c&ocirc;ng việc. Nếu bạn t&igrave;m được một c&ocirc;ng việc thoả m&atilde;n tất cả những yếu tố kh&aacute;c, th&igrave; số tiền lương thấp nhất m&agrave; bạn c&oacute; thể chấp nhận l&agrave; bao nhi&ecirc;u? Mức lương hợp l&yacute; m&agrave; bạn mong nhận được nằm trong khoảng n&agrave;o?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những kiến thức đặc biệt n&agrave;o l&agrave; cần thiết?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y liệt k&ecirc; những mảng kiến thức m&agrave; bạn đ&atilde; học được ở trường, ở nh&agrave;, do đi đ&acirc;y đ&oacute;, những kiến thức đến từ c&aacute;c nguồn ch&iacute;nh thống v&agrave; kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thống&hellip;Bạn nấu ăn c&oacute; giỏi kh&ocirc;ng? Bạn c&oacute; khả năng trang tr&iacute; nh&agrave; cửa? Bạn c&oacute; hiểu biết về sửa chữa? Hay bạn giỏi về đầu tư tiền tệ?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi chọn lựa c&ocirc;ng việc cho m&igrave;nh, n&ecirc;n c&acirc;n nhắc những c&ocirc;ng việc m&agrave; bạn c&oacute; thể &aacute;p dụng một v&agrave;i sở trường của bạn &ndash; n&oacute; sẽ khiến bạn trở th&agrave;nh một ứng vi&ecirc;n nổi bật cho c&ocirc;ng việc đ&oacute;. V&iacute; dụ, một nh&acirc;n vi&ecirc;n P.R c&oacute; hiểu biết về xe đạp sẽ l&agrave; một ứng vi&ecirc;n l&yacute; tưởng cho vị tr&iacute; P.R tại một c&ocirc;ng ty sản xuất xe.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="yếu tố để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp" src="/Content/editorimages/images/lua-chon-nghe-nghiep.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">M&ocirc;i trường l&agrave;m việc ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định lựa chọn c&ocirc;ng việc của mỗi người.</span></span></em></p> <p><strong>Bạn muốn m&ocirc;i trường l&agrave;m việc của m&igrave;nh như thế n&agrave;o?</strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">M&ocirc;i trường l&agrave;m việc ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định lựa chọn c&ocirc;ng việc của mỗi người</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bạn đ&atilde; từng trải qua một c&ocirc;ng việc, h&atilde;y nghĩ xem những điều g&igrave; m&agrave; bạn th&iacute;ch v&agrave; kh&ocirc;ng th&iacute;ch trong c&ocirc;ng việc đ&oacute;, v&agrave; h&igrave;nh dung ra một bức tranh về m&ocirc;i trường l&agrave;m việc l&yacute; tưởng m&agrave; m&igrave;nh mong muốn. V&iacute; dụ: Bạn th&iacute;ch c&ocirc;ng việc được đi c&ocirc;ng t&aacute;c nhiều nơi? Bạn th&iacute;ch một c&ocirc;ng ty lớn hay một c&ocirc;ng ty cỡ vừa? Bạn th&iacute;ch m&ocirc;i trường l&agrave;m việc y&ecirc;n tĩnh hay s&ocirc;i nổi?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bạn muốn l&agrave;m việc với những kiểu người n&agrave;o?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&acirc;n nhắc xem bạn muốn đồng nghiệp của m&igrave;nh l&agrave; những người như thế n&agrave;o. Nếu bạn từng l&agrave;m việc với những đồng nghiệp hay xoi m&oacute;i v&agrave; bu&ocirc;n dưa l&ecirc; về chuyện ri&ecirc;ng của nhau, hay với một &ocirc;ng chủ qu&aacute; kh&oacute; chịu, bạn sẽ thấy điều n&agrave;y quan trọng đến thế n&agrave;o.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn th&iacute;ch l&agrave;m việc c&ugrave;ng những người s&aacute;ng tạo? Những người chăm chỉ? Những người th&acirc;n thiện hay những người muốn giữ mối quan hệ c&ocirc;ng việc thuần tu&yacute; với bạn? Bạn th&iacute;ch một người quản l&yacute; &ldquo;cầm tay chỉ việc&rdquo;, hay một người để bạn l&agrave;m việc độc lập v&agrave; tự chịu tr&aacute;ch nhiệm?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bạn sẵn s&agrave;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm đến đ&acirc;u?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quyết định xem với c&ocirc;ng việc m&agrave; bạn mong muốn, bạn sẽ phải chịu tr&aacute;ch nhiệm đến mức n&agrave;o? Tiền lương cao, vị tr&iacute; cao th&igrave; cũng đồng nghĩa với tr&aacute;ch nhiệm cao. Bạn c&oacute; chịu được sức &eacute;p m&agrave; tr&aacute;ch nhiệm đối với c&ocirc;ng việc tạo ra hay kh&ocirc;ng?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn c&oacute; giỏi gi&aacute;m s&aacute;t c&ocirc;ng việc của người kh&aacute;c kh&ocirc;ng? Bạn c&oacute; thể chịu tr&aacute;ch nhiệm trước kết quả l&agrave;m việc của những người kh&aacute;c, hay của một ph&ograve;ng ban, một bộ phận hay kh&ocirc;ng?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cứ th&ecirc;m v&agrave;o mỗi ti&ecirc;u ch&iacute;, sự lựa chọn của bạn lại hẹp đi một ch&uacute;t, nhưng cũng c&oacute; nghĩa, nếu t&igrave;m được một c&ocirc;ng việc th&igrave; n&oacute; sẽ th&iacute;ch hợp với bạn hơn một ch&uacute;t.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n thực tế, kh&oacute; c&oacute; thể c&oacute; một c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp với bạn 100%, v&agrave; bất cứ một c&ocirc;ng việc n&agrave;o cũng đ&ograve;i hỏi bạn phải thoả hiệp v&agrave; học c&aacute;ch th&iacute;ch nghi. Song, cần phải&nbsp;c&acirc;n nhắc kỹ lưỡng v&agrave; to&agrave;n diện về mức độ ph&ugrave; hợp của bạn với c&ocirc;ng việc c&oacute; thể gi&uacute;p bạn t&igrave;m được những c&ocirc;ng việc gần với sở th&iacute;ch v&agrave; khả năng của bạn nhất, v&agrave; nhờ thế, bạn dễ y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng việc m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; chọn.</span></span></strong></p>

- Nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ và những điều cần biết / 4 nghề " Hot " nhất 2018 theo xu hướng cách mạng công nghệ 4.0

Nếu bạn đã từng trải qua một công việc, hãy nghĩ xem những điều gì mà bạn thích và không thích trong công việc đó, và hình dung ra một bức tranh về môi trường làm việc lý tưởng mà mình mong muốn, để từ đó có thể hiểu rõ hơn về ngành nghề phù hợp với bản thân nhé!

Bạn giỏi cái gì?

Đây là câu hỏi quan trọng nhất để bạn lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Hãy làm một bảng liệt kê những khả năng và những kỹ năng mà bạn thành thạo nhất.

Nghĩ về những nét tiêu biểu trong cá tính của bạn, như sự trung thực, lòng nhiệt tình những kỹ năng chung nhất của bạn có thể hữu ích trong nhiều loại công việc, ví như kỹ năng viết rõ ràng, mạch lạc, khả năng nói lưu loát…và những kỹ năng liên quan đến công việc mà bạn đã học được ở trường, qua luyện tập hay qua những kinh nghiệm trước đó.

Trong cách tư vấn hướng nghiệp của nhiều tổ chức thì câu hỏi này cũng được dánh giá khá quan trọng. Viết ra những thứ mà bạn ưa thích nhất. Bạn thích dùng máy tính? Bạn có khả năng và thích sửa chữa, lắp ráp máy móc? Bạn thích đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người? Bạn thích chụp ảnh? Hay bạn thích giúp người khác giải đáp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống của họ? Hãy cân nhắc tất cả những thứ mà bạn thích.

Bạn muốn làm việc ở đâu?

Điều này là vô cùng quan trọng nếu như bạn sống với gia đình. Nếu tìm được công việc tốt, bạn có sẵn lòng chuyển đi không? Bạn có thể đi công tác xa hay không, hay bạn muốn ở gần gia đình, bè bạn? Bạn muốn trụ sở cơ quan mới không quá xa nhà, hoặc tiện đường đi?

Điều gì tạo động lực cho bạn, và với bạn thì điều gì quan trọng nhất?

Bạn thích giúp đỡ người khác? Bạn thích làm những công việc về xã hội? Hay bạn thích những công việc về viết lách, biên tập? Bạn muốn một công việc sáng tạo hay một công việc thật là thú vị? Những yếu tố nào được bạn coi trọng nhất: tiền lương cao hay thấp, tính độc lập trong công việc, sự thừa nhận của những người xung quanh? Hãy nghĩ về những điều mà bạn thực sự muốn có ở công việc để đưa ra quyết định sáng suốt nhất khi lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn con đường đi cho riêng mình.

Số tiền thực tế mà bạn muốn kiếm được là bao nhiêu?

Hãy cân nhắc thật kỹ vấn đề thu nhập – chỉ có vậy bạn mới có thể đưa ra một quyết định sáng suốt khi chọn cho mình một công việc. Nếu bạn tìm được một công việc thoả mãn tất cả những yếu tố khác, thì số tiền lương thấp nhất mà bạn có thể chấp nhận là bao nhiêu? Mức lương hợp lý mà bạn mong nhận được nằm trong khoảng nào?

Những kiến thức đặc biệt nào là cần thiết?

Hãy liệt kê những mảng kiến thức mà bạn đã học được ở trường, ở nhà, do đi đây đó, những kiến thức đến từ các nguồn chính thống và không chính thống…Bạn nấu ăn có giỏi không? Bạn có khả năng trang trí nhà cửa? Bạn có hiểu biết về sửa chữa? Hay bạn giỏi về đầu tư tiền tệ?

Khi chọn lựa công việc cho mình, nên cân nhắc những công việc mà bạn có thể áp dụng một vài sở trường của bạn – nó sẽ khiến bạn trở thành một ứng viên nổi bật cho công việc đó. Ví dụ, một nhân viên P.R có hiểu biết về xe đạp sẽ là một ứng viên lý tưởng cho vị trí P.R tại một công ty sản xuất xe.

yếu tố để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp

Môi trường làm việc ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định lựa chọn công việc của mỗi người.

Bạn muốn môi trường làm việc của mình như thế nào?

Môi trường làm việc ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định lựa chọn công việc của mỗi người

Nếu bạn đã từng trải qua một công việc, hãy nghĩ xem những điều gì mà bạn thích và không thích trong công việc đó, và hình dung ra một bức tranh về môi trường làm việc lý tưởng mà mình mong muốn. Ví dụ: Bạn thích công việc được đi công tác nhiều nơi? Bạn thích một công ty lớn hay một công ty cỡ vừa? Bạn thích môi trường làm việc yên tĩnh hay sôi nổi?

Bạn muốn làm việc với những kiểu người nào?

Cân nhắc xem bạn muốn đồng nghiệp của mình là những người như thế nào. Nếu bạn từng làm việc với những đồng nghiệp hay xoi mói và buôn dưa lê về chuyện riêng của nhau, hay với một ông chủ quá khó chịu, bạn sẽ thấy điều này quan trọng đến thế nào.

Bạn thích làm việc cùng những người sáng tạo? Những người chăm chỉ? Những người thân thiện hay những người muốn giữ mối quan hệ công việc thuần tuý với bạn? Bạn thích một người quản lý “cầm tay chỉ việc”, hay một người để bạn làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm?

Bạn sẵn sàng chịu trách nhiệm đến đâu?

Quyết định xem với công việc mà bạn mong muốn, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đến mức nào? Tiền lương cao, vị trí cao thì cũng đồng nghĩa với trách nhiệm cao. Bạn có chịu được sức ép mà trách nhiệm đối với công việc tạo ra hay không?

Bạn có giỏi giám sát công việc của người khác không? Bạn có thể chịu trách nhiệm trước kết quả làm việc của những người khác, hay của một phòng ban, một bộ phận hay không?

Cứ thêm vào mỗi tiêu chí, sự lựa chọn của bạn lại hẹp đi một chút, nhưng cũng có nghĩa, nếu tìm được một công việc thì nó sẽ thích hợp với bạn hơn một chút.

Trên thực tế, khó có thể có một công việc phù hợp với bạn 100%, và bất cứ một công việc nào cũng đòi hỏi bạn phải thoả hiệp và học cách thích nghi. Song, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và toàn diện về mức độ phù hợp của bạn với công việc có thể giúp bạn tìm được những công việc gần với sở thích và khả năng của bạn nhất, và nhờ thế, bạn dễ yêu thích và thành công trong công việc mà mình đã chọn.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin